Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Odluka o visini troškova školarine za studente I (prvog) ciklusa studija - dodiplomski studij, strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T
- S E N A T-

Broj:01-108-324-2364/12.
Zenica, 05.09.2012.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 63. stav (1) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici i Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/13. godini, broj: 02-38-12932/12. od 31.05.2012. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 05. sjednici održanoj 05.09.2012.godine, donio je

O D L U K U
o visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija - dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija - dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini kako slijedi:

 FAKULTETI I god. studija (u KM) II god. studija (u KM) III god. studija (u KM) IV god. studija (u KM)
Fakultet za metalurgiju i materijale 2.000 2.500 3.000 3.000
Mašinski fakultet 2.000 2.500 3.000 3.000
Filozofski fakultet 2.000 1.500 1.800 1.800
Zdravstveni fakultet 2.000 1.500 1.800 /
Pravni fakultet 1.300 1.500 1.800 1.800
Ekonomski fakultet 1.300 1.500 1.800 1.800
Islamski pedagoški fakultet 2.000 1.500 1.800 1.800
Politehnički fakultet 2.000 2.500 3.000 3.000

Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za akademsku 2012/13. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster