Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Odluka o visini troškova školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija - magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T
- S E N A T-
Broj:01-108-324-2363/12.
Zenica, 05.09.2012.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 63. stav (1) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-38-16555/12. od 06. 07. 2012. godine,  Senat Univerziteta u Zenici na 08. sjednici održanoj 05.09.2012.godine, donio je

O D L U K U
o visini troškova školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija - magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se visina troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima II (drugog) ciklusa studija u akdemskoj 2012/2013. godini, kako slijedi:

a) Redovan studij (finansira Osnivač)
1. Prvi upis u godinu    50,00 KM
2. Ponovni upis u istu godinu studija    100,00 KM
3. Obrada dokumenata za rang listu kandidata      5,00 KM
4. Indeks 2,50 KM
5. Prijavni list (Obrazac ŠV - 20) 0,50 KM
6. Upisni list 0,50 KM
7. List o prijavi semestra 0,50 KM
8. Statistički list (Obrazac ŠV - 50) 0,50 KM
9. Troškovi korištenja informacionog sistema studentske službe za on-line prijavu ispita (za studente upisane počev od akademske 2005/2006.godine),
kao i troškovi prijave ispita za studente upisane akademske 2005/2006.godine
10,00 KM
10. Članarina za biblioteku 5,00 KM
11. Nastavni plan i program      25,00 KM
12. Engleska verzija nastavnog plana i programa    75,00 KM
13. Uvjerenje o položenim ispitima      10,00 KM
14. Uvjerenje o sticanju akademskog zvanja magistra za studente po prestanku statusa redovnog studenta      15,00 KM
15. Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja 10,00 KM
16. Diploma o sticanju akademskog zvanja magistra      50,00 KM
17. Ovjera i potpis diplome 3,50 KM
18. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije 2,50 KM
19. Komisijski ispit      30,00 KM
20. Odbrana magistarskog rada  30,00 KM
21. Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova  u  BiH i za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova, po nastavnom predmetu 7,50 KM
22. Nostrifikacija diploma magistarskog studija 500,00 KM
23. Ispis sa fakulteta      25,00 KM

b) Redovan samofinansirajući i vanredni studij
1. Prvi upis u godinu    1.500,00 KM
2. Ponovni upis u istu godinu studija (uplata po nepoloženom ispitu), s tim da ukupan iznos ne može preći visinu troškova iz stavke 1.    50,00 KM
3. Obrada dokumenata za rang listu kandidata      5,00 KM
4. Indeks 2,50 KM
5. Prijavni list (Obrazac ŠV - 20) 0,50 KM
6. Upisni list 0,50 KM
7. List o prijavi semestra 0,50 KM
8. Statistički list (Obrazac ŠV - 50) 0,50 KM
9. Troškovi korištenja informacionog sistema studentske službe za on-line prijavu ispita (za studente upisane počev od akademske 2005/2006.godine),
kao i troškovi prijave ispita za studente upisane akademske 2005/2006.godine
10,00 KM
10. Članarina za biblioteku 5,00 KM
11. Nastavni plan i program      25,00 KM
12. Engleska verzija nastavnog plana i programa    75,00 KM
13. Uvjerenje o položenim ispitima      10,00 KM
14. Uvjerenje o sticanju akademskog zvanja magistra 25,00 KM
15. Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja 10,00 KM
16. Diploma o sticanju akademskog zvanja magistra      50,00 KM
17. Ovjera i potpis diplome 3,50 KM
18. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije 2,50 KM
19. Troškovi oglasa 100,00 KM
20. Polaganje ispita - uplata po ispitu      30,00 KM
21. Mentorstvo kod izrade magistarskog rada/
Mentorstvo/komentorstvo kod izrade magistarskog rada
675,00 KM
775,00 KM
22. Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada 675,00 KM
23. Odbrana magistarskog rada  30,00 KM
24. - Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u BiH i sa inostranih visokoškolskih ustanova, po nastavnom predmetu 7,50 KM
25. Nostrifikacija diploma magistarskog studija 500,00 KM
26. Ispis sa fakulteta      25,00 KM

Član 2.
Članovi porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u statusu redovnog studenta (finansira Osnivač) oslobođeni su plaćanja naknade iz tačke I a), stavke 1., 3. i 13., a u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica Zeničko-dobojskog kantona, a na osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama.

Član 3.
Osnivač će snositi troškove redovnog studija samo za studente koji su u I (prvom) ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više.

Član 4.
Redovni studenti su oslobođeni plaćanja naknada za izdavanje uvjerenja potrebnih za prijavu na konkurs za dodjelu stipendija-jednokratne bespovratne pomoći Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao i za potrebe kupovine mjesečnih karata za prevoz.

Član 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za akademsku 2012/13. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster