Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Odluka o visini troškova školarine za studente II (drugog) ciklusa studija - magistarski studij, strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T
- S E N A T-

Broj:01-108-324- 2365/12.
Zenica, 05.09.2012.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 63. stav (1) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-38-15228/12. od 28.06.2012. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 08. sjednici održanoj 05.09.2012.godine, donio je

O D L U K U
o visini troškova školarine za studente (drugog) ciklusa studija - magistarski studij, strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina školarine za studente II (drugog) ciklusa studija-magistarski studij, strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini po fakultetima kako slijedi:

FAKULTET I godina studija
(u KM)
II godina studija
(u KM)
Fakultet za metalurgiju i materijale (koncept studija 4+1+3) 3.000,00 /
Mašinski fakultet (koncept studija 4+1+3)
3.000,00 /
Mašinski fakultet (koncept studija 3+2+3) 3.000,00 3.000,00
Filozofski fakultet (koncept studija 4+1+3) 3.000,00 /
Zdravstveni fakultet (koncept studija 3+2+3) 3.000,00 3.000,00
Pravni fakultet (koncept studija 4+1+3) 3.000,00 /
Ekonomski fakultet (koncept studija 4+1+3) 3.000,00 /
Islamski pedagoški fakultet (koncept studija 4+1+3)
3.000,00 /
Islamski pedagoški fakultet (koncept studija 3+2+3) 3.000,00 3.000,00
Politehnički fakultet (koncept studija 4+1+3) 3.000,00 3.000,00
Politehnički fakultet (koncept studija 3+2+3) 3.000,00 /

Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster