Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
1. sjednica Senata održana 27.1.2016.

 

Na sjednici su donesene sljedeće

 

11. sjednica Senata održana 30.12.2015.

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog
kantona broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), sazivam

11/15 SJEDNICA
SENATA UNIVERZITETA U ZENICI


koja će se održati dana 30.12.2015.godine s početkom u 13,00 sati, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Zenici
ulica Fakultetska broj 3.


Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D


1. Usvajanje Zapisnika sa 10/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici

2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić

4. Donošenje Odluke:
a) o dodjeli počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici
b) o sadržaju diplome počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: prof.dr.sc. Dževad Zečić
prof.dr.sc. Enes Bikić

5. Doktorati nauka
Mašinski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Alme Žiga
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević


6. Donošenje odluka o izboru:

Filozofski fakultet
a) dr.sc. Ahmed Buljubašić u zvanje docent za užu naučnu oblast pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić

Pravni fakultet
b) v.prof.dr.sc. Halid Kurtović u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
c) doc.dr.sc. Nedim Ademović u zvanje vanredni profesor za predmete Ustavno pravo I i Ustavno pravo II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić

Ekonomski fakultet
d) doc.dr.sc. Almir Alihodžić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Finansije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Rička
e) doc.dr.sc. Nino Serdarević u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Računovodstvo i revizija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedžad Polić

Mašinski fakultet
f) doc.dr.sc. Samir Lemeš u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Mjerenja u mašinstvu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
g) dr.sc. Izet Džananović u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Elektrotehnika, elektronika i
električne mašine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović

Islamski pedagoški fakultet
h) dr. Elma Begagić u zvanje docent za naučnu oblast Socijalna pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
i) dr. Semir Rebronja u zvanje docent za naučnu oblast Arapska književnost
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mejra Softić


7. Razmatranje Prigovora dr.sc. Amira Topoljaka na izbor docenta i višeg asistenta za nastavni predmet
Zdravstveni menadžment, broj:01-03-10-3163/15 i 01-03-10-3164/15 od 21.10.2015.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač


8. Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za matematiku i informatiku (UNZE-K-02)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić


9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima:
a) III (treći) ciklus studija na Pravnom fakultetu u akademskoj 2015/2016. godini
b) I (prvi) ciklus studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj 2015/2016.godini (Odsjek B/H/S jezik i književnost i Engleski jezik i književnost)
c) I (prvi) ciklus studija na Mašinskom fakultetu u akademskoj 2015/2016.godini
Izvjestioci: dekani fakulteta


10. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovnog Konkursa za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu i raspisivanje konkursa za izbor saradnika na Filozofskom, Pravnom, Mašinskom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta


11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika (sa zasnivanjem radnog odnosa) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić


12. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić


13. Informacija po raspisanom Konkursu za izbor na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević


14. Donošenje Odluke o:
a) imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Etičke komisije Univerziteta u Zenici
b) o izmjeni Odluke o imenovanju Etičke komisije Univerziteta u Zenici po osnovu pismenog prijedloga Islamskog pedagoškog fakulteta i Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
prof.dr.sc. Halil Mehtić i Denis Vejzović


15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:
a) doc.dr.sc. Samir Lemeš – Politehnički fakultet
b) doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić – Mašinski fakultet
Izvjestioci: dekani fakulteta


16. Donošenje Odluke o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta za katedre Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač


17. Informacija o pokretanju registra domaćih i međunarodnih publikacija Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač


18. Donošenje Odluke o imenovanju foruma Stakeholder-a Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić


19. Tekuća pitanja

 

Na sjednici su donesene sljedeće

 

10. sjednica Senata održana 26.11.2015.

UNIVERZITET U ZENICI
– Senat Univerziteta –
Broj:01-02-1-3339/15
Dana, 09.11.2015.godine

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), sazivam

10/15 SJEDNICA
SENATA UNIVERZITETA U ZENICI

koja će se održati dana 26.11.2015.godine s početkom u 13,00 sati, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Zenici ulica Fakultetska broj 3.
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 09/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Verifikacija članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici
(Materijal će biti dostavljen na sjednici Senata Univerziteta u Zenici)
Izvjestilac: zamjenik predsjedavajućeg Senata
3. Donošenje Odluke o imenovanju predsjedavajućeg Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Belme Fakić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Filozofski fakultet
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
5. Donošenje odluka o izboru:
Filozofski fakultet
a) mr. Majda Turkić u zvanje viši asistent za predmet Vizuelna kultura
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
b) mr.sc. Fehim Terzić u zvanje viši asistent za predmete: Metodika vannastavnih aktivnosti i Rad u kombinovanom odjeljenju
Izvjestilac: prof.dr.sc. Izet Pehlić
Fakultet za metalurgiju i materijale
c) dr.sc. Dijane Dujak u zvanje docent za naučno polje Fizika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Suada Bikić
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima za akademsku 2015/2016.godinu
a) I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale, I (prvi) ciklus studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale
b) I (prvi) ciklus studija na Politehničkom fakultetu
c) I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu
d) I (prvi) ciklus (četverogodišnji i trogodišnji studij) na Mašinskom fakultetu
e) I (prvi) ciklus studija na Filozofskom fakultetu
Izvjestioci: dekani fakulteta
7. Donošenje Odluke o dopuni Nastavnog plana i programa dodiplomskog studija Pravnog fakutleta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
8. Donošenje Odluke o usvajanju Procedure za prijavu i polaganje ispita na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
9. Donošenje Odluke o konstutisanju Stalnog stručnog tijela doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (Vijeće studija) za akademsku 2015/2016.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
10. Dnošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Politehničkom fakultetu, Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika u svim naučno-nastavnim zvanjima sa zasnivanjem radnog odnosa na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom, Zdravstvenom fakultetu
Izvjestioci: dekani fakulteta

12. Donošenje Odluke o okončanju konkursne procedure za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa za predmet «Epidemiologija»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hajrudin Skender
13. Preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2872/15 od 30.09.2015.godine, a po prigovoru Armina Hekića
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:
a) prof.dr.sc. Ilhanu Bušatliću – Fakultet za metalurgiju i materijale
b) prof.dr.sc. Farzetu Bikiću – Fakultet za metalurgiju i materijale (materijal dostavljen na jednoj od prethodnih sjednica Senata Univerziteta u Zenici)
c) prof.dr.sc. Damiru Kukiću – Filozofski fakultet
Izvjestioci: dekani fakulteta
15. Donošenje odluke po Zaključku Kolegija Rektorata Univerziteta u Zenici, broj: 01-03-3-3379/15 od 11.11.2015.godine, o:
a) pokretanju procedure za dodjelu počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
b) obrazovanju Komisije za dodjelu počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
16. Informacija o potpisanim protokolima o saradnji sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
17. Informacija o davanju saglasnosti o usvajanju Elaborata o inoviranju I (prvog) ciklusa studija Opšte mašinstvo s promjenom naziva studija iz Opšte mašinstvo u novi naziv studija Mašinstvo (3+2+3) Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Zaključak o davanju saglasnosti o usvajanju Elaborata o ekonomsko-društvenoj opravdanosti inoviranja Nastavnog plana i programa i izmjene koncepta studiranja sa koncepta 3+2 na 4+1 studijskog programa «Zdravstvena njega» Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici i Zaključak o primanju na znanje odluka Senata Unvierziteta u Zenici o inoviranju nastavnih planova
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
18. Tekuća pitanja

 

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

 

9. sjednica Senata održana 28.10.2015.

UNIVERZITET U ZENICI

- Senat Univerziteta -

Broj:01-02-1-3146/15

Dana, 19.10.2015.godine

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), sazivam

09/15 SJEDNICA

SENATA UNIVERZITETA U ZENICI

koja će se održati dana 28.10.2015.godine s početkom u 13,00 sati, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Zenici ulica Fakultetska broj 3.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 08/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici

2. Doktorati nauka

Mašinski fakultet

a. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Begovića

Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović

b. Donošenje Odluke o usvjanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Terzića

Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović

c. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Alme Žiga

Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić

3. Donošenje odluka o izboru:

Filozofski fakultet

a. mr. Majda Turkić u zvanje viši asistent za predmet Vizuelna kultura

Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić

b. doc.dr.sc. Alisa Mahmutović u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast B/H/S jezik

Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica

c. dr.sc. Adnan Kadrić u zvanje docent za užu naučnu oblast Osmanski jezik

(materijal dostavljen na 08/15 sjednici Senata Univerziteta u Zenici)

Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Solak

Mašinski fakultet

d. Karić Amel,dipl.inž.maš., Đulić Emir,dipl.inž.maš. i Hodžić Emir,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast Mehanike

Izvjestilac: prof.dr.sc. Elma Ekinović

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima za akademsku 2015/2016.godinu

a. I (prvi) ciklus studija na Odsjeku matematika i informatika, I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Odsjeku engleski jezik i književnost, I (prvi) ciklus studija na Odsjeku turski jezik i književnost i I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Odsjeku B/H/S jezik i književnost, Odsjeku razredna nastava, Odsjeku matematika i informatika i Odsjeku kulturalni studij na Filozofskom fakulteta Univerziteta u Zenici

b. I (prvi) ciklus studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestioci: dekani fakulteta

5. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestioci: dekani fakulteta

6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:

a. prof.dr.sc. Nedeljku Vukojeviću

b. prof.dr.sc. Memnuni Hasanici

c. doc.dr.sc. Edini Solak

Izvjestioci: dekani fakulteta

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Rizvić Huelye.

Izvjestilac: prof.dr.sc. Izet Pehlić

8. Donošenje Odluke o ratifikaciji Memoranduma između Univerziteta u Zenici i The Univerity of Iowa, Iowa City, Iowa, USA

Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić

9. Samoevaluacijski izvještaj (Interna evaluacija stanja za 2014.godinu) Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić

doc.dr.sc. Ibrahim Plančić

10. Inicijativa za osiguranje zakonitosti rada u pogledu rada Senata Univerziteta u Zenici i NNV OJ Univerziteta u Zenici u pogledu učestvovanja sudenata

Izvjestilac: doc.dr.sc. Alaudin Brkić

11. Tekuća pitanja

ZAMJENIK

PREDSJEDAVAJUĆEG SENATA

Prof.dr.sc. Damir Kukić

8. sjednica Senata održana 30.09.2015.

UNIVERZITET U ZENICI

- Senat Univerziteta -

Broj:01-02-1-2666/15

Dana, 01.09.2015.godine

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), sazivam

08/15 SJEDNICA

SENATA UNIVERZITETA U ZENICI

koja će se održati dana 30.09.2015.godine s početkom u 13,00 sati, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Zenici ulica Fakultetska broj 3.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 07/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici

2. Razmatranje Izjave prof.dr.sc. Enesa Bikića o neopozivoj ostavci na mjesto predsjedavajućeg Senata Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić

3. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata za člana Senata Univerziteta u Zenici:

a. prof.dr.sc. Halilu Mehtiću

b. doc.dr.sc. Raifu Seferoviću

c. prof.dr.sc. Suadi Bikić

Izvjestioci: prof.dr.sc. Dževad Zečić i prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju okvirnog rasporeda/kalendara održavanja sjednica Senata Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini

Izvjestilac: predsjedavajući Senata Univerziteta u Zenici

5. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima

a. rukopis pod naslovom Kalibracija mjernih uređaja za mehanička ispitivanja, autora prof.dr.sc. Mirsade Oruč i mr.sc. Branke Muminović, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta, te uvjet da se iz bibliografije rukopisa izbriše Wikipedia kao bibliografski izvor, a da se umjesto tog izvora navede primarni izvor odgovarajućeg citata

b. rukopis pod naslovom Kompozitni metalni materijali, autora doc.dr.sc. Almaide Giković-Gekić, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta

c. rukopis pod naslovom Ekonomija u pravu, autora prof.dr.sc. Halida Kurtovića i prof.dr.sc. Kadrije Hodžića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta u Zenici, te uvjet da u objavljenom rukopisu bude naveden i impresum publikacije

Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš

6. Doktorati nauka

Fakultet za metalurgiju i materijale

a. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Belme Fakić

Izvjestilac: prof.dr.sc. Diana Ćubela

Mašinski fakultet

b. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Begovića

Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović

c. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Terzića

Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović Uzunović

Ekonomski fakultet

d. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Senata Univerziteta u Zenici o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i Odluke o utvrđivanju novog datuma za odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Joze Bejića

Izvjetilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević

7. Donošenje odluka o izboru:

Mašinski fakultet

a. mr.sc. Amer Halilović i Anel Husaković,MA elektrotehnike u zvanje viši asistent za naučnu oblast «Automatizacija i robotika»

Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović

b. dr.sc. Fuad Klisura u zvanje docent za predmete Održavanje motornih vozila, Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja i Upravljanje rizicima

Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković

c. mr.sc. Vehid Birdahić i mr.sc. Jusuf Borića u zvanje viši asistent za naučnu oblast Inženjerstvo zaštite okoliša

d. mr.sc. Muvedet Šišić u zvanje viši asistent za naučnu oblst Upravljanje otpadnim materijalima

Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefkte Goletić

Fakultet za metalurgiju i materijale

e. v.prof.dr.sc. Ana Beroš u zvanje redovni profesor za oblast:»Tehničke nauke», polje:»Metalurgija», grana:»Procesna metalurgija» (Metalurgija neželjeznih metala i ljevarstvo)

Izvjestilac: prof.dr.sc. Suada Bikić

f. v.as.dr.sc. Nevzet Merdić u zvanje docent za oblast:»Tehničke nauke», polje:»Materijali», grana:»Nemetalni materijali»

Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

Politehnički fakultet

g. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije s prijedlogom za zasnivanje radnog odnosa (s 20% radnog vremena) s doc.dr.sc. Suvadom Isakovićem

Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević

Filozofski fakultet

h. dr. Adnan Kadrić u zvanje docent za užu naučnu oblast osmanski jezik

Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Solak

Zdravstveni fakultet

i. dr.sc. Fikret Brdarević u zvanje docent za predmet: «Zdravstveni menadžment»

Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač

j. dr.scc. Jasmin Softić u zvanje docent za predmete: «Medicinska psihologija i psihopatologija» i «Neurologija sa njegom II»

Izvjestilac: doc.dr.sc. Edin Bjelošević

k. mr.sc. Senad Huseinagić u zvanje viši asistent za predmet: «Zdravstveni menadžment»

Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač

Islamski pedagoški fakultet

l. doc.dr.sc. Izet Pehlić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija

Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo

Ekonomski fakultet

m. Inela Karić,dipl.ecc. u zvanje asistent za naučnu oblast Marketing

Izvjetilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić

8. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za izbor u istraživačka zvanja:

M.I.»Kemal Kapetanović»

a. mr.sc. Suvad Kesića u istraživačko zvanje viši asistent

b. Amira Pašalić,dipl.inž.teh. u istraživačko zvanje asistent

Izvjestilac: doc.dr.sc. Raif Seferović

9. Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkih timova za:

a. I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016.godinu

b. I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016.godinu

c. I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016.godinu

d. izmjena i dopuna I (prvog) ciklusa studija (trogodišnji studij) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2015/2016.godinu

e. I (prvi), II (drugi) i III (treći) ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici

f. izmjena i dopuna I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestioci: dekani fakulteta

10. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Ekonomskom, Mašinskom, Pravnom, Fakultetu za metalurgiju i materijale i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestioci: dekani fakulteta

11. Donošenje Odluke o okončanju konkursne procedure po raspisanom Konkursu u listu Oslobođenje dana 01.04.2015.godine

Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić

3

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Elme Begagić

Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo

13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Rizvić Huelye

Izvjestilac: prof.dr.sc. Halil Mehtić

14. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Mirele Abidović

Izvjestilac: doc.dr.sc. Alaudin Brkić

15. Donošenje Odluke:

a. o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici

b. o imenovanju Komisije za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić

16. Donošenje Odluke:

a. o okončanju Konkursne procedure za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata (jedan član) Univerziteta u Zenici po Konkursu objavljenom u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 31.03.2015.godine

Izvjestilac: prof.dr.sc. Suada Bikić

b. o opštim, posebnim uslovima i kriterijima za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici

c. o raspisivanju Konkursa za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata (jedan član) Univerziteta u Zenici

d. o imenovanju konkursne komisije za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić

17. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:

a. doc.dr.sc. Bernard Harbaš

b. prof.dr.sc. Farzet Bikić i prof.dr.scc. Ana Beroš

c. doc.dr.sc. Samir Lemeš

Izvjestioci: dekani fakulteta

18. Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15)

Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić

19. Donošenje Odluke o:

a. pokretanju postupka izmjena i dopune Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i imenovanju Komisije

Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić

b. Inicijativi za izmjenu člana 205. stav 3. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst)

Izvjestilac: doc.dr.sc. Alaudin Brkić

20. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dodjeli priznanja Univerziteta u Zenici povodom 15 godina Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Suada Bikić

21. Razmatranje zahtjeva za produženi septembarski rok

Izvjestilac: Nuraga Galamić

22. Samoevaluacijski izvještaj (Interna evaluacija stanja za 2014.godinu) Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić

23. Tekuća pitanja

ZAMJENIK

PREDSJEDAVAJUĆEG SENATA

Prof.dr.sc. Damir Kukić

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

7. sjednica Senata održana 15.07.2015.

UNIVERZITET U ZENICI

- Senat Univerziteta -

Broj:01-02-1-2389/15

Dana, 08.07.2015.godine

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), sazivam

07/15 SJEDNICA

SENATA UNIVERZITETA U ZENICI

koja će se održati dana 15.07.2015.godine s početkom u 11,00 sati, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Zenici ulica Fakultetska broj 3.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice Senata Univerziteta u Zenici

2. Donošenje odluka o izboru:

Pravni fakultet

a. Lana Šabani,dipl.prav. i Demirel Delić,dipl.prav. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo

b. Edina Čehajić,dipl.prav. i Demirel Delić,dipl.prav. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Građansko pravo

c. Benjamine Londrc,dipl.prav. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Historija države i prava

Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić

3. Donošenje Odluke o akademskim titulama, stručnim i naučnim zvanjima na Univerzitetu u Zenici

Izvjestilac: dekani fakulteta

4. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Univerziteta u Zenici za period 2015-2020.godine

Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković

5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o repozitorijima doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: doc.dr.sc. Ibrahim Plančić

Aras Borić, dipl.bibliotekar

6. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili kod drugog pravnog lica

Izvjestilac: doc.dr.sc. Nezir Pivić

prof.dr.sc. Enes Hašić

7. Donošenje Odluke o usvajanju Procedura:

a. aktivnosti iz oblasti izdavačke djelatnosti Univerziteta

b. za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorske disertacije

c. za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada

Izvjestilac: doc.dr.sc. Ibrahim Plančić

8. Tekuća pitanja

ZAMJENIK

PREDSJEDAVAJUĆEG SENATA

Prof.dr.sc. Damir Kukić

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

6. sjednica Senata održana 01.07.2015.

UNIVERZITET U ZENICI

- Senat Univerziteta -

Broj:01-02-1-2101/15

Dana: 15.06.2015.godine

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), sazivam

06/15 SJEDNICA

SENATA UNIVERZITETA U ZENICI

koja će se održati dana 01.07.2015.godine s početkom u 11,00 sati, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Zenici ulica Fakultetska broj 3.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 05/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici

2. Izdavačka djelatnost:

a. rukopis pod naslovom Zbirka zadataka sa primjerima rješavanja iz oblasti materijala, autora prof.dr. Diane Ćubele objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika (zbirke zadataka) uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš

3. Doktorati nauka:

Ekonomski fakultet

a. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Joze Bejića

Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević

Zdravstveni fakultet

b. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu kandidata mr.sc. Dženane Isaković i podobnosti teme doktorske disertacije

Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić

4. Donošenje Odluke o izboru:

Filozofski fakultet

a. dr. Adnana Bujaka u zvanje docent za užu naučnu oblast Engleski jezik

Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Rizvić-Eminović

b. dr. Faruk Unkić u zvanje docent za užu naučnu oblast Informacijski menadžment

Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić

c. mr. Ivana Vasiljević i mr. Maja Hamzić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Engleski jezik

Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović

d. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru van.prof. Muhameda Bajramovića u zvanje redovnog profesora

Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić

e. Razmatranje prijedloga odluke o prihvatanju prigovora mr.sc. Melihe Brdarević

Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić

Zdravstveni fakultet

f. doc.dr.sc. Seada Buturovića u zvanje vanredni profesor za predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II

Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić

g. mr.sc. Hakije Bečulića u zvanje viši asistent za predmet Hirurgija sa njegom

Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić

h. dr.sc. Amira Ibrahimagića u zvanje viši asistent za predmet Mikrobiologija i imunologija

Izvjestilac: prof.dr.sc. Selma Uzunović

i. Oruč Mirza, MA i Mujezinović Adnan, MA u zvanje viši asistent za predmet Načela zdravstvene njege sa historijom

Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper

Mašinski fakultet

j. mr.sc. Halima Prcanovića u zvanje viši asistent za predmete Eko-prihvatljive tehnologije i Nove proizvodne tehnologije

Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović

k. Trako Muamer,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast Inženjerski dizajn, AD i CAE tehnologije

Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić

Islamski pedagoški fakultet

l. dr. Safet Huseinović u zvanje docent za naučnu oblast Kiraet i kur'anske znanosti

Izvjestilac: prof.dr.sc. Safvet Halilović

m. dr. Amina Pehlić u zvanje docent za naučnu oblast BHS jezik

Izvjestilac: prof.dr.sc. Mejra Softić

n. dr. Nermin Tufekčić u zvanje docent na predmetima Osnove ekologije u ranom odgoju i Odgoj za održivi razvoj na otvorenim prostorima

Izvjestilac: prof.dr.c. Refik Ćatić

Ekonomski fakultet

o. Jasmina Džafić, MA u zvanje viši asistent za naučnu oblast Finansije, napredovanje sa zasnivanjem radnog odnosa

Izvjestilac: doc.dr.sc. Almir Alihodžić

Pravni fakultet

p. dr. Aida Mulalić u zvanje docent za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo

q. mr.sc. Sedad Dedić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo

r. Lana Šabani,dipl.prav. i Demirel Delić,dipl.prav. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo

s. Edina Čehajić,dipl.prav. i Demirel Delić,dipl.prav. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Građansko pravo

t. Edina Čehajić,dipl.prav. i Demirel Delić,dipl.prav. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Krivično pravo

u. Benjamine Londro,dipl.prav. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Historija države i prava

Izvjestilac: doc.dr.sc. Maša Alijević

Fakultet za metalurgiju i materijale

z) mr.sc. Omer Kablar u zvanje viši asistent za oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija, predmet: Metalurgija čelika

Izvjestilac: prof.dr.sc. Aida Mahmutović

5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izboru u naučna i istraživačka zvanja:

a. doc.dr.sc. Raif Seferović u naučno zvanje Naučni saradnik

b. mr.sc. Omer Beganović,dipl.inž.met. u istraživačko zvanje Istraživač saradnik

c. mr.sc. Derviš Mujagić,dipl.inž.met.mat. u istraživačko zvanje Istraživač saradnik

d. mr.sc. Belma Fakić,dipl.inž.met. u istraživačko zvanje Istraživač saradnik

e. mr.sc. Branka Muminović,dipl.inž.met. u istraživačko zvanje Viši asistent

f. mr.sc. Amel Zahirović,dipl.inž.nem.mat. i mr.sc. Selvedin Hrustić,dipl.inž.nem.mat. u istraživačko zvanje Viši asistent

g. mr.sc. Narcisa Jarović-Bajramović,dipl..inž.maš. u istraživačko zvanje Viši asistent

h. mr.sc. Halim Prcanović,dipl.inž.maš. u istraživačko zvanje Viši asistent

i. Mirnes Duraković,dipl.inž.maš. u istraživačkozvanje Asistent

j. Sanela Beganović,dipl.biolog u istraživačko zvanje Asistent

Izvjestilac: mr.sc. Omer Beganović

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:

a. Nastavnički tim za akademsku 2014/2015. godinu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić

7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje dr. Eme Begagić

Izvjestilac: dekan fakulteta

8. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Ekonomskom, Mašinskom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestioci: dekani fakulteta

9. Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim terminima u akademskoj 2015/2016.godini na Univerzitetu u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić

10. Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkih timova za akademsku 2015/2016. godinu:

a. I i II ciklus studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

b. I ciklus studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici

c. I i II ciklus studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestioci: dekani fakulteta

11. Donošenje Odluke o usvajanju inoviranog Nastavnog plana i programa na II ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: doc.dr.sc. Nino Serdarević

12. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti uvođenja novih studijakih programa na II ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Izvjestioci: doc.dr.sc. Almir Alihodžić i doc.dr.sc. Nino Serdarević

13. Donošenje Odluke o dodijeli priznanja Univerziteta u Zenici povodom 15 godina Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Suada Bikić

14. Donošenje Odluke o imenovanju QA menadžera Univerziteta u Zenici i Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici

Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić

15. Tekuća pitanja

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA

Prof.dr.sc. Enes Bikić,

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vanredna sjednica Senata održana 24.06.2015.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

5. sjednica Senata održana 27.05.2015.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

4. sjednica Senata održana 29.04.2015.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 03/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Verifikacija mandata prof.dr.sc. Murisu Bajramoviću – Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
3.            Izdavačka djelatnost:
a.            usvajanju rukopisa pod naslovom Željezni liv, knj.1, autora doc.dr.sc. Hasana Avdušinovića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta
b.            usvajanju rukopisa pod naslovom Menadžment malih i srednjih preduzeća, autora doc.dr.sc. Suvada Isakovića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4.            Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nevzeta Merdića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
Filozofski fakultet
b.            Donošenje Odluke o imenovanju mentora kandidatkinji mr.sc. Naidi Osmanbegović
Izvjestilac: prof.dr.sc. Muris Bajramović
c.            Donošenje Odluke o izmjeni Odluke broj:01-02-1-3879/14 od 24.12.2014.godine
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
5.            Donošenje Odluke o izboru:
Zdravstveni fakultet
a.            dr.sc. Hasan Karahasan u zvanje docent za predmete: Ginekologija i akušerstvo sa njegom i Ginekologija i akušerstvo sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Belma Pojskić
b.            dr.sc. Jasminka Durmišević-Serdarević u zvanje docent za predmete: Pedijatrija sa njegom i Pedijatrija sa njegom II
Izvjestilac: doc.dr.sc. Lejla Čalkić
Filozofski fakultet          
c.            Tarik Baždalić,prof.mat.i inf. u zvanje asistent za užu naučnu oblast računarske nauke
Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
6.            Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu I (prvog), prvu godinu II (drugog) i I godinu III (trećeg) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godinu
Izvjestioci: dekani fakulteta
7.            Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
8.            Donošenje Odluke o:
a.            visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
b.            visini troškova školarine i drugih naknada koje paćaju studenti  II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
c.            visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
d.            visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
e.            visini troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
9.            Donošenje Odluke o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti trećeg ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
10.          Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima
a.            za I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Politehničkm fakultetu
b.            za II (drugi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Zdravstvenom fakultetu
c.            za I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Mašinskom fakultetu
d.            za I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Filozofskom fakultetu
Izvjetioci: dekani fakulteta
11.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o inoviranju I (prvog) ciklusa studija Odsjeka Proizvodni biznis na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
12.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju II (drugog) ciklusa studija Odsjeka Proizvodni biznis Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjetilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
13.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa II (drugog) ciklusa studija odsjeka «Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti»
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
14.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa II (drugog) ciklusa studija mašinstva po konceptu 4+1+3, odsjek Metrologija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
15.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa II (drugog) ciklusa studija mašinstva po konceptu 3+2+3, odsjek Metrologija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
16.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu, Ekonomskom, Politehničkom, Pravnom, Mašinskom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
17.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor naučnika i istraživača na OJ MI «Kemal Kapetanović»
Izvjestilac: mr.sc. Omer Beganović
18.          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
19.          Prijedlog odluke o izmjeni člana Komisije za izradu Pravilnika za izbor i napredovanje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
20.          Donošenje Zaključka o dostavljanju prijedloga za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
21.          Akcioni plan naknadnih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta
Izvjestioci: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
doc.dr.sc. Ibrahim Plančić
22.          Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vanredna sjednica Senata održana 22.04.2015.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

3. sjednica Senata održana 26.03.2015.
DNEVNI RED

1.         Usvajanje Zapisnika sa 02/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.         Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3.         Izdavačka djelatnost:
a.         Plana rada za 2015.godinu Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
b.         Zaključak o isticanju mandata članova Komisije i potrebi izbora novih članova
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4.         Donošenje Odluke o izmjeni Odluke broj: 01-108-320-1773/13 od 29.05.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5.         Donošenje Odluke o izmjeni odluke broj: 01-108-320-1774/13 od 29.05.2013.godine, prijedlog Zaključka o predstavnika organizacionih jedinica u članstvo Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6.         Doktorati nauka:
Ekonomski fakultet
a.         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Saše Mitrića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Boris Tihi
            Filozofski fakultet
b.         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Šejle Džanan
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c.         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fehima Terzića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
7.         Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a.         mr.sc. Admir Muminović u zvanje viši asistent za oblast: «Tehničke nauke», polje: «Metalurgija», grana: «Procesna metalurgija», predmet: «Metalurgija gvožđa»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
Mašinski fakultet
b.         v.prof.dr.sc. Senad Balić u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Metodika konstruiranja, CAD/CAE i PDM/PLM tehnologije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
c.         Emine Begović,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast Mjerenja u mašinstvu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
            Filozofski fakultet
d.         doc.dr.sc. Esad Delibašić u zvanje vanredni profesor za predmet Kulturna politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
e.         mr. Aida Spahić u zvanje viši asistent za predmete Rod i kultura, Kultura i identitet, Uvod u kulturalne teorije i Savremene kulturne teorije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
f.         Amra Hrustić-Šabanović, prof.mat.i inf. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Geometrija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Almir Huskanović
g.         Razmatranje Prijedloga Odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-0093/15. od 10.03.2015.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
8.         Donošenje Odluke o imenovanju šefa:
a.         Katedre za državno i međunarodno javno pravo Univerziteta u Zenici (UNZE-K-23)
b.         Katedre za građansko pravo Univerziteta u Zenici (UNZE-K-24)
c.         Katedre za historiju države i prava Univerziteta u Zenici (UNZE-K-25)
d.         Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-37)
e.         Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-12)
f.         Katedre za proizvodne tehnologije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-13)
g.         Katedre za održavanje Univerziteta u Zenici (UNZE-K-14)
h.         Katedre za automatizaciju i metrologiju Univerziteta u Zenici (UNZE-K-16)
i.          Katedre za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-17)
j.          Katedre za ekološko inženjerstvo Univerziteta u Zenici (UNZE-K-18)
k.         Katedre za pedagoške discipline Univerziteta u Zenici (UNZE-K-04)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9.         Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima:
a.         za I (prvi) ciklus studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2014/2015.godinu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
b.         za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2014/2015.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasmin Halebić
c.         za ljetni semestar akademske 2014/2015. godine na Katedri za jezike i književnost i Katedri za matematiku i informatiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
10.       Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom fakultetu i ponovnog Konkrusa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
11.       Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
12.       Donošenje Zaključka o prijedlogu Plana upisa studenata u prvu godinu I (prvog) i prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
13.       Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za dodatni angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Amelu Aliću, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
14.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu odbora za kvalitet u 2014.godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Ibrahim Plančić
15.       Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada Odbora za kvalitet u 2015.godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Ibrahim Plančić
16. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

2. sjednica Senata održana 25.02.2015.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 01/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Doktorati nauka:
Filozofski fakultet:
a.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almira Sivre i podobnosti doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora kandidatu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić
b.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Zijade Karalić i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora kandidatkinji
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić
Pravni fakultet
c.            Donošenje Odluke o odbijanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i odbijanju doktorske disertacije pod naslovom «Uticaj Francuske revolucije na ustavni i pravni razvoj Francuske u periodu od 1789 do 1815» kandidatkinje mr.sc. Emine Huseinspahić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Drino
Zdravstveni fakultet
d.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu kandidatkinje mr.sc. Aide Šaban i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mantora kandidatu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
e.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Dženane Isković i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Vahid Jusufović
Mašinski fakultet
f.             Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Senada Alića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
3.            Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet:
a.            doc.dr.sc. Dževad Burgić u zvanje vanredni profesor za predmete: Analiza I, Analiza II i Analiza III
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
b.            usvajanju Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika doc.dr.sc. Alise Mahmutović za naučnu oblast B/H/S jezik sa zasnivanjem radnog odnosa
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
c.            dr.sc. Nevzudin Buzađija u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarske nauke
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
d.            dr.sc. Hazim Begagić u zvanje docent za predmete: Savremena kulturna produkcija i Izvedbeno scenska kultura
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Zdravstveni fakultet:
e.            mr.sc. Meliha Mutapčić u zvanje viši asistent za nastavni predmet Palijativna njega (Materijal dostavljen na 01/15 sjednici Senata Univerziteta u Zenici)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Belma Pojskić
Politehnički fakultet
f.             v.prof.dr.sc. Aleksandar Karač u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Numerička mehanika materijala
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović

Mašinski fakultet
g.            Donošenje Odluke o poništenju Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3458/14 od 26.11.2014.godine o izboru Denisa Mujezinovića,dipl.proiz.inž. u zvanje asistent
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
4.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Univerziteta u Zenici za 2014.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5.            Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i razvoja Univerziteta u Zenici za 2015.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6.            Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni:
a.            nastavnički tim ljetni semestar akademske 2014/2015. godine na Filozofskom fakultetu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
b.            nastavnički tim za I (prvi), II (drugi) i III (treći) ciklus studija akademske 2014/2015.godine na Pravnom fakultetu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nezir Pivić
c.            nastavnički tim za I (prvi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Politehničkom fakultetu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
d.            nastavnički tim za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Ekonomskom fakultetu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasmin Halebić
e.            nastavnički tim za I (prvi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Fakultetu za metalurgiju i materijale
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
f.             nastavnički tim za I (prvi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Mašinskom fakultetu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
7.            Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Zdravstvenom, Fakultetu za metalurgiju i materijale i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
8.            Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa i ispravke dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
9.            Razmatranje akta Mašinskog fakutleta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-020-0161/15 od 17.02.2014.godine
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
10.          Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:
a.            prof.dr.sc. Damir Kukić i prof.dr.sc. Dževad Zečić Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
11.          Donošenje Odluke o Ratifikaciji Protokola o obrazovnoj saradnji između Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Prešovu, Prešov, Slovačka
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
12.          Donošenje Odluke o Ratifikaciji Protokola o obrazovnoj saradnji između Univerziteta u Zenici i University of Shodra «Luigj Gurakuqi»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
13.          Informacija o dostavljenim Elaboratima za osnivanje novih studijskih programa
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
prof.dr.sc. Dževad Zečić
14.          Tekuća pitanja
a)            Donošenje Odluke o izboru i imenovanju prof.dr.sc. Malika Čabaravdića za prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
b)           Donošenje Zaključka o izmjeni Odluke o akademskim zvanjimana Univerzitetu u Zenici

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

1. sjednica Senata održana 28.01.2015.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 11/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Donošenje Odluke o verifikaciji mandata prof.dr.sc. Nađiji Haračić, predstavnika Mašinskog fakulteta za člana Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
3.            Donošenje Odluke o:
a.            izboru i imenovanju prof.dr.sc. Enesa Hašića na dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici
b.            izboru i imenovanju prof.dr.sc. Aleksandra Karača na dužnost prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4.            Izdavačka djelatnost:
a.            rukopis pod naslovom Sudskomedicinsko vještačenje u oftamologiji, autora mr.sc. Azre Drino-Čaušević, prof.dr.sc. Dževada Drine i Melihe Čaušević-Vučak, objavi kao univerzitetsko izdanje Stručne monografije, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta.
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
5.            Doktorati nauka:
Zdravstveni fakultet
a.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu kandidata mr.sc. Vildane Arnautović-Torlak i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hajrudin Skender
b.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu kandidata mr.sc. Faruka Hodžića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
Filozofski fakultet
c.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Amine Pehlić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Kujundžić
6.            Donošenje Odluke o izboru:
Zdravstveni fakultet
a.            dr.sc. Alma Mekić-Abazović u zvanje docent i za nastavni predmet Onkologija sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
b.            dr.sc. Emir Čabrić i dr.sc. Hasan Škiljo u zvanje docent za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
c.            dr.sc. Enes Hodžić u zvanje docent za nastavne predmete Urgentna medicina i Urgentna medicina sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
                Islamski pedagoški fakultet
d.            doc.dr.sc. Senija Tahirović u zvanje vanredni profesor na naučnoj oblasti Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
e.            dr.sc. Nezir Halilović u zvanje docent na naučnoj oblasti Metodika nastave islamske vjeronauke
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Fakultet za metalurgiju i materijale
f.             dr.sc. Nedžad Haračić u zvanje docent za nastavni predmet Neorganska tehnologija II
Izvjestilac: prof.dr.sc Ilhan Bušatlić

Ekonomski fakultet
g.            doc.dr.sc. Jasmin Halebić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hasan Mahmutović
h.            doc.dr.sc. Aleksa Stanković u zvanje docent – izbor u isto zvanje – za predmet Tjelesni odgoj
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
7.            Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni:
a.            nastavnički tim I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2014/2015.godinu na Politehničkom fakultetu
b.            nastavnički tim I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2014/2015.godinu na Fakultetu za metalurgiju i materijale
c.            nastavnički tim i (prvi) ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu na Mašinskom fakultetu
Izvjestilac: dekani fakulteta
8.            Donošenje Odluke raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
9.            Donošenje Odluke o Planu aktivnosti u povodu obilježavanja petnaest godina od osnivanja JU Univerzitet u Zenici (2000.-2015. godina)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
prof.dr.sc. Safet Brdarević
10.          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11.          Informacija – Obavijest po Zaključku Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-017-3164/14 od 29.10.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
prof.dr.sc. Damir Kukić
12.          Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

Prethodne sjednice Senata
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005

   početna stranica
webmaster