Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Konkurs

Plan upisa

Kriteriji i mjerila

Vodič za brucoše

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ( Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) Univerzitet u Zenici, donosi

ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA
ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU DODIPLOMSKOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI

 Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

 1. Na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta releventnih za određeni studij, i
  • posebnog priznanja "Učenik generacije".
 1. Na fakultetima na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij, i
  • posebnog priznanja "Učenik generacije".

Član 3.

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 40, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu pomnoži sa 8.

Član 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij iznosi maksimalno 20. Spisak predmeta značajnih za odgovarajući studij po odsjecima i način bodovanja po ovom osnovu fakulteti će istaći na svojim oglasnim pločama.

Član 5.

Vrednovanje rezultata po osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studij iz kojih se polaže prijemni ispit po odsjecima i način bodovanja po ovom osnovu fakulteti će istaći na svojim oglasnim pločama, pri čemu maksimalan broj bodova koje kandidat može postići po ovom osnovu iznosi 40.

Član 6.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto..........3 boda
 • za osvojeno drugo mjesto........2 boda i
 • za osvojeno treće mjesto..........1 bod

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou/razini Federacije BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto.........4 boda
 • za osvojeno drugo mjesto.......3 boda i
 • za osvojeno treće mjesto.........2 boda

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto.........5 bodova
 • za osvojeno drugo mjesto.......4 boda i
 • za osvojeno treće mjesto.........3 boda.

Ukupan broj bodova koje kandidat dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10, a formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou/razini Kantona, Federacije BiH i BiH i to iz predmeta matematika, fizika, strani jezik, informatika. Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom koje je organiziralo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

Član 7.

Kandidat koji je nosilac posebnog priznanja u ZE-DO kantonu "Učenik generacije" upisuje se na željeni fakultet, bez ikakvih prethodnih uslova.

Član 8.

Na fakultete Univerziteta u Zenici mogu se upisati oni kandidati koji na odgovarajućem prijemnom ispitu ostvare najmanje 50% bodova.

Član 9.

Postupak provođenja ove Odluke vrši komisija koju imenuje dekan fakulteta.
Na fakultetima na kojima se polaže prijemni ispit, komisija je dužna da obezbijedi tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.
Nakon zbrajanja bodova za svakog kandidata pojedinačno po svim osnovama iz ove Odluke komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava je na oglasnoj ploči nakon što je usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu/Natječaju.
Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Naučno-nastavno vijeće fakulteta je dužno da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.
Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.

Član 10.

Fakulteti koji u prvom konkursnom/najtečajnom roku ne prime planirani broj kandidata, provest će drugi konkursni/natječajni rok u septembru/rujnu tekuće godine.

Član 11.

Kandidati koji u skladu sa ovim Konkursom/Natječajem budu primljeni na fakultete za upis u prvu godinu studija, pored predatih dokumenata podnose:

 • upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
 • upisnicu-indeks,
 • podatke o zdravstvenom stanju-ljekarsko usvjerenje.

U akademskoj 2012/2013.godini studenti participiraju u troškovima studija u skladu sa Odlukom o upisu studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na fakultete Univerziteta u Zenici, kao i troškova participacije studija za ostale godine studija.

Član 12.

Detalji o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije, bit će objavljene na oglasnim pločama fakulteta.


Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1, (zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Ckrvice (zgrada Kantonalne bolnice Zenica)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

<< Plan upisa

Brucoški vodič >>


   početna stranica
webmaster