Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 19.a stav 2. tačka 3. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/05, 11/06 i 6/09),  odredaba Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 7/99), članova 319. do 331. Statuta Univerziteta, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj 03.11.2010. godine donosi

P R A V I L N I K
o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici 

POGLAVLJE I. - OPŠTE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici (dalje: Pravilnik) uređuje se: naučnoistraživačka djelatnost, nosilac naučnoistraživačke djelatnosti, naučna i istraživačka zvanja, uslovi i postupak za izbor u naučna i istraživačka zvanja na Univerzitetu u Zenici (dalje:Univerzitet).

Član 2.
(Naučnoistraživačka djelatnost)

(1) Naučnoistraživačka djelatnost u smislu ovog pravilnika obuhvata naučnoistraživački rad, objavljivanje rezultata naučnoistraživačkog rada, osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački rad i usavršavanje naučnika i istraživača.
(2) Naučnoistraživački rad obuhvata fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti.
(3) Rezultati naučnoistraživačkog rada vrednuju se objavljivanjem u naučnim publikacijama ili provjerom u praksi, a trebaju da sadrže elemente izvornosti i novosti.
(4) Osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački rad podrazumijeva stvaranje uslova za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka.
(5) Usavršavanje naučnika i istraživača podrazumijeva sticanje novih i produbljivanje stečenih zvanja putem različitih oblika usavršavanja.

Član3.
(Univerzitet kao nosilac naučnoistraživačke djelatnosti)

Naučnoistraživačku djelatnost obavlja Univerzitet putem organizacionih jedinica (fakulteta, naučnih instituta, centara) i podorganizacionih jedinica (naučnih instituta organizacionih jedinica i centara).

Član 4.
(Obavljanje naučnoistraživačkog rada)

Naučnoistraživački rad na Univerzitetu mogu obavljati naučnici i istraživači izabrani u odgovarajuće naučno odnosno istraživačko zvanje u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta i ovim pravilnikom. 

 

POGLAVLJE II. NAUČNICI I ISTRAŽIVAČI

Član 5.
(Naučnici i istraživači)

(1) Naučnik je lice izabrano u naučno zvanje, pod uslovima i po postupku utvrđenom Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta i ovim Pravilnikom, kao i lice izabrano u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora pod uslovima i po postupku utvrđenom Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom.
(2) Istraživač je lice izabrano u istraživačko zvanje, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta i ovim Pravilnikom.

Član 6.
(Naučna zvanja)

 1. Naučna zvanja u smislu Zakona, Statuta Univerziteta i ovog pravilnika su: naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savjetnik.
 2. Uslovi za izbor su:
  1. za naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka i najmanje 3 (tri) recenzirana naučna rada iz oblasti u kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka, objavljena u relevantnim naučnim časopisima i zbornicima;
  2. za višeg naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka; najmanje 5 (pet) recenziranih naučnih radova, objavljenih u relevantnim naučnim časopisima i zbornicima ili rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, kao i doprinos u podizanju novog naučno-istraživačkog kadra;
  3. za naučnog savjetnika: naučni stepen doktora nauka; najmanje 8 (osam) objavljenih recenziranih naučnih radova koji utiču na razvoj naučne oblasti i citiranih u indeksima naučnih citata; objavljena recenzirana naučna monografija, odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, priznati u naučnoj javnosti, kao i doprinos u podizanju novog naučno-istraživačkog kadra.
 3. Pod doprinosom u podizanju novog naučno-istraživačkog kadra podrazumijeva se mentorstvo/komentorstvo pri izradi magistarskog rada ili doktorske disertacije, članstvo u komisijama za ocjenu magistarskog rada ili doktorske disertacije, ili da je najmanje jedan od učesnika u naučno-istraživačkom projektu, čiji je rukovodilac bio kandidat za naučno zvanje, stekao naučni stepen magistra ili doktora nauka.
 4. Pri izboru u isto ili više naučno zvanje, uzimaju se u obzir samo objavljeni naučni radovi, naučne monografije ili rezultati istraživanja u vremenu od posljednjeg izbora.

Član 7.
(Istraživačka zvanja)

 1. Istraživačka zvanja su u smislu Zakona, Statuta Univerziteta i ovog Pravilnika: stručni saradnik, asistent, viši asistent i istraživač-saradnik.
 2. Uslovi za izbor su:
  1. za stručnog saradnika: završen odgovarajući univerzitetski stepen, s najmanje 240 ECTS bodova i ostvarena najniža prosječna ocjena 8 (osam) ili 3,5 (tri i po);
  2. za asistenta: završen odgovarajući univerzitetski stepen, sa najmanje 240 ECTS  bodova, položeni svi ispiti na magistarskom studiju i ostvarena najniža prosječna ocjena 8 (osam) ili 3,5 (tri i po), te pokazana sposobnost za naučno-istraživački rad;
  3. za višeg asistenta: naučni stepen magistra nauka;
  4. za istraživača saradnika: naučni stepen magistra nauka i objavljeni naučni radovi iz  naučne oblasti iz koje je magisterij nauka.

Član 8.
(Ekvivalencija naučnih i istraživačkih zvanja)

Naučna i istraživačka zvanja iz člana 6. i 7. ovog pravilnika ekvivalentna su naučno-nastavnim (nastavničkim i saradničkim) zvanjima kako slijedi:

naučna zvanja           ekvivalenti naučno-nastavnim zvanjima
- naučni savjetnik   - redovni profesor
- viši naučni saradnik   - vanredni profesor
- naučni saradnik   - docent
ISTRAŽIVAČKA ZVANJA ekvivalenti naučno-nastavnim (saradničkim) zvanjima
- istraživač saradnik, viši asistent   - lektor, viši asistent
- asistent, stručni saradnik   - asistent

Član 9.
(Period na koji se biraju naučnici i istraživači)

(1) Izbor u naučno zvanje vrši se za vrijeme od 4 (četiri) godine.
(2) Naučni saradnik i viši naučni saradnik može biti po drugi put izabran u isto naučno zvanje, ako nema dovoljan broj objavljenih recenziranih naučnih radova za izbor u više zvanje.
(3) Naučni savjetnik prilikom drugog izbora u isto naučno zvanje bira se na neodređeno  vrijeme.
(4) Naučnik, koji je po drugi put izabran u naučnog savjetnika, nakon odlaska u penziju,  zadržava to zvanje kao počasno.
(5) Izbor u istraživačka zvanja vrši se za vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim što isto lice može biti samo jedanput izabrano u zvanje stručnog saradnika i asistenta, a u zvanje višeg asistenta i istraživača saradnika samo dva puta.

Član 10.
(Radnopravni status naučnika i istraživača)

Naučniku odnosno istraživaču, koji ne bude izabran u isto ili više naučno, odnosno istraživačko zvanje, prestaje radni odnos u roku od godinu dana od dana isteka perioda na koji je izabran, ako ne prihvati raspored na drugo radno mjesto, koje odgovara njegovim radnim sposobnostima ili ako nema takvog radnog mjesta.

 

POGLAVLJE III. POSTUPAK IZBORA U NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA

Član 11.
(Pokretanje postupka za izbor)

(1) Zbog isteka perioda na koji su naučnici i istraživači izabrani, ili zbog potrebe naučno-istraživačke institucije Univerziteta za većim brojem naučnika i istraživača u naučno-istraživačkom procesu, pokreće se postupak za izbor naučnika i istraživača u isto ili više zvanje, odnosno za izbor novih naučnika i istraživača na Univerzitetu.
(2) Postupak izbora naučnika i istraživača, u isto ili više zvanje, pokreće se najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka izbornog perioda.

Član  12.
(Javni konkurs)

(1) Izbor naučnog i istraživačkog osoblja vrši se javnim konkursom, u skladu s kriterijima određenim Zakonom, Statutom i ovim Pravilnikom.
(2) Postupak napredovanja naučnika i istraživača u više zvanje i reizbor, u svim slučajevima, vrši se javnim konkursom, na način utvrđen Statutom i ovim Pravilnikom.
(3) Konkurs iz stava (1) ovog člana, obavezno se raspisuje za sva naučna i istraživačka zvanja i objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu, kao i na web stranici Univerziteta.

Član 13.
(Inicijativa za raspisivanje javnog konkursa)

(1) Izbor naučnika i istraživača vrši naučno vijeće naučno-istraživačke institucije Univerziteta.
(2) Nadležni zavod pokreće inicijativu za raspisivanje konkursa za izbor naučnika i istraživača za užu naučnu, odnosno umjetničku oblast, za koju je matičan i dostavlja je NV/UV-u instituta, koje utvrđuje prijedlog za raspisivanje konkursa.

Član 14.
(Sadržaj javnog konkursa)

(1) Na osnovu dostavljenog prijedloga iz prethodnog člana ovog Pravilnika, Senat raspisuje  konkurs za izbor naučnika i istraživača zbog postojanja potrebe za nedostajućim naučnim i istraživačkim osobljem, reizbora ili izbora u više naučno i istraživačko zvanje.
(2) Konkurs, iz prethodnog stava, obavezno se raspisuje u jednom od dnevnih listova i na web stranici Univerziteta.
(3) Rok za podnošenje prijava na konkurs, iz stava 1. ovog člana, je 15 dana, računajući od dana njegovog objavljivanja.

Član  15.
(Komisija za pripremanje prijedloga za izbor)

(1) Nakon raspisanog konkursa, a radi pripremanja prijedloga za izbor, imenuje se komisija iz redova naučnika i istraživača u istom ili višem zvanju od onoga u koje se kandidat bira, odnosno iz reda nastavnika izabranih u odgovarajuće naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje,  u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
(2) Komisiju, iz prethodnog stava, koja broji najmanje tri člana, imenuje NV/UV instituta.
(3) Većina članova komisije mora biti iz uže, a ostali iz srodne naučne, odnosno umjetničke oblasti, za koju se kandidat bira.
(4) Većina članova komisije iz uže naučne oblasti, mora biti izvan naučno-istraživačke institucije u kojoj se vrši izbor u naučno i istraživačko zvanje.

Član 16.
(Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u naučna i istraživačka zvanja)

(1) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor sačinjava zajednički izvještaj samo za one kandidate čije su prijave potpune i blagovremene, u roku od 30 dana od imenovanja i dostavljaju ga NV/UV-u instituta koje ju je imenovalo.
(2) Izvještaj komisije treba da sadrži biografske podatke o kandidatu, pregled i ocjenu njegove naučne, odnosno istraživačke aktivnosti, analizu radova, naučni odnosno istraživački doprinos te decidno formulisan prijedlog u koje se zvanje kandidat bira. U prilogu izvještaja navodi se spisak radova koje je kandidat izradio kao autor, kao saradnik, spisak objavljenih radova u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima kao i spisak referata na kongresima i spisak patenata.
(3) Nakon odlučivanja o izvještaju i prijedlogu komisije, NV/UV instituta dostavlja Senatu Univerziteta prijedlog za izbor radi davanja saglasnosti.
(4) Senat Univerziteta daje saglasnost, iz prethodnog stava, na osnovu mišljenja matičnog fakulteta/akademije.
(5) Senat Univerziteta je dužan, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od prijema prijedloga, dostaviti svoju saglasnost, odnosno odbiti davanje saglasnosti.
(6) Ako Senat Univerziteta ne postupi u smislu stava (4) ovog člana ili u utvrđenom roku ne zatraži dodatne podatke, NV/UV može izvršiti izbor.

Član 17.
(Odgovornost direktora za provođenje postupka za pripremanje prijedloga za izbor)

Direktor naučno-istraživačke institucije Univerziteta je odgovoran da se postupak za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje naučnika i istraživača provede u rokovima utvrđenim Statutom i ovim pravilnikom.

 

POGLAVLJE IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

(1) Nadležne katedre fakulteta, koji u svom sastavu nemaju institut/centar, kao i fakulteta koji nemaju formirano naučno/umjetničko vijeće, pokreću inicijativu za raspisivanje konkursa za izbor naučnika i istraživača za užu naučnu, odnosno umjetničku oblast, za koju su matične i dostavljaju je naučno-nastavnom vijeću fakulteta, koje utvrđuje prijedlog za raspisivanje konkursa i provodi dalju proceduru izbora u naučna i istraživačka zvanja utvđenu članovima 15. i 16. ovog Pravilnika.
(2) U skladu sa stavom (1) ovog člana, dekan fakulteta Univerziteta je odgovoran da se postupak za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje naučnika i istraživača provede u rokovima utvrđenim Statutom i ovim pravilnikom.

Član 19.
(Izmjene i dopune)

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 20.
(Tumačenje)

Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Senat Univerziteta.

Član 21.
(Stupanje na snagu)

 1. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
 2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, broj:01-108-701-1443/10. od 31.03.2010.

Broj:    01-108-702- 3118 /10                                                
Zenica, 03.11.2010.godine

V.D. Predsjedavajućeg Senata
Prof.dr.sc. Damir Kukić


Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 19.a stav 2. tačka 3. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/05, 11/06 i 6/09),  odredaba Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 7/99), članova 319. do 331. Statuta Univerziteta, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 03. sjednici održanoj 02.03.2011. godine donosi

P R A V I L N I K
o dopunama pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici

Član 1.

U Pravilniku o naučnim i istraživačkim zvanjima u POGLAVLJU III. POSTUPAK IZBORA U NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA  u članu 15. (Komisija za pripremanje prijedloga za izbor) iza stava (4), dodaje  se novi stav (5), koji glasi:
"(5) Izuzetno većinu članova komisije iz uže naučne oblasti mogu činiti naučnici odnosno nastavnici u odgovarajućem ekvivalentnom naučno-nastavnom zvanju naučno-istraživačke institucije u kojoj se vrši izbor, uz obavezno obrazloženje razloga koji su opredjelili prijedlog sastava komisije od strane NV/UV institucije."  

Član 2.

U POGLAVLJU III. POSTUPAK IZBORA U NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA  Pravilnika, u članu 16. (Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u naučna i istraživačka zvanja), u stavu (3) iza posljednje riječi "saglasnosti" umjesto tačke stajat će zarez i dodaje se tekst koji glasi:
"(3) s utvrđenim prijedlogom izvjestioca (dekan fakulteta/ direktor instituta) za izvještavanje po ovoj tački na sjednici Senata."

Član 3.

Ostale odredbe Pravilnika iz člana 1. ovog Pravilnika ostaju nepromijenjene, a isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web-stranici Univerziteta u Zenici.

Broj: 01-108-702-1005/11.                                       
Zenica, 02.03. 2011. godine

Predsjedavajući Senata
Prof. dr. sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster