Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o registru domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) i l) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09.), u vezi s članom 78. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09), člana 63. stav (2) tačka c) i člana 284. Statuta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 13. sjednici, održanoj 28.12. 2011. godine donosi

PRAVILNIK
O REGISTRU DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH  SERIJSKIH PUBLIKACIJA UNIVERZITETA U ZENICI

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuje se način formiranja i vođenja Registra domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici (u daljnjem tekstu: Registar), te kriteriji registracije.

Član 2.
(Serijska publikacija)

(1) Pod serijskom publikacijom podrazumijeva se svaka publikacija koja izlazi u neomeđenom broju svezaka ili brojeva, u određenim vremenskim periodima (dnevno, sedmično, dvosedmično, mjesečno, polugodišnje, godišnje, dvogodišnje itd.).
(2) U serijske publikacije ubrajaju se sve vrste novina, časopisa, zbornika radova i zbornika radova s konferencija, simpozija, kongresa, okruglih stolova i sl., a koji se redovno održavaju u određenom vremenskom periodu.
(3) Svaka serijska publikacija prepoznaje se po svom ISSN broju (eng. International Standard Serial Number), odnosno po međunarodno prihvatljivom kôdu koji omogućava identifikaciju svake serijske publikacije neovisno o jeziku ili zemlji u kojoj je publikacija objavljena.  

Član 3.
(Registar domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici)

Registar domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici formira, vodi i održava Ured prorektora za naučnoistraživački rad Univerziteta u Zenici i čini ga javno dostupnim preko univerzitetske web stranice. 

Član 4.
(Registrovanje serijskih publikacija)

(1) Prijedlog da se određena domaća i/li međunarodna serijska publikacija registruje u Registru Univerziteta u Zenici daje naučno-nastavno vijeće fakulteta/akademije, odnosno Naučno vijeće Instituta.
(2) Uz prijedlog naučno-nastavno vijeće fakulteta/akademije, odnosno Naučno vijeće Instituta, prilaže odgovarajuću dokumentaciju (kopiju impresuma i naslovne strane predložene publikacije, te kopiju najmanje jednog članka), te izričito potvrđuju da predložena publikacija ispunjava kriterije ovog Pravilnika.
(3) Senat, najmanje jednom godišnje, ažurira Registar, odnosno utvrđuje da li predložene publikacije ispunjavaju kriterije ovog Pravilnika, te u skladu s tim donosi odluke o registrovanju predloženih publikacija u Registar. 
(4) U Registru se mogu registrovati samo one publikacije koje ispunjavaju kriterije utvrđene u članu 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

DIO DRUGI – KRITERIJI REGISTRACIJE

Član 5.
(Kriteriji registracije)

U Registar se mogu registrovati domaće i međunarodne serijske publikacije koje ispunjavaju međunarodne izdavačke standarde, odnosno serijske publikacije koje ispunjavaju slijedeće kriterije:
 1. Pravovremenost izlaženja (serijska publikacija mora izlaziti redovito i u skladu s frekvencijom izlaženja koja je u njemu naznačena);
 2. Poštovanje međunarodnih izdavačkih konvencija, a posebno:
  • Publikacija mora da ima informativan naziv koji treba jasno upućivati na sadržaj publikacije;  
  • Svaki članak mora imati normirane i u potpunosti navedene bibliografske informacije za sve citirane reference, odnosno bibliografiju (listu citirane literature) i standardizirano navođenje citata;
  • Svaki članak treba da je recenziran i kategoriziran kao npr. izvorni naučni rad, prethodno saopćenje, pregledni naučni rad,stručni članak, itd.
  • Radove u publikaciji recenziraju najmanje dva recenzenta koji nisu iz iste institucije;
 3. Impresum serijske publikacije mora sadržavati osnovne podatke o publikaciji, a posebno naslov publikacije, ISSN broj, godina izdavanja, godište izlaženja, broj tekućeg sveska, mjesto izdavanja, naziv izdavača, sastav i adresa uredništva, te podatak o učestalosti izlaženja;
 4. Međunarodni ugled i karakter, odnosno, ukoliko je izdavač serijske publikacije iz Bosne i Hercegovine, da u sastavu uredništva ima najmanje ⅓ članova izvan Bosne i Hercegovine, kao i da je najmanje ⅓ recenzenata izvan Bosne i Hercegovine;
 5. Recenzirani radovi, odnosno radove u serijskoj publikaciji recenziraju najmanje dva recenzenta koja nisu iz iste institucije.

Član 6.
(Posebni kriteriji registracije publikacija s konferencija, simpozija, kongresa, itd.)

Serijske publikacije konferencija, simpozija, kongresa i ostalih sličnih skupova, da bi bile registrovane u Registar, pored kriterija iz člana 5., moraju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije:
 1. Zbornik radova mora dolaziti s tradicionalne (godišnje, dvogodišnje) konferencije koja je održana više od tri puta zaredom i u kojem su objavljeni radovi u punom obimu u štampanoj i/li elektronskoj formi;
 2. Svaki rad u zborniku koji je objavljen na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku mora pratiti sažetak rada na najmanje jednom stranom jeziku, i obrnuto, rad objavljen na nekom stranom jeziku mora pratiti sažetak rada na nekom sekundarnom jeziku; 
 3. Ukoliko se skup organizuje u Bosni i Hercegovini, programski odbor skupa u svom sastavu mora imati najmanje ⅓ članova izvan Bosne i Hercegovine;
 4. Ukoliko je izdavač zbornika iz Bosne i Hercegovine, onda na listi recenzenata skupa najmanje ⅓ članova mora biti izvan Bosne i Hercegovine;
 5. Radove u zborniku recenziraju najmanje (2) dva recenzenta koja nisu iz iste institucije;
 6. zbornik radova mora biti katalogiziran prema međunarodnim i domaćim katalogoškim standardima u nacionalnoj biblioteci zemlje u kojoj se održava skup (ISSN broj).

Član 7.
(Prednost pri registraciji)

Posebnu prednost pri registrovanju u Registar imaju serijske publikacije koje su indeksirane u relevantnim međunarodnim bazama podataka.

Član 8.
(Dužina registracije)

(1) Registrovana serijska publikacija u sastavu Registra nalazi se najviše godinu dana od dana registrovanja, a nakog toga se automatski briše iz sastava Registra.  
(2) Ponovno registrovanje serijske publikacije provodi se u skladu s članom 4. ovoga Pravilnika. 

Član 9.
(Striktnost kriterija)

Domaće serijske publikacije koje se uvrštavaju u Registar moraju striktno ispunjavati sve kriterije utvrđene članovima 5. i 6. ovog Pravilnika.

DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.
(Donošenje Pravilnika)

(1) Ovaj Pravilnik donosi Senat Univerziteta.
(2) Izmjene i dopune Pravilnika vrše se po potrebi i na način istovjetan njegovom donošenju, a najmanje jedanput u četiri godine.

Član 11.
(Nadzor nad provedbom)

Nadzor nad provedbom ovog Pravilnika vrši Senat Univerziteta i Ured prorektora za naučnoistraživački rad.

Član 12.
(Tumačenje Pravilnika)

Tumačenje ovog Pravilnika daje Senat Univerziteta i Ured prorektora za naučnoistraživački rad.

Član 14.
(Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu slijedećeg dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i oglasnim pločama organizacionih jedinica Univerziteta, a primjenjivat će se počev od akademske 2011/12. godine.

Zenica, 28.12.2011. godine                                                                  

Broj, 01-108-403-4085/11.

Predsjedavajući Senata
Prof. dr. sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster