Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Konkurs

Plan upisa

Kriteriji i mjerila

Vodič za brucoše

Konkurs/natječaj
DRUGI UPISNI ROK
za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2012/2013. godini
JU UNIVERZITET U ZENICI OBJAVLJUJE
KONKURS/NATJEČAJ
DRUGI UPISNI ROK
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DODIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2012/2013.GODINI


Konkurs/Natječaj - drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2012/2013.godini traje od 05. septembra/rujna do 12. septembra/rujna 2012.godine.
Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prijem dokumenata vršit će se 05. septembra/rujna do 12. septembra/rujna 2012.godine.
Prijemni ispiti obavit će se u terminu od  13. do 18. septembra/rujna 2012.godine.
Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se od 24. do 28. septembra/rujna 2012.godine.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

PREGLED SLOBODNIH MJESTA:

  ORGANIZACIONA JEDINICA - FAKULTET Broj studenata
redovni vanredni studij svega
finansira Osnivač samofinansirajući
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
      Studij/Odsjek
Hemijsko inženjerstvo / 3 / 3
Metalurgija 13 5 / 18
Materijali 11 5 / 16
UKUPNO: 24 13 / 37
MAŠINSKI FAKULTET
  Studij/Odsjek
Redovni studij-četverogodišnji
Inženjerski dizajn proizvoda 21 / / 21
Menadžment proizvodnim tehnologijama 29 / / 29
Inženjerska ekologija 31 / / 31
Održavanje 24 / / 24
Redovni studij-trogodišnji
Opšte mašinstvo 16 20 / 36
UKUPNO: 121 20 / 141
FILOZOFSKI FAKULTET
  Studij/Odsjek
Razredna nastava / 8 / 8
Matematika i informatika / 14 / 14
Engleski jezik i književnost / 1 / 1
Njemački jezik i književnosti / 8 / 8
BHS jezik i književnost / 12 / 12
Turski jezik i književnost / 15 / 15
Kulturalni studij 3 13 / 13
UKUPNO: 3 71 / 74
EKONOMSKI FAKULTET
  Studij/Odsjek
Menadžment preduzeća 14 50 25 89
Računovodstveni i revizijski menadžment 18 50 25 93
UKUPNO: 32 100 50 182
PRAVNI FAKULTET
  Opći smjer / 86 57 143
UKUPNO: / 86 57 143
ZDRAVSTVENI FAKULTET
  Opći smjer / 9 26 35
UKUPNO: / 9 26 35
POLITEHNIČKI FAKULTET
  Studij/Odsjek
Redovni studij-četverogodišnji
Građevinarstvo 80 / / 80
Redovni studij-trogodišnji
Proizvodni biznis 14 10 / 24
UKUPNO: 94 10 / 104
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
  Studij/Odsjek
Islamska vjeronauka 8 / 15 23
Socijalna pedagogija / 19 19 38
Predškolski odgoj / 17 12 29
UKUPNO: 8 36 46 90
SVEUKUPNO= 282 345 179 806
SVEUKUPNO (redovni i redovni samofinansirajući + vanredni) 627 179 806

Prijem kandidata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2012/2013. godini izvršit će se u skladu sa Planom upisa studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici.

Za prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeća dokumenta:
  • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
  • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
Kandidati korisnici prava  po Uredbi o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK br. 12/07 od 18 07.2007. godine) uz prethodno navedene dokumente prilažu i slijedeću dokumentaciju:
  • ovjerena kućna lista;
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva;
  • kopija lične karte;
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 4. Uredbe.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1, (zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Ckrvice (zgrada Kantonalne bolnice Zenica)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15


   početna stranica
webmaster