Odluka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i INTEGRISANOG STUDIJA Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini

Odluka o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini

Odluka o visini školarine za strane državljane, studente PRVOG ciklusa studija i INTEGRISANOG STUDIJA Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini

Odluka o visini školarine za strane državljane, studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini

Odluka o visini troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija,  odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini

Odluka o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini