Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Kontakti Univerziteta u Zenici
REKTORAT:
Rektor:
Dževad Zečić

Prof. dr. Dževad ZEČIĆ, diplomirani matematičar

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail:dzevad.zecic@unze.ba , dzevad.zecic@ef.unze.ba

Matičnost: Katedra za matematilu i informatiku
CV:BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista


Prorektor za nastavu i studentska pitanja:
Enes Hašić

Prof. dr. sc. Enes HAŠIĆ

Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: hasic.enes@unze.ba

Matičnost:
CV:BHS verzija
Referenc Lista


Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:
Malik Čabaravdić

Prof. dr. sc. Malik ČABARAVDIĆ

Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: mcabaravdic@unze.ba

Matičnost: Katedra za automatizaciju i metrologiju
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista


Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta:
?

Prorektor za naučno-istraživački rad:
Aleksandar Karač

Prof. dr. sc. Aleksandar Karač, diplomirani inženjer mašinstva

Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: akarac@unze.ba

Matičnost: Katedra za Građevinarstvo i građevinske konstrukcije
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc ListaGeneralni sekretar:
Mediha Arnaut

Mediha ARNAUT, diplomirani pravnik

Tel. + 387 32 444 420 (lokal 122)
Fax. + 387 32 449 425
e-mail: mediha.arnaut@unze.ba, rektorat@unze.ba


SLUŽBE REKTORATA:
Kabinet rektora:
  Telefon: E-mail:
Indira Čeliković Tehnički sekretar +387 32 444 420 (lokal 119) indira.celikovic@unze.ba
Derviša Zahirović, dipl.pravnik Poslovni sekretar +387 32 444 420 (lokal 102) dervisa.zahirovic@unze.ba

Kabinet prorektora:
  Tel.: E-mail:
Sandra Granić Referent za administrativne poslove +387 32 444 420 (lokal 103)
+387 32 444 421 Telefaks
sandra.granic@unze.ba


Služba za pravne, kadrovske i opće poslove:

Odjeljenje pravnih i kadrovskih poslova Telefon: E-mail:
Mr.sc. Aida Rizvanović, prof. Koordinator za opće i pravne poslove 444 420 (lokal 119) aida.rizvanovic@unze.ba
Almir Salčinović, dipl.pravnik Koordinator pravnih, kadrovskih i opštih poslova +387 32 444 420 (lokal 144) almir.salcinovic@unze.ba
Arifa Čuruković, dipl.pravnik Sekretar OJ Fakultet za metalurgiju i materijale 401-831 arifa.curukovic@famm.unze.ba
Ajla Džaferović, dipl.pravnik. Sekretar OJ Mašinski fakultet 449-130 ajla@mf.unze.ba
Velida Mahovkić, dipl.pravnik. Sekretar OJ Filozofski fakultet 243-574 velida.mahovkic@pf.unze.ba
Esma Imamović-Dizdarević, dipl.pravnik. Sekretar OJ Ekonomski fakultet 444-700 esma.idizdarevic@unze.ba
Mr.sc. Sedad Dedić, dipl. pravnik Sekretar OJ Pravni fakultet 444-710 sekretar@prf.unze.ba
Adisa Krehmić, dipl.pravnik. Sekretar OJ Zdravstveni fakultet 444-780 zfze@bih.net.ba
Hasan Mucić. dipl.pravnik. Sekretar OJ Islamski pedagoški fakultet 402-919 hasanmucic@gmail.com
Miralema Bašić - Buzaljko, dipl. inžinjer Sekretar OJ Studentski centar (pomoćnik direktora) 248-791 mbasicbuzaljko@sc.unze.ba
Alma Veseljak, dipl.pravnik. Politehnički fakultet 449-145 aveseljak@ptf.unze.ba
Odjeljenje općih poslova Telefon: E-mail:
Dubravka Karahodžić referent za prijem i otpremu pošte 444 420 (lokal 115) dubravka.karahodzic@unze.ba
Ahmet Šabić referent za opšte poslove 444 420 (lokal 115) ahmet.sabic@unze.ba
Služba za ekonomske i financijske poslove Telefon: E-mail:
Mr. sc. Jasminika Ekinović,dipl.ecc. šef službe za ekonomsko-finansijske poslove 444 420 (lokal 121) jasminka.ekinovic@unze.ba
Sabina Ribić,ecc. stručni saradnik za plan, izvršenje i analizu rashoda 444 420 (lokal 118) sabina.ribic@unze.ba
Ernad Rušidović,dipl.ecc. saradnik za knjigovodstvo 444 420 (lokal 146) ernad.rusidovic@unze.ba
Jasmin Islambegović, dipl.ecc. likvidator budžeta Univerziteta 444 420 (lokal 130) jasmin.islambegovic@unze.ba
Kenan Mulahasanović,ecc. referent za nabavku 444 420 (lokal 222) kenan.mulahasanovic@unze.ba
Derviš Dervišević referent za projekte 444 420 (lokal 124) dervis.dervisevic@unze.ba
Sađida Čizmić referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420 (lokal 135) sadjida.cizmic@unze.ba
Amira Smajlović referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420    (lokal 135) amira.smajlovic@unze.ba
Binaid Kobilica referent za stalna sredstva i sitan inventar 444 420    (lokal 116) binaid.kobilica@unze.ba
Olgica Drinić knjigovođa kupaca i dobavljača 444 420 (lokal 146) olgica.drinic@unze.ba
Željka Frolich referent za prodaju 247 999  
Senada Mehmedić blagajnik budžeta 444 420 (lokal 117) senada.mehmedic@unze.ba
Lejla Skender operater za trezor 444 420 (lokal 115) lejla.skender@unze.ba
Ruža Vukadinović referent za prodaju 247 999 (lokal 210)  
Emir Dajić referent za prodaju 247 999 (lokal 210)  
Muharem Huseinspahić referent za nabavku 247 999 (lokal 202)  
Armin Ormanović referent za nabavku 247 999 (lokal 202)  


Služba za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju:

Kancelarija za odnose s javnošću Telefon: E-mail:
Amra Muslić - Halilović,
profesor engl. jezika i književnosti
Koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju +387 32 444 420 (lokal 126) amra.muslic@unze.ba

 

Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

  Telefon: E-mail:
       


Univerzitetska biblioteka

  Telefon: E-mail:
Aras Borić, dipl. komp. i dipl.bibl. rukovodilac Univerzitetske biblioteke +387 32 409 525 aras.boric@unze.ba

   početna stranica
webmaster