Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Integrisane katedre Univerziteta u Zenici
NAZIV KATEDRE Oznaka Matičnost Domena katedre Šef Katedre Sekretar katedre
Katedra za opšte programske osnove UNZE-K-01 FF Svi fakulteti UNZE doc.dr. Aleksa Stanković doc.dr. Spahija Kozlić
Katedra za matematiku i informatiku UNZE-K-02 FF Svi fakulteti UNZE prof.dr. Dževad Zečić as. Safet Penjić
Katedra za jezike i književnost UNZE-K-03 FF Svi fakulteti UNZE v.prof.dr. Memnuna Hasanica v.as.mr. Melisa Bureković
Katedra za pedagoške i psihološke discipline UNZE-K-04 FF Svi fakulteti UNZE prof.dr. Refik Ćatić doc.dr. Indira Meškić
Katedra za hemiju i fiziku UNZE-K-05 FAMM MF, ZF prof.dr. Mirsada Rizvanović v.as.mr. Dijana Dujak
Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo UNZE-K-06 FAMM MF prof.dr. Ana Beroš doc.dr. Hasan Avdušinović
Katedra za plastičnu preradu UNZE-K-07 FAMM MF prof.dr. Faik Uzunović v.as.mr. Omer Beganović
Katedra za metalne materijale UNZE-K-08 FAMM MF, ZF prof.dr. Mirsada Oruč doc.dr. Raza Sunulahpašić
Katedra za nemetalne materijale UNZE-K-09 FAMM MF, ZF prof. dr. llhan Bušatlić doc.dr. Adnan Mujkanović
Katedra za gvožđe i čelik UNZE-K-10 FAMM MF prof.dr. Sulejman Muhamedagić doc.dr. Almaida Gigović-Gekić
Katedra za mehanike UNZE-K-11 MF FAMM v.prof.dr. Elma Ekinović v.as.mr. Alma Žiga
Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije UNZE-K-12 MF FAMM v.prof.dr. Senad Balić as. mr. Ernad Bešlagić
Katedra za proizvodne tehnologije UNZE-K-13 MF FAMM, EF prof.dr. Sabahudin Ekinović v.as.mr. Edin Begović
Katedra za održavanje UNZE-K-14 MF FAMM, EF prof.dr. Darko Petković doc.dr. Sabahudin Jašarević
Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo UNZE-K-15 MF FAMM   doc. dr. Edin Berberović
Katedra za automatizaciju i metrologiju UNZE-K-16 MF FAMM prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović doc.dr. Samir Lemeš
Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije UNZE-K-17 MF FAMM, EF prof.dr. Safet Brdarević doc.dr. Sabahudin Jašarević
Katedra za ekološko inženjerstvo UNZE-K-18 MF Svi fakulteti UNZE v.prof.dr. Šefket Goletić v.as.mr. Nusret Imamović
Katedra za ekonomsku teoriju i politiku UNZE-K-19 EF PrF, MF v.prof.dr. sc. Hasan Mahmutović as. Alma Zildžić
Katedra za marketing UNZE-K-20 EF MF,  FAMM, ZF, PrF    
Katedra za menadžment UNZE-K-21 EF MF,  FAMM, ZF, PrF doc.dr. sc. Dijana Husaković v.as.mr. Dženan Kulović
Katedra za finansije i računovodstvo UNZE-K-22 EF PrF, MF doc.dr. sc. Nino Serdarević v.as. Ajla Muratović, MA
Katedra za državno i međunarodno javno pravo UNZE-K-23 PrF EF prof.dr. Halid Kurtović v.as.mr. Maša Alijević
Katedra za građansko pravo UNZE-K-24 PrF EF doc.dr. Zlatan Meškić v.as.mr. Ivana Grubešić
Katedra za historiju države i prava UNZE-K-25 PrF EF prof.dr. Salih Jalimam v.as.mr. Ajdin Huseinspahić
Katedra za krivično pravo UNZE-K-26 PrF PrF prof.dr. Adnan Duraković v.as.mr. Enis Omerović
Katedra za fundamentalne medicinske nauke (fiziologiju, anatomiju i patologiju) UNZE-K-27 ZF ZF doc.dr. Suad Sivić v.as. Adnan Mujezinović MA
Katedra za javno i preventivno zdravstvo i zarazne bolesti UNZE-K-28 ZF ZF v.prof.dr. Salih Tandir v.as. Mirza Oruč MA
Katedra za internu medicinu UNZE-K-29 ZF ZF v. prof. dr. Salem Alajbegović  v.as. Nizama Aliefendić - Rudić  MA
Katedra za neuropsihijatriju UNZE-K-30 ZF ZF, PF doc.dr. Edin Bejlošević  
Katedra za majku i dijete UNZE-K-31 ZF ZF doc.dr. Belkisa Čolić - Hadžić  
Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju UNZE-K-32 ZF ZF v.prof.dr. Amir Denjalić  
Katedra za socijalnu pedagogiju UNZE-K-33 IPF IPF doc.dr. Amir Isić v.as.mr. Elma Begagić
Katedra za islamsku misao i civilizaciju UNZE-K-34 IPF IPF v.prof.dr. Nusret Isanović doc.dr. Sedad Dizdarević
Katedra za vjerske znanosti UNZE-K-35 IPF IPF prof.dr. Šukrija Ramić mr. Safet hfz. Huseinović
Katedra za orijentalne jezike i književnost UNZE-K-36 IPF IPF i FF v.prof.dr. Mejra Softić v.as.mr. Midhat Jugo
Katedra za građevinarstvo i građevinske konstrukcije UNZE-K-37 PTF PTF    
Katedra za hidrotehniku i geomehaniku UNZE-K-38 PTF PTF    
Katedra za opću kultorologiju UNZE-K-39 FF FF v.prof.dr. Damir Kukić v.as.mr. Enes Prasko
Katedra za filozofiju i sociologiju UNZE-K-40 FF Svi fakulteti UNZE prof.dr. Željko Škuljević doc.dr. Bernard Harbaš


Polazni kriterijumi za formiranje integrisanih katedri UNZE:
1. Minimalan broj predmeta na katedri (min. 3).
2. Preporuke UNESCO i EUA.
3. Nivo, obim i kompleksnost izučavanja predmetnih oblasti na svakoj katedri.
4. Iskustva drugih univerziteta koji imaju integrisani proces nastave.
5. Pregled postojećih katedri na fakultetima članicama UNZE i izlazni profili diploma (smjerovi) na UNZE.
6. Plan institucionalnog razvoja UNZE.

Skraćenice: FAMM – Fakultet za metalurgiiu i materijale; MF – Mašinski fakultet; EF – Ekonomski fakultet; PrF – Pravni fakultet; FF – Filozofski fakultet; ZF – Zdravstveni fakultet; IPF – Islamski pedagoški fakultet; PtF – Politehnički fakultet.


   početna stranica
webmaster