Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Aktuelnosti
06/2014. sastanak Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici 17.03.2014.

D N E V N I R E D


1. Pripreme za eksternu evaluaciju UNZE-a - analiza protokola posjete, definisanje timova i načina pripreme prema
dostavljenom protokolu posjete
- Protokol posjete - Plan i program posjete s pripremom timova za razgovore (sastav, obavještenja, priprema,
identifikacijske liste i sl.)
- Priprema dokumentacije (interne evaluacije, Informacijski paket, normativna dokumentacija, dokumentacija
sistema kvaliteta, ostala dokumentacija)
- Drugi tehnički detalji eksterne evaluacije
2. Razno

 
02/2014. sastanak Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici 17.03.2014.

QAD N E V N I R E D

1. Razmatranje Prijedloga Procedure za realizaciju projekata na Univerziteta u Zenici
2. Plan integriteta Univerziteta u Zenici-utvrdjivanje novog prijedloga
3. Akcioni plan za pripremu provođenja procesa eksterne evaluacije i akreditacije Univerziteta u Zenici
4. Tok aktivnosti na izradi IES za 2013 i Procedure za izdavanje univerzitetskih udžbenika
5. Nacrt Programa rada i razvoja Univerziteta u Zenici za period 2013-2017.godina baziran na ključnim indikatorima stanja (KPI)-Strategija
6. Interni benchmarking Organizacijskih jedinica na Univerzitetu u Zenici na bazi utvrđenog stanja iz 2013.godine - interni radni dokument-informacija
7. Razno

Zbog obimnosti dnevnog reda i važnosti razmatrane problematike sastanak je prekinut. Nastavak će biti održan u ponedjeljak, 24.03.2013. godine u 14, 00 sati.

 
10.03.2014. WORKSHOP: Novi radni sastanak QA menadžeraUNZE na unosu podataka za proračun KPI za 2013 godinu 11.04.2014
QAQAU Multimedijalnom centru Univerziteta na Metalurškom institutu je u ponedjeljak, 10. marta 2014., održan novi ''workshop“ za QA menadžere Univerziteta u Zenici u vezi saprimjenom softvera za izračunavanje ključnih indikatora pokazatelja stanja (''Key Performance Indicators – KPI“) i softvera za registar studijskih programa. Radionica je ocjenjena jako uspješnom od strane svih učesnika, a susret je iskorišten i za dogovor u vezi sa drugim QA aktivnostima i pripreme na svim OJ za proces eksterne evaluacije Univerziteta.  
24.02.2014. WORKSHOP: QA menadžeri Univerzitetana radnom sastanku 11.03.2014.
QAQAU Multimedijalnom centru je u petak, 21. februara 2014., održan „workshop“ za QA menadžere Univerziteta u Zenici o korištenju softvera za izračunavanje ključnih pokazatelja stanja („Key Performance Indicators – KPI“) i softvera za registar studijskih programa. Navedeni softveri mogu pomoći pri izradi internih evaluacija, a omogućit će i potpuni pregled svih studijskih programa na Univerzitetu. Registar studijskih programa bit će javno dostupan.  
01/2014. sastanak Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici 16.01.2014.

QAD N E V N I R E D

1. Izvještaj o radu QA Odbora za 2013 godinu
2. Prijedlog Plana rada QA Odbora za 2014. godinu
3. Akcioni plan za pripremu provođenja procesa eksterne evaluacije i akreditacije Univerziteta u Zenici
4. Stepen izrade Procedure za realizaciju projekata na Univerziteta u Zenici i razmatranje pristiglih primjedbi
5. Tok aktivnosti na izradi IES za 2013 i Procedure za izdavanje univerzitetskih udžbenika
6. Razno

 
5/2013. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 26.11.2013.
D N E V N I R E D
1. Uputstvo za menadžment web stranice Univerziteta u Zenici, informacija o usvajanju
2. Nacrt Procedure za realizaciju projekata na UNZE
3. Nacrt Uputstva za menadžment međunarodne saradnje
4. Izmjena Priloga 2 (Obrazac za nastavni plan koji se realizuje na studijskom programu)
Procedure za pokretanje novih studijskih programa na Univerzitetu
5. Razno
 
4/2013. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 24.09.2013.
D N E V N I R E D
1. Inicijativa Rektora UNZE za izradu Procedure za realizaciju projekata na UNZE
2. Dorada Prijedloga plana integriteta UNZE prema zaključku Senata,
3. Inicijativa v.d. Dekana MF za izmjenu i doradu priloga 2 i 3, Procedure za pokretanje
novih studijskih programa na Univerzitetu, Obrasca za nastavni plan i program
(NPP) (prema čl. 12, stav 3. Odluke o standardima i normativima za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona)
4. Razno
- Anketiranje studenata, tok postupka u ljetnjem semestru 2012/2013.
- Pravci daljnjih aktivnosti na implementaciji softvera (KPI i registar studijskih programa).
 
3/2013. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 15.07.2013.
D N E V N I R E D
1. Odluka Senata o usvajanju Interne evaluacije stanja UNZE za 2012. i njena
distribucija po OJ
2. Odluka o usvajanju Procedure za pokretanje novih studijskih programa na UNZE
3. Izvještaj o pristupu UNZE-a relevantnim međunarodnim bazama podataka u
2013.
4. Anketiranje studenata, tok postupka u ljetnjem semestru 2012/2013.
5. Informacija o implementacije softvera (proračun KPI i registar studijskih
programa na UNZE) i pravci daljnjih aktivnosti
6. Razno
 
2/2013. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 09.05.2013.
D N E V N I R E D
1. Utvrđivanje Prijedloga plana integriteta UNZE prema zaključku Senata
2. Prijedlog Procedure za pokretanje novih studijskih programa na UNZE
3. Informacija o stepenu implementacije softvera za proračun KPI i registra
studijskih programa na UNZE
4. Razno
 
II/2013. Sastanak menadžera za kvalitet i ECT(A)S koordinatora Univerziteta u Zenici 28.03.2013.
D N E V N I R E D
1. Prezentacija i aktivnosti na implementaciji KPI softvera za UNZE
2. Razno
 
I/2013. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 31.01.2013.
D N E V N I R E D
1. Analiza nacrta plana integriteta UNZE prema zaključku Senata i utvrđivanje
prijedloga mjera po istom
2. Nacrt Procedure za inoviranje postojećih i razvoj novih studijskih programa na UNZE
po zaključku Senata
3. Razno
 
46. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 13.12.2012.
D N E V N I R E D
1. Nastavak aktivnosti na pripremi za eksternu evaluaciju UNZE (u postupku
akreditacije UNZE putem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvaliteta)
2. Informacija o provedenim aktivnostima na pilot akreditaciji 4 studijska programa
3. Inicijativa za izradu Procedure za inoviranje postojećih i razvoj novih studijskih
programa na UNZE po zaključku Senata
4. Razno
 
45. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 22.05.2012.
D N E V N I R E D
1. Priprema za internu i eksternu evaluaciju UNZE (u postupku akreditacije UNZE
preko Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta)
2. Informacija o provedenim aktivnostima na pilot akreditaciji 4 studijska programa
3. Inicijativa za izradu uputstva za ocjenjivanje putem ISSS UNZE
4. Softverska podrška QA aktivnostima
3.1.Proračun KPI, informacija i način implementacije
3.2.Obrada anketnih upitnika, smjernice za implementaciju
4. Razno
 
44. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 30.01.2012.
D N E V N I R E D
1. Izvještaj o radu QA Odbora UNZE i plan aktivnosti za narednu godinu
2. Interna evaluacija stanja UNZE za 2011. – stepen realizacije
3. Analiza realizacije zaključaka sa ranijih sastanaka
3.1.Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa, Odluka Senata
3.2.Obrada anketnih upitnika
3.3.Nabavka softvera i zaduženja za implementaciju
4. Razno
4.1.Akreditacija pilot studijskih programa, informacija
 
43. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 20.12.2011.
D N E V N I R E D
1. Interna evaluacija stanja UNZE za 2011. – plan aktivnosti i zaduženja
2. Analiza realizacije zaključaka sa ranijih sastanaka
3. Razno
 
42. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 24.11.2011.
D N E V N I R E D
1. Sistematizacija urađenog i pravci daljnjih aktivnosti
2. Razno
 
41. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 04.07.2011.
D N E V N I R E D
1. Prijedlog izmjene Pravilnika o anketiranju studenata UNZE, finalno
2. Inicijative za izradu dokumentacije: Organizaciona šema, Uputstvo za vođenje
izvještaja o realizaciji nastave, Pravilnik za šifriranje dokumentacije, Pravilnik za
šifriranje predmeta, indeks, memorandum i sl.
3. Implementacija procedure za prijavu, odobrenje i izradu doktorske disertacije po OJ,
zahtjev Rektora za tumačenje odredbi u vezi sa postupkom prijave doktorske teze
4. Imenovanje Odbora i menadžera za kvalitet UNZE, Odluke Senata
5. Anketiranje studenata-tok postupka, Inicijativa_elektronska obrada podataka
6. Institucionalna i pilot akreditacija četiri studijska programa, pripremne aktivnosti
7. Razno
 
40. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 26.05.2011.
D N E V N I R E D
1. Prijedlog izmjene Pravilnika o anketiranju studenata UNZE
2. Inicijativa za razmatranje prijedloga Pravilnika o I, II i III ciklusu studija
3. Prijedlog za imenovanje Odbora i menadžera za kvalitet UNZE
4. Razno
4.1. Inicijativa Pedagoškog fakulteta za izradu jednoobraznih obrazaca za prijavu magistarske teme na
master studiju
4.2. Inicijativa NNV-a Mašinskog fakulteta o izjednačavanju uslova za odbranu doktorske disertacije
kandidata koji trenutno prijavljuju sa onima koji će to vršiti nakon 30.09.2011- godine
4.3. Anketiranje studenata, tok postupka
4.4. IES 2010.-informacija o usvajanju na Senatu
4.5. Akreditacija NPP, tok aktivnosti
4.6. Uputstvo za vođenje izvještaja o realizaciji nastave, tok aktivnosti
4.7. Prijedlog izmjene
 
39. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 28.04.2011.
D N E V N I R E D
1. Uputstvo za vođenje izvještaja o realizaciji nastave, konačna forma
2. Prijedlog izmjene Pravilnika o anketiranju studenata UNZE
3. Prijedlog izmjene Procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
4. Razno
4.1. Imenovanje menadžera i Odbora za kvalitet po OJ
4.2. IES za 2010., tok aktivnosti,
4.3. Akreditacija NPP, tok aktivnosti
 
38. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 17.03.2011.
D N E V N I R E D
1. Realizacija zaključaka sa 37 sastanka i pravci daljnjih QA aktivnosti
2. Razno
 
37. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 24.02.2011.
D N E V N I R E D
1. Interna evaluacija stanja na UNZE 2010.-tok aktivnosti
2. Pravci daljnjih QA aktivnosti i priprema za akreditaciju UNZE
3. Inicijativa za uvođenje obrasca Izvještaja o realizaciji nastave
4. Informacija o toku realizacije projekta pilot akreditacije četiri studijska programa na
Univerzitetu
5. Razno
  5.1.Anketiranje studenata u zimskom semestru
  5.2.Prilagođavanje Organizacione strukture UNZE
  5.3.Aktivnosti odbora za kvalitet na OJ
  5.4.NSS Skup ''Kvalitet 2011''
 
36. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 19.10.2010.
D N E V N I R E D
1. Informacija o usvajanju Pravilnika o QA sistemu UNZE i Izvještaja o provedenoj
internoj analizi stanja QA sistema od strane Senata UNZE i pravci daljnjih aktivnosti
2. Smjernice uz kriterije za akreditaciju VŠ insitucija u BiH Agencije za razvoj VO i QA
3. Izmjena Uputstva za šifriranju predmeta na UNZE
4. Inicijativa za izmjenu obrasca Izvještaja o održanim predavanjima i vježbama
5. Informacija o pilot programima akreditacije studijskih programa (Tempus projekat)
6. Razno
 
35. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 29.06.2010.
D N E V N I R E D
1. Razmatranje Izvještaja o provedenoj internoj analizi stanja QA sistema i realizaciji
Zaključka Senata UNZE sa 03 sjednice od 31.03.2010. godine
2. Razno
 
34. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 09.06.2010.
D N E V N I R E D
1. Prijedlog izmjena u Planu i programu interne analize stanja QA sistema UNZE (kao
dijela realizacije Zaključka Senata UNZE sa 03 sjednice od 31.03.2010. godine u
vezi sa zaduženjima QA menadžera)
2. Razno
 
33. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 04.06.2010.
D N E V N I R E D
1. Nastavak aktivnosti za realizaciju Zaključka Senata UNZE sa 03 sjednice od
31.03.2010. godine u vezi sa zaduženjima QA menadžera-priprema za analizu
2. Razno
 
32. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 27.05.2010.
D N E V N I R E D
1. Nastavak aktivnosti za realizaciju Zaključka Senata UNZE sa 03 sjednice od
31.03.2010. godine u vezi sa zaduženjima QA menadžera
2. Razno
 
31. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 06.05.2010.
D N E V N I R E D
1. Utvrđivanje plana aktivnosti za realizaciju Zaključka Senata UNZE sa 03
sjednice od 31.03.2010. godine u vezi sa zaduženjima QA menadžera
2. Razno
 
30. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 27.04.2010.
D N E V N I R E D
1. Razmatranje Zaključka Senata UNZE sa 03 sjednice od 31.03.2010. godine u vezi
sa zaduženjima QA Ureda i utvrđivanje plana aktivnosti za njegovu realizaciju
2. Razno
Molimo Vas da uskladite obaveze i prisustvujete sastanku u zakazano vrijeme, a u
slučaju eventulne spriječenosti obezbijedite prisustvo jednog člana Odbora za kvalitet
Vaše OJ.
 
29. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 07.04.2010.
D N E V N I R E D
1. Razmatranje Izvještaja EUA tima o eksternoj evaluaciji i sistematizacija mjera OJ
za poboljšanje stanja.
2. Analiza Interne evaluacije stanja na UNZE za 2009. godinu.
3. Priprema za eksternu evaluaciju od strane Agencije za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvaliteta /Kriteriji za akreditaciju VŠ institucija u BiH/.
4. Razno
28. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 09.02.2010.
D N E V N I R E D
1. Razmatranje Izvještaja EUA tima o eksternoj evaluaciji i prijedlog mjera OJ za
poboljšanje stanja
2. Pripreme za eksternu evaluaciju od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta
3. Interne evaluacije po OJ za 2009.godinu
4. Ankete studenata po OJ
5. Razno
  5.1. Distribucija i diseminacija dokumenata po OJ iz Tempus   projekta   (Strategija
  razvoja UNZE za period 2009-2014.godina i Politika razvoja QMS na   UNZE)
  5.2. Informacije o učešću predstavnika UNZE na održanim   seminarima i
  konferencijama posvećenih kvalitetu
  5.3. Softver za obradu anketnih upitnika
  5.4. Predstavnici studenata u Odborima za kvalitet
 
27. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 17.12.2009.
D N E V N I R E D
1. Interna evaluacija za 2009. godinu
2. Izvještaj EUA tima o provedenoj eksternoj evaluaciji
3. Dogovor u vezi sa provođenjem obuke u primjeni softvera za obradu
anketnih upitnika
4. Sistematizacija aktuelnih i pravci daljnjih QA aktivnosti
5. Razno
 
26. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 07.07.2009.
D N E V N I R E D
1. Inicijativa za izmjenu procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu
diplomskog rada
2. Dogovor u vezi sa provođenjem obuke u primjeni softvera za obradu
anketnih upitnika
3. Sistematizacija aktuelnih i pravci daljnjih QA aktivnosti
4. Razno
 
25. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 12.05.2009.
D N E V N I R E D
1. Priprema za razgovor sa evaluacionim timom EUA dana 12.02.2009. u 10,30 sati
 
24. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 28.04.2009.
D N E V N I R E D
1. Analiza prethodne /od 18.02.2009. do 21.02.2009./ i priprema za novu
posjetu evaluacionog tima EUA
2. Informacije o nabavci softvera za obradu anketnih upitnika i obavljenom
seminaru u vezi sa ISO 9001:2008
3. Sistematizacija aktuelnih i pravci daljnjih aktivnosti na izradi
dokumentacije
4. Razno
 
23. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 19.02 2009.
D N E V N I R E D
1. Priprema za razgovor sa evaluacionim timom EUA
 
22. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 27.01.2009
D N E V N I R E D
1. Izvještaj o provedenoj eksternoj evaluaciji QA aktivnosti od strane evaluacione komisije iz R Slovenije
2. Plan QA aktivnosti u 2009 godini
3. Stanje izrade dokumentacije QA sistema- Procedura za nabavku bibliotečke građe
4. Razno
21. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 20.01.2009
D N E V N I R E D
1. Pravilnik o sprovođenju anketa za ocjenu nastavnog procesa od strane studenata na UNZE, utvrđivanje prijedloga
2. Analiza provedene ankete u svrhu obezbjeđenja softvera za jedinstveni informacioni sistem UNZE
Rezultati ankete su dostupni u pdf formatu.
3. Izvještaj o provedenoj eksternoj evaluaciji QA aktivnosti od strane evaluacione komisije iz R Slovenije
4. Plan QA aktivnosti u 2009 godini
5. Stanje izrade dokumentacije QA sistema-tok izrade aktuelnih dokumenata prema zaduženjima
6. Razno
20. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 04.12.2008
D N E V N I R E D
1. Informacija o provedenoj eksternoj evaluaciji QA aktivnosti od strane evaluacione komisije iz R Slovenije
2. Pravci daljnjih aktivnosti na obezbjeđenju softvera za jedinstveni informacioni sistem UNZE
3. Stanje izrade dokumentacije sistema kvaliteta-Procedura za nabavku bibliotecke gradje
4. Pravilnik o sprovođenju anketa za ocjenu nastavnog procesa od strane studenata na UNZE, tok aktivnosti
5. Razno
19. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 17.11.2008
D N E V N I R E D
1. Evaluacija QA aktivnosti od strane evaluacione komisije iz R Slovenije
Napomena:
U dane 17. i 18. novembra 2008. godine ekspertna evaluaciona komisija iz R Slovenije /Prof. Čuš, Prof. Drobnič-Košorok, Prof. Soković/ će izvršiti evaluaciju rada UNZE, a okviru toga prema sačinjenom planu predviđen je niz obilazaka pojedinih OJ UNZE, intervjua i zajedničkih sastanaka. S tim u vezi, evaluacija QA aktivnosti će se obaviti kroz ovaj zajednički sastanak i razgovor o dosadašnjim i planiranim ključnim QA razvojnim aktivnostima na UNZE, odnosno pojedinim OJ.
Program eksterne evaluacije 16.11.2008
Program eksterne evaluacije je dostupan u pdf formatu.
18. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 22.10.2008
D N E V N I R E D
1. Stanje izrade dokumentacije sistema kvaliteta-procedure
2. Nacrt Pravilnika o sprovođenju studentskih anketa na UNZE
3. Stepen realizacije procesa anketiranja za ocjenu nastavnog procesa od strane studenata /ljetni semestar 2007/2008)-analiza rezultata
4. Pripreme za internu i eksternu evaluaciju na UNZE
5. Informacija o učlanjenju Savjeta ministara BiH u Evropskin registar za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
6. Stanje međunarodnih projekata iz oblasti QA u kojima učestvuje UNZE
7. Konferencija kvaliteta 2008 i Kvalitet 2009.
8. Razno
Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 09.04.2008
D N E V N I R E D
1. Informacija o održanom seminaru u Sarajevu (12. marta 2008.)
2. Problematika šifriranja dokumentacije
3. Izrada softvera za poboljšanje rada studentskih službi
4. Razno
17. Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 08.04.2008
D N E V N I R E D
1. Stanje izrade dokumentacije sistema kvaliteta-procedure
2. Informacija o održanim seminarima u Sarajevu (11.-13. marta 2008.)
3. Informacija o održanom seminaru u Sarajevu (03. i 04. aprila 2008.)
4. Stepen realizacije procesa anketiranja za ocjenu nastavnog procesa od strane studenata /zimski semestar 2007/2008)
5. Informacija o nabavci optičkog čitača/skenera
6. Razno
Informacija o održanom seminaru "Izrada standardiziranih evaluacijskih formulara u skladu sa praktičnom primjenom", Tuzla, 10.-12. 01. 2008. godine
16.01.2008
U okviru realizacije TEMPUS projekta ''Jačanje osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH'', kojeg implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija, 11. 01. 2008. godine u Rektoratu Univerziteta u Tuzli održan je seminar pod nazivom "Izrada standardiziranih evaluacijskih formulara u skladu sa praktičnom primjenom".
Seminar je dio planiranih aktivnosti  na realizaciji navedenog Tempus projekta, a finansiran je putem programa Europske Unije za podršku visokom obrazovanju u BiH.
Program seminara u Tuzli se odvijao prema agendi u prilogu, a učesnici su koordinatori za osiguranje kvaliteta sa svih javnih univerziteta u BiH koji učestvuju u ovom projektu.
Ispred Univerziteta u Zenici ovom seminaru je prisustvovao menadžer za kvalitet UNZE mr. Ibrahim Plančić koji je predstavio aktuelnu praksu u procesu evaluiranja nastave od strane studenata na UNZE.
Poseban aspekt seminara bio je posvećen kreiranju opšte prihvatljivih anketnih pitanja za ocjenu nastavnog procesa od strane studenata na svim univerzitetima.
S tim u vezi usvojen je set od 14 pitanja koje bi univerziteti trebali uvesti u primjenu prilikom evaluiranja nastave od strane studenata u narednom periodu.

Napomena:
Pored SUS-a BiH kao koordinatora projekta, projektni konzorcij čine Karl-Franzens-Univerzitet Graz, World University Service (WUS) Austria, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet Istočno Sarajevo, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet u Zenici.
Arhiva aktuelnosti
 2007 | 2005-2006

   početna stranica
webmaster