Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  KONKURSI

Konkurs

Plan upisa

Kriteriji i mjerila

Vodič za brucoše

 

JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ
DRUGI UPISNI ROK
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2015/2016.GODINI.

Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2015/2016.godini traje od 01. septembra/rujna do 07. septembra/rujna 2015.godine.
Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2015/2016.godine.

Prijem dokumenata vršit će se 01. septembra/rujna do 07. septembra/rujna 2015.godine.
Prijemni ispiti obavit će se u terminu od  08. do 11. septembra/rujna 2015.godine.
Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se od 14. do 18. septembra/rujna 2015.godine.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

 

PREGLED SLOBODNIH MJESTA

 

Red.
broj

 

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata

redovni studij

 vanredni
studij

 

SVEGA

 finansira Osnivač

 samofinansirajući

1.

FAKULTET ZA METALURGIJU
I MATERIJALE

 

 

 

 

 

Studij/Odsjek

 

 

 

 

 

Hemijsko inženjerstvo

/

/

/

/

 

Metalurgija

/

9

/

9

 

Materijali

/

10

/

10

 

UKUPNO:

/

19

/

19

2.

MAŠINSKI FAKULTET

 

 

Studenti strani državljani

 

 

Studij/Odsjek

 

 

 

 

 

Redovni studij-četverogodišnji

 

 

 

 

 

Inženjerski dizajn proizvoda

/

10

/

10

 

Menadžment proizvodnim tehnologijama

/

10

/

10

 

Inženjerska ekologija

12

10

/

22

 

Održavanje

/

10

/

10

 

Opšte mašinstvo

/

10

/

10

 

UKUPNO:

12

50

/

62

3.

FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

Vanredni  studij

 

 

Studij/Odsjek

 

 

 

 

 

Razredna nastava

/

19

/

19

 

Matematika i informatika

/

16

/

16

 

Engleski jezik i književnost

/

4

/

4

 

Njemački jezik i književnost

/

7

/

7

 

BHS jezik i književnost

/

25

/

25

 

Turski jezik i književnost

/

4

/

4

 

Kulturalni studij

/

10

/

10

 

UKUPNO:

/

85

/

85

4.

EKONOMSKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studij/Odsjek

 

 

 

 

 

Menadžment preduzeća

/

/

7

7

 

Računovodstveni i revizijski menadžment

/

/

11

11

 

UKUPNO:

/

/

18

18

5.

PRAVNI FAKULTET

 

 

 

 

 

Opći smjer

/

66

56

122

 

UKUPNO:

/

66

56

122

6.

ZDRAVSTVENI FAKULTET

 

 

 

 

 

Opći smjer

/

/

12

12

 

UKUPNO:

/

/

12

12

7.

POLITEHNIČKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studij/Odsjek

 

 

 

 

 

Redovni studij-četverogodišnji

 

 

 

 

 

Građevinarstvo

25

/

/

25

 

Redovni studij - trogodišnji

 

 

 

 

 

Proizvodni biznis

7

10

/

17

 

UKUPNO:

32

10

/

42

8.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studij/Odsjek

 

 

 

 

 

Islamska vjeronauka

/

/

15

15

 

Socijalna pedagogija

/

14

18

32

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

/

9

15

24

 

Arapski jezik i književnost

/

/

15

15

 

UKUPNO:

/

23

63

86

 

 

SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8)

 

44

 

253

 

149

 

446

 

SVEUKUPNO (redovni  i redovni samofinansirajući + vanredni)

 

297

 

149

 

446

 

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija prilažu slijedeža dokumenta:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
 • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1, (zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Ckrvice (zgrada Kantonalne bolnice Zenica)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

 

 

 


KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2015/2016.GODINI
(PRVI UPISNI ROK)

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini traje od 25.juna/ lipnja do 03. jula/ srpnja, 2015. godine.

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se u terminu od 06.jula/srpnja do 08.jula/srpnja 2015.godineo čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od
01. septembra/rujna do 11. septembra/rujna 2015.godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2015/2016.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2015/2016.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja je sastavni dio ovog Konkursa/Natječaja, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
 • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku nostrificikacije/ekvivalencije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.2

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs/Natječaj (drugi upisni rok) početkom septembra/rujna 2015.godine.

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na sljedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1, (zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)
UNIVERZITET U ZENICI
O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Ckrvice (zgrada Kantonalne bolnice Zenica)
UNIVERZITET U ZENICI
O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15


KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI
(Magistarski studij) 

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2015/2016. godini traje od 01.septembra/rujna  do 30. septembra/rujna 2015.godine.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od  05.oktobra/listopada do 09. oktobra/listopada 2015.godine.

U prvu godinu u akademskoj 2015/2016. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:
- državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovanim sa 240 ECTS bodova na studijske programe kako slijedi:

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Metalurgija
Metalni materijali
Nemetalni materijali

Hemijsko inženjerstvo

MAŠINSKI FAKULTET

Inženjerski dizajn proizvoda

Menadžment proizvodnim tehnologijama

Inženjerska ekologija

Održavanje

FILOZOFSKI FAKULTET

Matematika i informatika

Engleski jezik i književnost

B/H/S jezik i književnost

 

EKONOMSKI FAKULTET

Menadžment preduzeća

Računovodstveni i revizijski menadžment

PRAVNI FAKULTET

Građansko pravo

Krivično pravo

Historija države i prava

Državno i međunarodno javno pravo

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Socijalna pedagogija

- državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovanim sa 180 ECTS bodova na studijske programe kako slijedi:


ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Islamska vjeronauka

Predškolski odgoj i obrazovanje

- i kandidati koji su  stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2015/2016.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2015/2016. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-12703/15 od 04.06.2015. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom prvog ciklusa studija.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

 • biografiju,
 • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
 • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) samo za :redovni samofinansirajući, vanredni studenti i studenti strani državljani.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje

Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1, (zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15


KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA NA
PRAVNOM FAKULTETI UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI
(Doktorski studij)

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Doktorski studij) u akademskoj 2015/2016. godini traje od 01.septembra/rujna  do 30. septembra/rujna 2015.godine.

Upis studenata koji budu primljeni na Pravni fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u zimskom semestru akademske 2015/2016 godine.

U prvu godinu u akademskoj 2015/2016. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:
- državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su u dosadašnjem školovanju ostvarili zvanje magistra nauka sa ostvarenih 360 ECTS bodova na pravne oblasti kako slijedi:

Građansko pravo

Krivično pravo

Historija države i prava

Državno i međunarodno javno pravo

- i kandidati koji su  završili studij izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje (magistri nauka) sa ostvarenih 360 ECTS bodova za nastavak školovanja.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Uslovi upisa:
Pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati sa završenim postdiplomskim studijem ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra nauka) iz oblasti pravnih nauka. Upis se odobrava i kandidatima koji su stekli diplomu magistra (akademskog zvanja magistra nauka) drugih srodnih nauka iz humanističkih i društvenih nauka, na način i pod uvjetima utvrđenim od strane NNV-a fakulteta.

Kandidat za upis mora biti sposoban služiti se naučnom i stručnom literaturom na jednom od svjetskih jezika, što prije upisa dokazuje uvjerenjem da je odslušao kurs stranog jezika ili slušao strani jezik na studiju I (prvog) i/ili II (drugog) ciklusa studija-postdiplomskog studija.

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra pravnih nauka ili srodnih nauka, u skladu sa prethodno definisanim uslovima NNV-a, prije primjene principa sistema Bolonjskog trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizuje doktorski studij, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom. Kandidatima se može priznati 60 (šezdeset) ECTS bodova i pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija.

Prednost pri upisu bi se davala kandidatima već uključenim u pojedine segmente naučnog rada sa pokazanim interesom za naučna istraživanja i sa objavljenim stručnim i naučnim radovima.

Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inozemstvu, stječu pravo učešća na konkursu uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome, odnosno postupak priznavanja u inozemstvu stečenog obrazovanja.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici i ostalih propisa važećih za oblast visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studije završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom studiju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije u zimskom semestru akademske 2015/2016. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom dosadašnjeg studija.

Konačno usvajanje Rang liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu za svaki smjer vrši Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Konačnu rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

 • biografiju,
 • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom studiju sa završenim postdiplomskim studijem ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra nauka) iz odgovarajuće oblasti nauke/umjetnosti.koji se vrednuje sa 360 ECTS bodova,
 • uvjerenje, potvrda ili dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku dosadašnjeg studija s pregledom svih predmeta i ocjena,
 • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

 

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016 godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i na www.prf.unze.ba.

Kontakt telefon: 032 243 049.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
__________________________________________________________________________________________
Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju lično na slijedeću adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

KONKURS/NATJEČAJ

za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini

 I

Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i ishranu, državljana BiH i stranih državljana, u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35%, a prema utvrđenim kriterijima.

II
Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, udaljeno od Zenice najmanje 20 km.

III
Učesnici Konkursa/Natječaja iz tačke I i II obavezni su dostaviti:

 1. Prijavu za prijem u Studentski centar (obrazac prijave nabavlja se u Studentskom centru),
 2. Uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili ovjerena kopija indeksa sa ocjenama – novoupisani studenti podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda,
 3. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i primanja po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu:                                                

- plaća, penzija i druge prinadležnosti (prosječno zadnja tri mjeseca),    
- potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,

 1. Potvrda o mjestu stalnog boravka i kopija lične karte (za strane državljane kopija pasoša),
 2. Opću uplatnicu na iznos od 10,00 KM za troškove obrade podataka (uplata na JRT Zeničko-dobojskog kantona broj 1340100000001672 otvoren kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica, općina 103, budžetska organizacija 2204010, s pozivom na broj: 4810010048 i s naznakom vrste prihoda 722631.
 3. Ovjerena garancija o preuzimanju obaveze nastalih po osnovu korištenja Studentskog centra (obrazac garancije nabavlja se u Studentskom centru).

Učesnici Konkursa/Natječaja koji po osnovu određenog statusa, pripadnosti određenoj populaciji ili po drugom osnovu, u skladu s utvrđenim kriterijima, ostvaruju dodatne bodove iste dokazuju dostavljanjem:

 1. Potvrde-uvjerenja o osvojenim nagradama u nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima),
 2. Potvrde o stepenu invalidnosti (lične, roditelja i staratelja),
 3. Potvrde o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice,
 4. Potvrde o logoraškom statusu, ličnom ili roditelja, odnosno staratelja (izdata od Međunarodnog Crvenog krsta),
 5. Potvrde o učešću u OS RBiH roditelja (provedeno vrijeme),
 6. Potvrde od nadležne institucije o izbjegličkom (raseljeničkom) statusu.

Studenti strani državljani-učesnici Konkursa dužni su dostaviti dokumenta iz tačke III pod rednim brojem: 1, 2, 4, 5, 6.
Navedena dokumenta moraju biti izdata od nadležnih institucija, odnosno organa i ne smiju biti starija od 6 mjeseci.
Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

IV

Rangiranje kanditata obavit će komisija za prijem na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova dobivenih iz dostavljenih podataka i dokumenata koja se traže ovim Konkursom/Natječajem.
Rang lista studenata bit će objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Univerziteta u Zenici.
Prilikom sklapanja ugovora o korištenju smještaja i ishrane studenti su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje o podobnosti za kolektivno stanovanje i obavezni su se besplatno uslikati u upravi Centra.

V
Novoupisani studenti - brucoši obavezni su dostaviti potvrdu o upisu na fakultet prilikom zaduživanja u Studentski centar.
Studenti starijih godina studija koji su privremeno primljeni po Konkursu/Natječaju u Studentski centar na smještaj i ishranu ranijih akademskih godina obavezni su konkurisati i dostaviti potvrdu o upisu na fakultet u akademskoj 2015/2016. godini najkasnije do 01.11.2015. godine radi regulisanja smještaja, jer u protivnom gube pravo na smještaj.

VI
Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u javnom glasilu, a u slučaju nedovoljnog broja primljenih kandidata bit će objavljen naknadni Konkurs/Natječaj početkom septembra/rujna 2015. godine.

Prijave na Konkurs/Natječaj mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU UNIVERZITET U ZENICI
OJ STUDENTSKI CENTAR
Ul. Crkvice br.50, Zenica

 

Plan upisa >>


   početna stranica
webmaster