Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Sistem kvaliteta na Univerzitetu u Zenici
Mreža za osiguranje kvaliteta na UNZE
Značajni dokumenti QA
  • Izvod iz Statuta (Pravila) Univerziteta vezano za QA sistem UNZE (pdf)
  • Izvještaj o stanju osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici, maj 2007 (pdf)
  • Preporuke za implementaciju QA u VO BiH (pdf)
  • Standardi i smjernice za QA u VO BiH (pdf)
  • Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom području visokog obrazovanja (pdf)
Misija Univerziteta u Zenici
Misija UNZE bazirana je na dvije osnovne komponente visokog obrazovanja:
  • nastavno-naučni (obrazovni) rad i
  • naučno-istraživački rad.
Ove dvije komponente visokog obrazovanja su međusobno uslovljene ali se, radi lakšeg sagledavanja i upravljanja procesima na univerzitetu, mogu raščlaniti na slijedeći način:
  • obrazovanje, kako kroz nastavni, tako i kroz naučno-istraživački proces, visoko kvalitetnih, mladih stručnjaka (studenata), ali i odraslih, u svim oblastima nastave koji postoje na univerzitetu, tako da mogu biti produktivni u svojim postojećim i budućim aktivnostima,
  • kontinuirano praćenje i unapređivanje naučno-istraživačkog rada na univerzitetu; osposobljavanje (obrazovanje) i uključivanje što većeg broja mladih ljudi (asistenata i drugog podmlatka) u ovaj proces; povezivanje univerziteta s okolinom, privrednim i kulturnim zbivanjima.
Misija UNZE uključuje pomaganje ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja unutar i izvan granica regiona i države, obezbjeđujući naučnu i tehničku podršku. Pri tome UNZE se mora uklapati u nacionalne i internacionalne kriterije kvaliteta obrazovanih i naučnih djelatnosti i rezultata. Drugim riječima, svi rezultati nastavno-naučnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada na UNZE moraju sadržavati karakter univerzalnih vrijednosti, koji se ne mjere regionalnim kvalitativnim ocjenama.
Vizija razvoja Univerziteta u Zenici
Vizija UNZE je da postane moderna i cijenjena visokoškolska institucija, uključena u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta.
Ovom vizijom UNZE bi do 2010. godine trebao da postane manji fleksibilni univerzitet sa 8-10 članica (organizacijskih jedinica: fakulteta, instituta i dr.), koji će davati oko 20 vrsta diploma (studijske grupe) i imati 6.000 -8.000 studenata koji će živjeti i raditi u jednom zaokruženom i funkcionalnom kampusu.
Svrha razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u Zenici kroz formu i organizacionu strukturu UNZE je da se na organiziran i prethodno osmišljen način iskoriste raspoloživi resursi i usmjere buduće aktivnosti na planu razvoja nastavno-naučnog rada (obrazovanja) i naučno-istraživačkog rada. Osim toga, na ovaj način je moguće optimalno iskoristiti sve navedene resurse u funkciji ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja Zenice i šire regije.
Planirane pretpostavke razvoja UNZE kao efikasnog univerziteta fundamentalnih i primjenjenih nauka trebaju biti kompatibilne zahtjevima društva budućnosti koje mora biti sposobno za konkurenciju na svjetskom tržištu i koja će generisati ukupan razvoj Zenice i regije.
Strateški cilj razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u ZE - DO Kantonu je razvoj UNZE. Ovaj cilj će biti moguće ostvariti realizacijom niza pojedinačnih zadataka (podciljeva), od kojih su najvažniji:
Objedinjavanje i racionalnije korištenje raspoloživih resursa u oblasti visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada (kadrovi, objekti, laboratorije, biblioteke, i sl.),
Optimalan raspored kadrova u izvođenju nastavnog procesa i u realizaciji naučno-istraživačkih i razvojnih istraživanja i projekata, čime se diže kvalitet nastave i obezbjeđuje efikasnost u istraživanju,
Stvaranje uslova da se objedinjavanjem kadrova i istraživačkih laboratorija formiraju naučno-istraživačke jedinice (institucije ili grupacije) a u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti ZE-DO kantona. Ovo je najefikasniji način stvaranja tzv. kritične mase kadrova i znanja koja može uspješno i kompetentno da rješava širok spektar problema vezanih za ekonomski i društveni razvoj regije. Osim toga, ovako formirane "ćelije kadrova i znanja" mogu svojim rješenjima pomoći nosocima odgovarajućih nivoa vlasti u odlučivanju o pitanjima pravaca društvenog razvoja te tekućeg privređivanja i poslovanja,
Stvaranje uslova za donošenje dugoročnog programa razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u skladu sa potrebama regije i ZE-DO kantona,
Obezbjeđenje materijalne i kadrovske infrastrukture za formiranje Naučno-tehnološkog parka (NTP) kao efikasne strukture i mehanizma za generisanje ideja i implementaciju tehnologija sa direktnim učešćem znanja i opreme kadrova iz strukture UNZE. Naučno-tehnološkim parkom se podstiče razvoj poduzetništva i inovativnosti kao osnovne značajke konkurentnosti u uslovima tržišnog privređivanja,
Neposrednija saradnja sa privredom u funkciji prilagođavanja obrazovnog procesa potrebama prestruktuiranja i razvoja privrede kao i realizacija što većeg broja aplikativnih projekata gdje se rezultati istraživanja najbrže primjenjuju u praksi,
Značajno povećanje obuhvatnosti mlade generacije univerzitetskim obrazovanjem, jer postojeći procenat u BiH (p.a. oko 12-15% završenika srednjih škola nastavlja studij) je apsolutno neprihvatljiv. Na taj način se podiže nivo znanja mlade generacije koja dolazi i koja će na taj način biti generator ideja i razvoja,
Razvijanje međuuniverzitetske i drugih vidova naučno-tehničke saradnje sa institucijama u BiH i u svijetu kroz različite oblike: zajednički projekti, razmjene, studijski boravci, konferencije, seminari i drugi oblici kooperacije. Na ovaj način se najefikasnije vrši transfer informacija, tehnologija, znanja i iskustava a sve sa ciljem razvoja vlastitih kadrova i domaćih firmi i institucija,
Okupljanje najkvalitetnijih, najstručnijih i najizraslijih kadrova, ali također i najtalentovanijih mladih ljudi oko Univerziteta, njihovo dalje obrazovanje i profiliranje te osposobljavanje za rješavanje problema iz najšireg spektra, a naročito novih tehnologija i proizvoda. Osim toga, na ovaj način se može efikasno zaustaviti negativan proces poznat pod nazivom "odliv mozgova",
Stvaranje boljih uslova iz oblasti studentskog standarda (stanovanje, ishrana, prevoz, nastavne potrebštine i učila, zdravstvena zaštita, kulturne i sportske aktivnosti i uključivanje u međunarodnu saradnju i dr.).
- Promjena ukupnog ambijenta u Zenici i regiji kada je u pitanju odnos prema obrazovanju i naučno-istraživačkom radu, odnosno nauci uopšte, kao i odnos prema budućem razvoju.
U odnosu na ostale univerzitete u BiH i regionu ex-SFRJ, UNZE je imao sreću da početak izgradnje administrativnih funkcija integrisanog univerziteta započne neopterećen bremenom prošlosti. Uspostava ovog modela na primjerima uspješnih univerziteta Evrope i svijeta, zasnovanih na principima iz Bolonjskog procesa, su dobra osnova za ocjenu potrebnog nivoa centralizacije (integracije) i decentralizacije. U najkraćem, UNZE teži prvenstveno integraciji, a ne centralizaciji.

   početna stranica
webmaster