Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  ECTS vodič za studente i nastavnike

ECTS vodič- predgovor

Osnovne karakteristike i pojmovi

divider Rezultat procesa učenja i kompetencije
ECTS skala rangiranja

Ključni ECTS dokumenti

Ključne osobe u ECTS

Predgovor

Ovaj ECT(A)S – vodič za studente i nastavnike na Univerzitetu u Zenici predstavlja svojevrsni priručnik koji treba da pomogne studentima i nastavnicima u provedbi nastavnog procesa. Studentima će pomoći u što lakšem prilagođavanju na ECT(A)S, a nastavnicima u kreiranju, izvođenju i opisu svojih nastavnih jedinica, kao i cjelokupnog nastavnog procesa.

Naime, ECT(A)S (The European Credit Transfer and Accumulation System) je veoma bitan u kontekstu provedbe Bolonjskog procesa u Evropskom prostoru visokog obrazovanja – EHEA (European Higher Education Area). Univerzitet u Zenici od 2005. godine na svim fakultetima i studijskim programima primjenjuje Evropski sistem prijenosa bodova (ECTS), no u ovom Vodiču uvodimo novi termin Evropski sistem prijenosa i akumulacije bodova (ECT(A)S) kojem ćemo posvetiti posebnu pažnju. Jednim dijelom bavit ćemo se idejom ECT(A)S-a, ali najviše prostora posvetit ćemo provedbi ECT(A)S-a na Univerzitetu u Zenici.

Temeljna premisa ovog uputstva o primjeni ECT(A)S-a zasnovana je na stvaranju konzistentnog, lako provodivog, nedvosmislenog i upotrebljivog sistema kojim će se jasno precizirati vrijednosti bodova ECT(A)S-a za svaku nastavnu jedinicu, semestar, akademsku godinu ili cjelokupni program kojeg diplomant završava.

Svi fakulteti Univerziteta u Zenici već su usvojili nove nastavne planove i programe u kojima je izvršeno bodovanje svih predmeta prema ECT(A)S-u, s tim da je na nekim planovima i programima napravljeno odgovarajuće revidiranje s ciljem poboljšavanja nastavnog procesa. Iz razumljivih razloga, imajući u vidu obim ovog Vodiča, nastavni planovi i programi nisu mogli biti prezentirani u ovoj publikaciji, ali su dostupni u Informacijskom vodiču Univerziteta u Zenici i na web stranici Univerziteta. (www.unze.ba)

U Vodiču smo dali informacije o osnovnim dokumentima ECT(A)S-a. Jedan od važnijih dokumenata jeste i Dodatak diplomi (Diploma Suplement) koji predstavlja svojevrstan standard i dodatak ECT(A)S-u kojim se daju detaljne dodatne informacije o savladanom programu, kao i druge informacije od opšteg interesa kada je u pitanju struktura studija. U Vodiču smo spomenuli samo osnovne karakteristike ovog dokumenta.

Nadamo se da će ovaj kratki prikaz osnovnih karakteristika ECT(A)S-a doprinijeti boljem razumijevanju ovog sistema, kako kod studenata, tako i kod nastavnog osoblja i kod svih ostalih zainteresiranih za kreiranje jedinstvenog prostora obrazovanja na tlu Evrope.

Ured za EC(A)TS Univerziteta u Zenici


   početna stranica
webmaster