Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  CEEPUS II

CeepusBiH je od 2007. godine uključena u CEEPUS II regionalni projekat razmjene. U CEEPUS-u odnosno u Centralno evropskom programu razmjene za univerzitetske studije, trenutno učestvuje 14 zemalja članica. Pored BiH u programu učestvuju i Albanija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija. Pravna osnova CEEPUS-a zasniva se na međunarodnom Sporazumu koji su potpisale zemlje članice.
Početni CEEPUS I Sporazum potpisan je u Budimpešti prije 15 godina, tačnije 1993 godine, a CEEPUS II Sporazum koji je trenutno na snazi potpisan je u Zagrebu 2003 god. i važiće do 2011 god., sa ciljem postizanja Zajedničkih diploma. U pripremi je i CEEPUS III Sporazum koji će biti zasnovan na povezivanju sa oblastima naučnog istraživanja.

Glavni cilj aktuelnog CEEPUS-a II je razvoj akademske saradnje Centralne i Jugoistočne Evrope kroz kreiranje univerzitetskih mreža koje će radeći na zajedničkim programima steći pravo na zajedničke diplome. Ostali ciljevi koji se žele postići kroz rad CEEPUS-a su doprinos izgradnji oblasti evropskog visokog obrazovanja i upotreba regionalne akademske mobilnosti kao strateškog programa za implementaciju Bolonjskih ciljeva.


STRUKTURU CEEPUS-a čini Zajednički odbor ministara, Centralni CEEPUS-ov ured (CCO), državni CEEPUS uredi (NCO), državna i Međunarodna komisija.

Zajednički odbor ministara je najviše upravno tijelo unutar CEEPUS-a, a čine ga ministri zemalja članica ovog programa. Zajednički odbor ministara donosi sve strateške odluke i odgovoran je poduzimanje potrebnih koraka za implementaciju i promociju CEEPUS-a.

Centralni CEEPUS ured - CCO sa sjedištem u Beču, vrši koordinaciju, evaluaciju, razvoj i promociju programa. CCO služi isključivo kao koordinirajuće i evaluacijsko tijelo, dok zemlje članice zadržavaju finansijsku nadležnost.

Državni CEEPUS ured - NCO, zadužen je za implementaciju programa na državnom nivou, a nadležnosti NCO-a su:
promocija programa u saradnji sa CCO i Ceepus uredima iz drugih država, prijem aplikacija, obezbjeđivanje mjesta studija za gostujuće profesore i studente, priprema i dodjela stipendija za aplikante, organizovanje načina isplaćivanja stipendija, prijem i priprema izvještaja i priprema evaluacije programa na državnom nivou.

Svake godine, nakon podnošenja aplikacija mreža koje žele učestvovati u razmjeni, kreira se i sastaje Državna komisija, kao tijelo odgovorno za selekciju aplikacija mreža na državnom nivou. Državnu komisiju čine akademici, eksperti i NCO, a nakon ocjenjivanja, uspješno ocjenjene mreže prelaze u drugi i finalni krug ocjenjivanja na međunarodnom nivou, koji sprovodi Međunarodna komisija.

Međunarodnu komisiju čine državni uredi svih zemalja članica i eksperti iz tih zemalja, dok Komisijom predsjedava CCO. Treba napomenuti da je uloga CCO neutralna, a transparentno glasanje i ocjenjivanje od strane Državne i Međunarodne komisije, garantuje korištenje jedinstvenog 'CEEPUS sistema ocjenjivanja'. Međunarodna komisija sastaje se jednom godišnje kada se na osnovu bodovanja donosi konačna odluka o uspješnosti mreža, te im se dodjeljuje mobilnost.

Unutar CEEPUS-a ne postoji transfer sredstava. Interna valuta je 'stipendijski mjesec' i svaka zemlja domaćin obezbjeđuje stipendije za gostujuće profesore i studente, dok trošak participacije za njihove putne troškove snosi zemlja iz koje dolaze. Svaka zemlja učesnica dužna je obezbjediti najmanje 100 stipendijskih mjeseci za jednu akademsku godinu. Studenti koji su na razmjeni u okviru CEEPUS-a oslobeđeni su plaćanja bilo kakvih školarina, a stipendijom su pokriveni troškovi stanovanja, ishrane, gradskog prevoza i zdravstvenog osiguranja.


SISTEM FUNKCIONISANJA RAZMJENE -  CEEPUS MREŽE

CEEPUS II razmjene odvijaju se u unutar mreža osim tzv. Freemover aktivnosti. Univerziteti tj. fakulteti koji žele učestvovati u programu razmjene moraju to učiniti unutar mreže. Svake godine se otvara novi aplikacioni krug kada univerziteti ispred fakulteta koji žele sarađivati ili sarađuju unutar postojeće mreže moraju podnijeti aplikacije do 15. januara za narednu akademsku godinu. Kao član mreže univerzitet može imati koordinirajuću ulogu ili ulogu partnera. Procedura za podnošenje aplikacija je takva da se predstavnik univerziteta koji je koordinator mreže mora registrovati pod ulogom Network, s tim da se registruju i partneri, preko CEEPUS-ovog softweara i zajedno učestvuju u popunjavanju aplikacija, ali samo koordinator mreže elektronski podnosi aplikaciju državnom CEEPUS uredu. Svake godine univerziteti mogu: kreirati nove mreže, produžiti aktivnost postojeće mreže ili obnoviti aktivnost mreže.

Mrežu moraju sačinjavati najmanje tri univerziteta, od kojih dva trebaju biti iz različitih zemalja članica CEEPUS-a.

U CEEPUS-u prioritet je dat mrežama koje rade na razvoju saradnje u svrhu postizanja zajedničkih diploma, ali mreže takođe mogu raditi i na promovisanju intenzivnih kurseva, profesionalnih kurseva stranih jezika i studentskih ekskurzija.

Da bi stekli pravo učešća u mreži univerziteti su dužni pripremiti i elektronski podnijeti dva dokumenta: Pismo Odobrenja (Letter of Endoresement - potpisuje rektor ili prorektor univerziteta) i Pismo Namjere (Letter of Intent - potpisuje dekan ili prodekan).
Svi dokumenti i pisma se download-iraju sa internet stranice CEEPUS-a i potpisani i popunjeni se ponovo upload-iraju, dakle podnesu elektronski i jedino će tako biti prihvaćeni.

Upotreba kompatibilnog sistema ECTS je formalni uslov za mreže CEEPUS II. Univerziteti mogu obezbijediti informacije o upotrebi kompatibilnog sistema ECTS ili skidanjem informacije sa interneta ili unošenjem linka. Informacije o ECTS-u moraju biti dostupne na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku.


FREE- MOVERS

Freemovers kategorija formirana je radi pružanja mogućnosti za dodjelu stipendija studentima i profesorima koji pripadaju odgovarajućem univerzitetu unutar CEEPUS-a, ali koji žele učestvovati u razmjeni izvan mreža tj. kao pojedinci. Za prijavu za freemovers stipendiju potrebno je priložiti dva dokumenta:

a) Pismo preporuke - koje izdaje univerzitet kojem student ili profesor pripada, a u kojem su objašnjeni razlozi za studiranje ili predavanje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje;

b) Pismo o prihvatanju - koje izdaje institucija-domaćin. Pismo o prihvatanju je podijeljeno u dva dijela. Prvi dio potpisuje tijelo koje odobrava izuzeće od školarine za studiranje, a drugi dio potpisuje osoba koja će imati ulogu supervizora u toku perioda studiranja u inostranstvu.

Takođe treba sastaviti Learning Agreement ili Sporazum o nastavi. Sporazum treba uključivati zadatke studenta ili profesora i studijske bodove koje nose zadaci.


REGISTRACIJA NA CEEPUS WEB STRANICI

Kompletno poslovanje CEEPUS-a odvija se putem interneta, tj preko CEEPUS-ovog softweara, registracijom na web strani www.ceepus.info. Ono što je jedinstveno za ovaj softwear jeste činjenica da je obavezno registrovati se samo jednom u životu, ali sa mogućnošću izbora više uloga. Uloge pod kojima se može registrovati su:

Mobility - studenti ili profesori koji žele kreirati aplikaciju za mobilnost tj. stipendiju biraju ovu ulogu i svaka osoba može za sebe kreirati onoliko aplikacija koliko želi.
Aplicirati je moguće za zimski i ljetni semestar u okviru postojeće mreže kao Network mobility ili u okviru Free-movers kategorije.

Network - ova uloga je namjenjena pojedincima učestvuju u vođenju mreže kao koordinatori ili partneri, sa ciljem prijavljivanja nove mreže ili pridruživanja postojeće mreže.
Za rad pod ovom ulogom potrebna je autorizacija od NCO-a, što se vrši automatski nakon prve registracije. Obično se za ovu ulogu prijavljuju osobe zaposlene u Odjelima za međunarodnu saradnju na univerzitetima, profesori ili asistenti pojedinih fakulteta tj. koordinatori za Ceepus na fakultetima koji žele učestvovati u razmjeni.

PPU - Participating Unit Deputy uloga je namjenjena za pojedince koji žele učestvovati u mreži kao predstavnici koordinatora ili partnera. PPU ima ista prava kao i koordinator ili partner, s tim da su koordinator ili partner već registrovani pod ulogom Network.

IRO - International relations office je uloga za pojedince koji žele imati uvid ili učestvovati u vođenju svih mreža svog univerziteta. Za ovu ulogu takođe je potrebno dobiti odobrenje od NCO-a.


ROKOVI UNUTAR CEEPUS GODINE

  • 15.  januar  - Rok za prijem aplikacija mreža;
  • 15.  juni  - Rok za prijem aplikacija studenata i profesora za zimski semestar;
  • 31.  oktobar - Rok za prijem aplikacija studenata i profesora  za ljetni semester;
  • 30.  novembar - Rok za prijem Fremovers aplikacija.

Informacije dostupne na:

Državni CEEPUS ured/ National CEEPUS Office - NCO BiH
Ministarstvo civilnih poslova BiH / Sektor za obrazovanje
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, BiH

Branka Gacesa
branka.gacesa@mcp.gov.ba
www.ceepus.info; www.mcp.gov.ba
tel/phone: +387 33 492 516
fax no.: +387 33 492 627


   početna stranica
webmaster