Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Izvještaj o rezultatima ankete za ocjenu studentskog opterećenja

Jedna od ključnih aktivnosti u provedbi Bolonjskog procesa je i kontinuirano praćenje stvarnog studentskog opterećenja i njegovo usklađivanje sa ECTS bodovnim sistemom. U tu svrhu je Kancelarija za ECTS Univerziteta u Zenici, a u skladu sa zaključkom donesenim na sastanku od 8.3.2010 godine organizovala provedba ankete o provjeri stvarnog studentskog opeterećenja.
Anketa je provedena na identičan način kao i u prethodnoj školskoj godini - isti formular i predmeti zimskog semestra, čime je omogućeno poređenje rezultata anketiranja za dvije godine. Na istom sastanku je dogovoreno da se rezultati ankete trebaju prezentirati kako na oglasnim pločama, isto tako i na web site-ovima pojedinih OJ i Univerziteta.
Za provedbu ankete zaduženi su ECTS koordinatori OJ.
Rezultati ankete su dostavljeni  univerzitetskom ECTS koordinatoru i objedinjeni a radi boljeg uvida u rezultate ankete napravljena je grafička interpretacija istih kao dio ovog Izvjestaja.
Dijagramski prikaz rezultata ankete omogućava jasan uvid i identifikaciju predmeta na pojedinim OJ koji odstupaju od vrijednosti studentskih opterećenja datih postojećim nastavnim planovima i programom.
Svrha ovakvog  načina anketiranja je ukazati na ''uska grla'' u nastavnom procesu i inicirati potrebne akcije u cilju poboljšanja istog.
U tom smislu, preporučujemo da se rezultati ankete prihvate sa potrebnom pažnjom, a shodno tome i poduzmu odgovarajuće mjere na korekciji uočenih slabih tačaka.

Kancelarija za ECTS Zenica, 25.05.2010 godine


Zbirni pregled rezultata ankete:

1. Prikaz ukupnog opterećenja po semestru i po pojedinim fakultetima
2. Ekonomski fakultet - Komparacija rezultata ankete
3. Fakultet za metalurgiju i materijale - Izvještaj za 2009/10 godinu (bez poređenja)
4. Pravni fakultet
5. Mašinski fakultet
6. Pedagoški fakultet
7. Islamski pedagoski fakultet
8. Zdravstveni fakultet

1. Prikaz ukupnog opterećenja po semestru i po pojedinim fakultetima
Prikaz ukupnog opterećenja po semestru i po pojedinim fakultetima

2. Ekonomski fakultet - Komparacija rezultata ankete
Ekonomski fakultet - Komparacija rezultata ankete

3. Fakultet za metalurgiju i materijale - Izvještaj za 2009/10 godinu (bez poređenja)
Fakultet za metalurgiju i materijale - Izvještaj za 2009/10 godinu (bez poređenja)

4. Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet

5. Mašinski fakultet
Mašinski fakultet (4+1+3)
Mašinski fakultet (3+2+3) OM
Mašinski fakultet (3+2+3) PB
Mašinski fakultet

6. Pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet

7. Islamski pedagoski fakultet
Islamski pedagoski fakultet - Islamska vjeronauka
Islamski pedagoski fakultet - Socijalna pedagogija
Islamski pedagoski fakultet - Predškolski odgoj i obrazovanje

8. Zdravstveni fakultet
Zdravstveni fakultet

   početna stranica
webmaster