Od sada na novoj web adresi:

https://unze.ba/pravilnik-o-nagradama-za-studente-univerziteta-u-zenici/
Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta u Zenici

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09), a na prijedlog rektora Univerziteta, Senat Univerziteta u Zenici, na svojoj  09. sjednici, održanoj 30.09.2009. godine, donio je 

PRAVILNIK O NAGRADAMA ZA STUDENTE UNIVERZITETA U ZENICI

POGLAVLJE I.  UVODNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste nagrada koje se dodjeljuju studentima Univerziteta u Zenici, postupak za njihovo dodjeljivanje, kao i nadležni organ za dodjeljivanje nagrada.

Član 2.
(Vrste nagrada)

Za rad i doprinos afirmaciji Univerziteta u Zenici, studenti mogu dobiti slijedeće nagrade:

  • Nagrada rektora,
  • Nagrada dekana.

POGLAVLJE II. NAGRADA REKTORA

Član 3.
(Nagrada rektora)

Nagrada rektora dodjeljuje se:

  • studentima s najboljim uspjehom,
  • studentima za najbolja naučna i umjetnička ostvarenja.

Član 4.
(Sadržaj Nagrade rektora)

(1) Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa.
(2) Povelja studentima izrađuje se na visokokvalitetnom papiru, dimenzija 21 x 29,7 cm, te predstavlja unikatno autorsko djelo, a sadrži: naziv i znak Univerziteta, naziv priznanja, ime i prezime studenta, kratko obrazloženje, broj i datum izdavanja, potpis rektora, kao i suhi žig Univerziteta.
(3) Visinu novčane naknade utvrđuje Upravni odbor Univerziteta u Zenici, na prijedlog Senata Univerziteta u Zenici.

Odjeljak A. NAGRADA REKTORA ZA STUDENTE S NAJBOLJIM USPJEHOM

Član 5.
(Studenti s najboljim uspjehom)

(1) Nagrada rektora za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje se studentima Univerziteta u Zenici svake akademske godine.
(2) Nagradu rektora za studente s najboljim uspjehom može dobiti najviše jedan student završne godine studija, kao i student koji je uz sve položene ispite završne godine studija odbranio i završni (diplomski, magistarski, doktorski) rad u tekućoj akademskoj godini sa svakog ciklusa studija Univerziteta u Zenici.
(3) Fakulteti Univerziteta u Zenici dužni su dostaviti rektoru svoje prijedloge kandidatâ za Nagradu rektora za studente s najboljim uspjehom, s odgovarajućim obrazloženjem, najkasnije do 01. oktobra tekuće godine.
(4) Nagrade uručuje rektor na svečanosti povodom dana Univerziteta.

Član 6.
(Uslovi za dobijanje Nagrade rektora)

(1) Uslov za dobijanje Nagrade rektora za studente s najboljim uspjehom jeste prosječna ocjena 9 ili više, ostvarena u toku studija.
(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana, student mora ispunjavati i dodatne uslove:

  • da u prethodnoj godini studija nije ponavljao niti jedan ispit;
  • da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
  • da je položio sve ispite.

 (3) Odluku o dodjeljivanju Nagrade rektora donosi rektor na prijedlog Kolegija Rektorata.

Član 7.
(Dodjela)

Nagradu iz člana 6. ovog Pravilnika rektor može dodijeliti istom studentu samo jedanput u toku studija.

ODJELJAK B. NAGRADA REKTORA ZA NAJBOLJA NAUČNA I UMJETNIČKA DJELA

Član 8.
(Nagrada rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje)

(1) Radi poticanja naučno-istraživačkog i umjetničkog rada dodjeljuje se Nagrada rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje, kojom se nagrađuje najbolji studentski rad iz područja nauke, odnosno umjetnosti.
(2) Godišnje se može dodijeliti najviše 1 (jedna) nagrada za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje. 

Član 9.
(Pravo kandidiranja)

Pravo kandidiranja za Nagradu rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje imaju studenti svih studijskih odsjeka, prvog ciklusa studija Univerziteta u Zenici.

Član 10.
(Konkurs za dodjelu Nagrade rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje)

(1) Konkurs za dodjelu Nagrade rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje raspisuje se početkom svake akademske godine.
(2) Konkurs se objavljuje na oglasnim pločama organizacionih jedinica i na web-stranici Univerziteta u Zenici.

Član 11.
(Naučno i umjetničko ostvarenje)

(1) Studenti mogu prijaviti rad iz područja nauke, odnosno umjetničko ostvarenje, jednog ili više autora.
(2) Studenti ne mogu prijaviti diplomski rad kao naučno, odnosno umjetničko ostvarenje.

Član 12.
(Komisija za izbor najboljeg prijavljenog rada)

(1) Radovi koji se prijavljuju predaju se na protokol Univerziteta u Zenici, s naznakom "Prijava za dodjelu Nagrade rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje".
(2) Komisiju za izbor najboljeg prijavljenog rada čine prodekani za NIR i prorektor za NIR.
(3) Komisija nakon pregleda radova utvrđuje Prijedlog redoslijeda radova kojeg dostavlja rektoru.
(4) Konačnu odluku o dodjeli Nagrade donosi rektor.

Član 13.
(Objava Odluke o dodjeli Nagrade rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje)

Odluka o dodjeli Nagrade rektora za najbolje naučno i umjetničko ostvarenje, s podacima o studentu i nagrađenom radu, objavljuje se na oglasnim pločama organizacionih jedinica (fakulteta) Univerziteta u Zenici i na web-stranici Univerziteta u Zenici, najkasnije 15 dana prije njezine dodjele.

POGLAVLJE III.  NAGRADA DEKANA

Član 14.
(Nagrada dekana)

Nagrada dekana dodjeljuje se studentima s najboljim uspjehom.

Član 15.
(Sadržaj Nagrade dekana)

(1) Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa.
(2) Povelja studentima izrađuje se na visokokvalitetnom papiru, dimenzija 21 x 29,7 cm, te predstavlja unikatno autorsko djelo, a sadrži: naziv Univerziteta, naziv fakulteta, znak Univerziteta, znak fakulteta, naziv priznanja, ime i prezime studenta, kratko obrazloženje, broj i datum izdavanja, potpis dekana, kao i suhi žig Univerziteta.
(3) Visinu novčane naknade utvrđuje Upravni odbor Univerziteta u Zenici, na prijedlog Senata Univerziteta u Zenici.

Odjeljak A.  NAGRADA DEKANA ZA STUDENTE S NAJBOLJIM USPJEHOM

Član 16.
(Studenti s najboljim uspjehom)

(1) Nagrada dekana za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje se studentima svake akademske godine za prethodnu godinu studija.
(2) Nagradu dekana dobijaju studenti s najboljim uspjehom sa prvog ciklusa studija.
(3) Nagrade uručuje dekan fakulteta na svečanosti povodom promoviranja studenata u stečena akademska zvanja.

Član 17.
(Uslovi za dobijanje Nagrade dekana)

(1) Uslov za dobijanje Nagrade dekana za studente s najboljim uspjehom jeste najmanja prosječna ocjena 8 ili više, ostvarena u prethodnoj godini studija.
(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana student mora ispunjavati i dodatne uslove:

  • da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
  • da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;
  • da ima najbolji prosjek ocjena u toj godini studija.

(3) Ako uslove iz stavova 1. i 2. ovog člana ispunjava više studenata, onda svi studenti dobivaju Nagradu dekana.
(4) Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi dekan.

ODJELJAK B.  Način određivanja novčanog iznosa Nagrade rektora i Nagrade dekana

Član 18.
(Novčani iznos Nagrade rektora i Nagrade dekana)

Ukupan novčani iznos sredstava namijenjenih za Nagrade rektora i Nagrade dekana obezbjeđuje se finansijskim planom za raspodjelu sredstava iz vlastitih prihoda organizacionih jedinica (fakulteta) i Univerziteta u Zenici. 

Član 19.
(Novčani iznos Nagrade dekana)

Odluku o visini novčanog iznosa Nagrade rektora, kao i visini novčanog iznosa Nagrade dekana donosi Upravni odbor Univerziteta u Zenici, a u skladu sa ostvarenim sredstvima iz vlastitih prihoda.

POGLAVLJE IV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.
(Evidencija o dodijeljenim nagradama)

Službe Rektorata Univerziteta obavezne su voditi posebnu evidenciju o dodijeljenim nagradama rektora Univerziteta u Zenici.
Službe organizacionih jedinica (fakulteta) obavezne su voditi posebnu evidenciju o dodijeljenim nagradama dekana fakulteta Univerziteta u Zenici.
Odluke o dodjeljivanju Nagrade rektora i Nagrade dekana objavljuju se u Godišnjaku Univerziteta.

Član 21.
(Izmjene i dopune Pravilnika)

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 22.
(Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web-stranici Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 01-100-108-720-2307/09.                                            
Zenica, 30.09. 2009. godine

V.D. Predsjedavajući Senata
Prof. dr. sc. Damir Kukić


Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09), a na prijedlog rektora Univerziteta, Senat Univerziteta u Zenici, na svojoj 11. sjednici, održanoj 18.11.2009. godine, donio je 

PRAVILNIK  O IZMJENAMA  PRAVILNIKA O NAGRADAMA ZA STUDENTE UNIVERZITETA U ZENICI

Član 1.

U Pravilniku o nagradama za studente Univerziteta u Zenici u POGLAVLJU II. NAGRADA REKTORA u članu 4. (Sadržaj Nagrade rektora), stav 2. riječi "suhi žig" zamjenjuje se riječju "pečat".

Član 2.

U POGLAVLJU III.  NAGRADA DEKANA član 15. stav 2. mijenja se i glasi:

"Član 15.
(Sadržaj Nagrade dekana)

(2) Povelja studentima izrađuje se na visokokvalitetnom papiru, dimenzija 21 x 29,7 cm, te predstavlja unikatno autorsko djelo, a sadrži: naziv Univerziteta, naziv fakulteta, znak Univerziteta, naziv priznanja, ime i prezime studenta, kratko obrazloženje, broj i datum izdavanja, potpis dekana, kao i pečat fakulteta Univerziteta u Zenici."

Član 3.

Ostale odredbe Pravilnika iz člana 1. ovog Pravilnika ostaju nepromijenjene, a isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web-stranici Univerziteta u Zenici.

Broj: 01-108-702-2844/09.                                       
Zenica, 18.11. 2009. godine

V.D. Predsjedavajući Senata
Prof. dr. sc. Damir Kukić


   početna stranica
webmaster