Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
9. sjednica Senata održana 05.12.2007. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 08/07. sjednice Senata Univerziteta.
2. NASTAVNIČKI TIMOVI:
- Pedagoški fakultet
- Ekonomski fakultet
3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Pravni fakultet:
a. dr.sc. Džemala Subašića u zvanje docenta za predmet "Radno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b. dr.sc. Zorana Bojovića u zvanje docenta za predmet "Savremeni pravno politički sistemi". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Islamski pedagoški fakultet:
c. doc.dr.sc. Edine Vejo u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Pedagogija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mujo Slatina
d. doc.dr.sc. Zuhdije Adilovića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Akaid". Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
e. doc.dr.sc. Šukrije Ramića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Islamsko pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
f. doc.dr.sc. Safveta Halilovića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Tefsir". Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
4. DOKTORATI NAUKA:
Pravni fakultet:
a. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Durakovića pod naslovom "Pravni aspekti menadžmenta u kriznim situacijama". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b. Donošenje Odluke o izmjeni mentora pri izradi doktorske disertacije kandidata mr.sc. Samira Zuparevića pod naslovom "Jamstvo zabrane diskriminacije u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava i sloboda". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
c. Donošenje Odluke o izmjeni Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Omera Hamzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Pravno-politički i društveno-ekonomski položaj Gračaničkog sreza u okviru Tuzlanske oblasti i Vrbaske banovine u periodu od 1918. do 1941.godine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Pedagoški fakultet:
d. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Redže Butkovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Saputnici u bosanskohercegovačkoj poeziji od 1918 do 1941" i Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
5. Donošenje odluke za univerzitetska izdanja:
a. autora prof.dr.sc. Genca Trnavcija pod naslovom "Komparativno mjenično pravo sa osvrtom na međunarodnu mjenicu".
b. autora prof.dr.sc. Nagiba Neimarlije pod naslovom "Fosilna goriva, procesi sagorijevanja i okolinski aspekti".
c. autora prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića pod naslovom "Rezni alati".
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić,predsjednik Komisije
6. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa i organizaciji postdiplomskog magistarskog studija "Obrazovni menadžment" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidatkinje Amele Mulahusić-Muhović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Miljak Vedrana. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje nastavnika i saradnika na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta 10. Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u BiH.
11. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor za nastavu, prof.dr.sc. Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale; prof.dr.sc.Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta, član; doc.dr.sc. Tarik Haverić, opunomoćeni predstavnik Pravnog fakulteta, član; prov.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Mirsada Oruč, član; Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., direktor Studentskog centra, član; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član; doc.dr.sc. Damir Kukić, član; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član, doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član; doc.dr.sc. Šefik Baraković, član; studenti: Seid Muslić, Zlatan Omerspahić i Nihad Vejzović, članovi.
Sjednici prisustvuje: Mediha Arnaut,dipl.prav., koordinator pravnih i općih poslova.
Opravdano odsutni: prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor za NIR, Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI>>
8. sjednica Senata održana 31.10.2007. godine
DNEVNI RED:
1.Usvajanje zapisnika sa 07/07. sjednice Senata Univerziteta.
2. NASTAVNIČKI TIM
3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Zdravstveni fakultet:
a. V.prof.dr.sc. Jasenka Karamehića u zvanje redovnog profesora za nastavni predmet "Imunologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Ekrem Ajanović
b. Dr.sc. Ekrema Jusufovića u zvanje vanrednog profesora za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
c. V.as.dr.sc. Kenana Drljevića u zvanje docenta za nastavne predmete "Ginekologija i akušerstvo sa njegom" i "Ginekologija i akušerstvo sa njegom II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
d. Dr.sc. Edina Tanović u zvanje docenta za nastavni predmet "Medicinska rehabilitacija". Izvjestilac: prof.dr.sc Sahib Muminagić
e. Dr.sc. Seada Karakaša i dr.sc. Ibrahima Aličkovića u zvanje docenta za nastavni predmet "Epidemiologija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Tandir
f. Mr.sc. Lejle Čalkić u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II". Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Tandir
g. Mr.sc. Amra Macić-Džanković u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete "Intenzivna i postintenzivna njega", "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
h. Mr.sc. Alme Bajtarević u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
i. Hakije Bečulića,dr.med. u zvanje asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
4. DOKTORATI NAUKA:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Asima Gradinčića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Metode ispitivanja bez razaranja izdržljivosti bentonitnih kalupa u tehnologiji izrade odlivaka od sivog liva uz primjenu matematičkog modela aktivnog eksperimenta". Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
5. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
6. Analiza nivoa primjene Bolonjskog procesa na UNZE u periodu 2004-2006. godine na bazi izvedene Interne evaluacije stanja. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
7. Bolonjski proces: izmjenjena verzija dodatka diplomi. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
8. Uključivanje BiH akademskih i istraživačkih institucija u NIR - Program FP 7. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
10. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prof.dr.sc. Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale; prof.dr.sc.Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta, član; prov.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Mirsada Oruč, član; Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., direktor Studentskog centra, član; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član; doc.dr.sc. Damir Kukić, član; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član, doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član; doc.dr.sc. Šefik Baraković, član; studenti: Seid Muslić, Zlatan Omerspahić i Nihad Vejzović, članovi i Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta.
Sjednici prisustvuje: Mediha Arnaut,dipl.prav., koordinator pravnih i općih poslova.
Opravdano odsutni: prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor za nastavu, prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor za NIR.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI>>
7. sjednica Senata održana 26.09.2007. godine
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Senata Univerziteta u Zenici prof.dr.sc. Genc Trnavciju, studentima Muslić Amri, Šaćirović Dini i Eminu Biogradliji. Izvjestilac: Arifa Čuruković,dipl.prav.
2. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata novih članova Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Arifa Čuruković,dipl.prav.
3. Usvajanje zapisnika sa 06/07. sjednice Senata Univerziteta.
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Pravni fakultet:
a) Dr.sc. Sakiba Softića u zvanje vanrednog profesora za predmete "Međunarodno javno pravo I" i "Međunarodno javno pravo II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b) Dr.sc. Faruka Sinanovića u zvanje docenta za predmete "Radno pravo" i "Socijalno pravo". Izvjestioci: doc.dr.sc. Šefik Baraković prof.dr.sc. Salih Jalimam
c) Dr.sc. Tarika Haverića u zvanje docenta za predmet "Uvod u nauku o državi i pravu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
d) Dr.sc. Rasima Muratovića u zvanje docenta za predmete "Savremeni pravno-politički sistemi " i "Moderne pravne kodifikacije". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
e) Dr.sc. Ferida Otajagića u zvanje docenta za predmete "Bračno pravo", "Roditeljsko i starateljsko pravo" i "Nasljedno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
f) Dr.sc. Džemala Najetovića u zvanje docenta za predmet "Savremeni pravno-politički sistemi". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
g) Dr.sc. Dragana Golijana u zvanje docenta za predmet "Uvod u nauku o državi i pravu" Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
Ekonomski fakultet:
h) Diane Babić,dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Marketing" Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
5. DOKTORATI NAUKA:
Pravni fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almina Dautbegovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine" i davanje prethodne saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emira Nurkića-Kačapor i podobnost teme doktorske disertacije pod naslovom "Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima" i davanje prethodne saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Ekonomski fakultet:
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Jasmina Halebića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine" i davanje prethodne saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fahrudin Šebić
6. Donošenje Odluke o usvajanju izmijenjenog nastavnog plana i programa dodiplomskog studija Fakulteta za metalurgiju i materijale. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
7. Donošenje Odluke o nazivima smjerova, broju ECTS bodova na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju i zvanjima koja se stiču na Fakultetu za metalurgiju i materijale. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidata Halida Bogilovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Edisa Šaćirovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fahrudin Šebić
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidatkinje Amele Čurković. Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidata Mladena Šaina. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidata Sabahudina Đemića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidatkinje Amele Mulahusić-Muhović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na:
a) Mašinskom fakultetu,
b) Pedagoškom fakultetu,
c) Ekonomskom fakultetu. Izvjestilac: dekani fakulteta
15. Informacija o indeksiranim časopisima po Zaključku Senata broj 01-108-017-0584/07-20. Izvjestilac: Aras Borić,dipl.bibl.
16. Ratifikacija Sporazuma o međusobnom razumijevanju i saradnji Univerziteta u BiH. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
17. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor za NIR, prof.dr.sc. Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale; prof.dr.sc.Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta, član; prov.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, član;doc.dr.sc. Rifet Đogić,ovlašteni predstavnik Ekonomskog fakulteta; Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., direktor Studentskog centra, član; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član; doc.dr.sc. Damir Kukić, član; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član, doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član; doc.dr.sc. Šefik Baraković, član; studenti: Seid Muslić, Zlatan Omerspahić i Nihad Vejzović, članovi i Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta.
Sjednici prisustvuje: Mediha Arnaut,dipl.prav., koordinator pravnih i općih poslova.
Opravdano odsutni: prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor za nastavu, prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta, prof.dr.sc. Mirsada Oruč, direktor M.I."K.Kapetanović";
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI>>
6. sjednica Senata održana 29.08.2007. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 05/07. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima za akademsku 2007/2008.godini na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
3. Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkih timova za akademsku 2007/2008.godinu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
4. Konkurs/Natječaj za upis studenata u drugom upisnom roku akademske 2007/2008.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
5. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor za nastavu, prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor za NIR, prof.dr.sc. Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta, član; doc.dr.sc. Suada Bikić, prodekan Fakulteta za metalurgiju i materijale, opunomoćeni član; prof.dr.sc.Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta, član; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Mirsada Oruč, direktor M.I."K.Kapetanović", član; Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., direktor Studentskog centra, član; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član; doc.dr.sc. Damir Kukić, član; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član, doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član, Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta.
Sjednici prisustvuje: Mediha Arnaut,dipl.prav., koordinator pravnih i općih poslova.
Opravdano odsutni: Prof.dr.sc. Sahib Muminagić,
Zapisnik vodila Čeliković Indira
Prof.dr.sc. Genc Trnavci sporazumno je raskinuo radni odnos na Univerzitetu u Zenici i time mu je prestalo članstvo u Senatu Univerziteta.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
5. sjednica Senata održana 20.06.2007. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 04/07. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a. Doc.dr.sc. Sulejmana Muhamedagića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Ekstraktivna metalurgija gvožđa i čelika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Zakir Pašalić
b. As.mr.sc. Almaide Gigović,dipl.inž. u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Metalni materijali" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Zdravstveni fakultet:
c. Adnana Burekovića,dr.med. u zvanje asistenta za predmete "Interna medicina sa njegom" i "Interna medicina sa njegom II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Pravni fakultet:
d. dr.sc. Tadije Bubalovića u zvanje docenta za predmet "Krivično procesno pravo" odnosno "Krvično procesno pravo I" i "Krivično procesno pravo II". Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
e. dr.sc. Zlatka Ćesića u zvanje docenta za predmet "Obligaciono pravo" odnosno "Obligaciono pravo - opći dio" i "Obligaciono pravo - posebni dio" Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
f. dr.sc. Selima Hasovića u zvanje docenta za predmet "Međunarodno javno pravo" odnosno "Međunarodno javno pravo I" i "Međunarodno javno pravo II" Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
g. Šejle Haračić,dipl.prav. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Genc Trnavci
h. Nezira Pivića,dipl.kriminalista, Emira Kajmakovića,dipl.kriminalista, Emira Delića, dipl.prav. i Elmira Jahića,dipl.prav. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
3. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na izbor:
Islamski pedagoški fakultet:
a. Esmira Halilovića,dipl. teolog u zvanje asistenta za naučnu oblast "Hadis" Izvjestilac: van.prof.dr. Šefik Kurdić
b. Muharema Adilovića,prof.islam.teol.nauka, u zvanje asistenta za predmet "Socijalna politika" Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Vejo
4. Doktorati nauka:
Pedagoški fakultet:
a. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Enise Kadunić pod naslovom "Povezanost emocionalne i socijalne sigurnosti sa motivacijskim faktorima na planu uspješnosti ovladavanja stranim jezikom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
b. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Nusrete Kepeš i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Redže Butkovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Saputnici u bosanskohercegovačkoj poeziji od 1918. do 1941." Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
Pravni fakultet:
d. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almina Dautbegovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u Krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Ekonomski fakultet:
e. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Halila Gutošića pod naslovom "Upravljanje kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
f. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kantidata mr.sc. Safeta Agovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Direktne i indirektne mjere evropske unije i njihov utjecaj na otpočinjanje pregovora o sabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
g. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Jasmina Halebića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uloga i značaj ekonomske institucije u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za izdavanje univerzitetskog udžbenika, priručnika:
a. autora prof.dr.sc. Izeta Mašića za udžbenik pod naslovom "Porodična/obiteljska medicina - Principi i praksa".
b. autora prof.dr.sc. Sahiba Muminagića za udžbenik pod naslovom "War Amputation".
c. autora Prof.dr.sc. Sahiba Muminagića za priručnik pod naslovom "Hirurgija sa njegom - priručnik za predavanja i vježbe" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6. Donošenje odluke o uslovima upisa u II i III godinu studija u akademsku 2006/2007.godinu na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
7. Donošenje odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa Odsjeka "BHS jezik i književnost". Izvjestilac: doc.dr.sc. Damir Kukić
8. Donošenje odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa i organizovanje trećeg semestra postdiplomskog studija "Metrologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
9. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof..dr.sc. Sahib Muminagić
10. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu. Izvjestilac: doc.dr.sc. Zuhdija Adilović
11. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Mladena Šaina. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
12. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Edisa Šaćirovića i Amele Ćurković. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Halida Bogilovića, Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
14. Donošenje odluke o imenovanju Šefova Katedri na Univerzitetu u Zenici:
a. imenovanje prof.dr.sc. Dževada Zečića za vršioca dužnosti Šefa Katedre za finansije i računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
b. imenovanje doc.dr.sc. Nusreta Isanovića za Šefa Katedre za Islamsku misao i civilizaciju na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
15. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prof.dr.sc. Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale, član; prof.dr.sc.Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta, član; prof.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta, član; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta, član; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, član; prof.dr.sc. Mirsada Oruč, direktor M.I."K.Kapetanović", član; Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., direktor Studentskog centra, član; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član; prof.dr.sc. Genc Trnavci, član; doc.dr.sc. Damir Kukić, član; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član, doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član, studenti Amra Muslić i Seid Muslić, članovi Senata.
Sjednici prisustvuje: Mediha Arnaut,dipl.prav., koordinator pravnih i općih poslova.
Opravdano odsutni: prorektor prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor prof.dr.sc. Darko Petković; doc.dr.sc. Šefket Goletić, Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
4. sjednica Senata održana 16.05.2007. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 03/07. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
Pravni fakultet.:
a. dr.sc. Zarija Seizovića u zvanje docenta za predmet "Međunarodno javno pravo" odnosno "Međunarodno javno pravo I i Međunarodno javno pravo II" Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b. Ivane Grubešić,dipl.prav. i Aide Džaferović,dipl.prav. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Građansko pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Ferid Otajagić
3. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na izbor u zvanje:
Islamski pedagoški fakultet:
a. Dr.sc. Nusreta Isanovića u zvanje docenta za naučnu oblast "Islamska filozofija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
b. Mr.sc. Ejuba Dautovića u zvanje predavača za predmet "Učenje judaizma i kršćanstva" Izvjestilac: doc.dr.sc. Zuhdija Adilović
c. Mr.sc. Izeta Pehlića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Pedagogija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Vejo
d. Ibnela Ramića,prof.književnosti u zvanje asistenta za naučnu oblast "Bosanski jezik" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
4. Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na imenovanju mentora i komentora kandidatu mr.sc. Farzetu Bikiću pri izradi doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu" Izvjestilac: prof.dr.sc. Milan Tomljanović
Pedagoški fakultet
b. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr. Enise Kadunić pod naslovom " Povezanost emocionalne i socijalne sigurnosti sa motivacijskim faktorima na planu uspješnosti ovladavanja stranim jezikom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr. Nusrete Kepeš i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta" Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
5. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za izdavanje univerzitetskog udžbenika: a. autora prof.dr.sc. Asima Karića za udžbenik pod naslovom "Toplotni procesi u proizvodnji cementa, kreča i gipsa". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6. Donošenje odluke o broju upisa kandidata u prvu godinu studija akademske 2007/2008.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
7. Donošenje odluke o izmjeni stečenog naziva trogodišnjeg studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
8. Donošenje odluke o nostrifikaciji inostrane diplome (doktorat pravnih nauka) kandidata Zlatka Ćesića, stečene na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
9. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Amele Ćurković i Sabahudina Džemića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
10. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor natavnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
11. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor saradnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Ratifikacija Memoranduma o razumijevanju projekta - ATA Amsterdam. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
13. Godišnji izvještaj Univerziteta u Zenici za 2007.godinu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
14. Seminar Kvalitet UNZE, mart, 2007.godine. Izvjestilac: v.as. mr.sc. Ibrahim Plančić
15. Tekuća pitanja.
Sjednici prisustvovali: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor; prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor; prof.dr.sc. Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta; prof.dr.sc. Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta; doc.dr.sc. Mejra Softić, ovlašteni predstavnik Islamskog pedagoškog fakulteta; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; prof.dr.sc. Genc Trnavci, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član Senata; prof.dr.sc. Mirsada Oruč, član Senata; Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., član Senata; Emin Biogradlija i Seid Muslić (ovlašteni predstavnik), Unija studenata, članovi Senata;
Odsutni: prof.dr.sc. Fuad Begovac,dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale, prof.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta, prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata, Dino Šaćirović, Unija studenata, član Senata, Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta, Almelina Krajišnik, dipl.prav., Koordinator općih i pravnih poslova.
Izvjestioci:
prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović (umjesto prof.dr.sc. Milana Tomljanovića), doc.dr.sc. Ferid Otajagić, doc.dr.sc. Bilal Hasanović (umjesto doc.dr.sc. Zuhdije Adilovića i doc.dr.sc. Hazeme Ništović).
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

3. sjednica Senata održana 04.04.2007. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 02/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
Mašinski fakultet:
a. Viši asistent dr.sc. Nedeljko Vukojević u zvanje docenta za oblast "Mašinski elementi i konstrukcije". Izvjestilac: doc.dr.sc. Senad Balić
b. Nirhan Nikontović,dipl.inž.maš. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefket Goletić Pedagoški fakultet:
c. Hermine Alajbegović,dipl.mat. u zvanje asistenta za predmet "Linearna algebra i analitička geometrija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Enes Duvnjaković
Zdravstveni fakultet:
d. Dr.sc. Ademira Hadžismailovića dr.med. u zvanje docenta za predmete "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mehmedalija Budalica
e. Edina Selimovića,dr.stomat. u zvanje asistenta za predmet "Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
f. Dr.Larise Gavran,dr.med. i dr.Ibrahima Glede,dr.med. u zvanje asistenta za predmet "Porodična medicina". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Ekonomski fakultet:
g. Mr.sc. Dijane Redžović i Mr.sc. Semina Kasuma u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Menadžment" Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
h. Mr.sc. Adnana Džano u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Ekonomska teorija i politika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Fahrudin Šebić
i. Mr.sc. Suvada Isakovića u zvanje višeg asistenta za predmet "Marketing" Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
3. DOKTORATI NAUKA:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Farzeta Bikića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidtratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
b. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na imenovanje komentora pri izradi doktorske disertacije kandidatu mr.sc. Ihlanu Bušatliću. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
Ekonomski fakultet:
c. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Halila Gutošića pod naslovom "Upravljanje kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Gacić Zorana i Vidaković Radivoja. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
5. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome (doktorat nauka) kandidata dr.sc. Zlatka Ćesića, stečene na Pravnom fakultetu Sveučilište u Splitu. Izvjestilac: Arifa Čuruković,dipl.prav.
6. Donošenje odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa i organizaciji postdiplomskog studija "Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefket Goletić
7. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor u zvanja na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
8. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor u zvanje asistenta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
9. Aktivnosti na utvrđivanju prijedloga broja studenata za upis u prvu godinu studija akademske 2007/2008.godine na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
10. Formiranje Tima za izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja Centra za izvrsnost u drvopreradi. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
11. Tekuća pitanja.
Sjednici prisustvovali: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor; prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor; prof.dr.sc. Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta; prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta; prof.dr.sc. Refik Ćatić, Pedagoškog fakulteta; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta; prof.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; prof.dr.sc. Genc Trnavci, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član Senata; prof.dr.sc. Mirsada Oruč, član Senata; Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., član Senata; Amra Muslić, Unija studenata, član Senata; Arifa Čuruković, dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta, Almelina Krajišnik, dipl.prav.Koordinator pravnih i općih poslova.
Izvjestioci: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović, doc.dr.sc. Senad Balić, prof.dr.sc. Mehmedalija Budalica, doc.dr.sc. Enes Duvnjaković, doc.dr.sc. Rifet Đogić, prof.dr.sc. Fahrudin Šebić.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

2. sjednica Senata održana 28.02.2007. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 01/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
MAŠINSKI FAKULTET:
a) Dr. sc. Nedima Hodžića u zvanje docenta za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo" Izvjestilac:prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
b) Mr.sc. Edina Berberovića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo" Izvjestilac:prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
PEDAGOŠKI FAKULTET:
c) Doc.dr.sc. Alme Omerspahić u zvanje vanrednog profesora za predmet "Diferencijalne jednačine" Izvjestilac: prof.dr.sc. Muharem Avdispahić
d) Dr. sc. Enesa Kujundžića u zvanje docenta za predmet "Usmena književnost" Izvjestilac:prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
e) Doc.dr.sc. Senada Balića u zvanje docenta za predmet "Principi programiranja" Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
f) Doc.dr.sc. Senada Balića u zvanje docenta za predmet "Računarska grafika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
g) Mr.sc. Almira Huskanovića u zvanje višeg asistenta za predmete "Analiza I", "Analiza II" i "Analiza III" Izvjestilac:prof.dr.sc. Muharem Avdispahić
h) Mr.sc.Samire Ćerim u zvanje višeg asistenta za predmet "Aplikativni softver" Izvjestilac: prof.dr.sc. Asim Tenić
i) Mr.sc. Samire Ćerim u zvanje višeg asistenta za predmet "Osnovi računarskih sistema" Izvjestilac: prof.dr.sc. Asim Tenić
j) Mr.sc. Samira Lemeša u zvanje višeg asistenta za predmet "Programiranje za Internet" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermin Sarajlić
k) Mr.sc. Samira Lemeša u zvanje višeg asistenta za predmet "Operativni sistemi i računarske mreže" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermin Sarajlić
l) Mr.sc. Edina Hadžikadunića u zvanje višeg asistenta za predmet "Metodika nastave informatike" Izvjestilac: doc.dr.sc. Marinko Pejić
m) Safeta Hamedovića,dipl.mat. u zvanje asistenta za predmet "Numerička matematika I, II i III". Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
ZDRAVSTVENI FAKULTET:
n) Dr. Lamije Hukeljić,doktor medicine u zvanje asistenta za predmete "Pedijatrija sa njegom" i "Pedijatrija sa njegom II" Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač
3. DOKTORATI NAUKA:
Pedagoški fakultet:
a) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni uslova kandidata mr.sc. Murisa Bajramovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Metaprozni aspekti u postmodernistikom bosanskohercegovačkom romanu" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
b) Donošenje odluke o uvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni uslova kandidata mr.sc. Tarika Obralića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (obrazovnom menadžmentu)" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
Fakultet za metalurgiju i materijale
c) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. sc. Ilhana Bušatlića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog proučavanju promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela termoelektrane Kakanj" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjetilac: prof.dr.sc. Milan Tomljanović
d) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Farzeta Bikića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu" Izvjestilac: Prof.dr.sc. Fuad Begovac
4. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na univerzitetsku knjigu-priručnik:
a) autora Mr.sc. Aiše Hadžihalilović -Smailbegović i Emine Hadžihalilović za priručnik pod naslovom "Uvod u proučavanje i podučavanje humanih odnosa među polovima". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5. Donošenje odluke o imenovanju šefa katedre za nemetalne materijale Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
6. Donošenje odluke o izmjeni nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2006/2007.godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2006/2007.godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
8. Donošenje odluke o raspisivaju Konkursa za izbor u zvanje na Fakutletu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
9. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Vedrane Arsenić. Izvjestilac: Doc.dr.sc. Halid Kurtović
10. Određivanje naziva i karaktera studija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
11. Inicijativa za utvrđivanje naziva diploma I, II i III ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac:prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
12. Tekuća pitanja.
Sjednici prisustvovali:prof.dr.sc.Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor za nastavu; prof.dr.sc. Safet Brdarević, dekan Mašinskog fakulteta;prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale; prof.dr.sc. Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta; prof.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član Senata; Miralema Bašić-Buzaljko, dipl.inž. član Senata; prof.dr.sc. Mirsada Oruč, član Senata; Emin Biogradlija, student, član Senata; student Seid Muslić, opunomoćeni čan Senata; Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta, Almelina Krajišnik,dipl.prav., Koordinator pravnih i općih poslova.
Opravdano odsutan: prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor za NIR i međunarodnu saradnju. Prof.dr.sc. Genc Trnavci i doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, najavili dolazak sa zakašnjenjem.
Izvjestioci:
prof.dr.sc. Nagib Neimarlija; prof.dr.sc. Muharem Avdispahić; prof.dr.sc. Zilhad Ključanin; prof.dr.sc. Kemal Subašić; prof.dr.sc. Asim Tenić; prof.dr.sc. Nermin Sarajlić; prof.dr.sc. Boriša Hrabač; doc.dr.sc. Halid Kurtović.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

1. sjednica Senata održana 10.01.2007. godine
DNEVNI RED:
1.Usvajanje zapisnika sa 08/06. sjednice Senata Univerziteta.
2.Donošenje odluke o izboru u zvanje:
MAŠINSKI FAKULTET:
a) Dr. sc. Nedima Hodžića u zvanje docenta za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo"
Izvjestilac:prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
b) Mr.sc. Edina Berberovića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo"
Izvjestilac:prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
c) Mr.sc.Alme Žiga u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Mehanike"
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
PEDAGOŠKI FAKULTET:
d) Dr.sc. Dženana Skelića u zvanje docenta za naučnu oblast "Psihologija".
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
ZDRAVSTVENI FAKULTET:
e) Dr.sc. Belme Pojskić u zvanje docenta za predmete: "Interna medicina sa
njegom I i II" i "Gerijatrija sa njegom"
Izvjestilac: prof dr. sc. Sahib Muminagić
f)  Edina Selimovića, dr.stomatologije u zvanje asistenta za nastavni predmet
" Principi zdravstvene njege"
g) Amele Agić, dr.med. u zvanje asistenta za nastavni predmet "Higijena i zdravstvena ekologija"
h) Alme Zildžić, dr.med., Merline Kalajdžija, dr.med., Ekreme Mujarić, dr.med. i Vildane Arnautović-Torlak, dr.med. u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I i II"
h) Jasminke Serdarević-Durmišević, dr.med., Emire Gasal-Gvozdenović, dr.med., Mirsade Karahasan, dr.med., Edine Pepić-Kapidžić,dr.med., Dijane Štimjanin-Koldžo, dr.med. u zvanje asistenta za nastavne predmete "Pedijatrija sa njegom I i II"
i) Haruna Hodžića, dr.med., Merline Kalajdžija, dr.med., Mehe Kovačević, dr.med., Senada Ljuce, dr.med., Hasana Škiljo, dr.med.Nedžada Dizdarevića, dr.med.u zvanje asistenta za nastavne predmete "Hirurgija sa njegom I i II" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
3.  Donošenje odluke o davanju saglasnosti na izbor
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET:
a)  Dr.sc. Hazeme Ništović u zvanje docenta za naučnu oblast "Bosanski jezik"
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
b) Mr.sc. Anele Hasangić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Psihologija"
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Vejo
c) Mr.sc. Almire Isić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Psihologija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Vejo
d) Mensura Valjevca, dipl. teolog u zvanje asistenta za predmet "Metodika duhovnog odgoja" Izvjestilac: doc.dr.sc. Zuhdija Adilović
e) Amine Pahlić, prof.BHS jezika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Bosanski jezik" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
f) Mirzete Ljubović-Brkić, prof BHS jezika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Bosanski jezik" Izvjestilac:doc.dr.sc. Hazema Ništović
4. DOKTORATI NAUKA:
Pedagoški fakultet:
a) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Murisa Bajramovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Metaprozni aspekti u postmodernističkom bosanskohercegovačkom romanu" i davanje predhodne saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Tarika Obralića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (obrazovnom menadžmentu)".
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Mašinski fakultet:
c) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Enesa Memića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog istraživanju dinamike procesa lansiranja granate iz lansera tipa M203" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
d) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Abaza Mandžuke i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog definisanju opružne karakteristike čeličnih opruga ojačanih elastomerom" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac:prof.dr.sc.Nermina Zaimović-Uzunović
e) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fikreta Plevljaka i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj metode procjene rizika osiguranja sredstava za rad na osnovu ocjene funkcije održavanja" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Bradrević
Ekonomski fakultet:
f) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Bože Vukoje i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uloga turizma u ekonomskom razvoju Hercegovačke ekonomske regije" i  davanje saglasnosti na imenovanje mentora i komentora.
Izvjestilac: Doc.dr.sc. Halid Kurtović
5. Donošenje odluke o imenovanju Komisje za nostrifikaciju inostrane diplome.
Izvjestilac: Arifa Čuruković,dipl.prav. 
6. Donošenje odluke o usvajanju nastavničkog tima za akademsku 2006/2007.godinu- Pedagoški fakultet.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
7. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika u zvanje docenta (napredovanje) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
8. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
9. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursaza izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
10. Prijedlog izmjene rasporeda ECTS bodova za postdiplomski studij "Metrologija"- Mašinski fakultet.
Izvjestilac:prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
11. Prijedlog za odobrenje slušanja i polaganja Njemačkog jezika kao stranog- Mašinski fakultet.
Izvjestilac:prof.dr.sc. Safet Brdarević
12. Tumačenje PDS na Univerzitetu u Zenici u kontekstu transformacija studija prema Bolonjskom konceptu studija 4+1 Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
13. Ratifikacija Sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Bitoli, Makedonija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
14. Poziv za naučno-istraživačke projekte u 2007.godini u okviru "FRAME PROGRAM" 7 EU. Izvjestilac:prof.dr.sc. Darko Petković
15. Državni Izvještaj o stanju u visokom obrazovanju u BiH za period 2005-2007. i Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
16. Analiza studentske ankete po organizacionim jedinicama/fakultetima. Izvjestilac: V.as. mr.sc. Ibrahim Plančić
17. Tekuća pitanja.
Sjednici prisustvovali: prof.dr.sc.Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor za nastavu; prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor za NIR i međunarodnu saradnju; prof.dr.sc. Safet Brdarević, dekan Mašinskog fakulteta; prof.dr.sc. Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta; doc.dr.sc. Zuhdija Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta; prof.dr.sc. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta; prof.dr.sc. Salih Jalimam, dekan Pravnog fakulteta; prof.dr.sc. Sahib Muminagić, dekan Zdravstvenog fakulteta; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; prof.dr.sc. Genc Trnavci, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član Senata; doc.dr.sc. Muhamed Ćurić, član Senata; Miralema Bašić-Buzaljko, dipl.inž. član Senata; Amra Muslić, student, član Senata; Dino Šaćirović, student, član Senata; Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar Univerziteta, Almelina Krajišnik,dipl.prav., Koordinator pravnih i općih poslova.
Izvjestioci: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović; prof.dr.sc. Zilhad Ključanin; doc.dr.sc. Edina Vejo; doc.dr.sc. Hazema Ništović; doc.dr.sc. Halid Kurtović, v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>


   početna stranica
webmaster