Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  ECTS - European Credit Transfer System

Jedan od osnovnih "alata" u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste ECTS - Evropski sistem prenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope.

European Credit Transfer System, ECTS - evropski sistem prenosa bodova/kredita osmišljen je kao jedinstevn sistem koji omogućuje lakšu prepoznatljivost i poređenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Evrope. Čiatv sistem je zanovan na bodovima koji izražavaju opterećenje studenta u savlađivanju određenog programa studija. Dakle, u najkraćem možemo reći to je "težinski faktor" nekog predmeta ili studija ali u cilju racionalizacije prostora studija u Evropi jasno je rečeno da je za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, 30 za semestar, odnosno 20 za trimestar. Primjena sistema ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne međuuniverzitetske saradnje i studenata i nastavnika. ECTS sistem nije samo to. On je i najbolji indikator profila studija koji je student završio a koji je od velikog značaja za poslodavce.

Credits - bodovi ili kreditne tačke (poeni) su kjlučni element ECTS-a. Bodovi/krediti se dodeljuju pojedinim kursevima/modulima/predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predviđenog programa studiranja (projekti, seminari, studije, eksperimentalni rad, ispiti, rad na terenu, disertacije...). ECTS predstavljaju kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savlađivanju predviđenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja određenog programa.

ECTS je prije svega efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programa koje nude visokoobrazovne institucije i diploma koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i time širi mogućnost izbora za studente. Sistem olakšava institucijama priznavanje rezultata studenta u savladavanju određenog programa studija putem opšte prihvaćenih mjerila za vrednovanje istog - ECTS bodovima. Time se obezbjeđuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema visokog obrazovanja u cijeloj Evropi.

U NAJKRAĆEM opšta filozofija ECTS je omogućavanje fleksibilnosti.

arrow01/13 - sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow02/13 - sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow03/13 - sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow04/13 - sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE
arrow05/13 - sastanak ECT(A)S koordinatora UNZE

arrow Vodič za ECTS za nastavnike i studente >>

arrow Izvještaj o rezultatima ankete za ocjenu studentskog opterećenja >>

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS):

arrow ECT(A)S vodič za nastavnike i studente (2012) na bosanskom jeziku (pdf, 3,2 MB)
Vodič za ECTS na engleskom jeziku (pdf, 729 kB)
Okvir Evropskih kvalifikacija (pdf, 799 kB)
ECTS Users Guide (pdf, 746 kB)
COURSE STRUCTURE (pdf, 1,35 MB)
Polazne osnove na Univerzitetu u Zenici (pdf, 1,93 MB)
UVOĐENJE ECTS-EVROPSKOG SISTEMA PRENOSA BODOVA U NASTAVNI PROCES NA MAŠINSKOM FAKULTETU (pdf, 290 kB)


   početna stranica
webmaster