skip to Main Content

Osiguranje kvaliteta

Univerzitet u Zenici je u 2019. godini, nakon prve akreditacije koja je provedena 2014. godine i njenog isteka trajanja od pet godina, prošao kroz proces institucionalne reakreditacije. Na osnovu pozitivnog mišljenja i preporuke Komisije stručnjaka, koja je uradila eksternu evaluaciju Univerziteta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zeničko-dobojskog kantona je 29.03.2019.odine donijelo Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove JU „Univerzitet u Zenici“.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je Univerzitet u Zenici na osnovu prethodno donesenog Rješenja od nadležnog ministarstva, upisala u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine, te je Univerzitet dobio novu akreditaciju za narednih pet godina. Na ovaj način je uspješno okončan postupak reakreditacije Univerziteta u Zenici.

Sistem kvaliteta uključuje osiguranje, upravljanje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu u Zenici. Cilj Sistema kvaliteta je izgradnja institucionalnih mehanizama za sistemsko vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promovisanja kulture kvaliteta i visokih standarda visokoškolske djelatnosti u svim područjima rada Univerziteta.

Organizacija i standardi djelovanja Sistema kvaliteta podliježu mjerilima, načelima i kriterijima vrednovanja efikasnosti organizacionih jedinica Univerziteta i studijskih programa. U sistemu vrednovanja uvažavaju se specifičnosti pojedinih naučnih područja u oblasti djelatnosti visokog obrazovanja.

Kultura kvaliteta se gradi u svim aspektima djelovanja i kroz sve normativne akte.

Interni korisnici Sistema kvaliteta na Univerzitetu su studenti, menadžment, nastavno, bibliotečko, administrativno i tehničko osoblje. Vanjski (eksterni) korisnici su drugi nivoi obrazovanja, privreda, lokalna i državna uprava, kultura, zdravstvo i drugi, uključeni u provjeru efikasnosti i kvaliteta rada Univerziteta, kao izvor podataka za vrednovanje i unapređenje rada.

Područja vrednovanja Sistema kvaliteta Univerziteta su:

 • pravila i procedure u osiguranju i promociji kulture kvaliteta na Univerzitetu;
 • primjena QA sistema na svim nivoima vanjske i unutrašnje provjere (samoprovjere);
 • status studijskih programa;
 • upis studenata u studijske programe;
 • naučno-nastavni proces;
 • proces vrednovanja studentskog rada;
 • informisanost;
 • opremljenost za obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost;
 • bibliotečka djelatnost;
 • informatička opremljenost i aktuelnost informacionog sistema;
 • administrativno-tehnički resursi;
 • nadogradnja u primjeni akademskih standarda; te
 • javnost djelovanja.

Organizaciona struktura QA sistema

Organizacionu strukturu QA sistema Univerziteta čine:

 • Odbor za kvalitet Univerziteta (dalje: Odbor Univerziteta);
 • Ured za kvalitet Univerziteta (dalje: Ured); te
 • odbori za kvalitet organizacionih jedinica/pridružene članice Univerziteta (dalje: Odbor OJ/pridružene članice).

Organizacione jedinice QA sistema djeluju integrisano i dijele odgovornost za osiguranje,  upravljanje i unapređenje kvaliteta u svim područjima djelovanja Univerziteta.

Odbor za kvalitet Univerziteta u Zenici

Odbor Univerziteta je radno i savjetodavno tijelo Univerziteta i osniva se odlukom Senata  Univerziteta.

Odbor Univerziteta u Zenici čine:

 1. Prof.dr.sc.Nadira Bušatlić, menadžer za kvalitet Univerziteta (predsjednik);
 2. Prof.dr.sc.Almaida Gigović-Gekić, menadžer za kvalitet OJ Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka, član
 3. Prof.dr.sc.Josip Kačmarčik, OJ Mašinskog fakulteta, član
 4. doc.dr.sc. Mirza Bašić, OJ Filozofskog fakulteta, član
 5. Doc.dr.sc.Ivana Grubešić, OJ Pravnog fakulteta, član
 6. Doc.dr.sc.Jasmina Džafić, OJ Ekonomskog fakulteta, član
 7. Doc.dr.sc.Kenan Galijašević, OJ Medicinskog fakulteta, član
 8. Prof.dr.sc.Safet Husejnović, OJ Islamsko-pedagoškog fakulteta, član
 9. As. Vahid Redžić, MA, OJ Politehničkog fakulteta, član
 10. Doc.dr.sc.Belma Fakić, OJ Institut „Kemal Kapetanović“, član
 11. Mr.sc.Nidžara Halilović-Čustović, OJ Studentski dom, član
 12. Student I ciklusa studija, član
 13. Student II ciklusa studija, član
 14. Student III ciklusa studija, član
 15. Predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, član
 16. Prof.dr.sc.Ilhan Bušatlić, prorektor za finansije i razvoj, član
 17. Prof.dr.sc.Hasan Avdušinović, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, član
 18. Prof.dr.sc. Maša Alijević, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, član
 19. Prof.dr.sc.Fuad Hadžikadunić, prorektor za naučno-istraživački rad, član
 20. Aras Borić, dipl.bibl. Univerzitetsaka biblioteka, član
 21. Mediha Arnaut, dipl.iur. generalni sekretar, član
 22. Amra Muslić-Halilović, koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, član

Menadžera za kvalitet Univerziteta imenuje Senat Univerziteta na prijedlog Rektora.

Menadžere za kvalitet organizacionih jedinica/pridružene članice imenuje NNV/NV organizacionih jedinica/pridružene članice, a menadžera za kvalitet organizacione jedinice Studentskog centra imenuje Kolegij Studentskog centra Univerziteta.

Članove Odbora iz reda predstavnika studenata imenuje Upravni odbor Unije studenata Univerziteta, a Člana Odbora iz reda predstavnika vanjskih korisnika imenuje Senat, a na prijedlog resornog Ministarstva.

Prorektori su članovi Odbora po položaju, u toku njihovog mandata, pri čemu se podrazumijeva i

članstvo u svojstvu vršilaca dužnosti.

Generalni sekretar i bibliotekar Univerzitetske biblioteke su članovi Odbora po osnovu djelokruga poslova njihovih radnih mjesta.

Nadležnosti Odbora za kvalitet

Odbor je nadležan za:

 • uspostavu, razvoj i upravljanje QA sistema Univerziteta;
 • strateško planiranje i donošenje odluka o smjernicama i postupcima osiguranja i poboljšanja kvaliteta;
 • predlaganje konkretnih projekata i aktivnosti radi osiguranja i poboljšanja kvaliteta;
 • osiguranje djelotvornosti postupaka unapređenja kvaliteta i nadziranje efikasnosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i poboljšanje kvaliteta na organizacionim jedinicama/ pridruženoj članici Univerziteta.

U realizaciji definisanih nadležnosti Odbor:

 • učestvuje u definisanju, predlaganju i redefinisanju vizije, misije, politike i ciljeva kvaliteta na Univerzitetu;
 • usvaja dokumente sistema za osiguranje kvaliteta i učestvuje u njihovoj izradi;
 • analizira izvještaje o preispitivanju sistema za osiguranje kvaliteta;
 • analizira izvještaje o internim i eksternim provjerama;
 • razmatra inicijative i izvještaje o kvalitetu;
 • predlaže, definiše i nalaže mjere za provedbu korektivnih i/ili preventivnih mjera;
 • određuje timove za unapređenje sistema za osiguranje kvaliteta;
 • razvija i predlaže motivacione elemente.

Ured za kvalitet Univerziteta u Zenici

Ured za kvalitet čini administrativna i stručna služba Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici, kojim rukovodi menadžer za kvalitet Univerziteta. Ured sarađuje sa svim organizacionim  jedinicama/pridruženom članicom Univerziteta. U rad i programe Ureda mogu biti uključeni i studenti.

Nadležnosti Ureda za kvalitet

Ured u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 • stvara mrežu za upravljanje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu i integrisanje Univerziteta u nacionalnu QA mrežu u saradnji s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta;
 • pokreće, inicira i koordinira provedbe razvojnih programa u svrhu kontinuiranog osiguranja i unapređenja kvaliteta;
 • utvrđuje, organizuje i sistematski prati karakteristične indikatore kvaliteta;
 • potiče i organizuje stalne rasprave o kvalitetu, odnosno širi i afirmiše kulturu kvaliteta u akademskoj i neakademskoj javnosti;
 • definiše standarde i kriterije funkcionisanja organizacionih jedinica/pridružene članice Univerziteta;
 • razvija procedure vanjskog i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta visokog obrazovanja, kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, bibliotečkog, administrativnog i tehničkog osoblja);
 • provodi odgovarajuće analize i prikuplja informacije o kvalitetu;
 • istražuje uzroke nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja;
 • uspostavlja sistem interne provjere;
 • osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike;
 • potiče i organizuje stručno usavršavanje nastavnika, saradnika, rukovodilaca, bibliotečkog i administrativnog

Smjernice razvoja kulture kvaliteta

Prvi i minimalni preduslov uspostavljanja kulture kvaliteta na univerzitetu je svakako izgradnja adekvatnog i efikasnog sistema osiguranja kvaliteta (Quality Assurance – QA). Tako se strateški koraci u uspostavljanju kulture kvaliteta podudaraju sa strateškim koracima u razvoju sistema osiguranja kvaliteta (QA) na univerzitetu. Generalno govoreći, to su:

 • definisanje jasne i precizne politike kvaliteta, čijim će osnovnim postulatima biti odano cjelokupno rukovodstvo na svim nivoima upravljanja na univerzitetu, te koju će preko intenzivne i permanentne kampanje prihvatiti svi zaposleni kako bi ostvarili cilj ’’kvalitet je posao i odgovornost svih zaposlenih’’;
 • definisanje uloga i zadaća u sistemu osiguravanja kvaliteta na različitim nivoima (državnom, univerzitetskom i fakultetskom), tj. subsidijarnost u upravljanju kvalitetom;
 • kreiranje adekvatnog i efikasnog sistema osiguranja kvaliteta sa svim potrebnim dokumentima i protokolima;
 • upoznavanje svih zaposlenih s definisanom politikom kvaliteta, ciljevima, organizacionom strukturom i sistemom upravljanja kvalitetom uz objašnjenja radi čega je određeni sistem odabran i koje dobrobiti donosi svima;
 • institucionalno uključivanje studenata u sve faze odlučivanja i formiranje institucionalnih modela komunikacije s nastavnicima i ostalim akademskim kadrom na univerzitetu.

Mjere za uspostavljanje kulture kvaliteta koje proizilaze iz prethodno definisanih strateških koraka mogu se definisati kroz:

 • implementaciju proklamovane politike kvaliteta UNZE kroz uspostavu sistema osiguranja kvaliteta u svim segmentima i na svim nivoima;
 • uključivanje akademske sredine u analizu djelovanja postojećeg sistema i sinteze domaćeg iskustva, te pozitivnih iskustava iz drugih zemalja, putem praktikuma, tribina, i sl.
 • organizovanje tribina i praktikuma na kojima će se raspravljati o standardima, kriterijima kvaliteta, postupcima vrednovanja i interpretacijama rezultata vrednovanja;
 • nakon sinteze iskustava u sistemu osiguravanja kvaliteta prirediti preporuke za promjenu zakonskih i podzakonskih okvira;
 • zajedno s Osnivačem analizirati upisnu politiku na UNZE na osnovu potreba društva, privrede, kapaciteta institucija, cijene studija, uvažavajući opšte strateško opredjeljenje;
 • napisati protokol (vodič) vrednovanja i pravovremeno upoznati s pravilima i tokom postupka i one koji vrednuju i one koje se vrednuje;
 • postepeno uvoditi efektivni model prepoznavanja i nagrađivanja izrazitih sposobnosti i postignuća kako nastavnog osoblja tako i studenata;
 • periodično i kontinuirano provoditi vrednovanje OJ, NPP, nastave, univerzitetskih nastavnika, studenata i ostalih pokazatelja kvaliteta, te u hodu upoređivati i optimirati sve univerzitetske djelatnosti.

Shodno opštim smjernicama razvoja kulture kvaliteta na Univerzitetu, a analizirajući dosadašnja strateška opredjeljenja i kontinuirane aktivnosti Odbora za kvalitet očigledno je da je sistem unutrašnjeg obezbjeđivanja kvaliteta usmjeren ka stalnom unaprijeđenju i pružanje podrške pobolјšanju nastavnog procesa, istraživačkog rada, doprinosu razvoju društva i upravlјačkim i administrativnim procesima.

Eksterno osiguranje kvaliteta

Pored toga što Univerzitet u kontinuitetu provodi redovne godišnje interne evaluacije stanja s ciljem praćenja trendova i zahtjeva ESG standarda za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju vrši se i periodično spoljašnje evaluiranje rada. Prvu vanjsku evaluaciju rada od strane EUA prošle su pojedine članice UNZE tokom 2004-2005. godine koje su u to vrijeme bile još uvijek u sastavu Univerziteta u Sarajevu. Sljedeća vanjska evaluacija Univerziteta kao samostalne visokoškolske institucije izvršena 2009. godine, a istu su obavili eksperti EUA (European University Association) iz Brisela. Prethodno je u sklopu priprema za EUA evaluaciju 2008. godine Agencija za razvoj visokog obrazovanja Slovenije takođe izvšila eksternu evaluaciju UNZE. Značajna iskustva u provođenju eksternih evaluacija i certificiranju sistema kvaliteta prema zahtjevima ISO standarda u periodu 2002-2010. godina imao je Mašinski fakultet u Zenici, dok laboratorije Instituta ”Kemal Kapetanović” još od 1998. godine imaju uređen sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa međuanrodnim standardom u kom su definisani opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija (BAS EN ISO 17025).

U 2012. godini izvršena je eksterna evaluacija u sklopu pilot akreditacije četiri studijska programa sa UNZE i to: Menadžment proizvodnim tehnologijama na Mašinskom fakultetu, Hemijsko inženjerstvo na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Razredna nastava na Pedagoškom fakultetu i Menadžment na Ekonomskom fakultetu. Ove aktivnosti spoljašnjeg osiguravanja kvaliteta odvijale su se kroz Tempus projekat – ESABiH SMGR 158853-1-2009-1-BE “EU standards for accreditation of study programmes on BH universities ESABIH)” u koji je bila uključena i HEA BiH.

Univerzitet u Zenici je uspješno prošao postupak akreditacije 2014. godine i time stekao i nacionalnu akreditaciju. Akreditaciju Univerziteta u Zenici izvršila je Komisija stručnjaka koju je imenovala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine. Pripreme za proces eksterne evaluacije, dolazak i rad komisije trajale su nekoliko godina, a u njima su učestvovali svi uposleni na Univerzitetu u Zenici. Nakon uspješno okončanog procesa, Univerzitet u Zenici je od 2014. godine upisan u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i to kao prva javna visokoškolska institucija sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine.

Obaveza periodičkog eksternog obezbjeđivanja kvaliteta je definisana obavezom akreditacije i reakreditacije prema Zakonu o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona. Ovim Zakonom je propisana i dužina trajanja akreditacije koja se izdaje na period od četiri godine, nakon čega se postupak spoljašnjeg obezbjeđivanja kvaliteta ponavlja. Provedba eksterne evaluacije, odnosno sam postupak akreditacije je definisan Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova na području ZDK.

U okviru Sistema akreditiranja nacionalnog Instituta za akreditiranje BATA, svakih šesnaest mjeseci provodi se redovno eksterno osiguranje kvaliteta u sedam akreditovanih laboratorija, dvije kalibracione i pet ispitnih. Pored ovog načina eksternog osiguranja kvaliteta u Institutu, laboratorije redovno po planu provođenja internih provjera jednom godišnje provjeravaju funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom te planom učešća u PT/ILC šemama osiguravaju provjeru kompetentnosti osoblja i obezbjeđuju dobru laboratorijsku praksu i osiguravaju sistem upravljanja kvalitetom.

4.1.2.1.  Unutrašnje osiguranje kvaliteta
 • Struktura sistema osiguranja kvaliteta

Institucionalni okvir sistema osiguranja kvaliteta UNZE čini Odbor za kvalitet i Ured za kvalitet na nivou univer- ziteta, te Odbori za kvalitet na nivou OJ kao njegovi pododbori. Iako je ovako uspostavljena mreža za osigura- nje kvaliteta definisana još 2006. godine, cjelovitiji način organizacije i funkcionisanja odbora, njihov sastav, nadležnosti i odgovornosti definisane Pravilnikom o sistemu osiguranja kvaliteta na UNZE koji je donesen na 07 sjednici Senata održanoj dana 14.07.2010. godine.

Odbori su stalna radna i savjetodavna tijela odgovarajućeg nivoa organizovanja univerziteta u čijem sastavu su predstavnici menažmenta, nastavnog, bibliotečkog i administrativnog osoblja i studenata, a na nivou uni- verziteta i resornog ministarstva obrazovanja. Odborima rukovode menadžeri za kvalitet koji su po funkciji članovi Odbora za kvalitet univerziteta. Funkcionalna šema uspostavljene strukture osiguranja kvaliteta je predstavljena na slici ispod.

Legenda:

  1. Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka
  2. Mašinski fakultet
  3. Pravni fakultet
  4. Filozofski fakultet
  5. Ekonomski fakultet
  6. Medicinski fakultet
  7. Politehnički fakulteta
  8. Islamski pedagoški fakultet
  9. Studentski centar
  10. Institut ‘’KK’’

U skladu sa definisanim nadležnostima univerzitetski odbor redovno, a najmanje jednom godišnje, podnosi izvještaj o radu i djelovanju svih organizacionih jedinica sistema osiguranja kvaliteta. U 2022. godini su nastav- ljene aktivnosti u pogledu daljnje izgradnje i jačanja uspostavljenog QA sistema UNZE, a izvještaj o radu za 2022. godinu sa Planom rada za 2022. godinu je usvojen na Senatu Univerziteta u Zenici i predstavlja sastavni dio Izvještaja o radu rektora Univerziteta u Zenici koji usvaja Vlada ZDK kao osnivač JU UNZE. Kao i ranijih go- dina većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg peri- oda. Shodno dosadašnjoj praksi, funkcionisanje i rad na osiguravanju kvaliteta se može posmatrati u nekoliko ključnih pravaca djelovanja. Oni su predstavljeni u nastavku sa prikazom realizovanih aktivnosti u 2022. godini.

Aktivnosti Odbora za kvalitet Univerziteta i OJ u godini

– Aktivnosti na ponovnoj akreditaciji Univerziteta i akreditaciji pet studijskih programa

Najznačajnija aktivnost tokom protekle godine u domenu osiguravanja kvaliteta se odnosila na pripremu akreditacije studijskih programa koji se realizuju na OJ Univerziteta. S tim u vezi, Odbor za kvalitet je u koor- dinaciji sa menadžmentom Univerziteta, menadžmentima i odborima za kvalitet OJ i službama Univerziteta, te predstavnicima studenata izvršio sve neophodne aktivnosti koje su pratile ovaj proces uključujući izradu internih evaluacija stanja, pripremu timova, službi i resursa.

Napominjemo da je u sklopu reakreditacionog procesa Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocje- njivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o ponovnoj akreditaciji Univerziteta u Zenici (Komisija) u peri- odu od 20.-21.03.2019. godine izvršila posjetu Univerzitetu s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i provjere navoda iz interne evaluacije za potrebe akreditacionog procesa. U sastavu Komisije bili su slijedeći članovi:

 1. dr Nermina Hadžigrahić, predstavnica akademske zajednice,-predsjednica i sekretar Komisije stručnjaka;
 2. dr Atif Hodžić, predstavnik akademske zajednice, član Komisije stručnjaka;
 3. dr Ivan Balta, međunarodni stručnjak, član Komisije stručnjaka;
 4. Dr Nenad Marković, predstavnik privrede i prakse, član Komisije stručnjaka;
 5. Amila Ćiber, student, član Komisije stručnjaka.

Protokol eksterne evaluacione posjete Komisije stručnjaka Univezitetu u Zenici uključujući i posjetu OJ na ko- jima se realizuju delegirani SP s ciljem akreditacije SP MPT sa spiskom učesnika u periodu 20-21. mart 2019. godine predstavljen je u tabeli 1. ili u prilogu izvještaja.

Nakon evaluacione posjete Komisija je dostavila Izvještaj o ponovnoj akreditaciji Univerziteta u Zenici i pet studijskih programa sa utvrđenim činjeničnim stanjem, ocjenom svakog pojedinačnog kriterija i ukupnom ocjenom o ispunjenosti kriterija za ponovnu akreditaciju, kao i preporukama za poboljšanje. U sklopu ovog Iz- vještaja Komisija stručnjaka je predstavila i detaljne Izvještaje o akreditaciji delegiranih SP I ciklusa studija. Na osnovu dostavljenog Samoevoulacijskog izvještaja Univerziteta u Zenici za 2017. godinu, Samoevaluacijskih izvještaja studijskih programa I ciklusa studija i Izvještaja o recenziji studijskih programa od strane imenovanih recezenata, razgovora sa menadžmentom, Odborom za kvalitet, predstavnicima studenata i drugim učesnici- ma, kao i dodatne dostupne dokumentacije i zakonskih akata Komisija je dala pozitivnu ocjenu za Univerzitet i delegirane SP I ciklusa studija, te istu proslijedila Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta/ kvalitete Bosne i Hercegovine na osnovu čega je izdata preporuka za njihovu akreditaciju.

Na bazi izdate preporuke Agencije u vezi sa akreditacijom, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK je 29.03.2019. godine izdalo Rješenje o akreditaciji JU Univerzitet u Zenici i pet SP na OJ Univerziteta.

Preporukom Agencije i tačkom 3. Rješenja o ponovnoj akreditaciji Univerziteta propisana je obaveza Univer- ziteta da izradi akcioni plan naknadnih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta koji će sadržavati vremenski okvir i nosioce za realizaciju preporuka iz izvještaja komisije, a koji će se objaviti na web stranici.

Shodno tome, Odbor za kvalitet je odmah po dobijanju Rješenja o akreditaciji preduzeo aktivnosti na ana- lizi izvještaja i preporuka Komisije s ciljem izrade akcionog plana. Na radnim sastancima Odbora za kvalitet su analizirane i sistematizovane preporuke koje je ustanovila Komisija stručnjaka, te je na osnovu ove ana- lize usaglašen prijedlog akcionog plana. Odbor za kvalitet Univerziteta je na 09/19 sjednici održanoj dana 16.12.2019. godine usvojio Akcioni plan naknadnih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta nakon izdatog Rješenja o akreditaciji Univerziteta u Zenici od 29.03.2019. godine.

Predmetni Akcioni plan je usvojen na sjednici Senata Univerziteta od 26.12.2019. godine i biće objavljen na web stranici Univerziteta.

U 2022. godini su nastavljene aktivnosti u pogledu daljnjeg razvoja QA sistema Univerziteta. Kao i ranijih godi- na većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg perioda. Shodno dosadašnjoj praksi, QA aktivnosti se mogu posmatrati u nekoliko ključnih pravaca djelovanja. Oni su predstavljeni u nastavku sa prikazom realizovanih aktivnosti u 2022. godini.

Operativne aktivnosti Odbora za kvalitet Univerziteta i OJ

Odbor za kvalitet je tokom 2022. godine održao 5 redovnih sastanaka i nekoliko radnih sastanaka sa različitim sudionicima s ciljem koordinacije rada na pripremi za ponovnu akreditaciju, provođenje e-anketiranja stude- nata i primjeni softvera za izračun KPI UNZE. Na njima su razmatrana pitanja u vezi sa realizacijom operativnih QA aktivnosti, a neke od značajnijih se odnose na:

 • Finalizaciju redovne godišnje Interne evaluacije stanja za godinu i njenu pripremu za 2022. godinu.
 • Rad na izradi Izvještaja o preduzetim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana naknadnih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta, kao i realizaciji mjera iz Strategije razvoja Univerziteta za period 2021-2025 sa posebnim osvrtom na implementaciji Strategije obezbjeđenja (osiguravanja) kvaliteta na Univerzitetu.
 • Realizacija mjera iz projektnog zadatka za reakreditaciju Univerziteta tokom godine.
 • Učešće u procesu javnih konsultacija i obuka za izradu normativnijh akata koji regulišu oblast akreditacije institucija i studijskih programa u BiH koje priprema HEA BiH u saradnji sa nadležnim obrazovnim
 • Razmatrano je više radnih dokumenata QA sistema i zadataka prema Planu rada i posebnim zaključcima Senata Univerziteta.
 • Koordinaciju aktivnosti u provođenju internih obuka i prezentacija rezultata finaliziranih međunarodnih projekata u 2022. godini u kojima je učestvovao Univerzitet
 • Priprema i provođenje izbora članova Odbora za kvalitet Univerziteta i OJ shodno Pravilniku o sistemu osiguranja kvaliteta kojim je u potpunosti definisan QA sistem, način organizacije i funkcionisanja, sastav Odbora, uloga Ureda za kvalitet, nadležnosti i odgovornosti.
 • Razmatrano više inicijativa sa OJ Univerziteta u vezi sa izmjenama i dopunama postojećeih procedura ili izrade novih s ciljem regulisanja pojedinih pitanja.
 • Nastavljen rad na opštoj dokumentaciji sistema
 • Nastavljena realizacija mjera poboljšanja predviđenih Akcionim planom nakon akreditacije

Tokom 2022. godine na pojedinim OJ Univerziteta, putem Odbora za kvalitet realizovane su brojne interne aktivnosti u pogledu efikasnijeg funkcionisanja uspostavljenog QA sistema. Ove aktivnosti se odnose na pro- vođenje zadataka koji su definisani sa nivoa univerzitetskog odbora, stručnih i upravljačkih struktura UNZE i OJ kao i promjenama u personalnom sastavu Odbora za kvalitet, učešću u obukama i obrazovanju, korištenju i izradi dokumentacije, pripremi i učešću u samoevaluacionim aktivnostima i sl. Poseban segment predstavlja- ju aktivnosti Odbora za kvalitet Instituta ’’Kemal Kapetanović’’ i OJ Studentski centar kao OJ na kojima se ne rea- lizuje nastavni proces. Njihove aktivnosti su usmjerene na izgradnju i razvoj internog sistema kvaliteta shodno specifičnostima i djelatnosti koju obavljaju.

Studentske ankete

Provedene su dvije institucionalne ankete studenata u vezi sa ocjenom nastavnog procesa od strane studena- ta za zimski i ljetni semestar 2021./2022. Anketiranje studenata na većini OJ vršeno je prema jedinstvenoj for- mi anketnog upitnika koji je usvojio Odbor za kvalitet, uz jasno definisanu metodologiju obrade i saopštavanja rezultata. Tokom analize procesa i rezultata anketiranja na sjednicama NNV-a i Odbora za kvalitet OJ i UNZE tokom prethodne godine razmatrane su i inicijative u vezi sa izmjenom anketnih pitanja u pogledu njihovog sadržaja ili ocjenjivanja drugih elemenata naučno-nastavnog procesa. S tim u vezi, na većini OJ anketiranje se provodilo elektronskim putem prema inoviranom anketnom upitniku, a prema odluci Odbora za kvalitet Univerziteta. Pored anketiranja vezano za ocjenu nastavnog procesa kontinuirano se vrši i anketiranje stude- nata s ciljem provjere studentskog opterećenja. Po završetku navedenih anketiranja Izvještaji o provedenim aktivnostima i sumarnim rezultatima se razmatraju i usvajaju na NNV-u OJ. U Prilogu su dati primjeri Odluke o usvajanju Izvještaja o provedenim anketiranjima.

Učešće u realizaciji projekata iz područja QA

Predstavnici QA Odbora UNZE su tokom 2022. godine učestvovali u određenom broju seminara, konferencija i radionica posvećenih obrazovanju i treninzima iz područja osiguranja kvaliteta. Značajan dio istih uključuje projektne aktivnosti u kojima aktivno participira UNZE zajedno sa drugim javnim univerzitetima u BiH i pat- nerima iz inostranstva.

Rad na dokumentaciji QA sistema

Nastavljene su aktivnosti na izradi novih i preispitivanju postojećih dokumenata QA sistema. Najznačajnije se odnose na finaliziranje Procedure o priznavanju inostranih obrazovnih isprava, perioda studija, neformalnog obrazovanja i informalnog učenja na Univerzitetu u Zenici (Pravilnik o priznavanju inostranih obrazovnih ispra- va) i izmjeni Pravilnika o QA sistemu. Cjelokupna dokumentacija QA sistema je, prema incijativi sa Senata, objavljena i dostupna na web stranici UNZE (https://unze.ba/interni-dokumenti/).

Ostale aktivnosti u sistemu osiguravanja kvaliteta

Pored navedenih aktivnosti značajno je ukazati da je kroz nastavak aktivnosti na realizaciji nacionalnih i in- ternacionalnih projekata iz domena osiguranja kvaliteta u toku 2022. godine nastavljen rad na opremanju Kancelarije za kvalitet na UNZE i kancelarija za kvalitet po OJ.

Rezime aktivnosti u godini

Sumirajući aktivnosti QA odbora, a na osnovu Plana aktivnosti za 2022. godinu moguće je ustanoviti da se većina planiranih aktivnosti odvijala planiranom dinamikom, a posebno u pogledu planskih aktivnosti za insti- tucionalnoj reakreditaciji i akreditaciji SP, te provođenja postupka evaluacije i realizacije planiranih aktivnosti shodno usvojenom akcionom planu poslije institucionalne akreditacije Univerziteta.

Unutrašnje obezbjeđivanje kvaliteta koristi mišlјenja unutrašnjih i spolјašnjih zainteresovanih strana, te podatke iz informacionih i sistema za praćenje i evaluacije.

Unutrašnje obezbjeđivanje kvaliteta – interni sistem obezbjeđivanja kvaliteta Univerziteta s ciljem kontinui- ranih poboljšanja koristi efikasne mehanizme za pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana o kvalitetu rada i funkcionisanja univerzitetskih procesa. Na nivou univerziteta je u potpunosti harmonizirana praksa koja se provodi na svim OJ-fakultetima u vezi sa anketiranjem studenata o kvalitetu nastavnog procesa. An- ketiranje se provodi u posljednjoj sedmici nastave na kraju svakog semestra po jedinstvenoj formi anketnog upitnika. Cjelokupna procedura u vezi sa provođenjem anketiranja, analizom rezultata i provođenjem mjera poslije analize definisana je Pravilnikom o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici. Redovno se vrši evaluacija sadržaja Anketnog upitnika i Pravilnika o anketiranju, te se povremeno vrši inoviranje njihovog sadržaja ili prilagođavanje forme upitnika mogućnostima e-anketiranja studenata. Postu- pajući po odredbama Pravilnika, a nakon anlize rezultata anketiranja preduzimaju se predviđene mjere na OJ s ciljem poboljšanja kvaliteta. Detaljne analize rezultata anketiranja studenata nakon svakog semestra sa pri- jedlogom zaključaka i mjerama koje proizilaze iz ove analize su predstavljene u internim evaluacijama stanja svkog fakulteta i na njihovim intranet mrežama. Na taj način one su dostupne i predstavnicima studenata koji učestvuju u radu NNV-a, a preko njih, odnosno Unije studenata i svim studentima Univerziteta. Kao i svake go- dine, tokom 2022. godine provedene su dvije institucionalne ankete studenata u vezi sa ocjenom nastavnog procesa od strane studenata za zimski i ljetni semestar 2022./2023. Anketiranje studenata na većini OJ vršeno je prema jedinstvenoj formi anketnog upitnika koji je usvojio Odbor za kvalitet, uz jasno definisanu metodo- logiju obrade i saopštavanja rezultata. Tokom analize procesa i rezultata anketiranja na sjednicama NNV-a i Odbora za kvalitet OJ i UNZE tokom prethodne godine razmatrane su i inicijative u vezi sa izmjenom anketnih pitanja u pogledu njihovog sadržaja ili ocjenjivanja drugih elemenata naučno-nastavnog procesa. S tim u vezi, na većini OJ anketiranje se provodilo elektronski prema inoviranom anketnom upitniku prema odluci Odbora za kvalitet Univerziteta.

Pored ovog načina prikupljanja podataka i mišljenja zainteresiranih strana na svim fakultetima se koriste po- daci iz informacionog sistema studenske službe – ISSS, te susreti Alumnija i anketiranje završenika o kvalitetu nastavno-naučnog procesa i nivou stečenih znanja u toku studija na fakultetima, dok sve OJ Univerziteta ko- riste mišljenja iz provedenog anketiranje poslodavaca o nivou stečenih znanja završenika na fakultetima i an- ketiranja zadovoljstva korisnika i učesnika raznih seminara, konferencija, skupova i sl. u organizaciji OJ UNZE.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN