Adresa: Fakultetska broj 3
Telefon: 032 444 420
Fax.: 032 444 431
E-mail: mailto:us@unze.ba
www.us.unze.ba

usunze_160401

Unija studenata Univerziteta u Zenici je neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija koja djeluje kao krovna predstavnička studentska organizacija svih studenata Univerziteta u Zenici. Unija studenata djeluje bilateralno, kako na Univerzitetu u Zenici, tako i samostalno na ostvarenju i poboljšanju studentskog standarda, izgradnji studentske ličnosti uopšte,  te promociju naučnih, kulturno – sportskih, multikulturalnih, etičkih, i ostalih vrijednosti društva.
Unija studenata Univerziteta u Zenici ostvaruje svoj legitimitet i legalitet na Univerzitetu u Zenici, a putem svojih predstavnika u većini akademskih tijela, kao i u Upravnom odboru Univerziteta u Zenici, punopravno sudjeluje u odlučivanju i unapređenju studentskog statusa i standarda, kao i unapređenju Univerziteta u Zenici, uopšte.
Asocijacije studenata su manje OJ unutar Unije studenata, koje sačinjavaju predstavnici godina izabrani direktno od studenata. Studenti, na ovaj način, imaju priliku da budu punopravni sudionici u tijelima Univerziteta u Zenici, poput Upravnog odbora, Senata, Naučno-nastavnih vijeća OJ, Etičke komisije, Disciplinskih komisija OJ, Odbora za kvalitet i sl.
Pozitivna komunikacija i dugogodišnja dobra saradnja sa Rektoratom Univerziteta u Zenici omogućava svim studentima da, preko Unije studenata Univerziteta u Zenici, neometano koriste prostorne kapacitete i tehničke resurse Univerziteta u Zenici, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta studiranja, aktiviranja studenata u naučnim i društvenim tokovima, kao i samostalnu nadgradnju pojedinca, kroz pozitivan angažman u lokalnoj zajednici.
Unija studenata je kroz svoje djelovanje ostvarila mnogo kontakata i ostvarila mnoga priznanja kroz saradnju sa raznim subjektima poput organizacija: „KYODO“, „Transparency International“, „Gram – concordia“, OK „Zenica Zove“, „Schuler Helfen Leben – SHL“ i sl. kao i sa svim studentskim organizacijama i parlamentima širom BiH i EU.
Također, Unija studenata je bila i „inicijalna kapsla“ za formiranje drugih nevladinih udruženja poput OK „Zenica Zove“ i „Studentski urbani magazin – sigma.ba“.
Za studente Univerziteta u Zenici fakulteti svake godine organizuju vrlo sadržajne i stručne ekskurzije sa posjetama poznatim svjetskim firmama kao npr. Audi u Ingolštatu, SIEMENS u Erlangenu, NISSAN i SEAT u Barceloni, i dr. Kao i poznatim evropskim univerzitetima.
U toku je organizaciono ustrojavanje Unije studenata koja će imati u svom sastavu i Sportski savez studenta koji već postoji kao samostalna forma na Univerzitetu i koji je pokazao zavidnu aktivnost u dosadašnjem radu. Tu su i razne druge predložene forme kao Centar za interdisciplinarne programe, Centar za studentsko preduzetnišvo, Inovacioni centar, Centar za kvalitet, Studentski računarski centar i dr.

Za više informacija posjetite oficijalnu web – stranicu Unije studenata Univerziteta u Zenici: www.us.unze.ba ili nas posjetite u kancelariji u zgradi Rektorata, na adresi Fakultetska 3, Zenica.

Također, sve ostale informacije i vijesti možete pronaći na web – stranici Studentskog urbanog magazina – sigma.ba na adresi: www.sigma.ba .