Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija - dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T
- S E N A T-
Broj:01-108-324-2362/12.
Zenica, 05.09.2012.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 63. stav (1) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici, Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija - dodiplomski studij na fakultetma Univerziteta u Zenic u akademskoj 2012/13. godini, broj: 02-38-15654/12. od 06.07.2012. godine,  Senat Univerziteta u Zenici, na 08. sjednici održanoj 05.09.2012.godine, donio je

O D L U K U
o visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija - dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se troškovi školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima I ciklusa studija (dodiplomski studij) upisanih u statusu redovnih, redovnih samofinansirajućih ili vanrednih studenata, kako slijedi:
a) Redovan studij (finansira Osnivač)
1. Prvi upis u akademsku godinu    50,00 KM
2. Ponovni upis u istu godinu studija    100,00 KM
3. Prijemni ispit
-obrada dokumenata za rang listu kandidata
     15,00 KM
5,00 KM
4. Indeks 2,50 KM
5. Prijavni list (Obrazac ŠV - 20) 0,50 KM
6. Upisni list 0,50 KM
7. List o prijavi semestra 0,50 KM
8. Statistički list (Obrazac ŠV - 50) 0,50 KM
9. Troškovi korištenja informacionog sistema studentske službe za on-line prijavu ispita
(za studente upisane počev od akademske 2005/2006.godine), kao i troškovi prijave ispita za studente upisane akademske 2005/2006.godine
10,00 KM
10. Članarina za biblioteku 5,00 KM
11. Nastavni plan i program      25,00 KM
12. Engleska verzija Nastavnog plana i programa    75,00 KM
13. Uvjerenje o položenim ispitima      10,00 KM
14. Uvjerenje o diplomiranju za studente po prestanku statusa redovnog studenta      15,00 KM
15. Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja 10,00 KM
16. Diploma dodiplomskog studija      45,00 KM
17. Ovjera i potpis diplome 3,50 KM
18. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije 2,50 KM
19. Komisijski ispit      30,00 KM
20. Odbrana diplomskog ispita dodiplomskog studija  30,00 KM
21. Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u BiH
i za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova po nastavnom predmetu
7,50 KM
22. Nostrifikacija diploma dodiplomskog studija 250,00 KM
23. Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski staž
- za nepoložene ispite (po ispitu)
- za izradu i odbranu diplomskog rada

      15,00 KM
75,00 KM
24. Ispis sa fakulteta      25,00 KM

b) Redovan samofinansirajući i vanredni studij
1. Prvi upis u godinu studija    800,00 KM
2. Ponovni upis u istu godinu studija za svaki nepoloženi ispit, s tim da ukupan iznos ne može preći visinu troškova iz stavke 1. 50,00 KM
3. Prijemni ispit
-obrada dokumenata za rang listu kandidata
     15,00 KM
5,00 KM
4. Indeks 2,50 KM
5. Prijavni list (Obrazac ŠV - 20) 0,50 KM
6. Upisni list 0,50 KM
7. List o prijavi semestra 0,50 KM
8. Statistički list (Obrazac ŠV - 50) 0,50 KM
9. Troškovi korištenja informacionog sistema studentske službe za on-line prijavu ispita (za studente upisane počev od akademske 2005/2006.godine),
kao i troškovi prijave ispita za studente upisane akademske 2005/2006.godine
10,00 KM
10. Članarina za biblioteku 5,00 KM
11. Nastavni plan i program      25,00 KM
12. Engleska verzija Nastavnog plana i programa    75,00 KM
13. Uvjerenje o položenim ispitima      10,00 KM
14. Uvjerenje o diplomiranju za studente po prestanku statusa studenta      15,00 KM
15. Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja 10,00 KM
16. Diploma dodiplomskog studija      45,00 KM
17. Ovjera i potpis diplome 3,50 KM
18. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije 2,50 KM
19. Komisijski ispit      30,00 KM
20. Odbrana diplomskog rada  30,00 KM
21. - Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u BiH
i za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova, po nastavnom predmetu
7,50 KM
22. Nostrifikacija diploma dodiplomskog studija 250,00 KM
23. Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski staž
- za nepoložene ispite (po ispitu)
- za izradu i odbranu diplomskog rada
   
   15,00 KM
75,00 KM
24. Ispis sa fakulteta      25,00 KM

Član 2.
Članovi porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u statusu redovnog studenta (finansira Osnivač) oslobođeni su plaćanja naknade iz tačke I a), stavke 1., 3. i 13., a u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica Zeničko-dobojskog kantona, a na osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama.

Član 3.
Redovni studenti su oslobođeni plaćanja naknada za izdavanje uvjerenja potrebnih za prijavu na konkurs za dodjelu stipendija-jednokratne bespovratne pomoći Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao i za potrebe kupovine mjesečnih karata za prevoz.

Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za akademsku 2012/13. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster