Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2013

Konkurs

Plan upisa

Kriteriji i mjerila

Vodič za brucoše

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2013/2014.GODINI

Konkurs/natječaj (DRUGI UPISNI ROK) za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini je dostupan na ovom linku.
Na osnovu člana 53. stav 1. i 2. tačka m), članova 92., 95., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-13017/13 od 10.06.2013. godine, Senat Univerziteta u Zenici objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICIU AKADEMSKOJ 2013/2014.GODINI.

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija I (prvog) ciklusa  u akademskoj 2013/2014.godini traje od 17.juna/ lipnja do 28. juna/ lipnja, 2013.godine.

Prijemni ispiti, na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici, obavit će se u terminu od 01.jula/srpnja do 05.jula/srpnja 2013.godine o čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od
02. septembra/rujna do 13. septembra/rujna 2013.godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2013/2014.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na fakultete Univerziteta Zenica koja je sastavni dio ovog Konkursa/Natječaja, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na fakultete Univerziteta Zenica koja je sastavni dio ovog Konkursa/Natječaja, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija prilažu slijedeža dokumenta:

  • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
  • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava  po Uredbi o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK br. 12/07 od 18 07.2007. godine) uz prethodno navedene dokumente prilažu i slijedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista;
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva;
  • kopija lične karte;
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 4. Uredbe.

Upis kandidata iz kategorije djece šehida, poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih branilaca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđen Planom upisa, kao i kandidati koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen naknadni Konkurs/Natječaj početkom septembra/rujna 2013.godine.

 

Plan upisa >>


   početna stranica
webmaster