Od sada na novoj web adresi:

https://unze.ba/pravilnik-o-priznanjima-ju-univerzitet-u-zenici/
Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Zenici

Na osnovu člana 102. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), člana 19. stav 1. alineja 1. Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/05), a u vezi s članom 246. stav 1. tačka 1. Pravila Univerziteta u Zenici, na prijedlog Rektora, Upravni odbor Univeziteta u Zenici, na 5. sjednici održanoj 12.12.2008. godine, donio je

PRAVILNIK
o priznanjima JU Univerzitet u Zenici

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

  1. vrste priznanja JU Univerzitet u Zenici (u daljem tekstu Univerzitet) i kriteriji za njihovo dodjeljivanje,
  2. postupak za njihovo dodjeljivanje
  3. nadležni organ za dodjeljivanje priznanja,
  4. postupak predlaganja kandidata - zaposlenika Univerziteta za javna priznanja društvene zajednice.

Član 2.

Priznanja Univerziteta mogu se, u skladu s kriterijima i u postupku utvrđenim ovim Pravilnikom, dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.

Član 3.

Priznanja Univerziteta dodjeljuju se:
- za zasluge i izuzetan doprinos u razvoju Univerziteta, te afirmaciji ugleda Univerziteta u zemlji i inostranstvu;
- za istaknut rad i dostignuća u nastavnoj, naučnoj, umjetničkoj, kulturnoj, sportskoj i drugoj djelatnosti Univerziteta;
- za dugogodišnji uspješan rad na Univerzitetu i organima Univerziteta, kao i za značajan doprinos u razvoju visokog obrazovanja.

Član 4.

Priznanja Univerziteta uručuje Rektor Univerziteta.

II PRIZNANJA UNIVERZITETA

Član 5.

Priznanja Univerziteta su:
- Povelja Univerziteta
- Plaketa Univerziteta
- Zahvalnica Univerziteta
- Jubilarna novčana nagrada Univerziteta

1. Povelja Univerziteta

Član 6.

Povelja Univerziteta je najveće priznanje Univerziteta za unikatno autorsko djelo koje se dodjeljuje domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za ostvarene rezultate utvrđene u članu 3. ovog Pravilnika, a dodjeljuje se u povodu obilježavanja jubilarnih godišnjica Univerziteta (5 godina, 10 godina, 15 godina.).
Povelja Univerziteta izrađuje se na visokokvalitetnom papiru dimenzija 59,4 x 42 cm i predstavlja unikatno autorsko djelo, a sadrži: naziv Univerziteta; znak Univerziteta; naziv priznanja; ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica; kratko obrazloženje iz Odluke Senata o dodjeli Povelje Univerziteta; broj i datum izdavanja; potpis rektora, kao i suhi žig Univerziteta.

2. Plaketa Univerziteta

Član 7.

Plaketa Univerziteta dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za ostvarene rezultate utvrđene u članu 3. ovog Pravilnika, u pravilu jedanput godišnje.
Plaketa Univerziteta izrađuje se na visokokvalitetnom papiru dimenzija 42 x 29,7 cm, a sadrži sve podatke kao i Povelja Univerziteta, s tim što se ovjerava pečatom Univerziteta.

3. Zahvalnica Univerziteta

Član 8.

Zahvalnica Univerziteta dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za ostvarene rezultate utvrđene u članu 3. ovog Pravilnika, u pravilu jedanput godišnje.
Zahvalnica Univerziteta izrađuje se na kvalitetnom papiru dimenzija 29,7 x 21 cm, a sadrži sve podatke kao i Povelja Univerziteta i ovjerava se pečatom Univerziteta.

4. Jubilarna novčana nagrada Univerziteta

Član 9.

Jubilarna novčana nagrada Univerziteta dodjeljuje se zaposlenicima Univerziteta koji su proveli neprekidno 10, 15, 20, 25, 30 i 35. godina na radu na Univerzitetu u novčanoj vrijednosti u skladu s odredbom člana 13. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće Vlade Zeničko-dobojskog kantona (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 9/05, 14/07).

III POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA UNIVERZITETA

Član 10.

Prijedlog za pokretanje postupka dodjele priznanja Univerziteta iz člana 5. stav 1. alineje 1., 2. i 3. mogu dati: katedre putem naučno-nastavnih, umjetničko-nastavnih odnosno vijeća organizacione jedinice.
Prijedlog za pokretanje postupka iz stava 1. ovog člana upućuje se u pismenom obliku Komisiji za dodjelu priznanja Univerziteta (u daljem tekstu: Komisija).

Član 11.

Prijedlog za dodjelu priznanja Univerziteta iz prethodnog člana stav 1. sadrži za fizička lica životopis predloženog kandidata, te opis njegovog nastavnog, naučnog i javnog rada, kao i obrazloženje na kojem se temelji prijedlog.
Prijedlog za dodjelu priznanja Univerziteta iz prethodnog člana stav 1. sadrži za pravna lica naziv, sjedište, djelatnost, te obrazloženje prijedloga za dodjelu priznanja.

Član 12.

Na osnovu Izvještaja Komisije Senat Univerziteta donosi Odluku o dodjeli priznanja Univerziteta.
Izvještaj Komisije sadrži podatke utvrđene u članu 11. ovog Pravilnika.

Član 13.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta Rektor Univerziteta uručuje priznanja Univerziteta na svečanim skupovima koji se organizuju u povodu Dana Univerziteta ili na drugim prigodnim svečanostima Univerziteta.

Član 14.

Prijedlog za pokretanje postupka dodjele priznanja Univerziteta iz člana 5. stav 1. alineja 4. upućuje zaposlenik u pismenom obliku rukovodnom organu organizacione jedinice.

Član 15.

Rukovodni organ organizacione jedinice dostavlja prijedlog za dodjelu priznanja Univerziteta iz prethodnog člana u pismenom obliku (prijedlog odluke s obrazloženjem) Rektoru Univerziteta, i to za sve zaposlenike organizacione jedinice, koji do 30.juna tekuće godine ostvaruju pravo na ovo priznanje.

Član 16.

Na prijedlog Rektora Upravni odbor Univerziteta donosi Odluku o dodjeli priznanja iz člana 5. stav 1. alineja 4.

IV KOMISIJA ZA DODJELU PRIZNANJA UNIVERZITETA

Član 17.

Komisija za dodjelu priznanja Univerziteta ima pet članova, a imenuje je Senat Univerziteta.
Komisiju čine: predstavnici organizacionih jedinica i generalni sekretar Univerziteta.
Mandat Komisije traje dvije godine.

Član 18.

Komisija radi na sjednicama.
Sjednica Komisije može se održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova Komisije.
Komisija donosi odluke većinom od ukupnog broja članova.

Član 19.

Sredstva za priznanja Univerziteta obezbjeđuju se iz materijalnih troškova Univerziteta, a osiguravaju se Finansijskim planom Univerziteta.

Član 20.

Stručne i administrativne poslove za rad Komisije i postupak dodjele priznanja Univerziteta obavljaju stručne službe Rektorata Univerziteta.

V POSTUPAK PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA DRUŠTVENE ZAJEDNICE

Član 21.

Kriteriji i postupak za dodjeljivanje javnih priznanja regulisani su pravnim aktom društvene zajednice, kojim se ustanovljava određeno priznanje.

Član 22.

Prijedlog za pokretanje postupka za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja društvene zajednice mogu dati: organi Univerziteta, Kolegij Rektorata, naučno-nastavna, umjetničko-nastavna odnosno vijeća organizacione jedinice i Unija studenata Univerziteta.
Prijedlog za pokretanje postupka iz stava 1. ovog člana upućuje se u pismenom obliku Komisiji za dodjelu priznanja Univerziteta.

Član 23.

Komisija Univerziteta obavezna je dostaviti kriterije i postupak za dodjelu javnih priznanja u smislu prethodnog člana predlagačima iz prethodnog člana ovog Pravilnika.

Član 24.

Postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja društvene zajednice istovjetan je postupku za dodjelu javnih priznanja na Univerzitetu.

Član 25.

Prijedlog za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja treba biti dokumentovan i obrazložen u smislu kriterija ovog Pravilnika, odnosno pravnog akta društvene zajednice, kojim se ustanovljava određeno priznanje.

Član 26.

Na osnovu prijedloga iz prethodnog člana Komisija dostavlja jedinstvenu listu kandidata za javno priznanje Senatu Univerziteta s obrazloženjem o svakom pojedinom prijedlogu kandidata, kao i stručnoj službi društvene zajednice, koja vrši dodjelu javnih priznanja.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Službe Rektorata Univerziteta obavezne su voditi posebnu evidenciju o dodijeljenim priznanjima zaposlenicima Univerziteta.
Odluke o dodjeljivanju priznanja Univerziteta i javnih priznanja društvene zajednice objavljuju se u "Godišnjaku" Univerziteta.

Član 28.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i WEB stranici Univerziteta u Zenici.

Broj:01-101-702-1494/08
Zenica, 12.12.2008.godine 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA
Prof.dr.sc.Kemal Subašić


Na osnovu člana 51. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09), člana 19. stav 2. alineja 1. Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/05, 11/06 i 6/09), na prijedlog Rektora, Upravni odbor Univeziteta u Zenici, na 01. sjednici održanoj 04.02.2010. godine, donio je

PRAVILNIK O IZMJENAMA
PRAVILNIKA o priznanjima JU Univerzitet u Zenici

Član 1.

U Pravilniku o priznanjima JU Univerzitet u Zenici (dalje: Pravilnik), POGLAVLJE II. PRIZNANJA UNIVERZITETA, Odjeljak 1. Povelja Univerziteta, u članu 6. stav 2. brojne oznake dimenzija "59,4 x 42 cm" zamjenjuje se brojnim oznakama dimenzija "42,0 x 29,7 cm".

Član 2.

U POGLAVLJU II. PRIZNANJA UNIVERZITETA, Odjeljak 2. Plaketa Univerziteta, Pravilnika, u članu 7. stav 2. brojne oznake dimenzija "42 x 29,7 cm" zamjenjuje se brojnim oznakama dimenzija "35,3 x 25,0 cm".

Član 3.

U POGLAVLJU IV KOMISIJA ZA DODJELU PRIZNANJA UNIVERZITETA, Pravilnika, član 17. mijenja se i glasi:

"Član 17.

Komisija za dodjelu priznanja Univerziteta ima pet članova, a imenuje je Senat Univerziteta.
Mandat Komisije traje dvije godine."

Član 4.

Ostale odredbe Pravilnika iz člana 1. ovog pravilnika ostaju nepromijenjene

Član 5.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o priznanjima JU Univerzitet u Zenici stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-101-702-0797/10
Zenica, 04.02.2010.godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA
Doc.dr.sc.Esad Delibašić


Obrazloženje za donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o priznanjima JU Univerzitet u Zenici:

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj 01-101-702-1494/08 od 12.12.2008. godine, usvojen je Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Zenici. Primjenom odredaba Pravilnika u u izradi priznanja koja dodjeljuje Univerzitet u Zenici (konkretno u povodu obilježavanja Dana Univerziteta u Zenici, odnosno 50. godina Fakulteta za metalurgiju i materijale i visokog obrazovanja u Zenici) u praktičnoj pripremi nisu postojale tehničke mogućnosti za izradu priznanja u formatima koji su naznačeni u Pravilniku, ih grešaka u tekstu navedenog akta (član 17., kolizija stava 1. i 2.), potrebno je izmjene članova 6., 7. I 17


   početna stranica
webmaster