fbpx
skip to Main Content

Javne nabavke zaključno sa avgustom 2015. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-2660/15
Datum: 31.08.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:

„ZAMJENA STOLARIJE NA OBJEKTU STUDENTSKOG CENTRA”
Obavještenje broj: 280-7-3213-3-31/15
objavljeno na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba dana 01.09.2015.godine

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja, radovi na

                  zamjeni stolarije u Studentskom centru Univerziteta u Zenici

1.Poziv na tender i informacije o postupku

U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke

2.1. Predmet javne nabavke je  – radovi na ugradnji stolarije (CPV oznaka: 45420000-7) i to:

 • Zamjena stolarije na objektu Studentskog centra Zenica u funkciji unapređenja energetske efikasnosti    ……………………………………………..    1 komplet

2.1.1. Tehnički uslovi ponude:
            Tehnički opis radova, Opći uslovi za izvodjenje radova, Specifikacija radova, Radionički crteži  i
            skice i  ostali tehnički uslovi u prilogu Tenderske dokumentacije;
2.2. Ponuđač možedostavitisamojednuponudu;
2.3. Avansnoplaćanjenijepredviđeno;
2.4. Obračun i fakturisanje radova (situirano po fazama) u obimu, količini i iznosu prema izvorima
       finansiranja,  navedeno u Nacrtu Ugovora;
2.5. Plaćanje po fakturama (situirano po fazama) u obimu, količini i iznosu prema izvorima finansiranja,   
       u  krajnjem roku od  30 dana od dana izvršenja radova  i fakturisanja;
2.6. Opcija ponude: do 90 dana;
2.7. Rok za izvršenje ukupnih radova je 30 dana  od dana ugovaranja.
2.8. Rok za izvršenje dijela radova u obimu, količini i iznosu – prema izvoru finansiranja od (Agencije za
       ekonomski razvoj „Zeda“Zenica najkasnije do 30.09.2015.godine, navedeno u Nacrtu Ugovora;
2.9. Garancija za izvršene radove i postupanje po reklamaciji na kvalitet  na teret ponuđača, u
       slučajevima ispravno postavljenog zahtjeva Naručioca;;
2.10. Cijene ponude trebaju biti formirane za jedinicu (komad) i (paušal), kako je navedeno u
       Obrascu za cijenu ponude (Aneks broj 3);
2.11. Ugovorni organ nema namjeru zaključivati Okvirni sporazum;
2.12. U slučaju podugovaranja, ponuđač je dužan prije podugovaranja, o tome obavijestiti Naručioca;

2.13.Uslovi iz Nacrta Ugovora u prilogu;
2.14. Garancijaza dobro izvršenjeugovora
                   Ugovorniorgan ćetražitigarancijuza dobro izvršenjeugovorautrajanjudoponuđenog
garantnogperioda  za izvršene radove. Iznosgarancijeza dobro izvršenjeugovoraje u iznosu 5% od  
                     ukupne vrijednosti ugovora. Period važenja garancije za dobro izvršenje radova je ponuđeni  garantni
                    period  od strane  ponuđača nakon završetka radova  ili  zapisnika o stavljanju opreme u funkciju.
                    Sve dok dobavljač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora neće se pristupiti realizaciji
         ugovora, a svi detalji u vezi sa garancijom biće definirani i ugovorom o javnoj nabavci radova.
2.15.Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača (uključujući i garancije)

3.Uslovi za učešće 

3.1.Dabiučestvovaliuprocedurijavnihnabavkikonkurentskizahtjev, ponuđačitrebajuispunjavatislijedećeuslove:

 • ponudamožebitiodbijenaizrazloganavedenihu članu 68.ZJN (“Sl.glasnikBiH”, broj 39/14);
 • daimajupravonaobavljanjeprofesionalnedjelatnostiidasuregistrovaniurelevantnimprofesionalnimilitrgovačkimregistrima;
 • danjihovoekonomskoifinansijskostanjegarantujeispravnoizvršenjeugovora i
 • daimajutehničkuiprofesionalnusposobnostzaispravnoizvršenjeugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.14. i tačke 3.1.;
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju aktuelnog Izvoda iz sudskog registra;
 • fotokopiju ID ili PDV broja;
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog);
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog);
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog);
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora i
 • Kreiranu, popunjenu i potpisanu Izjavu o prihvatanju uslova usklađenosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, prema šemi koja je data u Aneksu 5, sa potvrdom Nacrta teksta garancije u slučaju dodjele ugovora i dostavljanje iste u roku koji odredi ugovorni organ,

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.
Napomena: Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, isti će po procjeni i  zahtjevu  ugovornog organa morati   
                      dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) kojom potvrđuje da ispunjava uslove iz  
                      tačke 3., prije potpisivanja ugovora.Po potpisivanju ugovora, dobavljač ima obavezu dostaviti
                     Garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancijaza dobroizvršenjeugovora, može biti u jednom
                     od slijedećih oblika:
a)    ovjereni ček,
b)   mjenica,
c)    bezuslovnabankovnagarancija,
d)   kreditnopismo,
e)   gotovinskiiznosiliekvivalent (bankovnitransfer).
ZaocjeneusklađenostiIzjavezagaranciju, uIzjavidatisaglasnostnatekstuskladusa šemomdatojuAneksubroj5.

 

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu

Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na ponudi. 

5. Zahtjevi u vezi jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Priprema ponude
 
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponudazaradovezamjenastolarije”,  neotvaratido10.09.2015.godine, do13,20 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude sa priloženom dokumentacijom za kvalifikaciju, moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda.
Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

7. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  10.09.2015.godine u 13,10  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u 13,20 sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći.U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

9. Obaviještenje o dojeli ugovora

Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

10. Informacija u vezi žalbenog postupka
 
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvrednom subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.

Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-2599/15
Datum: 11.08.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

ZA NABAVKU

-NAMJEŠTAJA ZA OPREMANJE  OJ PRAVNI FAKULTET-
Obavještenje broj: 280-7-1-210-3-30/15
objavljeno na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja, nabavka namještaja za opremanje objekta Ekonomski fakultet

1.Poziv na tender i informacije o postupku
U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom. Zahtjev za preuzimanje Tenderske dokumentacije, može se uputiti zaključno sa 19.08.2015.godine, do 14,00 sati.

2.Predmet javne nabavke
2.1.Predmet javne nabavke je:
2.1.1. Nabavka namještaja, prema Specifikaciji i tehničkim uslovima u prilogu               …. 1 komplet    
Tehnički uslovi ponude:
2.2. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.3. Alternativna ponuda nije dopuštena;
2.4. Avansno plaćanje nije predviđeno;
2.5. Isporuka najkasnije u roku od 30 dana od dana ugovaranja;
2.6. Plaćanje po Privremenim situacijama odmah u roku prema primjenjivim procedurama u sistemu JRT;
2.7. Plaćanje Konačne fakture u roku od 60 dana od dana fakturisanja, prema primjenjivim procedurama JRT;
2.8. Isporuka na adresu Naručioca, Univerzitet u Zenici, OJ Ekonomski fakultet, Fakultetska 3, 72000 Zenica;
2.9. Opcija ponude: 30 dana i
2.10. Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača (uključujući i garantne uslove i rokove za opremu).

3.Uslovi za učešće 
3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.10. i tačke 3.1.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju Aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu
Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na ponudi. 

5.Zahtjevi uvezi jezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Priprema ponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za namještaj Ekonomski fakultet”,  ne otvarati do 21.08.2015. godine, do 12,15 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Kontkat osoba za tehničke detalje u vezi sa nabavkom  je prof.dr.Alaudin Brkić, tel. +38732 44 44 20

7. Rok za dostavljanje ponude
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  21.08.2015.godine u 12,10  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. u 12,15 sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći. U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača. Kroz kriterij „najniža cijena” ocjenjivat će se ponuđene cijene za sve ponuđene stavke iz Specifikacije.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

 9. Obaviještenje o dodjeli ugovora
Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

 10. Informacija u vezi žalbenog postupka
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.

Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Datum: 10.08.2015.godine

JAVNE NABAVKE

– obavještenja o dodjeli ugovora za robe i usluge –


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-2559/15
Datum: 27.07.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

ZA NABAVKU USLUGA

-ŠTAMPANJE ČASOPISA MAŠINSTVO-
Obavještenje broj: 280-7-2-202-3-22/15
objavljeno na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja, usluge štampanja časopisa Mašinstvo.

1.Poziv na tender i informacije o postupku

U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke

2.1. Predmet javne nabavke

 • Štampanje dva broja časopisa Mašinstvo                                                                                                       
 • CPV oznaka: 79823000-9

2.1.1. Tehnički uslovi za štampanje časopisa (I i II broj):

 • Format: A4;
 • Tiraž: 500 kom;
 • Korice: kolor 4/0, papir 235g kunzdruk;
 • Uvez: klemano;
 • Vrsta štampe: knjižni blok, štampa 4/4 (crno-bijelo), papir 100g kunzdruk;
 • Obim knjižnog bloka: 60 stranica.

2.2. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.3. Isporuka će se izvršiti dva puta u toku 2015. godine obzirom da je planirano da u istoj godini izlaze dva broja časopisa;
2.4. Plaćanje fakture u roku od 60 dana od dana isporuke i fakturisanja;
2.5. Opcija ponude: do 60 dana;
2.6. Rok za izvršenje usluge do 7 dana od dana dostavljanja pripreme u PDF formatu;
2.7. Priprema za štampu u PDF formatu od strane Naručioca;;
2.8. Garancija za izvršenje usluge i postupanje po reklamaciji na kvalitet  na teret ponuđača, u slučajevima ispravno postavljenog zahtjeva Naručioca;
2.9. Ugovorni organ nema namjeru zaključivati Okvirni sporazum;
2.10. Štampanje izvršiti nakon probne štampe – isprinta u jednom primjerku  i  pregleda od strane ovlaštenog lica;
2.11. Uslovi iz Nacrta Ugovora u prilogu i
2.12. Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača.

3.Uslovi za učešće 

3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2. i tačke 3.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.
Napomena: Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, isti će po procjeni i  zahtjevu  ugovornog organa morati dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) kojom potvrđuje da ispunjava uslove iz tačke 3., prije potpisivanja ugovora.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu

Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na ponudi. 

5. Zahtjevi u vezi jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Priprema ponude

Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za štampanje časopisa Mašinstvo”,  ne otvarati do 04.08.2015.godine, do13,00 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude sa priloženom dokumentacijom za kvalifikaciju, moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

7. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  04.08.2015.godine u 12,50  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u 13,00 sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći.U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

9. Obaviještenje o dojeli ugovora

Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

10. Informacija u vezi žalbenog postupka

Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.
Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-2557/15
Datum: 27.07.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

ZA NABAVKU USLUGA

-ŠTAMPANJE I IZRADA UPISNOG MATERIJALA I DIPLOMA, POVELJA, ZAHVALNICA I SL.-
Obavještenje broj: 280-7-2-201-3-21/15
objavljeno na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja, usluge štampanja i izrade upisnog materijala i diploma, povelja, zahvalnica i sl.

1.Poziv na tender i informacije o postupku
U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke
2.1. Predmet javne nabavke

 • Štampanje i izrada upisnog materijala i diploma, povelja, zahvalnica i sl.                       1 komplet
 • CPV oznaka: 79823000-9

2.1.1. Tehnički uslovi za štampanje indeksa:
Oblik index-a:

 • Indeks se štampa u obliku knjižice prošivene koncem u tvrdom povezu, veličine 105 X 175mm.
 • Korice indeksa izrađuju se od 250 – 300 g/ m2 kartona, a presvučene su knjigovezačkim platnom
 • tamnoplave boje.
 • Prednja stranica korica indeksa sadrži naziv i logo Univerziteta, te naziv INDEKS (UPISNICA),
 • urađen tehnikom suhog žiga (pregovanja) ili foliotiska.
 • Unutrašnje stranice indeksa štampaju se od 90  – 100 g/m2 ofsetnog papira.
 • Svaka strana indeksa sadrži u podlozi znak Univerziteta i zaštitu od zloupotrebe.
 • (4) Kompletan tekst indeksa štampa se crnom bojom, vrstom pisma “Times New Roman”.

Sadržaj stranica index-a:

 • Indeks između korica sadrži 72 (sedamdeset i dvije) stranice.
 • Prva stranica prednje korice indeksa sadrži: Univerzitet u Zenici, logo Univerziteta (na sredini prve stranice korice), naziv isprave: INDEKS (UPISNICA).
 • Druga stranica prednje korice indeksa sadrži: broj indeksa (upisnice), fotografiju studenta (40X60 mm), svojeručni potpis studenta, JMB studenta, mjesto studija, godinu upisa, serijski broj indeksa.
 • Stranica 1 indeksa sadrži: naziv države, naziv entiteta, naziv kantona, naziv Univerziteta, naziv fakulteta/akademije, naziv studijskog programa/naznaka smjera, naziv – INDEKS (UPISNICA), ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, dan, mjesec i godinu rođenja, mjesto rođenja, općinu i državu, državljanstvo, status studenta, ciklus visokog obrazovanja, potpis ovlaštenog lica, datum,  mjesto pečata (MP).
 • Stranica 2 indeksa sadrži: naznaku semestra (zimski/ljetni), naziv predmeta, zvanje, ime i prezime nastavnika.
 • Stranice od 4 do 39 indeksa sadrže: akademsku godinu, broj sati (predavanja, vježbe), ECTS (Europen Credit Transfer System), potvrdu nastavnika o izvršenim obavezama, mjesto predviđeno za upis i ovjeru semestra i godine.
 • Stranice od 40 do 69 indeksa sadrže: podatke o ispitima, ime i prezime studenta, naziv predmeta, ocjena, datum ispita i potpis nastavnika.
 • Stranica 70 indeksa sadrži prazno polje za unos podataka o završnom radu.
 • Stranica 71 indeksa sadrži prazno polje za unos bilješki.
 • Stranica 72 indeksa sadrži prazno polje za unos podataka o dodjeli priznanja i nagrada.
 • Numeracija indeksa prema zahtjevu Naručioca.

Unutrašnja stranica zadnje korice indeksa sadrži naziv i sjedište izdavača i godinu.
2.1.2. Tehnički uslovi za štampanje obrazaca ŠV-20

 • format A4, papir 80 gr/m2 ofsetni toniran u roza boju, štampa dvostrano, priprema izvršioca po uzorku
 • Numeracija obrazaca prema zahtjevu Naručioca.

2.1.3. Tehnički uslovi za štampanje obrazaca List o prijavi semestra

 • format A4, papir 80 gr/m2 ofsetni toniran u zelenu boju, štampa dvostrano, priprema izvršioca po uzorku
 • Numeracija obrazaca prema zahtjevu Naručioca.

2.1.4. Tehnički uslovi za štampanje Upisni list

 • format A3 (presavijen na A4), papir 80 gr/m2 ofsetni toniran u žutu boju, štampa dvostrano, priprema izvršioca po uzorku
 • Numeracija obrazaca prema zahtjevu Naručioca.

2.1.5. Tehnički uslovi za štampanje diploma i dodataka diplomama

 • Diploma o završenom I (prvom) ciklusu studija (Dodiplomski studij – BOLONJCI), štampa se u okomitom položaju na bijelom 200-250 gr/m2 papiru, (original diploma) i bijelom 135-150 gr/m2 papiru (kopija diplome), format A3 (297×420 mm), sa znakom Univerziteta u Zenici, kompletan tekst se štampa crnom bojom, osim znaka Univerziteta u Zenici, vrstom pisma "Times New Roman".
 • Dodatak diplomi o završenom I (prvom) ciklusu studija (Dodiplomski studij – BOLONJCI), štampa se na bijelom 80 – 100 gr/m2 papiru, formata A3 (297 x 420 mm), presavijenom na format A4., sa znakom Univerziteta u Zenici, kompletan tekst se štampa crnom bojom, osim znaka Univerziteta u Zenici, vrstom pisma "Times New Roman".
 • Diplome o završenom II (drugom) ciklusu studija (Magistarski studij – Bolonjci), štampa se u vodoravnom položaju na bijelom 200-250 gr/m2 papiru, (original diploma) i bijelom 135-150 gr/m2 papiru (kopija diplome), format A3 (297×420 mm), sa znakom Univerziteta u Zenici, kompletan tekst se štampa crnom bojom, osim znaka Univerziteta u Zenici, osim znaka Univerziteta u Zenici, vrstom pisma "Times New Roman".
 • Dodatak diplomi o završenom II (drugom) ciklusu studija (Magistarski studij – Bolonjci), štampa se na bijelom 80 – 100 gr/m2 papiru, formata A3 (297 x 420 mm), presavijenom na format A4., sa znakom Univerziteta u Zenici, kompletan tekst se štampa crnom bojom, osim znaka Univerziteta u Zenici, vrstom pisma "Times New Roman".
 • Diplome diplomanata (Dodiplomski studij – PREDBOLONJCI), VI stepen obrazovanja (nastavnici i inženjeri), štampa se u okomitom položaju na bijelom 200-250 gr/m2 papiru, (original diploma) i bijelom 135-150 gr/m2 papiru (kopija diplome), format 250×355 mm, bez znaka Univerziteta u Zenici, kompletan tekst se štampa crnom bojom, vrstom pisma "Times New Roman".
 • Diplome diplomanata (Dodiplomski studij – PREDBOLONJCI), VII stepen obrazovanja, štampa se u okomitom položaju na bijelom 200-250 gr/m2 papiru, (original diploma) i bijelom 135-150 gr/m2 papiru (kopija diplome), format A3 (297×420 mm), bez znaka Univerziteta u Zenici, kompletan tekst se štampa crnom bojom, vrstom pisma "Times New Roman".
 • Diplome magistri nauka (PREDBOLONJCI) štampa se u vodoravnom položaju na bijelom 200-250 gr/m2 papiru, (original diploma) i bijelom 135-150 gr/m2 papiru (kopija diplome), format A3 (297×420 mm), bez znaka Univerziteta u Zenici, kompletan tekst se štampa crnom bojom, vrstom pisma "Times New Roman".
 • Veličinu slova i znaka Univerziteta u Zenici određuje Kolegij Rektorata Univerziteta u Zenici.   

2.1.6. Tehnički uslovi za štampanje Povelja rektora

 • Štampa 4/0, visokokvalitetni papir 250 gr/m2, dimenzije-210x297mm.

2.1.7. Tehnički uslovi za štampanje Povelja dekana

 • Štampa 4/0, visokokvalitetni papir 250 gr/m2, dimenzije-210x297mm.

2.1.8. Tehnički uslovi za štampanje pozivnica i koverata

 • Pozivnica, 210 x 210 mm presavijen na 105×210,  200-250 gr/m2 mat kunzdruck, štampa 4/4 (obostrano u boji ), priprama i dizajn ponuđača, na osnovu dostavljenih podataka, bez koverata.
 • Koverte za pozivnice za promociju Amerikan, bijela bez prozora, po želji odštampan logo univerziteta i adresa + adresa primaoca, štampa 4/0 (jednostrano u boji ) dostavljene adrese u elektronskoj formi.

2.1.9. Tehnički uslovi za izradu uveza (fascikla) za diplome:

 • Za A3 i B4 format, knjigovezačko platno, plavo, sa otisnutim logom UNZE na naslovnoj strani, ostali elementi u skladu sa normama (ljepenka 2,5-3 mm, presvlaka, knjigovezačka gaza, „špiglo“ od papira 150-200 gr/m2 u boji u skladu s omotom, zakačke za fiksiranje diplome, koverta za dodataka diplome itd…

2.1.10. Tehnički uslovi za izradu uveza (fascikla) za priznanja i studentske povelje:

 • Za A4 format, knjigovezačko platno, srebrno-Dekani i zlatno-Rektor, sa otisnutim logom UNZE na naslovnoj strani, ostali elementi u skladu sa normama (ljepenka 2,5-3 mm, presvlaka, knjigovezačka gaza, „špiglo“ od papira 150-200 gr/m2 u boji u skladu s omotom, zakačke za fiksiranje diplome itd…

2.3. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.4. Isporuku robe izvršiti u mjestu i prema zahtjevu Naručioca;
2.5. Avans u iznosu 30% od ugovorenog iznosa po potpisivanju ugovora i na osnovu predračuna;
2.6. Konačno plaćanje fakture u roku od 60 dana od dana isporuke i fakturisanja;
2.7. Opcija ponude: do 60 dana;
2.8. Rok za izvršenje usluge je najkasnije do 31.08.2015. godine za za predmet nabavke iz tačke 2.1.1-2.1.4., te 30.09.2015. godine za predmet nabavke iz tačke 2.1.5-2.1.10.;
2.9. Grafička priprema za štampu na teret ponuđača;
2.10. Garancija za izvršenje usluge i postupanje po reklamaciji na kvalitet  na teret ponuđača, u slučajevima ispravno postavljenog zahtjeva Naručioca;;
2.11. Cijene ponude trebaju biti formirane za jedinicu (komad) proizvoda na osnovu okvirnih količina iz specifikacije iz priloga (Aneks broj 4);
2.12. Ugovorni organ nema namjeru zaključivati Okvirni sporazum;
2.13. Štampanje izvršiti nakon probne štampe – isprinta u jednom primjerku  i  pregleda od strane ovlaštenog lica;
2.14.Uslovi iz Nacrta Ugovora u prilogu i
2.15.Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača.

3.Uslovi za učešće 
3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.11. i tačke 3.1.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.
Napomena: Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, isti će po procjeni i  zahtjevu  ugovornog organa morati dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) kojom potvrđuje da ispunjava uslove iz tačke 3., prije potpisivanja ugovora.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu
Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na ponudi. 

5. Zahtjevi u vezi jezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Priprema ponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za štampanje i izradu upisnog materijala i diploma, povelja, zahvalnica i sl.”,  ne otvarati do 04.08.2015. godine, do13,20 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude sa priloženom dokumentacijom za kvalifikaciju, moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

7. Rok za dostavljanje ponude
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  04.08.2015.godine u 13,10  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u 13,00 sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći.U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

9. Obaviještenje o dodjeli ugovora
Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

10. Informacija u vezi žalbenog postupka
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.

Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-1038/15
Datum: 19.03.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

za javnu nabavku ulične LED rasvjete

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa dodatnom objavom obavještenja

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja,
               nabavka ulične i industrijske LED rasvjete, za OJ Metalurški institut
1.Poziv na tender i informacije o postupku
U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke
2.1.Predmet javne nabavke je:
2.1.1. Ulična i industrijska LED rasvjeta, prema Specifikaciji u prilogu               …. 1 komplet
         (CPV oznaka /JRJN:31527200-8)
Tehnički uslovi ponude:
2.2. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.3. Alternativna ponuda nije dopuštena;
2.4. Avansno plaćanje do 50% od ukupno ponuđene cijene prema uslovima u sistemu JRT ZDK;
2.5. Isporuka najkasnije u roku od 30 dana od dana ugovaranja tj. od dana uplate avansa;
2.6. Plaćanje po fakturi u roku od 30 dana od dana fakturisanja;
2.7. Isporuka na adresu Naručioca, Univerzitet u Zenici, OJ Metalurški institut Kemal Kapetanović, Travnička cesta  
       7, 72000 Zenica;
2.8. Opcija ponude: 30 dana i
2.9. Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača (uključujući i garantne rokove za opremu).

3.Uslovi za učešće 
3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.9. i tačke 3.1.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju Aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu
Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na ponudi. 

5.Zahtjeviuvezijezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Pripremaponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za LED rasvjetu”,  ne otvarati do 27.03.2015. godine, do13,20 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude sa priloženom dokumentacijom za kvalifikaciju, moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Kontkat osoba za tehničke detalje u vezi sa nabavkom  je Remzija Gušić, tel. +38732 24 79 99

7. Rok za dostavljanje ponude
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  27.03.2015.godine u 13,15  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. u 13,20  sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći. U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača. Kroz kriterij „najniža cijena” ocjenjivat će se ponuđene cijene za sve ponuđene stavke iz Specifikacije.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

 9. Obaviještenje o dojeli ugovora
Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

 10. Informacija u vezi žalbenog postupka
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.
Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-1041/15
Datum: 13.03.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

za javnu nabavku kompjuterske i druge opreme
(CPV oznaka/JRJN:30200000-1)

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa dodatnom objavom obavještenja

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja, nabavka kompjuterske i druge opreme i licenci za Tempus projekat na OJ Politehnički fakultet, Univerziteta u Zenici

1.Poziv na tender i informacije o postupku
U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke
2.1.Predmet javne nabavke je:
2.1.1. Kompjuterska i druga oprema i licence za software, prema Specifikaciji u prilogu               …. 1 komplet
         (CPV oznaka/JRJN:3020000-1)   
Tehnički uslovi ponude:
2.2. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.3. Alternativna ponuda nije dopuštena;
2.4. Avansno plaćanje do 50% od ukupno ponuđene cijene prema uslovima u sistemu JRT ZDK;
2.5. Isporuka najkasnije u roku od 30 dana od dana ugovaranja tj. od dana uplate avansa;
2.6. Plaćanje po fakturi u roku od 30 dana od dana fakturisanja;
2.7. Isporuka na adresu Naručioca, Univerzitet u Zenici, OJ Politehnički fakultet, Fakultetska 1, 72000 Zenica;
2.8. Opcija ponude: 30 dana i
2.9. Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača (uključujući i garantne rokove za opremu).

3.Uslovi za učešće (kvalifikacija ponuđača
3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.9., tačke 3.1. i uslove iz tehničke specifikacije,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju Aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu
Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na ponudi. 

5.Zahtjeviuvezijezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Pripremaponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za kompjutersku opremu i licence”,  ne otvarati do 27.03.2015.godine, do13,10 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude sa pratećom dokumentacijom za kvalifikaciju ponuđača, moraju biti čvrsto uvezani u cjelini, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Kontkat osoba za tehničke detalje u vezi sa nabavkom  je prof.dr. Samir Lemeš, tel. +38732 449 149 i prof.dr.Sabahudin Jašarević, tel. +38732 449 145

7. Rok za dostavljanje ponude
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  27.03.2015.godine u 13,00  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. u 13,10 sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći. U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača. Kroz kriterij „najniža cijena” ocjenjivat će se ponuđene cijene za sve ponuđene stavke iz Specifikacije.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

9. Obaviještenje o dojeli ugovora
Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

10. Informacija u vezi žalbenog postupka
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.

Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-1036/15
Datum: 13.03.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

Za javnu nabavku roba/usluga

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja, nabavka laboratorijske opreme za mehaniku tla za OJ Politehnički fakultet

1.Poziv na tender i informacije o postupku
U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke             
2.1.Predmet javne nabavke je:
2.1.1. Laboratorijska oprema za mehaniku tla, prema Specifikaciji u prilogu               …. 1 komplet    
Tehnički uslovi ponude:
2.2. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.3. Alternativna ponuda nije dopuštena;
2.4. Avansno plaćanje do 50% od ukupno ponuđene cijene prema uslovima u sistemu JRT ZDK;
2.5. Isporuka najkasnije u roku od 30 dana od dana ugovaranja tj. od dana uplate avansa;
2.6. Plaćanje po fakturi u roku od 30 dana od dana fakturisanja;
2.7. Isporuka na adresu Naručioca, Univerzitet u Zenici, OJ Politehnički fakultet, Fakultetska 1, 72000 Zenica;
2.8. Opcija ponude: 30 dana i
2.9. Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača (uključujući i garantne rokove za opremu).

3.Uslovi za učešće 
3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.10. i tačke 3.1.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju Aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu
Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na ponudi. 

5.Zahtjeviuvezijezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Pripremaponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za lab.opremu za mehaniku tla”,  ne otvarati do 23.03.2015. godine, do 12,15 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Kontkat osoba za tehničke detalje u vezi sa nabavkom  je prof.dr.Sabahudin Jašarević, tel. +38732 449 145

7. Rok za dostavljanje ponude
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  23.03.2015.godine u 12,10  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. u 12,15 sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći. U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača. Kroz kriterij „najniža cijena” ocjenjivat će se ponuđene cijene za sve ponuđene stavke iz Specifikacije.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

9. Obaviještenje o dojeli ugovora
Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

10. Informacija u vezi žalbenog postupka
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.

Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-1035/15
Datum: 13.03.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

Za javnu nabavku roba/usluga

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja,nabavka stručne literature za OJ Pravni fakultet

1.Poziv na tender i informacije o postupku
U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke
2.1.Predmet javne nabavke je:
2.1.1. Stručna literatura za Pravni fakultet, prema Specifikaciji u prilogu               …. 1 komplet    
Tehnički uslovi ponude:
2.2. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.3. Ponuda će biti prihvatljiva ukoliko se iz priloženog spiska stručne literature ponudi najmanje 70 % naslova;
2.4. Avansno plaćanje nije predviđeno;
2.5. Isporuka ponuđenih naslova odmah, ili sukcesivno najkasnije u roku od tri mjeseca od dana ugovaranja;
2.6. Plaćanje po fakturi u roku od 30 dana od dana fakturisanja;
2.7. Isporuka na adresu Naručioca, OJ Pravni fakultet, Fakultetska 3, 72000 Zenica;
2.8. Opcija ponude: 30 dana i
2.9. Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača.

3.Uslovi za učešće 
3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.10. i tačke 3.1.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju Aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu
Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na poonudi. 

5.Zahtjeviuvezijezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Pripremaponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za stručnu literaturu za OJ Pravni fakultet”,  ne otvarati do 23.03.2015. godine, do 12,00 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Kontkat osoba za tehničke detalje u vezi sa nabavkom  je Sanja Suvajac, tel. 061/647 232

7. Rok za dostavljanje ponude
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  23.03.2015.godine u 12,00  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. u 12,05 sati  u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći. U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača. Kroz kriterij „najniža cijena” ocjenjivat će se samo ponuđene cijene za ponuđene naslove iz  „Spiska stručne literature” od strane svih ponuđača.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

9. Obaviještenje o dojeli ugovora
Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

10. Informacija u vezi žalbenog postupka
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.

Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-1032/15
Datum: 13.03.2015.godine

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

Za javnu nabavku roba/usluga

Predmet: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja, usluge prijevoza studenata-studijska posjeta u Njemačku

1.Poziv na tender i informacije o postupku
U ime Javne ustanove Univerzitet u Zenici, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa dodatnom objavom obavještenja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14) -u daljem tekstu: ZJN i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom Tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke
2.1.Predmet javne nabavke je:
2.1.1. Usluge prijevoza studenata-studijska posjeta u Njemačku, prema Specifikaciji u prilogu               …. 1 komplet    
Tehnički uslovi ponude:
2.2. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
2.3. Prevoz studenata na realciji Zenica-Minchen-Hamburg-Gelsenkirchen-Zenica, prema uslovima iz Specifikacije;
2.4. Izvšenje usluge po zahtjevu ugovornog organa, u obostrano dogovorenom terminu sa polaskom iz Zenice dana,
       11.04.2015.godine i povratkom iz Njemačke u obostrano dogovorenom terminu sa polaskom dana
       19.04.2015.godine ;
2.5. Dogovoreni termin obezbjediti  sa maksimalnim odstupanjem do 15 minuta u odlasku i povratku;
2.6. Avansno plaćanje u procentu do max: 70% od ukupno ponuđene cijene; 
2.7. Usluge prevoza izvršiti u svemu prema odredbama Zakona o drumskom saobraćaju u BiH i  zakonskih propisa
       u međunarodnom saobraćaju; obezbjediti ispunjenje propisanih tehničko-eksploatacionih uslova i svojstava
       predviđenim standardima za vozila i zadovoljiti sve potrebne zahtjeve kvaliteta u domenu izvršenja navedene
       usluge, obezbjeđenje sigurnosti i udobnosti prijevoza na navedenoj lokaciji u skladu sa općim i posebnim
       uvjetima prijevoza, obezbjeđenje obaveznog osnovnog osiguranja putnika i prtljage;
2.8.   Garancija za izvršenje usluge i postupanje po reklamaciji na kvalitet  na teret ponuđača, u slučajevima ispravno 
         postavljenog zahtjeva Naručioca ;
2.9.   Opcija ponude: 30 dana od datuma ponude;
2.10.Rok plaćanja Konačne fakture: najkasnije 60 dana od dana fakturisanja;
2.11. Uslovi iz Nacrta Ugovora u prilogu i
2.12. Ostali primjenjivi uslovi ponuđeni ponudom ponuđača.

3.Uslovi za učešće 
3.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68.ZJN (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora i
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora

3.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata  uslove iz tačke 2.2. do 2.11. i tačke 3.1.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima ili fotokopiju aktuelnog Izvoda iz sudskog registra,
 • fotokopiju ID ili PDV broja,
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 45.ZJN  (prilog),
 • Popunjenu i potpisanu Izjavu u vezi sa članom 52.ZJN (prilog),
 • Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (prilog),
 • Popunjen Nacrt Ugovora, sa parafom svake stranice ugovora  i potpisom i pečatom na zadnjoj stranici ugovora.

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biće tretiran u skladu sa odredbama člana 68. ZJN.

4. Obrazac za cijene ponude u prilogu
Ponuđači prema datim uslovima, mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilažu  isti uz ponudu ili na poonudi. 

5.Zahtjeviuvezijezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

6. Pripremaponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude u originalu trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa pečatom ili potpisom ovlaštene osobe ponuđača, imenom i adresom ponuđača i  dostavljaju se na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku Ponuda za prijevoz studenata u Njemačku”,  ne otvarati do 20.03.2015. godine, do 12,00 sati.
Original ponuda treba biti napisana neizbrisivom tintom ili otkucana.
Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od strane ovlaštenih osoba ponuđača. (ponuda uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude bez vidljivih tragova-čvrsto lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez jemstvenikom i pečatom firme ponuđača, sa označenim stranicama).Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Kontkat osoba za tehničke detalje u vezi sa nabavkom  je dr.sc.Malik Čabaravdić, tel.032/ 444 420.

7. Rok za dostavljanje ponude
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  20.03.2015.godine u 12,00  sati.  Napomena: Otvaranje ponuda izvršit će se odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u prostorijama ugovornog organa u prisustvu komisije i zainteresovanih predstavnika ponuđača na osnovu ovlaštenja ili punomoći.U obzir će se uzeti ponude koje stignu do roka naznačenog u ovom pozivu.

8. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 2. i tački 3., i isti moraju biti sadržani u ponudi ili izjavi ponuđača.
Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena.Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene.O cijeni se neće pregovarati. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Vijeća ministara BiH (VM broj 213/14 od 8.12.2014.godine, objavljenom u   (“Sl.glasnik BiH”,broj 103/14).

9. Obaviještenje o dojeli ugovora
Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko niko od ponuđača nije izjavio žalbu, a najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana prijema odluke.

10. Informacija u vezi žalbenog postupka
Svaki privredni subjekt koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata  i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta pirvredno subjektu zbog postupanja ugovornog organa ima pravo da izjavi žalbu u rokovima iz stava (1) člana 101.Zakona.
Ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u pismenoj formi, prema uslovima iz člana 94-114 ZJN.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-0668/14

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

Za javnu nabavku roba/usluga

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda bez dodatne objave

Poziv na tender i informacije o postupku

Pozivamo Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda bez dodatne objave. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 39/14) i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

2.Predmet javne nabavke
2.1. Usluge štampanja “Vodiča za brucoše 2015” (CPV oznaka: 79810000-5) – tiraž 1500 kom.

3.Tehnički uslovi
3.1.Tehnički uslovi za štampu:
Priprema teksta i fotografija su obaveza ugovornog organa na CD-u ili elektronski (e-mail) u Word verziji; grafička obrada i prelom stranica ponuđača; štampa: A4, 4/4, savijanje i heftanje 2x po sredini; obim: cca 36 strane A5 postojećeg teksta sa fotografijama; papir: 135gr/m2, mat kunzdruk.
3.2.Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu;
3.3.Štampanje izvršiti nakon probne štampe po završenoj grafičkoj obradi ponuđača;
3.4.Plaćanje fakture u roku do 60 dana od dana fakturisanja;
3.5.Rok za izvršenje usluge je 10 dana od dana potpisivanja ugovora;
3.6.Isporuku robe izvršiti u mjestu Naručioca, Fakultetska 3;
3.7.Period važenja ponude: 30 dana;
3.8.Ugovorni organ nema namjeru zaključivati okvirni sporazum;
3.9.Postupanje po reklamaciji na izvršene usluge na teret ponuđača, kada je do greške došlo propuštanjem radnji ponuđača.

4.Uslovi za učešće (Kvalifikacija kandidata i ponuđača)
4.1.Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki – konkurentski zahtjev, ponuđači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 • ponuda može biti odbijena iz razloga navedenih u članu 68. ZJN (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 39/14),
 • da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno izvršenje ugovora,
 • da imaju tehničku i profesionalnu sposobnost za ispravno izvršenje ugovora.

4.2.Ponuđač uz ponudu treba dostaviti:

 • izjavu kojom potvrđuje da ispunjava/prihvata uslove iz tačke 3. (3.1-3.9.) i tačke 4.1.,
 • fotokopiju Rješenja o registraciji sa svim prilozima,
 • fotokopiju ID/PDV broja.

Napomena: Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, isti će na zahtjev morati dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) kojom potvrđuje da ispunjava uslove iz tačke 4.

 

5. Obrazac za cijene ponude

Redni broj

Vrsta usluge

Jed.mjere

Količina

Cijena bez PDV

Iznos bez PDV

Iznos sa PDV

1.

Usluge štampanja “Vodiča za brucoše 2015”

kom

1500

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Ponuđači prema datim uslovima mogu sami kreirati  obrazac za cijenu i prilazati je uz ponudu.

6.Zahtjevi u vezi jezika
Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani i na drugom jeziku koji je u međunarodnoj upotrebi, pod uslovima da se uz njih dostavi i tačan prijevod relevantnih dijelova ponude na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

7. Ponuda
7.1.Priprema ponude
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponude se dostavljaju na adresu: Univerzitet u Zenici, Rektorat, Komisija za nabavke, 72000 Zenica, Fakultetska 3. uz naznaku“Ponuda za štampanje vodiča za brucoše 2015, ne otvaraj”. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Parcijalne ponude  se neće razmatrati i kao takve će biti odbačene. O cijeni se neće pregovarati. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se to traži prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pismenoj formi o tome od strane ponuđača tako što će na koverti pisati : “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.
7.2.Sadržaj ponude je definisan u članu 58. ZJN BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 39/14) i ponuđači su dužni da se pridržavaju istog.
7.3.Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane. Ukoliko ponudu dostavlja konzorcij mora se dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka.

 Za tehničke detalje štampanja, kontakt osoba je : Aras Borić, tel. 061/825-534

8. Rok za dostavljanje i otvaranje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda istječe dana,  03.03.2015. godine u 12,00  sati, a javnom otvaranju ponuda će se pristupiti isti dan u 12,10 sati u prostorijama Rektorata, Fakultetska broj 3.

9. Kriterij za dodjelu ugovora i cijena
Ugovor će se dodijeliti kvalifikovanom ponuđaču (ponuđač koji ispunjava uslove iz tačke 4.) na osnovu kriterija “najniža cijena” za tehnički prihvatljivu ponudu. Pod tehnički prihvatljivom ponudom podrazumijeva  se i ispunjenje tehničkih uslova navedenih u tački 3. Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije date u tehničkim uslovima  smatrat će se nepotpunom i tehnički ne zadovoljavajućom i kao takva će biti odbačena. U postupku ocjenjivanja ponuda kroz konkurentski zahtjev, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara o obaveznom korišćenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki donesenoj na 114. sjednici („Službeni glasnik BiH“ br. 103/14).

10. Obaviještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Ponuđači će biti obaviješteni o ishodu postupka za dodjelu ugovora najdalje za 7 dana po donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

11. Informacija u vezi žalbenog postupka

Ukoliko ponuđač ima osnova da sumnja da je prilikom provođenja postupka dodjele ugovora izvršena povreda ZJN, ima pravo podnijeti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-3834/14

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

Za javnu nabavku roba/usluga

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa dodatnom objavom obavještenja

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke: 01-14-35-383414

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, obavještenje o nabavci  objavljeno na Portalu javnih nabavki pod brojem 280-7-1-2-3-2/14, dana 23.12.2014.godine u 9,53 sati,  i na  na web stranici Univerziteta(komplet TD) www:unze.ba, pozivate se da dostavite ponudu u postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa dodatnom objavom obavještenja za  nabavku i isporuka usluge po predmetima ugovora i to:

1.Usluge štampanja, uvezivanja i isporuke Zbornika radova 12 Filozofskog fakulteta
   Obavještenje o nabavci broj 280-7-1-2-3-2/14

Dobavljač može dostaviti ponudu prema prilozima iz tenderske dokumentacije za komplet predmet ugovora.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, privredni subjekti  moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 45-52. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3,  72000 Zenica , najkasnije do 31.12.2014.godine, do 12,15 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 31.12.2014.godine, u 12,30 sati,  u prisustvu ponuđača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  najniža ponuđena cijena

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu :

1.najniža ponuđena cijena

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Svi ponuđači  će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 3(tri) dana a najkasnije u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke, elektronskim sredstvom, putem pošte ili neposrednim urućenjem. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana obavještavanja učesnika u postupku o izboru najpovljnijeg ponuđača ako u roku za žalbe nije izjavljena žalba.

Svaki privredni subjekt koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata, i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta privrednom subjektu zbog postupanja ugovornog organa   ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, na način koji je određen u članu 101. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-3795/14

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

Za javnu nabavku roba

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa dodatnom objavom obavještenja

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke: 01-14-35-3795/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, obavještenje o nabavci  objavljeno na Portalu javnih nabavki pod brojem 280-7-1-1-3-1/14, dana 22.12.2014.godine u 9,38 sati, a sažetak obavještenja bit će objavljen i u „Službenom glasniku BiH” i na web stranici Univerziteta www:unze.ba, pozivate se da dostavite ponudu u postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa dodatnom objavom obavještenja za  nabavku i isporuka robe po predmetima ugovora i to:

1.Nabavka isporuka roba za potrebe Univerziteta u Zenici – Kompjuterska oprema sa  
   licencama  za operativni sistem Windows
   Obavještenje o nabavci broj 280-7-1-1-3-1/14

Dobavljač može dostaviti ponudu prema prilozima iz tenderske dokumentacije za komplet predmet ugovora.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, privredni subjekti  moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 45-52. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3,  72000 Zenica , najkasnije do 31.12.2014.godine, do 12,00 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 31.12.2014.godine, u 12,15 sati,  u prisustvu ponuđača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  najniža ponuđena cijena

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu :

1.najniža ponuđena cijena

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Svi ponuđači  će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 3(tri) dana a najkasnije u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke, elektronskim sredstvom, putem pošte ili neposrednim urućenjem. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana obavještavanja učesnika u postupku o izboru najpovljnijeg ponuđača ako u roku za žalbe nije izjavljena žalba.

Svaki privredni subjekt koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata, i/ili ako je mogla biti prouzrokovana šteta privrednom subjektu zbog postupanja ugovornog organa   ima pravo da izjavi žalbu u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, na način koji je određen u članu 101. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
 Rektorat

Broj: 01-103-908-2836/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A
ZA UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA
PUTEM PONOVLJENOG OTVORENOG POSTUPKA

Projekat: Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona

KOMPLETIRANJE IT OPREMOM IT CENTRA SA PRATEĆOM OPREMOM, INSTALACIJA OPREME, INSTALACIJA OPERATIVNIH SISTEMA, UREDSKIH PAKETA I SOFTWARE

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 01-103-908-2836/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u („Službenom glasniku BiH”, broj 82/14) od 20.10.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku – iz obavještenja  za nabavku i isporuka robe po predmetu ugovora i to:

1.Nabavka i instalacija kompleta IT opreme za IT Centar sa pripadajućom pratećom    
   opremom,  instalacija opreme, instalacija operativnih sistema, uredskih paketa i software
   Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-161/14 (A-16251-14)

Dobavljač može dostaviti ponudu za komplet opreme prema uslovima iz tenderske dokumentacije, prema pojedinačno iskazanim cijenama iz Specifikacije.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 19.11.2014.godine, do 12,20 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 19.11.2014.godine, u 12,30 sati,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  ekonomski najpovoljnija ponuda

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]:
1.najniža cijena sa relativnim učešćem u procentu od 90%
2.garantni rokovi sa relativnim učešćem u procentu od 4%
3.uslovi plaćanja sa relativnim učešćem u procentu od 3%
4.rokovi isporuke robe sa potrebnim instalacijama software,  sa relativnim učešćem u procentu od 3%

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
 Rektorat

Broj: 01-103-908-2835/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A
ZA UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA
PUTEM PONOVLJENOG OTVORENOG POSTUPKA

Projekat: Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona

KOMPLETIRANJE OPREMOM JEDINSTVENOG I POVEZANOG SISTEMA ISPITNE LABORATORIJE ZA PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA-MJERNA OPREMA (ZRAK,VODE,BUKA) SA PRATEĆOM OPREMOM, OBUKOM ZA UPRAVLJANJE SISTEMOM, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE OPREME, PUŠTANJE U RAD I POSTPRODAJNA PODRŠKA U  GARANTNOM PERIODU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 01-103-908-2835/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u („Službenom glasniku BiH”, broj 82/14) od 20.10.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku – iz obavještenja  za nabavku i isporuka robe po predmetu ugovora i to:

1.Nabavka i instalacija kompleta opreme za Ispitni laboratorij za praćenje stanja okoliša-
   mjerna oprema (zrak, vode, buka) sa pripadajućom pratećom opremom i obukom za  
   upravljanje sistemom, rukovanje i održavanje opreme, postprodajna podrška u garantnom  
   periodu
     Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-160/14 (A-16250-14)

Dobavljač može dostaviti ponudu za komplet opreme prema uslovima iz tenderske dokumentacije, prema pojedinačno iskazanim cijenama iz Specifikacije.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 19.11.2014.godine, do 12,10 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 19.11.2014.godine, u 12,20 sati,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  ekonomski najpovoljnija ponuda

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]:
1.najniža cijena sa relativnim učešćem u procentu od 82%;
2.uslovi plaćanja sa relativnim učešćem u procentu od 5%
3.rokovi isporuke robe sa obukom,  sa relativnim učešćem u procentu od 5%
4.postprodajna podrška u garantnom periodu, sa relativnim učešćem u procentu 5%
5.garantni rokovi za funkcionisanje sistema, sa realtivnim učešćem u procentu 3%

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
 Rektorat

 

Broj: 01-103-908-2834/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A
ZA UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA
PUTEM PONOVLJENOG OTVORENOG POSTUPKA

Projekat: Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona

KOMPLETIRANJE OPREMOM JEDINSTVENOG I POVEZANOG SISTEMA KALIBRACIONO-ISPITNE LABORATORIJE ZA ZRAK SA PRATEĆOM OPREMOM I OBUKOM ZA UPRAVLJANJE SISTEMOM, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE OPREME, POSTPRODAJNA PODRŠKA U  GARANTNOM PERIODU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 01-103-908-2834/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u („Službenom glasniku BiH”) broj 82/14, od 20.10.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Ponovljenom Otvorenom postupku – iz obavještenja  za nabavku i isporuka robe po predmetu ugovora i to:

1.Nabavka i instalacija kompleta opreme za Kalibraciono-ispitni laboratorij za zrak (mjerna
   oprema) sa pripadajućom pratećom opremom i obukom za upravljanje sistemom, rukovanje    
   i održavanje opreme, postprodajna podrška u garantnom periodu
     Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-159/14 (A-16249-14)

Dobavljač može dostaviti ponudu za komplet opreme prema uslovima iz tenderske dokumentacije, prema pojedinačno iskazanim cijenama iz Specifikacije.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 19.11.2014.godine, do 12,00 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 19.11.2014.godine, u 12,10 sati,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  ekonomski najpovoljnija ponuda

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]:
1.najniža cijena sa relativnim učešćem u procentu od 82%;
2.uslovi plaćanja sa relativnim učešćem u procentu od 5%
3.rokovi isporuke robe sa obukom,  sa relativnim učešćem u procentu od 5%
4.postprodajna podrška u garantnom periodu, sa relativnim učešćem u procentu 5%
5.garantni rokovi za funkcionisanje sistema, sa realtivnim učešćem u procentu 3%

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
         R E K T O R A T

Broj: 01-103-908-2421/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A

Za javnu nabavku robe

 

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 01-103-908-2421/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u („Službenom glasniku BiH”, broj 64/14) od 18.08.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku – iz obavještenja  za nabavku i isporuka robe po predmetu ugovora i to:

1.Nabavka i instalacija kompleta IT opreme za IT Centar sa pripadajućom pratećom    
   opremom,  instalacija opreme, instalacija operativnih sistema, uredskih paketa i software
   Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-152/14 (A-12923-14)

Dobavljač može dostaviti ponudu za komplet opreme prema uslovima iz tenderske dokumentacije, prema pojedinačno iskazanim cijenama iz Specifikacije.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 19.09.2014.godine, do 14,00 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 19.09.2014.godine, u 14,30 sati,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.

 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
         R E K T O R A T

Broj: 01-103-908-2420/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A

Za javnu nabavku robe

 

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 01-103-908-2420/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u („Službenom glasniku BiH”, broj 64/14) od 18.08.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku – iz obavještenja  za nabavku i isporuka robe po predmetu ugovora i to:

1.Nabavka i instalacija kompleta opreme za Ispitni laboratorij za praćenje stanja okoliša-
   mjerna oprema (zrak, vode, buka) sa pripadajućom pratećom opremom i obukom za  
   upravljanje sistemom, rukovanje i održavanje opreme, postprodajna podrška u garantnom  
   periodu
     Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-151/14 (A-12922-14)

Dobavljač može dostaviti ponudu za komplet opreme prema uslovima iz tenderske dokumentacije, prema pojedinačno iskazanim cijenama iz Specifikacije.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 19.09.2014.godine, do 13,00 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 19.09.2014.godine, u 13,30 sati,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.

 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
         R E K T O R A T

Broj: 01-103-908-2419/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A

Za javnu nabavku robe

 

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 01-103-908-2419/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u („Službenom glasniku BiH”) broj 64/14, od 18.08.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku – iz obavještenja  za nabavku i isporuka robe po predmetu ugovora i to:

1.Nabavka i instalacija kompleta opreme za Kalibraciono-ispitni laboratorij za zrak (mjerna
   oprema) sa pripadajućom pratećom opremom i obukom za upravljanje sistemom, rukovanje    
   i održavanje opreme, postprodajna podrška u garantnom periodu
     Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-150/14 (A-12921-14)

Dobavljač može dostaviti ponudu za komplet opreme prema uslovima iz tenderske dokumentacije, prema pojedinačno iskazanim cijenama iz Specifikacije.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 19.09.2014.godine, do 12,00 sati.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 19.09.2014.godine, u 12,30 sati,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.

 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
         R E K T O R A T

Broj: 2354/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A

Za javnu nabavku usluga

 

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 2354/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 58/14 od 28.07.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Ponovljenom Otvorenom postupku-iz obavještenja  za sukcesivnu nabavku i izvršenje usluga po predmetima ugovora i to:

1.  Sukcesivna isporuka usluga za potrebe Univerziteta u Zenici – Usluge održavanja  
     opreme;
     Obavještenje o nabavci broj 271-1-2-1-145/14
2.  Sukcesivna isporuka usluga za potrebe Univerziteta u Zenici – Usluge ishrane   
     studenata;
    Obavještenje o nabavci broj 271-1-2-1-144/14

Dobavljač može dostaviti ponudu prema prilozima iz tenderske dokumentacije za svaki predmet ugovora pojedinačno. Ponude za usluge  se mogu dostavljati za jedan predmet ugovora, više predmeta ugovora ili za sve predmete ugovora.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedene nabavke je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma do 30.04.2015.godine za predmet ugovora iz tačke., i do 15.07.2015.godine za predmet ugovora iz tačke 2.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 26.08.2014.godine, do vremena navedeno po predmetu ugovora iz Obavještenja.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 26.08.2014.godine, u vremenu koje je navedeno po predmetu ugovora u Obavještenju,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  ekonomski najpovoljnija ponuda

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]:
1.najniža cijena sa relativnim učešćem u procentu od 80%;
2.uslovi plaćanja sa relativnim učešćem u procentu od 15% i
3. rok izvršenja usluge sa relativnim učešćem u procentu od 5%.

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
         R E K T O R A T

 Broj: 1438/14

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A

Za javnu nabavku usluga

 

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke 1438/14

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 34/14 od 05.05.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku-iz obavještenja  za sukcesivnu nabavku i izvršenje usluga po predmetima ugovora i to:

1. Sukcesivna isporuka usluga za potrebe Univerziteta u Zenici – Usluge tekućeg
     održavanja objekata;
     Obavještenje o nabavci broj 271-1-2-1-124/14
2.  Sukcesivna isporuka usluga za potrebe Univerziteta u Zenici – Usluge održavanja  
     opreme;
     Obavještenje o nabavci broj 271-1-2-1-125/14
3.  Sukcesivna isporuka usluga za potrebe Univerziteta u Zenici – Usluge ishrane   
     studenata;
    Obavještenje o nabavci broj 271-1-2-1-127/14

Dobavljač može dostaviti ponudu prema prilozima iz tenderske dokumentacije za svaki predmet ugovora pojedinačno. Ponude za usluge  se mogu dostavljati za jedan predmet ugovora, više predmeta ugovora ili za sve predmete ugovora.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedene nabavke je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma do 30.04.2015.godine za predmete ugovora iz tačke 1. i 2., i do 15.07.2015.godine za predmet ugovora iz tačke 3.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 03.06.2014.godine, do vremena navedeno po predmetima ugovora iz Obavještenja.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 03.06.2014.godine, u vremenu koje je navedeno po predmetima ugovora u Obavještenju,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  ekonomski najpovoljnija ponuda

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]:
1.najniža cijena sa relativnim učešćem u procentu od 80%;
2.uslovi plaćanja sa relativnim učešćem u procentu od 15% i
3. rok izvršenja usluge sa relativnim učešćem u procentu od 5%.

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
         R E K T O R A T

Broj: 1437/2014

 

T E N D E R S K A   D O K U M E T A C I J A

Za javnu nabavku roba

 

Poziv za dostavljanje ponuda

Broj nabavke 1437/2014

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 34/14 od 05.05.2014.godine, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku – iz obavještenja  za sukcesivnu nabavku i isporuka robe po predmetima ugovora i to:

1.Sukcesivna isporuka roba za potrebe Univerziteta u Zenici – Kancelarijski materijal,>
   Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-126/14
2.Sukcesivna isporuka roba za potrebe Univerziteta u Zenici – Materijal za čišćenje i
   održavanje higijene,
   Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-122/14
3.Sukcesivna isporuka roba za potrebe Univerziteta u Zenici – Namještaj za kancelarije i 
   učionice,
   Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-123/14
4.Sukcesivna isporuka roba za potrebe Univerziteta u Zenici – Računarska i  
   telekomunikaciona oprema,
   Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-120/14
5.Sukcesivna isporuka roba za potrebe Univerziteta u Zenici-Elektro uređaji i aparati,
   Obavještenje o nabavci broj 271-1-1-1-121/14

Dobavljač može dostaviti ponudu prema prilozima iz tenderske dokumentacije za svaki predmet ugovora pojedinačno. Ponude za robe  se mogu dostavljati za jedan predmet ugovora  ili više predmeta ugovora.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Za navedenu nabavku je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma do 30.04.2015.godine.

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JU Univerzitet u Zenici,Fakultetska br.3  72000 Zenica , najkasnije do 03.06.2014.godine, do vremena navedeno po predmetima ugovora iz Obavještenja.

Ponude se otvaraju na Univerzitetu u Zenici – Rektorat , Fakultetska broj 3. ,sala za sastanke –Rektorat ,dana 03.06.2014.godine, u vremenu koje je navedeno po predmetima ugovora u Obavještenju,  u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.

Kriteriji dodjele ugovora

Kriterij –  ekonomski najpovoljnija ponuda

Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]:
1.najniža cijena sa relativnim učešćem u procentu od 80%;
2.uslovi plaćanja sa relativnim učešćem u procentu od 15% i
3. rok isporuke robe sa relativnim učešćem u procentu od 5%.

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

Detaljnu tendersku dokumentaciju možete pogledati OVDJE.


 

Arhiva konkursa: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top