Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Odluka o visini troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T
- S E N A T-

Broj: 01-108-205-2366/12.
Zenica, 05.09.2012.godine

Na osnovu članova 53. stav (2). tačka n), 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 63. stav (1) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu troškova izrade i ovjere diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanje toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/13. godini, broj: 02-38-15230/12. od 28.06.2012. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 05. sjednici održanoj 05.09.2012.godine, donio je

O D L U K U
o visini troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini, kako slijedi:

1. Diploma o sticanju naučnog stepena doktora nauka 200,00 KM
2. Ovjera i potpis diplome 7,00 KM
3. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije 5,00 KM
4. Nostrifikacija diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka 1.500,00 KM

Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se u akademskoj 2012/2013. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster