Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Nastavni plan magistarskog postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu
1.    GRAĐANSKO PRAVO

1. SEMESTAR - OBAVEZNI PREDMETI
R.b. Predmet Sati ECTS
1. Metodologija društvenih i pravnih istraživanja 20 5,0
2. Teorijske osnove građanskog i Stvarnog prava 30 7,0

2. SEMESTAR 
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Obligaciono pravo 30 7,0
2.  Porodično i nasljedno pravo 30 7,0
3.  Autorsko pravo i pravo industrijske svojine 30 7,0

3. SEMESTAR
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Privredno-poslovno pravo 30 7,0
2.  Međunarodno privatno pravo 30 7,0
3.  Građansko procesno pravo 30 7,0
4.  Izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 30 7,0

LISTA IZBORNIH PREDMETA
R.b. Izborni  predmeti Sati ECTS
1.  Pravna klinika 30 7,0
2.  Pravo telekomunikacija 30 7,0
3.  Pisanje pravnih akata u privredi 30 7,0
4.  Notarsko pravo u privredi 30 7,0
5.  Bankarsko pravo 30 7,0
6.  Međunarodne organizacije 30 7,0
7.  Pravo međunarodnih plaćanja 30 7,0
8.  Pravo energetike 30 7,0
9.  Ekonomska analiza prava 30 7,0
10.  Poslovnopravna etika 30 7,0
11.  Računovodstveno pravo 30 7,0
12.  Pravo interneta 30 7,0
13.  Stečajno pravo 30 7,0

4. SEMESTAR
R.b. Aktivnost                                          
1.  Izrada magistarskog rada


2.
KRIVIČNO PRAVO

1. SEMESTAR - OBAVEZNI PREDMETI
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Metodologija društvenih i pravnih istraživanja 15 5,0
2.  Krivično pravo 15 5,0
  3.  Krivično procesno pravo 15 5,0

2. SEMESTAR 
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Krivično pravo 15 5,0
2.  Krivično procesno pravo 15 5,0
3.  Kriminalistika 20 5,0

3. SEMESTAR
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Kriminologija 13 5,0
2.  Penologija 12 5,0
3.  Međunarodno krivično pravo 15 5,0
4.  Izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 30 7,0

LISTA IZBORNIH PREDMETA
R.b. Izborni  predmeti Sati ECTS
1.  Pravna klinika 30 7,0
2.  Maloljetničko krivično pravo 30 7,0
3.  Politika suzbijanja kriminaliteta 30 7,0

4. SEMESTAR
 
R.b. Aktivnost                                          
1.  Izrada magistarskog rada


3. HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 

1. SEMESTAR - OBAVEZNI PREDMETI
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Metodologija društvenih i pravnih istraživanja 30 7,0
2.  Opća historija države i prava 30 7,0
3.  Historija civilizacija 10 5,0

2. SEMESTAR 
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Historija države i prava  BiH 30 7,0
2.  Razvitak civilizacije 10 5,0

3. SEMESTAR
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Rimsko pravo 30 7,0
2.  Razvitak civilizacije 10 5,0
3.  Izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 30 7,0
4.  Izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 30 7,0

LISTA IZBORNIH PREDMETA
R.b. Izborni  predmeti Sati ECTS
1.  Diplomatika I heraldika 30 7,0
2.  Historija civilizacije u Bosni I Hercegovini 30 7,0
3.  Diplomatska historija 30 7,0

4. SEMESTAR  
R.b. Aktivnost                                          
1.  Izrada magistarskog rada


4. DRŽAVNO I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

1. SEMESTAR - OBAVEZNI PREDMETI
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Metodologija društvenih i pravnih istraživanja 15 5,0
2.  Teorija države i prava  25 7,0
3.  Historija države i prava 25 7 ,0

2. SEMESTAR 
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Ustavno pravo 25 7,0
2.  Upravno pravo 10 5,0
3.  Radno pravo 25 7,0
4.  Međunarodno javno pravo 20 5,0

3. SEMESTAR
R.b. Predmet Sati ECTS
1.  Politički sistemi 30 7,0
2.  Finansijsko pravo i finansijska nauka 30 7,0
3.  Katedra građanskog prava 8 3,0
4.  Katedra krivično-pravnih nauka 8 3,0
5.  Izborni predmet (sa liste izbornih predmeta) 30 7,0

LISTA IZBORNIH PREDMETA
R.b. Izborni  predmeti Sati ECTS
1.  Historija diplomatije  30 7,0
2.  Izborno pravo 30 7,0
3.  Javna uprava 30 7,0

4. SEMESTAR  
R.b. Aktivnost                                          
1.  Izrada magistarskog rada

 


   početna stranica
webmaster