O bolonjskom procesu

Razmatranje informacije o stepenu implementacije bolonjskog procesa na UNZE
U okviru redovnih aktivnosti samoevaluacija koje se provode na UNZE u toku oktobra mjeseca na više mjesta kod osnivača UNZE analizirana je informacija o dostignutom nivou elemenata iz Bolonja procesa na UNZE u tri prethodne godine. Tako je ova informacija (kompletan tekst u pdf formatu, 588 kB) koja je rađena u okviru redovne univerzitetska samoevaluacije za period 2004-2006.godina predstavljena i razmatrana na sjednici Vlade kantona (25.10), zatim na Komisiji za mlade Skupštine Ze-Do kantona (26.10.), komisiji za obrazovanje i nauku Skupštine kantona (28.10) i najposlije na samoj oktobraskoj sjednici Skupštine kantona 31.10.2007. Također ovaj dokument će razmatrati i članovi Senata UNZE na svojoj sjednici 31.10.2007. godine. Dokument radio je QA tim UNZE na čelu sa prorektorom UNZE prof.Dr Darko Petković koji je i predstavljao UNZE u razgovorima sa skupštinskim zastupnicima. U tim razgovorima prorektor Petković je dat kratki prikaz sadašnjeg stanja u elementima Bolonja procesa, najznačajnije probleme sa kojima se UNZE suočava te očekivanja koja nastavnici i studenti UNZE imaju od Ze-Do kantona kada je u pitanju dalje ispunjenje uslova iz Bolonja procesa.


Svakako danas, u univerzitetskim krugovima i šire, jedan od najčešče spominjanih pojmova je Bolonjska deklaracija ili tačnije Bolonjski proces. Zvanično započet Bolonjskom deklaracijom, 19. juna 1999. godine, Bolonjski proces počiva na nizu dokumenata i deklaracija, počevši od Magna Charta Universitatum, 18. septembra 1988. godine, u kojoj se daju osnovni principi utemeljenja, izgradnje i djelovanja univerziteta, pa preko Lisabonske konvencije, Sorbonske deklaracije, Bolonjske deklaracije, Salamanske konvencije, Praškog i Berlinskog komunikea, do konferencije u Bergenu, Norveška, maja 2005. godine.
Suština Bolonjskog procesa iskazana je Bolonjskom deklaracijom, kojom se 29 evropskih ministara obavezalo da će uspostaviti evropsko područje visokog obrazovanja do 2010.godine, te da će promovirati evropski sistem visokog obrazovanja širom svijeta. Samo ovako ustrojen evropski obrazovni sistem može ostvariti željeni sinergetski efekat kojim bi se omogućilo podizanje konkurentnosti, kako u ekonomskom, tako i kulturno obrazovnom domenu, spomenutog područja.
Provođenje ove ideje u praksu bi se trebalo, a u skladu sa već spomenutom Bolonjskom deklaracijom, ostvariti kroz:

 • Usvajanje sistema lahko razumljivih i uporedivih akademskih zvanja
 • Usvajanje sistema sa dva glavna ciklusa (dodiplomski/postdiplomski)
 • Uspostavu kreditnog sistema – ECTS
 • Promoviranje mobilnosti otklanjanjem prepreka za efektivnu primjenu slobodnog kretanja studenata, nastavnika, naučnih saradnika i administrativnog osoblja
 • Unapređenje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta s ciljem razvoja komparabilnih kriterija i metodologija
 • Promovisanje evropske dimenzije u visokom obrazovanju

Kao dopunu ove liste, Praški komunike je naglasio sljedeće elemente bitne za područje visokog obrazovanja:

 • Lifelong learning – cjeloživotno učenje
 • Uključivanje studenata
 • Unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti evropskog područja visokog obrazovanja drugim dijelovima svijeta.

NAJAVLJUJEMO:

SEMINAR ” Razvijanje svijesti o Bolonjskom procesu – BiH – Integracija u Evropsko područje visokog obrazovanja 2005” , koji će se održati od 6. – 10. juna 2005. godine.
Više informacija na: https://www.sus.ba/bologna/seminar.html

Bologna Follow-Up Group (BFUG):

Bologna Follow-Up Group (BFUG) je formacija predstavnika 40 zemalja potpisnica Bolonja deklaracije i NGO-a koje se bave visokim obrazovanjem (EURIDYCE, ESIB, EUA, ENQUA itd.). CIRCULAR LETTER TO 9 BOLOGNA DECLARATION SIGNATORY COUNTRIES (pdf, 178 kB)
Izvještaj sa Bolonja konferencije o “Okviru za kvalifikacije (EFQ) u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)” koja je održana u Kopenhagenu od 12-14 januara 2005. godine (pdf, 174 kB)
PREGLED propisa iz oblasti obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (pdf, 113 kB)
ESTABLISHMENT OF THE TWO-CYCLE STRUCTURE (pdf, 466 kB)
Bologna Scorecard criteria (pdf, 164 kB)
Bosnia Herzegovina scorecard (pdf, 59 kB)
Standardi i uputstva za obezbjeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (pdf, 176 kB)
Okvir za kvalifikacije evropskog prostora visokog obrazovanja (pdf, 799 kB)
Prezentacija – Bologna Scorecard 18.04.2005. (Powerpoint prezentacija, 2 MB)

Izvještaj sa sastanka Grupe za praćenje Bolonja procesa (Bologna Follow up Group – BFUG)
Manchester 12-13 oktobar 2005

U Manchesteru u Engleskoj je 12-13 oktobra 2005. godine održano prvo zasijedanje Grupe za praćenje Bolonja procesa (BFUG-Bologna Follow Up Group) nakon Ministarske konferencije u Bergenu.
Zasijedanje je održano u Engleskoj pošto je običaj i ustaljeno pravilo da se BFUG sastaje u zemlji koja predsjedava Evropskom Unijom.
BFUG je imao veoma sadržajan Dnevni red.
Na početku sastanka predstavljen je novi Bolonja Sekretarijat. Kako je Velika Britanija odlučila da organizuje slijedeću ministarsku konferenciju u Londonu u maju 2007., onda ona organizuje Bolonja sekretarijat. Sekretarijat čine:
1.Ann McVie – vođa tima
2.Yvonne Clarke – savjetnica
3. Louis Riply – savjetnik
Komunikacija sa Sekretarijatom se obavlja preko e-mail: bologna.secretariat@dfes.gsi.gov.uk, tel. 0044 20 79256311/7364.
Sekretarijat ima svoju web-stranicu: www.dfes.gov.uk/bologna.
Zasjedanjem je predsjedavala Rachel Green (predstavnik sadašnje predsjedavajuće  EU, Velika Britanija), a u predsjedništvu su još bili predstavnik prethodnog predsjedavajućeg EU iz Luksemburga i predstavnik slijedećeg predsjedavajućeg EU, Austrija.
Prvi radni dan Grupe za praćenje Bolonja procesa prošao je u razmatranju Programa rada do slijedeće Ministarske konferencije koja će se održati u maju 2007. godine u Londonu. Programom je predviđeno da se aktivnosti BFUG-a u ovom periodu koncentrišu na

 1. aktivnosti 6 radnih grupa
 2. organizovanje seminara
 3. izradu projekata
 4. i diskusije na sjednicama BFUG-a

Predložene radne grupe su slijedeće:

 1. RG za “stocktaking”
 2. RG za “vanjsku dimenziju”
 3. RG za “socijalnu dimenziju” Bolonja procesa
 4. RG za evropski okvir kvalifikacija
 5. RG za izradu nacrta komunikea za Ministarsku konferenciju u Londonu
 6. RG za snimanje mobilnosti osoblja i studenata i prenosivosti stipendija i grantova

Predloženi su voditelji (zemlje) radnih grupa i zemlje učesnice u radnim grupama.
Odlučeno je da se broj seminara reducira : usvojeno je održavanje 6 seminara.
Usvojena su dva projekta: jedan treba da radi EAU (Evropska asocijacija univerziteta), a odnosi se na doktorski (treći) ciklus, a drugi radi ENQA, a odnosi se na Evropski registar Agencija za bezbjeđenje kvaliteta.  U programu rada BFUG-a su takođe i neki drugi događaji kao i nekoliko veoma bitnih tema za diskusije na BFUG-u

Drugog dana zasijedanja konsultativni članovi BFUG-a (CoE, ENQA, ESIB, EURASHE, EC, UNESCO-CEPES, UNICE, EI) su dali izvještaje o tome čime se oni bave na putu Bolonja reforme.
Slijedeći sastanak BFUG-a održaće se u Austriji koja predsjedava EU od januara 2006. Sastanak će se održati 6-7 aprila 2006. godine u Beču.
Bosna i Hercegovina u narednih godinu dana ima veliki broj značajnih obaveza u vezi implementacije Bolonja reforma.
Podsjećam da je prema ocjeni posebne komisije u implementaciji Bolonja reforme Bosna i Hercegovina na začelju rang liste (među tri posljednje na listi: Andora, BiH i Srbija). Upravo zato, Bolonja proces treba budno pratiti i implementirat te nastojati uhvatiti korak sa ostalim državama ili bar sa onima koje su iz našeg okruženja, a bolje napreduju u Bolonja reformama (Makedonija, Albanija, Crna Gora i Hrvatska).
Prije svega, neophodno je nadoknaditi zaostajanje iz prethodnog perioda u oblastima:

 1. uspostavljanja sistema obezbjeđenja kvaliteta
 2. priznavanja diploma i perioda studija (pod hitno obezbijediti implementaciju primjene Lisabonske konvencije koju je BiH potpisala 2003. godine)
 3. uspostavljanje dvocikličnog sistema studija u potpunosti i priprema za treći – doktorski ciklus

Pored ovih, do Ministarske konferencije u Londonu u proljeće 2007. treba raditi i na slijedećim zadacima:

 1. Započeti posao na izradi nacionalnog/državnog okvira za kvalifikacije koji će biti usklađen sa Evropskim okvirom za kvalifikacije
 2. U potpunosti implementirati standarde i uputstva u nacionalni/državni sistem za obezbjeđenje kvaliteta koje je predložila ENQA
 3. uvesti predloženi model za vanjsku kontrolu agencija za obezbjeđenje kvaliteta
 4. uvođenje sistema cjeloživotnog učenja
 5. uvođenje socijalne dimenzije u visoko obrazovanje (ravnopravan pristup visokom obrazovanju za sve studente)

Mi u BiH treba posebno da vodimo račuina da ćemo za nešto malo više od  godinu dana (do kraja 2006.) morati napraviti :

 1. novi nacionalni/državni izvještaj u kojem ćemo opisati naš dvogodišnji rad na implementaciji Bolonja reformi između dvije ministarske konferencije (Bergen – London, 2005-2007)
 2. novi “stocktaking” izvještaj u kojem će nas pitati o tačno određenim elementima u implementaciji Bolonja reformi

Na osnovu ovih izvještaja i na osnovu nezavisnih izvještaja raznih evropskih institucija za visoko obrazovanje sve članice Bolonja procesa će biti ocijenjene i rangirane prema svom uspjehu u implementaciji Bolonja reformi.
Da bi sve ovo evidentiranje za BiH bilo moguće potrebno je HITNO pristupiti prikupljanju statističkih podataka iz sistema visokog obrazovanja (Državna agencija za statistiku).

Lamija Tanović, Predstavnik BiH u BFUG-u
Sarajevo, 15.10.2005.

ECTS – European Credit Transfer System

Jedan od osnovnih “alata” u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste ECTS – Evropski sistem prenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope.

European Credit Transfer System, ECTS – evropski sistem prenosa bodova/kredita osmišljen je kao jedinstevn sistem koji omogućuje lakšu prepoznatljivost i poređenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Evrope. Čiatv sistem je zanovan na bodovima koji izražavaju opterećenje studenta u savlađivanju određenog programa studija. Dakle, u najkraćem možemo reći to je “težinski faktor” nekog predmeta ili studija ali u cilju racionalizacije prostora studija u Evropi jasno je rečeno da je za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, 30 za semestar, odnosno 20 za trimestar. Primjena sistema ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne međuuniverzitetske saradnje i studenata i nastavnika. ECTS sistem nije samo to. On je i najbolji indikator profila studija koji je student završio a koji je od velikog značaja za poslodavce.

Credits – bodovi ili kreditne tačke (poeni) su kjlučni element ECTS-a. Bodovi/krediti se dodeljuju pojedinim kursevima/modulima/predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predviđenog programa studiranja (projekti, seminari, studije, eksperimentalni rad, ispiti, rad na terenu, disertacije…). ECTS predstavljaju kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savlađivanju predviđenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja određenog programa.

ECTS je prije svega efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programa koje nude visokoobrazovne institucije i diploma koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i time širi mogućnost izbora za studente. Sistem olakšava institucijama priznavanje rezultata studenta u savladavanju određenog programa studija putem opšte prihvaćenih mjerila za vrednovanje istog – ECTS bodovima. Time se obezbjeđuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema visokog obrazovanja u cijeloj Evropi.

U NAJKRAĆEM opšta filozofija ECTS je omogućavanje fleksibilnosti.

arrow01/13 – sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow02/13 – sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow03/13 – sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow04/13 – sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow05/13 – sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE

arrow Vodič za ECTS za nastavnike i studente >>

arrow Izvještaj o rezultatima ankete za ocjenu studentskog opterećenja >>

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS):

arrow ECT(A)S vodič za nastavnike i studente (2012) na bosanskom jeziku (pdf, 3,2 MB)
Vodič za ECTS na engleskom jeziku (pdf, 729 kB)
Okvir Evropskih kvalifikacija (pdf, 799 kB)
ECTS Users Guide (pdf, 746 kB)
COURSE STRUCTURE (pdf, 1,35 MB)
Polazne osnove na Univerzitetu u Zenici (pdf, 1,93 MB)
UVOĐENJE ECTS-EVROPSKOG SISTEMA PRENOSA BODOVA U NASTAVNI PROCES NA MAŠINSKOM FAKULTETU (pdf, 290 kB)

Reforma obrazovanja u BiH

Modernizacija rukovodnih i upravljačkih sposobnosti univerziteta u Bosni i Hercegovini (zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope):

3. seminar za obuku menadžmenta, 21.04.2005: Zapisnik (pdf, 123 kB)
2. seminar za obuku menadžmenta, 15.03.2005: BILJEŠKE SA RADNIH GRUPA (pdf, 128 kB)
List of Participants – 2nd Management Training Seminar 17-18 February 2005 Hotel Palas Sarajevo (XLS, 35 kB)
2. seminar za obuku menadžmenta, 15.03.2005: Izvještaj (pdf, 123 kB)
Treći seminar za izradu prototipa statuta univerziteta, 05.03.2005: Izvještaj (pdf, 118 kB)

Dokumenti o reformi obrazovanja u BiH:

Studiranje u Evropi 2 (pdf, 1,63 MB)
Funkcionalni pregled sektora obrazovanja – Završni izvještaj (pdf, 1,2 MB)
Reforma obrazovanja – poruka građanima BiH (pdf, 254 kB)
Obrazovanje u BiH – Izvještaj Savjeta Evrope za Svjetsku banku (pdf, 386 kB)
EUA institutional evaluations of seven Universities of Bosnia and Herzegovina (pdf, 254 kB)
Strategija razvoja nauke u FBiH (pdf, 2604 kB)
Strategija razvoja NI-IR rada u FBiH (pdf, 590 kB)

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine

O Konferenciji :

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine/Rektorski zbor Bosne i Hercegovine je udruženje univerziteta, koje utvrđuje i zastupa zajedničke interese bosanskohercegovačkih univerziteta prema organima vlasti i svim subjektima zainteresiranim za razvoj i budućnost visokog obrazovanja, te posebno prema međunarodnim subjektima koji se bave visokim obrazovanjem.

Članovi rektorske konferencije Bosne i Hercegovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine su univerziteti:
1. Univerzitet u Banjaluci, Banjaluka, Trg srpskih vladara 2,
2. Univerzitet u Bihaću, Bihać, Kulina bana 2/II.,
3. Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Mostar, Midhata Hujdura Hujke bb,
4. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, Vuka Karadžića 1,
5. Sveučilište u Mostaru, Mostar, Trg hrvatskih velikana 1,
6. Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Obala Kulina bana 7/II.,
7. Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Muharema Fizovića 6/II.,
8. Univerzitet u Zenici, Zenica, Fakultetska 3.

Univerzitet u Zenici je predsjedavao Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine/Rektorskim zborom Bosne i Hercegovine u periodu od 17.12.2012. godine do 18.11.2013. godine.
U toku predsjedavanja Univerziteta u Zenici Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine/Rektorskim zborom Bosne i Hercegovine održane su 4 (četiri) sjednice, na kojima su razmatrana pitanja iz nadležnosti ovog tijela, sa dnevnim redom sjednica kako slijedi:

01/13 – Prva sjednica RKBiH/RZBiH održana 21.01.2013. godine
1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice RKBiH/RZBiH održane 17.12.2012. godine u Bihaću
2. Rasprava o planu rada RK BiH/RZ BiH za mandatni period
3. Usaglašenost zakonskih rješenja svih nivoa obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa Okvirnim zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09) (pitanja akademskih sloboda, akademske samouprave i autonomije univerziteta)
4. Institucionalna akreditacija javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini
5. Akt Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine pod nazivom Evropska komisija – Generalni direktorat za prevođenje, informacija
6. Tekuća pitanja
7.Dopuna dnevnog reda, na prijedlog direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, dr.sc. Huseina Nanića, Prijedlog jednog predstavnika RKBiH/RZBiH u članstvo Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuku o akreditaciji visokoškolskih ustanova i strudijskih programa

02/13 – Druga sjednica RKBiH/RZBiH održana 15.04.2013. godine
1. Usvajanje Zapisnika sa 01/13 sjednice RKBiH/RZBiH održane 21.01.2013.godine u Zenici
2. Informacija o projektu „Reforma financiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini”
3. Okvirni plan rada RK BiH/RZ BiH za mandatni period
a) Zaključci sa sastanka održanog dana 12.03.2013. godine u Ministarstvu civilnih poslova BiH
4. Usaglašenost zakonskih rješenja svih nivoa obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa Okvirnim zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj:59/07 i 59/09) (pitanja akademskih sloboda, akademske samouprave i autonomije univerziteta)
5. Informacija o okončanju postupka promjene registracije RKBiH/RZBiH i otvaranju računa Rektorske konferencije BiH/Rektorskog zbora BiH, veza Odluka o finansiranju rada RKBiH/RZBiH sa 4. sjednice RKBiH/RZBiH u Bihaću od 17.12.2012. godine
6. Tekuća pitanja
7. Dopuna dnevnog reda, na prijedlog prof.dr.sc. Uge Vlaisavljevića, prorektora za oblast međunarodnih odnosa Univerziteta u Sarajevu, razmatranje pitanja statusa Tempus ureda u BiH, koordinacije novih projekata i uopšte pitanje odnosa između Tempus ureda i RKBiH/RZBiH

03/13 – Treća sjednica RKBiH/RZBiH održana 02.09.2013. godine
1. Donošenje odluka o:
a) razrješenju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića
b) imenovanju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Dževada Zečića
c) razrješenje osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića
d) imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Dževada Zečića
2. Usvajanje Zapisnika sa 02/13 sjednice RKBiH/RZBiH održane 15.04.2013. godine u Zenici
3. Inicijativa za obilježavanje desete godišnjice pristupanja Bosne i Hercegovine bolonjskom procesu – Univerzitet u Tuzli, broj: 01-4072/13 od 28.05.2013. godine
4. Inicijativa za dogovaranje i potpisivanje bilateralnih sporazuma među javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini o akademskoj razmjeni – Univerzitet u Tuzli, broj: 01-4198/13 od 05.06.2013. godine
5. Informacija – Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 09-33-5-1134-ALĆ/13 od 14.05.2013. godine, veza tačka 2. Zaključka RKBiH/RZBiH, broj: 01-100-020-1244/13 od 15.04.2013. godine
6. Informacija o neusaglašenosti kantonalnih/entitetskih zakona sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH – Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 09-33-4-692-2-ALĆ/13 od 22.05.2013. godine, veza Zaključak broj: 01-100-020-1242/13 od 15.04.2013. godine
8. Evropska Unija i Vijeće Evrope novi zajednički projekat “Strateški razvoj visokog obrazovanja i standardi kvalifikacija” u BiH, izvjestilac Roberts Karen
9. Inicijativa – Univerzitet u Tuzli za sudjelovanje članova RKBiH u regionalnim rektorskim konferencijama, akt broj: 01-5453/13 od 18.07.2013. godine
10. Pismeno obraćanje prorektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr.sc. Uge Vlaisavljevića predsjedavajućem RKBiH/RZBiH-u, prof.dr.sc. Sabahudinu Ekinoviću,  akt broj: 0103-38-1823/13 od 03.06.2013. godine
11. Tekuća pitanja
12. Dopuna dnevnog reda, na prijedlog predsjednika, prof.dr.sc. Dževada Zečića, rektora Univerziteta u Zenici, razmatranje dopisa Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta/kvalitete Banja Luka, pod nazivom Molba za imenovanje jednog predstavnika Rektorske konferencije u Savjetodavni odbor IPA Twining projekta – „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“

04/13 – Četvrta sjednica RKBiH/RZBiH održana 18.11.2013. godine
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/13 sjednice RKBiH/RZBiH održane 02.09.2013. godine u Zenici
2. Realizacija zaključaka sa 03/13 sjednice RKBiH/RZBiH
3. Akt Ministarstva civilnih poslova BiH, pod nazivom Pravilnik o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja, broj: 09-33-5-1138-3-A??/13 od 21.10.2013. godine
4. Izvještaj o radu RKBiH/RZBiH za vrijeme predsjedavanja Univerziteta u Zenici i primopredaja dužnosti Univerzitetu u Sarajevu sa finansijskim izvještajem, i donošenje odluka o:
a) Usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem o poslovanju Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine
b) Razrješenju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Dževada Zečića,
c) Imenovanju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Muharema Avdispahića,
d) Razrješenju osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, , prof.dr.sc. Dževada Zečića,
e) Imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Muharema Avdispahića,
f)  Razrješenju generalnog sekretara RKBiH/RZBiH, Medihe Arnaut, dipl.pravnik,
g) Imenovanju generalnog sekretara RKBiH/RZBiH,
h) Izmjeni člana 3. stav 4. Statuta RKBiH/RZBiH – Sjedište RKBiH/RZBiH je „Obala Kulina bana broj 7/II, Sarajevo“,
i)  Promjeni sjedišta RKBiH/RZBiH – Sarajevo, Obala Kulina bana broj 7/II,

4. Tekuća pitanja

Dokumenti:

Zapisnik sa sastanka održanog 17.02.2005. (MS Word dokument, 49 kB)
Statut (MS Word dokument, 103 kB)
Zapisnik sa sjednice RKBiH-RZBiH od 12.07.05.g (MS Word dokument, 43 kB)

Biharnet

 

Evropska univerzitetska regulativa

The Magna Charta of University, Bologna, 18 September 1988 (pdf, 68 kB)
JOINT DECLARATION ON HARMONISATION OF THE ARCHITECTURE OF THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION SYSTEM, Paris, the Sorbonne, May 25 1998 (pdf, 123 kB)
Bologna Declaration, 19 June 1999 (pdf, 66 kB)
Bolonjska deklaracija (prevod) (pdf, 66 kB)
CREDIT ACCUMULATION AND TRANSFER SYSTEMS, Leiria, Portugal, 24 –25th November 2000 (pdf, 137 kB)
The Bologna Process Seminar on Bachelor-level Degrees Helsinki, Finland February 16-17, 2001 (pdf, 73 kB)
TRANSNATIONAL EDUCATION PROJECT REPORT and RECOMENDATIONS, March 2001 (pdf, 179 kB)
Message from the Salamanca Convention of European higher education institutions SHAPING THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA, 29-30 March 2001 (pdf, 164 kB)
Furthering the Bologna process – Reports to the Ministers of Education of the signatory countries, Prague, May 2001 (pdf, 420 kB)
TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001 (pdf, 129 kB)
EUA Graz declaration – Forward form Berlin: the role of univesrities, Leuven, 4 July 2003 (pdf, 155 kB)
Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003 (pdf, 40 kB)
EUA Progress towards the European Higher Education Area: What Trends reports are telling us…, 29 January 2004 (pdf, 49 kB)