Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Odluke Senata Univerziteta u Zenici
9. sjednica Senata održana 05.12.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj: 01-108-303-1094/07-1
  ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI NASTAVNIČKIH TIMOVA PEDAGOŠKOG I EKONOMSKOG FAKULTETA ZA AKADEMSKU 2007/2008.GODINU
  I
  Usvaja se izmjena i dopuna Nastavničkih timova Pedagoškog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2007/08. godinu.
  II
  Sastavni dio ove Odluke čine Nastavnički timovi.
  III
  Za realizaciju ove Odluke zadužuju se prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani imenovanih Fakulteta.
  IV
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 2. Broj:01-108-304-1094/07-2
  ODLUKA o izboru dr. sc. Zorana Bojovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1.
  Dr.sc. Zoran Bojović bira se u naučno-nastavno zvanje docenta za predmet: "Savremeni pravno politički sistemi" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 25.05.2007.godine za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Savremeni pravno politički sistemi" prijavila su se tri kandidata dr.sc.Džemal Najetović, dr.sc. Rasim Muratović i dr.sc. Zoran Bojović. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta, Odlukom broj: 08-200-001-0446/07 od 21.06.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Savremeni pravno politički sistemi ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Zoran Bojović izabere u zvanje docenta za predmet "Savremeni pravno politički sistemi ", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 10. sjednici održanoj 17.09.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 9. sjednici održanoj 05.12.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 3. Broj:01-108-321-1094/07-3
  ODLUKA o izboru dr. sc. Edine Vejo u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora
  Član 1.
  Dr.sc. Edina Vejo, docent, bira se u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Pedagogija" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovana se bira na period od 6 (šest) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) za naučnu oblast Pedagogija, objavljenog u listu "Dnevni avaz" od 23.06.2007. godine prijavila su se dva kandidata doc.dr.sc.Edina Vejo i dr.sc. Muhamed Omerović. Administrativno pravna komisija je prijavu dr.sc. Muhameda Omerovića okarakterisala kao nepotpunu, jer kandidat nije dostavio dokument koji dokazuje doprinos u podizanju novog nastavnog kadra. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Odlukom broj 07-200-001-0167/07. od 12.07.2007. godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Pedagogija. U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja doc.dr.sc.Edina Vejo izabere u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Pedagogija, jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta je na svojoj 103. sjednici održanoj 02.11.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici radi donošenja odluke o izboru imenovane u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene u članu 81. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 9. sjednici održanoj 05.12.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. Broj:01-108-321-1094/07-4
  ODLUKA o izboru dr. sc. Zuhdije Adilovića u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora
  Član 1.
  Dr.sc. Zuhdija Adilović, docent, bira se u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Akaid" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 6 (šest) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) za naučnu oblast Akaid, objavljenog u listu "Dnevni avaz" od 23.06.2007. godine prijavio se kandidat doc.dr.sc.Zuhdija Adilović. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Odlukom broj 07-200-001-0166/07. od 12.07.2007. godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Akaid. U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat doc.dr.sc.Zuhdija Adilović izabere u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Akaid, jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta je na svojoj 103. sjednici održanoj 02.11.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene u članu 81. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 9. sjednici održanoj 05.12.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. Broj:01-108-321-1094/07-5
  ODLUKA o izboru dr. sc. Šukrije Ramića u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora
  Član 1.
  Dr.sc. Šukrija Ramić, docent, bira se u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Islamsko pravo" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 6 (šest) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) za naučnu oblast Islamsko pravo, objavljenog u listu "Dnevni avaz" od 23.06.2007. godine prijavio se kandidat doc.dr.sc.Šukrija Ramić. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Odlukom broj 07-200-001-0168/07. od 12.07.2007. godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Islamsko pravo. U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat doc.dr.sc.Šukrija Ramić izabere u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Islamsko pravo, jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta je na svojoj 103. sjednici održanoj 02.11.2007. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene u članu 81. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 9. sjednici održanoj 05.12.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 6. Broj:01-108-321-1094/07-6
  ODLUKA o izboru dr. sc. Safveta Halilovića u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora
  Član 1.
  Dr.sc. Safvet Halilović, docent, bira se u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Tefsir" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 6 (šest) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) za naučnu oblast Tefsir, objavljenog u listu "Dnevni avaz" od 23.06.2007. godine prijavio se kandidat doc.dr.sc.Safvet Halilović. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Odlukom broj 07-200-001-0165/07. od 12.07.2007. godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Tefsir. U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat doc.dr.sc.Safvet Halilović izabere u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Tefsir, jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta je na svojoj 103. sjednici održanoj 02.11.2007. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene u članu 81. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 9. sjednici održanoj 05.12.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 7. Broj:01-108-314-1094/07-7
  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1.
  Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Durakovića, diplomiranog pravnika i kriminaliste, pod naslovom "Pravni aspekti menadžmenta u kriznim situacijama", koja je imenovana Odlukom Senata broj 01-108-305-1122-11/06 od 06.12.2006.godine u sastavu:
  1. Dr.sc. Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Duško Modly, profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član,
  3. Dr.sc. Amir Pilav, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2.
  Predsjednik Komisije dr.sc. Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, rukovodit će odbranom doktorske disertacije u skladu sa Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici. Za sekretara Komisije imenuje se sekretar Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici Almir Salčinović, dipl. pravnik.
  Član 3.
  Javna odbrana doktorske disertacije pred Komisijom iz člana 1. ove Odluke obavit će se terminu, koji će biti naknadno utvrđen u skladu sa Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Obavijest o odbrani doktorske disertacije bit će objavljena u dnevnoj štampi najkasnije 30 (trideset) dana prije dana koji je određen za javnu odbranu.
  Član 5.
  Za realizaciju Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Član 6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 8. Broj:01-108-323-1094/07-8
  ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjenu mentora kandidatu mr.sc. Samiru Zupareviću
  Član 1.
  Daje se saglasnost na izmjenu mentora kandidatu mr.sc.Samiru Zupareviću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom "Jamstvo zabrane diskriminacije u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava i sloboda" koji je imenovan Odlukom Senata broj 01-108-321-1122-15/06 od 06.12.2006.godine. Umjesto imenovanog mentora van.prof.dr.sc.Genca Trnavcija za mentora kandidatu imenuje se dr.sc. Sead Dizdarević, vanredni profesor Fakulteta za poslovni menadžment Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast "Poslovno pravo".
  Član 2.
  Za realizaciju Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 9. Broj: 01-108-305-1094/07-9
  ODLUKA o izmjeni sastava Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Omera Hamzića i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1.
  Usvaja se izmjena sastava Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Omera Hamzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom " Pravno- politički i društveno-ekonomski položaj Gračaničkog sreza u okviru Tuzlanske oblasti i Vrbaske banovine u periodu od 1918. do 1941. godine", koja je imenovana Odlukom Senata broj:01-108-305-1122-13/06 od 06.12.2006. godine, kako slijedi:
  1. Dr.sc. Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulkteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Ljubomir Zovko, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, član,
  3. Dr.sc. Genc Trnavci, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  4. Dr.sc. Šefik Baraković, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Umjesto imenovanih članova Komisije prof.dr.sc.Ljubomira Zovke i prof.dr.sc.Genca Trnavcija za člana Komisije imenuje se dr.sc. Sead Dizdarević, vanredni profesor Fakulteta za poslovni menadžment Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, naučna oblast "Poslovno pravo".
  Član 2.
  Zadatak Komisije je utvrditi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad, prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, a potom sačiniti i podnijeti Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Pravnog fakulteta i Senatu Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 10. Broj:01-108-314-1094/07-10
  ODLUKA o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Redže Butkovića i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1.
  Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Redže Butkovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Saputnici u bosanskohercegovačkoj poeziji od 1918. do 1941.", u sastavu:
  1. Dr.sc. Zilhad Ključanin, vanredni profesor, doktor književnohistorijskih nauka, biran na predmete Uvod u književnost i Književnost za djecu, Pedagoški fakulktet, Univerzitet u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Enes Kujundžić, docent, doktor bibliotečkih nauka, biran na predmet Usmena književnost, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici, član.
  3. Dr.sc. Vedad Spahić, docent, doktor humanističkih nauka, biran za užu naučnu oblast Književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, član.
  Član 2.
  Kandidatu mr.sc. Redži Butkoviću odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Saputnici u bosanskohercegovačkoj poeziji od 1918. do 1941.".
  Član 3.
  Kandidat je dužan doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove Odluke.
  Član 4.
  Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 5.
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
 11. Broj:01-108-323-1094/07-11
  ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje mentora prof.dr.sc. Zilhada Ključanina
  Član 1.
  Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc. Zilhada Ključanina, doktora književno-historijskih nauka, vanrednog profesora Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, biranog na predmete Uvod u književnost i Književnost za djecu, za mentora kandidatu mr.sc.Redži Butkoviću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom "Saputnici u bosanskohercegovačkoj poeziji od 1918. do 1941.".
  Član 2.
  Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 12. Broj:01-108-313-1094/07-12
  ODLUKA o usvajanju prijedloga Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
  Član 1.
  Usvaja se prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost da se rukopis autora prof.dr.sc. Genca Trnavcija pod naslovom "Komparativno mjenično pravo sa osvrtom na međunarodnu mjenicu" ne prihvati kao univerzitetsko izdanje.
  Član 2.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje Pravni fakultet Univerziteta u Zenici se aktom broj 08-200-014-0296/07 od 05.06.2007. godine obratio Komisiji za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici sa zahtjevom za davanje saglasnosti da se rukopis autora prof.dr.sc.Genca Trnavcija pod naslovom "Komparativno mjenično pravo sa osvrtom na međunarodnu mjenicu" objavi kao univerzitetsko izdanje uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Uz navedeni akt priložena je Recenzija prof.dr. Milorada Živanovića i prof.dr.Halida Konjhodžića, Odluka Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta o usvajanju recenzije br.08-200-001-0260/07 i Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta da se navedeni rukopis objavi kao univerzitetsko izdanje br. 08-200-001-0260-1/07 od 30.05.2007. godine. Komisija za izdavačku djelatnost je na 4. sjednici održanoj 01.11.2007. godine razmatrajući zahtjev Pravnog fakulteta zaključila i predložila da se rukopis autora prof.dr.sc.Genca Trnavcija pod naslovom "Komparativno mjenično pravo sa osvrtom na međunarodnu mjenicu" ne prihvati kao univerzitetsko izdanje, budući da imenovani autor rukopisa nije zaposlenik Univerziteta u Zenici, niti drži odgovarajući predmet iz pomenute oblasti. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu Odluke.
  Pouka o pravnom lijeku
  Protiv ove Odluke predlagač može uložiti prigovor u roku od 15. dana od dana dostavljanja, u skladu sa članom 10. stav 3. Pravilnika o postupku davanja saglasnosti na univerzitetska izdanja.
 13. Broj:01-108-313-1094/07-13
  ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA
  Član 1.
  Daje se saglasnost za izdavanje univerzitetskog udžbenika pod naslovom "Fosilna goriva, procesi sagorijevanja i okolinski aspekti" autora prof.dr.sc. Nagiba Neimarlije - Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.
  Član 2.
  Udžbenik ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis (Univerzitet u Zenici) koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum Odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa univerzitetskog udžbenika.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 14. Broj:01-108-313-1094/07-14
  ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA
  Član 1.
  Daje se saglasnost za izdavanje univerzitetskog udžbenika pod naslovom "Rezni alati" autora prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića - Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.
  Član 2.
  Udžbenik ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis (Univerzitet u Zenici) koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum Odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa univerzitetskog udžbenika.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 15. Broj:01-108-320-1094/07-15
  ODLUKA
  Član 1.
  Usvaja se Elaborat o opravdanosti osnivanja postdiplomskog magistarskog studija pod nazivom Obrazovni menadžment, kao i Nastavni plan i program postdiplomskog magistarskog studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.
  Član 2.
  Nastavni plan i program postdiplomskog magistarskog studija iz tačke 1. sastavni je dio ove Odluke.
  Član 3.
  Za realizaciju postdiplomskog magistarskog studija zadužuje se rukovodilac postdiplomskog studija, odnosno šef Katedre za pedagoške discipline, prof.dr. Refik Ćatić i Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 16. Broj: 01-108-308-1094/07-16
  ODLUKA o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1.
  Usvaja se Izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidatkinje Amele Mulahusić-Muhović, stečene na Carleton University, Ottawa, Canada, kojom je stekla univerzitetsku diplomu "diplomirani komercijalista", potpisan od strane dva člana Komisije prof.dr.sc. Kasima Tatića, predsjednika, i prof.dr.sc. Nijaza Bajgorića, člana. Izdvojeno mišljenje doc.dr.sc. Senada Balića, trećeg člana Komisije, nije prihvaćeno.
  Član 2.
  Na osnovu ove Odluke Rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji diplome dodiplomskog studija. Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 17. Broj:01-108-305-1094/07-17
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatu Miljak Vedranu, diplomiranom studentu poslovnog upravljanja - marketing, stečene na Međunarodnom Univerzitetu, Cirih, Švicarska, u slijedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Ishak Mešić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast "Marketing", predsjednik,
  2. Dr.sc. Nenad Brkić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast "Marketing", član,
  3. Dr.sc. Rifet Đogić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast "Menadžment i organizacija", član.
  Član 2.
  Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini izvještaj o nostrifikaciji.
  Član 3.
  Komisija izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 18. Broj:01-108-309-1094/07-18
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika
  Član 1.
  Ovom odlukom odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kako slijedi:
  PRAVNI FAKULTET
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u sva zvanja za predmete:
  - "Filozofija prava"                                                                                                                             1 izvršilac
  - "Građansko parnično procesno pravo"                                                                                       1 izvršilac
  -"Međunarodno finansijsko pravo"                                                                                               1 izvršilac
  - "Međunarodno privatno pravo"                                                                                                   1 izvršilac
  - "Osnovi prava intelektualnog vlasništva"                                                                                  1 izvršilac
  - "Pravo privrednih društava"                                                                                                         1 izvršilac
  - "Upravno pravo I"                                                                                                                          1 izvršilac
  - "Upravno pravo II"                                                                                                                         1 izvršilac
  - "Građansko vanparnično i izvršno procesno pravo"                                                                1 izvršilac
  - "Penologija"                                                                                                                                     1 izvršilac
  - "Procesno međunarodno privatno pravo"                                                                                  1 izvršilac
  - "Ugovorno poslovno pravo"                                                                                                        1 izvršilac
  Saradnik:                                                                             
  2. Saradnik u zvanje asistenta za naučne oblasti:
  - "Građansko pravo"                                                                                                                         1 izvršilac
  - "Krivično pravo"                                                                                                                             1 izvršilac
  - "Historija države i prava"                                                                                                               1 izvršilac
  - "Državno i međunarodno javno pravo"                                                                                       1 izvršilac 
  EKONOMSKI FAKULTET
  Saradnik:
  1. Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Menadžment i organizacija"               1 izvršilac
  Član 2.
  Konkurs će se raspisati u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Postupak po raspisanom Konkursu provodit će Naučno-nastavna vijeća i komisije za provođenje postupka izbora  Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Sa izabranim nastavnicima i saradnicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ZAKLJUČCI:
 1. Broj:01-108-017-1094/07-19
  1. Zadužuje se Pedagoški fakultet da sve primjedbe i sugestije upućene na prijedlog Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskog magistarskog studija "Obrazovni menadžment" uvrste u isti i da se kompletirani Elaborat dostavi za narednu sjednicu Senata Univerziteta u Zenici.
  2. Rok: odmah.
 2. Broj:01-108-017-1094/07-20
  1. Zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici da na narednoj sjednici Kolegija Univerziteta elaborira tačku o formiranju Tima za akreditaciju Univerziteta u Zenici.
  2. Rok: odmah
8. sjednica Senata održana 31.10.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj: 01-108-303-0982/07-1
  ODLUKA O DOPUNI NASTAVNIČKIH TIMOVA FAKULTETA ZA METALURGIJU I MATERIJALE I PRAVNOG FAKULTETA ZA AKADEMSKU 2007/2008.GODINU
  I Usvaja se dopuna Nastavničkih timova Fakulteta za metalurgiju i materijale i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2007/08. godinu.
  II Sastavni dio ove Odluke čine Nastavnički timovi.
  III Za realizaciju ove Odluke zadužuju se prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani imenovanih Fakulteta.
  IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 2. Broj:01-108-304-0982/07-2
  ODLUKA o izboru dr. sc.Jasenka Karamehića u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora
  I Dr.sc. Jasenko Karamehić, redovni profesor, bira se u isto zvanje redovnog profesora za nastavni predmet "Imunologija" na Zdravstvenom fakultetu Univerzitet u Zenici, jer ispunjava sve uvjete za izbor.
  II Imenovani se bira na neodređeno vrijeme.
  III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Imunologija" prijavio se jedan kandidat red.prof.dr.sc. Jasenko Karamehić. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0150/07. od 13.07.2007. godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Imunologija". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat red.prof.dr.sc.Jasenko Karamehić, izabere u isto zvanje redovnog profesora za nastavni predmet "Imunologija", jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6.sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora za navedeni nastavni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene u članu 81. stav 1. tačka 3. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici održanoj 31.10.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 3. Broj:01-108-304-0982/07-3
  ODLUKA o izboru dr. sc. Ekrema Jusufovića u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora
  I Dr.sc.Ekrem Jusufović, bira se u zvanje vanrednog profesora za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uvjete za izbor.
  II Imenovani se bira na period od 6 (šest) godina i može biti ponovo izabran u isto ili više zvanje
  III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II" prijavio se jedan kandidat dr.sc.Ekrem Jusufović, vanredni profesor Univerziteta u Tuzli. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0148/07. od 13.07.2007. godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II". U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc.Ekrem Jusufović izabere u zvanje vanrednog profesora za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6.sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene u članu 81. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici održanoj 31.10.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. Broj:01-108-304-0982/07-4
  ODLUKA o izboru dr. sc. Kenana Drljevića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc.Kenan Drljević, viši asistent, bira se u zvanje docenta za nastavne predmete "Ginekologija i akušerstvo sa njegom" i "Ginekologija i akušerstvo sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete "Ginekologija i akušerstvo sa njegom" i "Ginekologija i akušerstvo sa njegom II", prijavio se jedan kandidat dr.sc. Kenan Drljević. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0149/07 od 13.07.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete "Ginekologija i akušerstvo sa njegom" i "Ginekologija i akušerstvo sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Kenan Drljević izabere u zvanje docenta za nastavne predmete "Ginekologija i akušerstvo sa njegom" i "Ginekologija i akušerstvo sa njegom II", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete propisane u članu 81. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici održanoj 31.10.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. Broj:01-108-304-0982/07-5
  ODLUKA o izboru dr. sc. Edine Tanović u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Edina Tanović, bira se u zvanje docenta za nastavni predmet "Medicinska rehabilitacija" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Medicinska rehabilitacija" prijavila se jedna kandidatkinja dr.sc. Edina Tanović. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0147/07 od 13.07.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Medicinska rehabilitacija". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja dr.sc. Edina Tanović izabere u zvanje docenta za nastavni predmet "Medicinska rehabilitacija", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni nastavni predmet. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici održanoj 31.10.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 6. Broj:01-108-304-0982/07-6
  ODLUKA o izboru dr. sc. Seada Karakaša u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc.Sead Karakaš, bira se u zvanje docenta za nastavni predmet "Epidemiologija" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Epidemiologija" prijavila su se dva kandidata dr.sc. Sead Karakaš i dr.sc. Ibrahim Aličković. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0145/07 od 13.07.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Epidemiologija". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Sead Karakaš izabere u zvanje docenta za nastavni predmet "Epidemiologija", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Komisija je predložila da se i drugoimenovani kandidat dr.sc. Ibrahim Aličković izabere u zvanje docenta za nastavni predmet "Epidemiologija", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanih u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni nastavni predmet. Obzirom da dr.sc. Sead Karakaš ispunjava uvjete propisane u članu 81. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici održanoj 31.10.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 7. Broj:01-108-304-0982/07-7
  ODLUKA o izboru dr. sc. Ibrahima Aličkovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc.Ibrahim Aličković, bira se u zvanje docenta za nastavni predmet "Epidemiologija" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Epidemiologija" prijavila su se dva kandidata dr.sc. Ibrahim Aličković i dr.sc. Sead Karakaš. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0145/07 od 13.07.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavni predmet "Epidemiologija". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Ibrahim Aličković izabere u zvanje docenta za nastavni predmet "Epidemiologija", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Komisija je predložila da se i drugoimenovani kandidat dr.sc. Sead Karakaš izabere u zvanje docenta za nastavni predmet "Epidemiologija", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanih u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni nastavni predmet. Obzirom da dr.sc. Sead Karakaš ispunjava uvjete propisane u članu 81. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici održanoj 31.10.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 8. Broj:01-108-304-0982/07-8
  ODLUKA o izboru mr. sc. Lejle Čalkić u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc. Lejla Čalkić, viši asistent, bira se u isto zvanje viši asistent za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II" prijavila su četiri kandidata mr.sc.Lejla Čalkić, Zijad Halilović, dr.med., spec. infektologije, Nerma Mušić, dr.med., spec. infektologije i Lejla Bajramović, dr.med. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0146/07 od 13.07.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja mr.sc.Lejla Čalkić izabere u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II", jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Imajući u vidu potrebu formiranja sopstvenog nastavnog kadra Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici Komisija je predložila da se za kandidate Zijada Halilovića, dr.med., spec. infektologije i Nermu Mušić, dr.med., spec. infektologije provede procedura izbora u zvanje asistenta za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II" i pored neispunjenja svih uvjeta utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici za izbor u zvanje asistenta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj u dijelu koji se odnosi na prijedlog da se kandidatkinja mr.sc. Lejla Čalkić izabere u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II" i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedene nastavne predmete. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta nije prihvatilo Izvještaj Komisije u dijelu koji se odnosi na ostale imenovane kandidate. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene u članu 86. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici, održanoj 31.10.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 9. Broj:01-108-304-0982/07-9
  ODLUKA o izboru mr. sc. Amre Macić-Džanković u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc.Amra Macić-Džanković, bira se u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete "Intenzivna i postintenzivna njega", "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavne predmete "Intenzivna i postintenzivna njega" prijavila su se tri kandidata, za "Zdravstvenu njegu u zajednici i patronaža" i "Zdravstvenu njegu u zajednici i patronaža II" prijavila su se četiri kandidata i za nastavni predmet "Palijativna njega" tri kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0151/07 od 13.07.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavne predmete "Intenzivna i postintenzivna njega", "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža", "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II" i "Palijativna njega". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja mr.sc. Amra Macić-Džanković izabere u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete "Intenzivna i postintenzivna njega", "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II" jer ispunjava sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj Komisije i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene u članu 86. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici, održanoj 31.10.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 10. Broj:01-108-304-0982/07-10
  ODLUKA o izboru mr. sc. Alme Bajtarević u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc.Alma Bajtarević, bira se u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija" prijavila su se tri kandidata mr.sc.Alma Bajtarević, Hakija Bečulić, dr.med. i Meliha Mutapčić, dr.med., spec.pneumoftiziologije. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0153/07 od 13.07.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja mr.sc. Alma Bajtarević izabere u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija", a da se kandidat Hakija Bečulić, dr.med., izabere u zvanje asistenta za isti predmet, jer ispunjavaju sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj Komisije i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedeni nastavni predmet. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene u članu 86. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici, održanoj 31.10.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 11. Broj:01-108-304-0982/07-11
  ODLUKA o izboru Hakije Bečulića, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Hakija Bečulić, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uvjete za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" 23.06.2007.godine za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija" prijavila su se tri kandidata mr.sc.Alma Bajtarević, Hakija Bečulić, dr.med. i Meliha Mutapčić, dr.med., spec.pneumoftiziologije. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta Odlukom broj 05-200-001-0153/07 od 13.07.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta ili asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se da se kandidat Hakija Bečulić, dr.med., izabere u zvanje asistenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija", a da se kandidatkinja mr.sc. Alma Bajtarević izabere u zvanje višeg asistenta za isti predmet, jer ispunjavaju sve uvjete za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 10.10.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj Komisije i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedeni nastavni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene u članu 86. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05), Senat Univerziteta je na 8. sjednici, održanoj 31.10.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 12. Broj:01-108-305-0982/07-12
  ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC. ASIMA GRADINČIĆA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Asima Gradinčića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Metode ispitivanja bez razaranja izdržljivosti bentonitnih kalupa u tehnologiji izrade odlivaka od sivog liva uz primjenu matematičkog modela aktivnog eksperimenta", u slijedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Ante Markotić, redovni profesor Metalurškog fakulteta u Sisku, Sveučilišta u Zagrebu, naučna oblast Procesna metalurgija, predsjednik
  2. Dr.sc. Mirsada Rizvanović, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, naučna oblast Primijenjena fizikalna hemija, član,
  3. Dr.sc. Ana Beroš, docent Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, naučna oblast Metalurgija neželjeznih metala, član,
  4. Dr.sc. Milinko Ostojić, docent Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, naučna oblast Ljevarstvo, član,
  Član 2. Zadatak Komisije je da prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  Član 3. Nakon obavljenog zadatka, a u skladu sa članovima 99. i 100. Pravila Univerziteta u Zenici, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja. Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 13. Broj:01-108-309-0982/07-13
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika
  Član 1. Ovom Odlukom odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kako slijedi:
  FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
  Saradnik:
  1. Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Nemetalni anorganski materijali 1 izvršilac
  MAŠINSKI FAKULTET
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u zvanje redovnog profesora za predmet Industrijski dizajn 1 izvršilac
  Saradnik:
  1. Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Inženjerski dizajn 1 izvršilac
  Član 2. Konkurs će se raspisati u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Postupak po raspisanom Konkursu provodit će naučno-nastavna vijeća i komisije za provođenje postupka izbora Fakulteta za metalurgiju i materijale i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sa izabranim nastavnicima i saradnicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ZAKLJUČCI:
 1. Broj:01-108-017-0982/07-14
  1. Usvaja se Analiza primjene Bolonjskog procesa na UNZE u periodu 2004-2006.godine na bazi izvedene Interne evaluacije stanja.
  2. Usvaja se izmjenjena verzija dodatka diplomi.
  3. Za sprovođenje Zaključka zadužuje se prorektor za NIR i međunarodnu saradnju, prorektor za nastavu, prodekani za nastavu organizacionih jedinica/fakulteti, Menadžer za kvalitet na UNZE, koordinatori za ECTS bodovni sistem.
7. sjednica Senata održana 26.09.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj:01-108-320-0829/07-1
  ODLUKA o prestanku članstva i mandata dosadašnjih članova Senata Univerziteta u Zenici
  Član 1. Prof.dr.sc. Gencu Trnavciju dosadašnjem članu Senata iz reda nastavnika Pravnog fakulteta prestaje članstvo i mandat u Senatu Univerziteta u Zenici.
  Član 2. Amri Muslić, predsjedniku Unije studenata, Eminu Biogradliji i Dini Šaćiroviću dosadašnjim članovima Senata iz reda predstavnika studenata prestaje članstvo i mandat u Senatu Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 2. Broj:01-108-320-0829/07-2
  ODLUKA o verifikaciji mandata novih članova Senata Univerziteta u Zenici
  Član 1. Verificira se mandat novim članovima Senata Univerziteta u Zenici, kako slijedi:
  - docentu dr.sc. Šefiku Barakoviću, Pravni fakultet,
  - studentu Seidu Musliću, predsjednik Unije studenata,
  - studentu Zlatan Omerspahić, Unija studenata,
  - studentu Nihadu Vejzoviću, Unija studenata.
  Član 2. Mandat članovima Senata iz reda nastavnika i predstavnika studenata traje dvije godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a mandat predsjednika Unije studenata traje koliko i njegov izborni mandat.
  Član 3. Za realizaciju Odluke zadužuje se rektor Univerziteta u Zenici. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 3. Broj:01-108-304-0829/07-3
  ODLUKA o izboru dr. sc. Tarika Haverića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Tarik Haverić, bira se u zvanje docenta za predmet: "Uvod u nauku o državi i pravu" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 25.05.2007.godine, za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Uvod u nauku o državi i pravu", prijavio se kandidat dr.sc.Tarik Haverić. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta, Odlukom broj: 08-200-001-0332-3/07 od 21.06.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Uvod u nauku o državi i pravu". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Tarik Haverić, izabere u zvanje docenta za predmet "Uvod u nauku o državi i pravu ", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 10. sjednici održanoj 17.09.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 7. sjednici održanoj 26.09.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. Broj:01-108-304-0829/07-4
  ODLUKA o izboru dr. sc. Rasima Muratovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Rasim Muratović, bira se u zvanje docenta za predmete "Savremeni pravno-politički sistemi" i "Moderne pravne kodifikacije" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 25.05.2007.godine, za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Savremeni pravno-politički sistemi" prijavili su se kandidati dr.sc. Džemal Najetović, dr.sc.Rasim Muratović i dr.sc. Zoran Bojović, a za predmet "Moderne pravne kodifikacije" prijavio se kandidat dr.sc.Rasim Muratović. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Odlukama broj: 08-200-001-0446/07 i 08-200-001-0446-1/07 od 17.09.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete "Savremeni pravno-politički sistemi" i "Moderne pravne kodifikacije". U svojim Izvještajima Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Rasim Muratović, izabere u zvanje docenta za predmete "Savremeni pravno-politički sistemi" i "Moderne pravne kodifikacije", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 10. sjednici održanoj 17.09.2007.godine prihvatilo navedene Izvještaje i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedene predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 7. sjednici održanoj 26.09.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. Broj:01-108-304-0829/07-5
  ODLUKA o izboru dr. sc. Ferida Otajagića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Ferid Otajagić, bira se u zvanje docenta za predmete "Bračno pravo", "Roditeljsko i starateljsko pravo" i "Nasljedno pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 25.05.2007.godine, za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za predmete "Bračno pravo", "Roditeljsko i starateljsko pravo" i "Nasljedno pravo" prijavio se kandidat dr.sc.Ferid Otajagić. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Odlukom broj: 08-200-001-0332-8/07 od 21.06.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete "Bračno pravo", "Roditeljsko i starateljsko pravo" i "Nasljedno pravo". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Ferid Otajagić, izabere u zvanje docenta za predmete "Bračno pravo", "Roditeljsko i starateljsko pravo" i "Nasljedno pravo", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 10. sjednici održanoj 17.09.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedene predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 7. sjednici održanoj 26.09.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 6. Broj:01-108-304-0829/07-6
  ODLUKA o izboru dr. sc. Džemala Najetovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Džemal Najetović, bira se u zvanje docenta za predmet "Savremeni pravno-politički sistemi" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 25.05.2007.godine, za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za predmet "Savremeni pravno-politički sistemi" prijavili su se kandidati dr.sc. Džemal Najetović, dr.sc.Rasim Muratović i dr.sc. Zoran Bojović. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Odlukom broj: 08-200-001-0446/07 od 17.09.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmet "Savremeni pravno-politički sistemi". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Džemal Najetović, izabere u zvanje docenta za predmet "Savremeni pravno-politički sistemi", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 10. sjednici održanoj 17.09.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 7. sjednici održanoj 26.09.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 7. Broj:01-108-304-0829/07-7
  ODLUKA o izboru Diane Babić, dipl.ekonomiste u zvanje asistenta
  Član 1. Diana Babić, dipl.ekonomista, bira se u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Marketing" na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 25.05.2007.godine za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Marketing" prijavila su se dva kandidata Diana Babić i Denis Delismajlović dipl.ekonomiste. Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, Odlukom broj:06-200-001-0239/07 od 03.07.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za naučnu oblast: "Marketing". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Diana Babić, dipl.ekonomista, izabere u zvanje asistenta za naučnu oblast: " Marketing ", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 13.07.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 1. tačka 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 7. sjednici održanoj 26.09.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 8. Broj:01-108-314-0829/07-8
  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC. ALMINA DAUTBEGOVIĆA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almina Dautbegovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine " u sastavu:
  1. Dr.sc. Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Sead Dizdarević, vanredni profesor Fakulteta za poslovni menadžment Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član,
  3. Dr.sc. Ferid Otajagić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Alminu Dautbegoviću, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine ".
  Član 3. Kandidat je dužan doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
 9. Broj:01-108-323-0829/07-9
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje mentora prof.dr.sc. Seada Dizdarevića
  Član 1. Daje se prethodna saglasnost za imenovanje dr.sc.Seada Dizdarevića, vanrednog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Fakulteta za poslovni menadžment Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, oblast Poslovno pravo, za mentora kandidatu mr.sc.Alminu Dautbegoviću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine ".
  Član 2. Za realizaciju Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 10. Broj:01-108-314-0829/07-10
  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC. EMIRA NURKIĆA-KAČAPOR I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emir Nurkića-Kačapor i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima " u sastavu:
  1. Dr.sc. Genc Trnavci, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Nedžad Bašić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, član,
  3. Dr.sc. Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Emiru Nurkiću-Kačapor, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima ".
  Član 3. Kandidat je dužan doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
 11. Broj:01-108-323-0829/07-11
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje mentora prof.dr.sc. Vesne Kazazić
  Član 1. Daje se prethodna saglasnost za imenovanje dr.sc.Vesne Kazazić, vanrednog profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, oblast Međunarodno javno pravo, za mentora kandidatu mr.sc.Emiru Nurkiću-Kačapor, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom "Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima ".
  Član 2. Za realizaciju Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 12. Broj:01-108-314-0829/07-12
  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC. JASMINA HALEBIĆA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Jasmina Halebića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine"u sastavu:
  1. Dr.sc.Fahrudin Šebić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc.Azra Hadžiahmetović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.
  3. Dr.sc. Kadrija Hodžić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Jasminu Halebiću, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine"..
  Član 3. Kandidat je dužan doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
 13. Broj:01-108-323-0829/07-13
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje mentora prof.dr.sc. Azre Hadžiahmetović
  Član 1. Daje se prethodna saglasnost za imenovanje dr.sc.Azre Hadžiahmetović, vanrednog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, oblast Ekonomska politika i teorija, za mentora kandidatu mr.sc.Jasminu Halebiću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom "Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine".
  Član 2. Za realizaciju Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 14. Broj:01-108-310-0829/07-14
  O D L U K A o usvajanju izmijenjenog Nastavnog plana i programa dodiplomskog studija Fakulteta za metalurgiju i materijale
  Član 1. Usvaja se izmijenjeni Nastavni plan i program dodiplomskog studija - studij prvog stepena Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Dodiplomski studij traje četiri akademske godine, odnosno osam semestara, što predstavlja minimalno 240 ECTS bodova. Plan studija obuhvata dodiplomski studij na četiri odsjeka:
  1. Odsjek za metalurgiju i materijale sa smjerovima kako slijedi:
  - Smjer za metalurgiju gvožđa i čelika
  - Smjer za metalurgiju neželjeznih metala
  - Smjer za ljevarstvo
  - Smjer za plastičnu preradu metala;
  2. Odsjek za metalne materijale;
  3. Odsjek za nemetalne materijale;
  4. Odsjek za kemiju sa usmjerenjem: Smjer za kemijsko inžinjerstvo.
  Studij se završava izradom i odbranom diplomskog rada. Po završetku dodiplomskog studija studenti stiču diplomu visoke stručne spreme i zvanje
  - Diplomirani inžinjer metalurgije
  - Diplomirani inžinjer metalnih materijala
  - Diplomirani inžinjer nemetalnih materijala
  - Diplomirani inžinjer kemije.
  Član 2. Sastavni dio ove Odluke čini izmijenjeni Nastavni plan i program dodiplomskog studija.
  Član 3. Izmijenjeni Nastavni plan i program iz tačke 1. ove Odluke primjenjuje se u nastavi počev od akademske 2007/08. godine.
  Član 4. Na Fakultetu se stiče i naučni stepen magistra i doktora tehničkih nauka iz matičnih oblasti.
  Član 5. Za realizaciju Odluke zadužuju se dekan i NNV Fakulteta.
 15. Broj: 01-108-314-0829/07-15
  O D L U K A o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Usvaja se izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane Diplome postdiplomskog studija kandidata Halida Bogilovića, stečene na Fakultetu tehničkih nauka, odsjek Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo - smjer motori i motorna vozila, Univerziteta u Novom Sadu, RSrbija, kojom je stekao akademski naziv MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA IZ OBLASTI MAŠINSTVA.
  Član 2. Na osnovu ove Odluke rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji Diplome postdiplomskog studija iz člana 1. ove Odluke.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 16. Broj: 01-108-314-0829/07-16
  O D L U K A o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Usvaja se izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane Diplome magistarskog studija kandidata Edisa Šaćirovića, stečene na Ekonomskom Univerzitetu Beč - smjer privredna ekonomija (Wirtschaftsuniversitat Wien - Betriebswirtschaftlehre), RAustrija, kojom je stekao akademski stepen MAGISTAR DRUŠTEVNIH I EKONOMSKIH NAUKA.
  Član 2. Na osnovu ove Odluke rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji Diplome magistarskog studija iz člana 1. ove Odluke.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 17. Broj: 01-108-314-0829/07-17
  O D L U K A o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Usvaja se izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane Diplome njemačko-britanskog studija kandidatkinje Amele Ćurković, stečene na Ekonomskom fakultetu u Berlinu i na Anglia Politehničkom univerzitetu u Cambridgeu (Fachhochschule für Wirtschaft Berlin i Anglia Polytechnic University Cambridge), SRNjemačka, kojom je stekla akademski stepen MAGISTAR POSLOVNE ADMINISTRACIJE.
  Član 2. Na osnovu ove Odluke rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji Diplome njemačko-britanskog studija iz člana 1. ove Odluke.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 18. Broj: 01-108-314-0829/07-18
  O D L U K A o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Usvaja se izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane Diplome magistarskog studija kandidata Mladena Šaina, stečene na Pravnom fakultetu Univerziteta Ludwig Maximilian u Münchenu (DIE JURISTISCHE FAKULTÄT DER LUDWIG - MAXIMILIANS - UNIVERSITÄT MÜNCHEN) , kojom je stekao akademski stepen MAGISTAR EUROPSKOG I MEĐUNARODNOG PRIVREDNOG PRAVA.
  Član 2. Na osnovu ove Odluke rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji Diplome magistarskog studija iz člana 1. ove Odluke.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 19. Broj: 01-108-314-0829/07-19
  O D L U K A o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za nostrifikaciju, imenovane Odlukom Senata Univerziteta u Zenici broj 01-108-308-0459/07-15 od 16.05.2007. godine, kojim se odbija nostrifikacija inostrane Diplome dodiplomskog studija, kandidata Sabahudina Džemića, stečene na Univerzitetu "ONDOKUZ MAYIS" Pedagoški fakultet, Odsjek za nastavu stranih jezika u Samsunu, R.Turska, (ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI EGITIM FAKÜLTESI SAMSUN), R.Turska, kojom je stekao zvanje PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA ZA SREDNJE ŠKOLE, zbog nekompatibilnosti NPP dodiplomskih studija.
  Član 2. Sastavni dio Odluke čini Izvještaj Komisije iz prethodnog člana od 25.07.2007. godine.
  Član 3. Na osnovu ove Odluke rektor Univerziteta će izdati rješenje o odbijanju nostrifikacije inostrane diplome dodiplomskog studija kandidata iz člana 1. Odluke.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 20. Broj:01-108-308-0829/07-20
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Amele Mulahusić-Muhović, diplomirani komercijalista, u sastavu:
  1. Dr.sc. Kasim Tatić, doktor Mikroekonomije, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. Dr.sc. Nijaz Bajgorić, doktor Operativnih sistema, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član
  3. Dr.sc. Senad Balić, doktor Tehničkih nauka, docent Mašinskog, Pedagoškog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  Član 3. Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 21. Broj:01-108-309-0829/07-21
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika
  Član 1. Ovom odlukom odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom, Pedagoškomn i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kako slijedi:
  MAŠINSKI FAKULTET
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u zvanje vanrednog profesora (izbor u više zvanje) za predmete: Motorna vozila i Građevinske mašine 1 izvršilac
  2. Nastavnik u zvanje vanrednog profesora (izbor i više zvanje) za naučnu oblast: Inženjerska ekologija 1 izvršilac
  3. Nastavnik u zvanje docenta za predmete: Inženjering zaštite zraka i Modeliranje ekoloških sistema 1 izvršilac
  4. Nastavnik u zvanje docenta za predmete: Numeričke metode i Uvod u inženjerski dizajn 1 izvršilac
  Saradnik:
  1. Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Mjerna tehnika (reizbor) i predmete: Metod konačnih elemenata i Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija 1 izvršilac
  2. Saradnik u zvanje asistenta/višeg asistenta za predmet: Reciklaža otpada 1 izvršilac
  PEDAGOŠKI FAKULTET
  Odsjek razredna nastava:
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u zvanje docenta (izbor u više zvanje) "Teorija tjelesnog i zdravstvenog odgoja" "Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i II" 1 izvršilac
  Saradnik:
  1. Saradnik u zvanje višeg asistenta "Priroda" 1 izvršilac
  2. Saradnik u zvanje višeg asistenta (napredovanje) "Metodika nastave prirode i društva" 1 izvršilac
  3. Saradnik u zvanje asistenta "Psihologija" 1 izvršilac
  Odsjek matematika i informatika:
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u svim zvanjima "Proceduralno programiranje" "Objektno orijentisano programiranje" 1 izvršilac
  Saradnik: 1.
  Saradnik u zvanje asistenta "Matematička analiza" 2 izvršioca
  "Informacije tehnologije 2 izvršioca
  Odsjek engleski jezik i književnost:
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u svim zvanjima "Engleski jezik" 2 izvršioca
  "Engleska/američka književnost" 1 izvršilac
  "Metodika nastave engleskog jezika" 1 izvršilac
  Saradnik:
  1. Saradnik u zvanje asistenta "Engleski jezik" 4 izvršioca "Engleska/američka književnost" 1 izvršilac Odsjek njemački jezik i književnost:
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u svim zvanjima "Njemački jezik" 2 izvršioca
  "Njemačka književnost" 2 izvršioca
  Odsjek BHS jezik i književnost:
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u svim zvanjima "BHS jezik" 1 izvršilac
  Saradnik:
  1. Saradnik u zvanje asistenta "BHS jezik" 1 izvršilac "Književnost" (na fond sati 6) 1 izvršilac
  EKONOMSKI FAKULTET
  Nastavnik:
  1. Nastavnik u zvanje docenta za naučnu oblast "Finansije" 1 izvršilac
  Član 2. Konkurs će se raspisati u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Postupak po raspisanom Konkursu provodit će naučno-nastavna vijeća i komisije za provođenje postupka izbora Mašinskog, Pedagoškog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sa izabranim nastavnicima i saradnicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 22. Broj:01-108-322-0829/07-22
  O D L U K A o ratifikaciji Sporazuma o međusobnom razumijevanju i saradnji
  Član 1. Ratifikuje se Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji akademskih zajednica u Bosni i Hercegovini, potpisan dana 07.02.2007. godine u Banjoj Luci od strane rektora Univerziteta kako slijedi:
  - Univerzitet u Banjoj Luci
  - Univerzitet u Bihaću
  - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
  - Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  - Sveučilište u Mostaru
  - Univerzitet u Sarajevu
  - Univerzitet u Tuzli
  - Univerzitet u Zenici
  Član 2. Sporazumom se razvijaju svi oblici saradnje u naučnim područjima i drugim oblicima djelovanja akademske zajednice, zastupljene na svim univerzitetima, a da bi se to postiglo potpisnici će u međusobno formiranim radnim grupama zajednički utvrđivati radne programe za narednu godinu
  Član 3. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Rektor i Prorektor za NIR i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ZAKLJUČCI:
 1. Broj:01-108-017-0829/07-23
  1. Usvaja se informacija o indeksiranim časopisima po Zaključku Senata Univerziteta broj 01-108-017-0584/07-20.
  2. Zadužuje se Aras Borić,diplomirani bibliotekar Univerziteta u Zenici da sprovede proceduru indeksiranja časopisa "Mašinstvo".
  3. Rok: odmah.
 2. Broj:01-108-017-0829/07-24
  1. Izvještaj Komisije za izbor dr.sc. Dragana Golijanina u zvanje docenta za predmet "Uvod u nauku o državi i pravu" vratiti Pravnom fakultetu radi dorade, a isti dorađen dostaviti za narednu sjednicu Senata Univerziteta u Zenici.
  2. Rok: odmah.
 3. Broj:01-108-017-0829/07-25
  1. Izvještaj Komisije za izbor dr.sc. Faruka Sinanovića u zvanje docenta za predmet "Socijalno pravo" vratiti na doradu Pravnom fakultetu, a isti dorađen dostaviti za narednu sjednicu Senata Univerziteta u Zenici.
  2. Rok: odmah.
6. sjednica Senata održana 29.08.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj: 01-108-302-0760/07-1
  O D L U K A O POČETKU I TRAJANJU NASTAVE I ISPITNIM ROKOVIMA U AKADEMSKOJ 2007/2008.GODINI NA UNIVERZITETU U ZENICI
  1. Akademska 2007/2008.godina na Univerzitetu u Zenici počinje 01.10.2007.godine, a završava se 29.09.2008.godine.
  2. Upis studenata na sve godine studije, na svim fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se do početka akademske 2007/2008.godine, odnosno do 01.10.2007.godine.
  3. Nastava u akademskoj 2007/2008.godini za sve fakultete i sve godine studija Univerziteta u Zenici počinje 01.10.2007.godine i dijeli se na zimski i ljetni semestar, s tim da nastava u jednom semestru traje 15 radnih sedmica.
  4. Nastava u zimskom semestru akademske 2007/2008.godine počinje 01.10.2007.godine, a završava se 12.01.2008.godine. Početak nastave u ljetnom semestru biće naknadno utvrđen.
  5. Ispiti u akademskoj 2007/2008.godini obavljat će se u tri ispitna roka sa po dva termina i to: - januarsko-februarskom roku, koji će trajati od 14.01. do 15.02.2008.godine, - junsko-julskom roku, koji će trajati od 02.06. do 11.07.2008.godine, - septembarskom ispitnom roku, koji će trajati od 01.09. do 01.10.2008.godine. Senat Univerziteta može utvrditi vanredni aprilski ispitni rok. Ispiti se polažu po rasporedu koji će biti objavljeni najkasnije 15 dana prije termina polaganja ispita. Fakulteti ovisno o potrebama, mogu za tekuću akademsku godinu organizirati i oktobarski ispitni rok sa pravom polaganja najviše dva ispita ukolio su isti uvjet za upis u narednu akademsku godinu.
  6. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.
  7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 2. Broj: 01-108-303-0760/07-2
  O D L U K A O USVAJANJU NASTAVNIČKIH TIMOVA ZA AKADEMSKU 2007/2008.GODINU
  1. Usvajaju se nastavnički timovi organizacionih jedinica/fakulteta Univerziteta u Zenici i pridružene članice Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici za akademsku 2007/2008. godinu.
  2. Sastavni dio ove Odluke čine nastavnički timovi.
  3. U skladu sa usvojenim nastavničkim timovima fakulteti su dužni najkasnije do 30.10.2007.godine izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2007/2008.godinu prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.
  4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani organizacionih jedinica/fakulteta.
  5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ZAKLJUČCI:
 1. Broj:01-108-017-0760/07-3
  1. Objaviti Konkurs/Natječaj, drugi upisni rok, za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2007/2008.godini.
  2. Zadužuju se organizacione jedinice/fakulteti da na svojim oglasnim pločama objave detalje o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije.
  3. Za realizaciju Zaključka zadužuju se prodekani za nastavu organizacionih jedinica/fakulteta.
 2. Broj:01-108-017-0760/07-4
  1. Nastavničke timove za akademsku 2007/2008.godinu popuniti u dijelu u kojem nisu predloženi nastavnici i saradnici i eventualne korekcije usvojenih, dostaviti najkasnije za narednu sjednicu Senata Univerziteta u Zenici (20.09.2007.godine).
  2. Zadužuje se Fakultet za metalurgiju i materijale da do naredne sjednice Senata prijedlog nastavnika za izvođenje nastave na predmetu "Numeričke i statističke metode u inženjerstvu" usaglasi sa Šefom matične katedre.
  3. Za praćenje realizacije Zaključka zadužuju se rektor Univerziteta i prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.
5. sjednica Senata održana 20.06.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj:01-108-304-0584/07-1
  O D L U K A o izboru dr. sc. Sulejmana Muhamedagića u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora
  1. Dr.sc.Sulejman Muhamedagić, docent, bira se u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Ekstraktivna metalurgija gvožđa i čelika" na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 6 (šest) godina i može biti ponovo izabran u isto ili više zvanje
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na osnovu raspisanog Konkursa za izbor nastavnika koji je objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.03.2007.godine u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Ekstraktivna metalurgija gvožđa i čelika" prijavio se samo jedan kandidat doc. dr.sc.Sulejman Muhamedagić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale, Odlukom broj 02-200-001-0012-3/07. od 10.04.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje. U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc.Sulejman Muhamedagić, izabere u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Ekstraktivna metalurgija gvožđa i čelika" jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Fakultetu za metalurgiju i materijale je na 7. sjednici održanoj 22.05.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 81.stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 5.sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 2. Broj:01-108-304-0584/07-2
  O D L U K A o izboru mr. sc. Almaide Gigović-Gekić u zvanje višeg asistenta
  1. Mr.sc. Almaida Gigović-Gekić, asistent, bira se u zvanje viši asistent za naučnu oblast: "Metalni materijali" na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  2. Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 14.04.2007.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Metalni materijali", prijavila se samo jedna kandidatkinja mr.sc. Almaida Gigović-Gekić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale, Odlukom broj: 02-200-001-0288/07. od 22.05.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Metalni materijali". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat mr.sc.Almaida Gigović-Gekić, izabere u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Metalni materijali", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale je na svojoj 8. sjednici održanoj 11.06.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovana ispunjava uslove propisane u članu 86. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 3. Broj:01-108-304-0584/07-3
  O D L U K A o izboru Adnana Burekovića, dr.med. u zvanje asistenta
  1. Adnan Bureković, dr.medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom" i "Interna medicina sa njegom II"na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta ili višeg asistenta na nastavnom predmetu "Interna medicina sa njegom" i "Interna medicina sa njegom II" prijavilo se osam kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, Odlukom broj:05-200-001-0023/07 od 07.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete "Interna medicina sa njegom" i "Interna medicina sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Adnan Bureković, dr.medicine izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete "Interna medicina sa njegom" i "Interna medicina sa njegom II", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj 4. sjednici održanoj 04.06.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 1. tačka 1. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. Broj:01-108-304-0584/07-4
  O D L U K A o izboru dr. sc. Tadije Bubalovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  1. Dr.sc. Tadija Bubalović, bira se u zvanje docenta za predmet: "Krivično procesno pravo" odnosno "Krivično procesno pravo I" i "Krivično procesno pravo II" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine, za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Krivično procesno pravo", prijavio se kandidat dr.sc. Tadija Bubalović. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta, Odlukom broj: 08-200-001-0110/07 od 27.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Krivično procesno pravo". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Tadija Bubalović, izabere u zvanje docenta za predmet "Krivično procesno pravo", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. S obzirom da se prema predmetno-planskoj strukturi dodiplomskog studija nastava iz predmeta "Krivično procesno pravo" izvodi u dva semestra i to u V semestru kao "Krivično procesno pravo I", a u VI semestru kao "Krivično procesno pravo II", Komisija je predložila da se navedeni kandidat izabere na navedene predmete. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 5. sjednici održanoj 23.05.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. Broj:01-108-304-0584/07-5.
  O D L U K A o izboru dr. sc. Zlatka Ćesića u naučno-nastavno zvanje docenta
  1. Dr.sc. Zlatko Ćesić, bira se u zvanje docenta za predmet: "Obligaciono pravo" odnosno "Obligaciono pravo-opći dio" i "Obligaciono pravo-posebni dio" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine, za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Obligaciono pravo", prijavio se kandidat dr.sc. Zlatko Ćesić. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta, Odlukom broj: 08-200-001-0108/07 od 27.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Obligaciono pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Zlatko Ćesić, izabere u zvanje docenta za predmet "Obligaciono pravo ", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. S obzirom da se prema predmetno-planskoj strukturi dodiplomskog studija nastava iz predmeta "Obligaciono pravo" izvodi u dva semestra i to u V semestru kao "Obligaciono pravo-opći dio", a u VI semestru kao "Obligaciono pravo-posebni dio", Komisija je predložila da se navedeni kandidat izabere na navedene predmete. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 04.06.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 6. Broj:01-108-304-0584/07-6.
  O D L U K A o izboru dr. sc. Selima Hasovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  1. Dr.sc. Selim Hasović, bira se u zvanje docenta za predmet: "Međunarodno javno pravo" odnosno "Međunarodno javno pravo I" i "Međunarodno javno pravo II" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine, za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Obligaciono pravo", prijavio se kandidat dr.sc. Selim Hasović. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta, Odlukom broj: 08-200-001-0105-1/07 od 27.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet "Međunarodno javno pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Selim Hasović, izabere u zvanje docenta za predmet "Međunarodno javno pravo ", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. S obzirom da se prema predmetno-planskoj strukturi dodiplomskog studija nastava iz predmeta "Međunarodno javno pravo" izvodi u dva semestra i to u V semestru kao "Međunarodno javno pravo I", a u VI semestru kao "Međunarodno javno pravo II", Komisija je predložila da se navedeni kandidat izabere na navedene predmete. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 6. sjednici održanoj 04.06.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 7. Broj:01-108-304-0584/07-7
  O D L U K A o izboru Šejle Haračić, dipl.pravnik u zvanje asistenta
  1. Šejla Haračić, dipl.pravnik, bira se u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Državno i međunarodno javno pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Državno i međunarodno javno pravo" prijavila se kandidatkinja Šejla Haračić, dipl.pravnik. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta, Odlukom broj:08-200-001-0107/07 od 07.03.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za naučnu oblast: " Državno i međunarodno javno pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Šejla Haračić, dipl.pravnik izabere u zvanje asistenta za naučnu oblast: " Državno i međunarodno javno pravo ", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 5. sjednici održanoj 23.05.2007.godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 1. tačka 1. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 8. Broj:01-108-304-0584/07-8
  O D L U K A o izboru Nezira Pivića, dipl.krim inaliste u zvanje asistenta
  1. Nezir Pivić, dipl.kriminalista, bira se u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo " prijavila su se 4 kandidata . Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Odlukom broj:08-200-001-0111/07 od 07.03.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Nezir Pivić, dipl.kriminalista izabere u zvanje asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta na svojoj 5. sjednici održanoj 23.05.2007.godine donijelo je Odluku o dopuni Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistenta u dijelu koji se odnosi na prijedlog za izbor kandidata, te utvrdilo prijedlog da pored kandidata Nezira Pivića, dipl.kriminaliste, i ostala tri kandidata Emir Kajmaković, dipl.kriminalista, Emir Delić, dipl.pravnik i Elmir Jahić, dipl.pravnik budu izabrani u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo" Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 1. tačka 1. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 9. Broj:01-108-304-0584/07-9
  ODLUKA o izboru Emira Kajmakovića, dipl.kriminaliste u zvanje asistenta
  1. Emir Kajmaković, dipl.kriminalista, bira se u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo " prijavila su se 4 kandidata . Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Odlukom broj:08-200-001-0111/07 od 07.03.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Nezir Pivić, dipl.kriminalista izabere u zvanje asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta na svojoj 5. sjednici održanoj 23.05.2007.godine donijelo je Odluku o dopuni Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistenta u dijelu koji se odnosi na prijedlog za izbor kandidata, te utvrdilo prijedlog da pored kandidata Nezira Pivića, dipl.kriminaliste, i ostala tri kandidata Emir Kajmaković, dipl.kriminalista, Emir Delić, dipl.pravnik i Elmir Jahić, dipl.pravnik budu izabrani u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo" Imajući u vidu naprijed izneseno, a obzirom na činjenicu da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. stav 1. tačka 1. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 10. Broj:01-108-304-0584/07-10
  ODLUKA o izboru Emira Delića, dipl.pravnika u zvanje asistenta
  1. Emir Delić, dipl.pravnik, bira se u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo " prijavila su se 4 kandidata . Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Odlukom broj:08-200-001-0111/07 od 07.03.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Nezir Pivić, dipl.kriminalista izabere u zvanje asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta na svojoj 5. sjednici održanoj 23.05.2007.godine donijelo je Odluku o dopuni Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistenta u dijelu koji se odnosi na prijedlog za izbor kandidata, te utvrdilo prijedlog da pored kandidata Nezira Pivića, dipl.kriminaliste, i ostala tri kandidata Emir Kajmaković, dipl.kriminalista, Emir Delić, dipl.pravnik i Elmir Jahić, dipl.pravnik budu izabrani u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo" Imajući u vidu naprijed izneseno, a obzirom na činjenicu da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 11. Broj:01-108-304-0584/07-11
  ODLUKA o izboru Elmira Jahića, dipl.pravnika u zvanje asistenta
  1. Elmir Jahić, dipl.pravnik, bira se u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Krivično pravo " prijavila su se 4 kandidata . Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Odlukom broj:08-200-001-0111/07 od 07.03.2007.godine imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Nezir Pivić, dipl.kriminalista izabere u zvanje asistenta za naučnu oblast: " Krivično pravo ", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta na svojoj 5. sjednici održanoj 23.05.2007.godine donijelo je Odluku o dopuni Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistenta u dijelu koji se odnosi na prijedlog za izbor kandidata, te utvrdilo prijedlog da pored kandidata Nezira Pivića, dipl.kriminaliste, i ostala tri kandidata Emir Kajmaković, dipl.kriminalista, Emir Delić, dipl.pravnik i Elmir Jahić, dipl.pravnik budu izabrani u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo" Imajući u vidu naprijed izneseno, a obzirom na činjenicu da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici je na 5. sjednici održanoj 20.06.2007.godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 12. Broj:01-108-321-0584/07-12
  ODLUKA o saglasnosti na izbor Esmira Halilovića, dipl.teologa u zvanje asistenta
  1. Ovom Odlukom daje se saglasnost na izbor Esmira Halilovića, dipl.teologa, u zvanje asistenta za naučnu oblast "Hadis" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 13. Broj:01-108-321-0584/07-13
  ODLUKA o saglasnosti na izbor Muharema Adilovića, prof. Islamskih teoloških nauka u zvanje asistenta
  1. Ovom Odlukom daje se saglasnost na izbor Muharema Adilovića, prof.islamskih teoloških nauka, u zvanje asistenta za nastavni predmet "Socijalna politika" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 14. Broj:01-108-314-0584/07-14
  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
  1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Enise Kadunić, prof.engleskog i francuskog jezika, pod naslovom "Povezanost emocionalne i socijalne sigurnosti sa motivacijskim faktorima na planu uspješnosti ovladavanja stranim jezikom", koja je imenovana Odlukom Senata broj: 01-108-305-0459/07-10 od 16.05.2007.godine, u sastavu:
  1. Dr.sc. Lada Šestić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr.sc. Refik Ćatić, vanredni profesor, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Dževdeta Ajanović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član,
  Zamjenik člana: Dr.sc. Đorđe Slavnić, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  2. Javna odbrana doktorske disertacije pred Komisjom iz člana 1. ove Odluke, obavit će se dana 26.07.2007.godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  3. Predsjednik Komisije dr.sc. Lada Šestić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, rukovodit će odbranom doktorske disertacije u skladu sa Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici Za sekretara Komisije imenuje se v.as. mr.sc. Izet Pehlić.
  4. Obavijest o odbrani doktorske disertacije bit će objavljena u dnevnoj štampi najkasnije 30 (trideset) dana prije dana koji je određen za javnu odbranu.
  5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 15. Broj:01-108-314-0584/07-15
  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATKINJE MR.SC. NUSRETE KEPEŠ I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Nusrete Kepeš i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom: "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta" u sastavu:
  1. Dr.sc. Refik Ćatić, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Obrad Šarenac, redovni profesor Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr.sc. Ismet Dizdarević, professor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.
  2. Kandidatkinji mr.sc. Nusreti Kepeš, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta" Član 3. Kandidatkinja je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  4. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
 16. Broj:01-108-323-0584/07-16
  ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje mentora prof.dr.sc. Refika Ćatića i komentora prof.dr.sc. Obrada Šarenca
  1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Refika Ćatića, vanrednog profesora Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, za mentora i dr.sc. Obrada Šarenca, redovnog profesora Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu, za komentora, kandidatkinji mr.sc.Nusreti Kepeš, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta".
  2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 17. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC.REDŽE BUTKOVIĆA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Redže Butkovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom " Saputnici u bosanskohercegovačkoj poeziji od 1918. do 1941.", u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Zilhad Ključanin, vanredni profesor Pedagoškog fakulkteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Vedad Spahić, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sc. Enes Kujundžić, docent Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  2. Zadatak Komisije je da prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  3. Nakon obavljenog zadatka, a u skladu sa članovima 99. i 100. Pravila Univerziteta u Zenici, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 18. Broj:01-108-305-0584/07-18
  ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC.ALMINA DAUTBEGOVIĆA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Almina Dautbegovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom " Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u Krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine", u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulkteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Sead Dizdarević, vanredni profesor Fakulteta za poslovni menadžment Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član,
  3. Dr.sc. Ferid Otajagić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  2. Zadatak Komisije je da prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  3. Nakon obavljenog zadatka, a u skladu sa članovima 99. i 100. Pravila Univerziteta u Zenici, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 19. Broj:01-108-314-0584/07-19
  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
  1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Halila Gutošića, diplomiranog ekonomiste, pod naslovom "Upravljanje kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini", koja je imenovana Odlukom Senata broj: 01-108-305-0459/07-10 od 16.05.2007.godine, u sastavu:
  1. Dr.sc. Aziz Šunje, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr.sc. Milenko Dostić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član,
  3. Dr.sc. Safet Brdarević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, komentor i član,
  4. Dr.sc.Dževad Zečić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član
  5. Dr.sc. Rifet Džogić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član
  2. Javna odbrana doktorske disertacije pred Komisjom iz člana 1. ove Odluke, obavit će se dana 27.08.2007.godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
  3. Predsjednik Komisije dr.sc. Aziz Šunje, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, rukovodit će odbranom doktorske disertacije u skladu sa Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici Za sekretara Komisije imenuje se v.as.mr.sc. Jasmin Halebić.
  4. Obavijest o odbrani doktorske disertacije bit će objavljena u dnevnoj štampi najkasnije 30 (trideset) dana prije dana koji je određen za javnu odbranu.
  5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 20. Broj:01-108-305-0584/07-21
  ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC.SAFETA AGOVIĆA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Safeta Agovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Direktne i indirektne mjere Evropske unije i njihov uticaj na otpočinjanje pregovora o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine", u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc.Azra Hadžiahmetović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr.sc.Fahrudin Šebić, redovni profesor Ekonomskg fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  3. Dr.sc. Rifat Klopić, vanredan professor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,
  2. Zadatak Komisije je da, prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ove odluke ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  3. Nakon obavljenog zadatka, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 21. Broj:01-108-305-0584/07-22
  ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA MR.SC.JASMINA HALEBIĆA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Jasmina Halebića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine", u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc.Fahrudin Šebić, redovni profesor Ekonomskg fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc.Azra Hadžiahmetović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.
  3. Dr.sc. Kadrija Hodžić, vanredan professor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,
  2. Zadatak Komisije je da, prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima U niverziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ove odluke ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  3. Nakon obavljenog zadatka, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 22. Broj:01-108-313-0584/07-23
  ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA
  1. Daje se saglasnost za izdavanje univerzitetskog udžbenika pod naslovom "Porodična/obiteljska medicina: Principi i praksa" autora prof.dr.sc. Izeta Mašića - Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici.
  2. Udžbenik ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis (Univerzitet u Zenici) koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa univerzitetskog udžbenika.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 23. Broj:01-108-313-0584/07-24
  ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA
  1. Daje se saglasnost za izdavanje univerzitetskog udžbenika pod naslovom "War Amputation" autora prof.dr.sc. Sahiba Muminagića - Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici.
  2. Udžbenik ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis (Univerzitet u Zenici) koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa univerzitetskog udžbenika.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 24. Broj:01-108-313-0584/07-25
  ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE UNIVERZITETSKOG PRIRUČNIKA
  1. Daje se saglasnost za izdavanje univerzitetskog priručnika pod naslovom "Hirurgija sa njegom - priručnik za predavanja i vježbe", autora prof.dr.sc. Sahiba Muminagića - Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici.
  2. Priručnik ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis (Univerzitet u Zenici), koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama priručnika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum odluke Senata o odobrenju štampanja rukopisa univerzitetskog priručnika.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 25. Broj:01-108-320-0584/07- 26
  ODLUKA o potvrđivanju odluka o uvjetima upisa u naredne godine studija u akademskoj 2007/08. godine
  1. Potvrđuju se odluke o uvjetima upisa u naredne godine studija u akademskoj 2007/08.godini donesene na prijedlog naučno-nastavnih vijeća imenovanih fakulteta Univerziteta u Zenici, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilima Univerziteta u Zenici i nastavnim planovima i programima.
  2. Student upisuju narednu godinu studija ako do 30 septembra tekuće godine izvrši sve obaveze iz prethodne godine studija, odnosno ako ostvari maksimum ECTS bodova utvrđenih nastavnim planom i programom.
  Student može upisati narednu godinu studija i ako do kraja akademske godine ne položi ispite iz najviše dva nastavna predmeta tekuće godine, odnosno ako ostvari minimum ECTS bodova, shodno odlukama naučno-nastavnih vijeća fakulteta, kako slijedi:
  Fakulteti                                              uvjeti za upis                                          uvjeti za upis
                                                           u II godinu studija                                u III godinu studija
  Fakultet za metalurgiju i materijale    MIN.45ECTS                                        60+MIN.45ECTS 
  Mašinski fakultet                                   MIN.45ECTS                                        60+MIN.45ECTS
  Pedagoški fakultet                                MIN.45ECTS                                        60+MIN.45ECTS
  Ekonomski fakultet                               MIN.44ECTS                                        60+MIN.44,5ECTS
  Pravni fakultet                                        MIN.45ECTS                                        60+MIN.48ECTS
  Zdravstveni fakultet                             MIN.48ECTS                                        60+MIN.51ECTS
  Islamski pedagoški fakultet               MIN.48ECTS                                        60+MIN.48ECTS
  Student može polagati ispite iz tekuće godine studija prije nego što položi ispite iz prethodne godine studija, ali ne može upisati narednu godinu studija dok ne položi ispite iz prethodne godine, odnosno student II (druge) godine studija ne može upisati III (treću) godinu studija ukoliko nije položio sve ispite I (prve) godine studija utvrđene nastavnim planom i programom organizacione jedinice/fakulteta.
  Ako student ne ispuni uvjete za upis u narednu godinu studija obnavlja upis u istu godinu studija.
  3. Svaka organizaciona jedinica/fakultet zadržava pravo utvrđivanja predmeta koji se ne mogu prenositi u narednu godinu studija.
  4. Za realizaciju Odluke zadužuju se: prorektor za nastavu i studentska pitanja, dekani i prodekani OJ-a, koordinatori ECTS-a na nivou Univerziteta i fakulteta.
  5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 26. Broj:01-108-310-00584/07-27
  O D L U K A o usvajanju Nastavnog plana i programa na studijskom Odsjeku bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Zenici
  1. Usvaja se Nastavni plan i program dodiplomskog studija - studij prvog stepena za Odsjek bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Studij iz prethodnog stava traje četiri akademske godine, odnosno osam semestara, što predstavlja ukupno 240 ECTS bodova. Studij se završava izradom i odbranom diplomskog rada. Po završetku studija studenti stiču diplomu visoke stručne spreme i stručni naziv profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.
  2. Nastavni plan i program iz tačke 1. čini sastavni dio ove Odluke.
  3. Nastavni plan i program iz tačke 1. ove Odluke primjenjuje se u nastavi počev od akademske 2006/07. godine
  4. Za realizaciju Odluke zadužuju se dekan i NNV Fakulteta.
 27. Broj:01-108-320-0584/07-28
  ODLUKA o usvajanju Nastavnog plana i programa i organizovanju III (trećeg) semestra postdiplomskog magistarskog studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  1. Usvaja se Nastavni plan i program III(trećeg) semestra postdiplomskog studija Metrologija koji je organiziran na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, koji čini sastavni dio ove Odluke
  2. Za realizaciju Odluke zadužuje se dekan, voditelj postdiplomskog studija Metrologija i Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 28. Broj:01-108-309-0584/07-29
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika
  1. Ovom Odlukom odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici kako slijedi:
  ZDRAVSTVENI FAKULTET
  - Nastavnik ( sva zvanja ) za predmete kako slijedi: - "Ginekologija i akušerstvo sa njegom" i "Ginekologija i akušerstvo sa njegom II" 1 izvršilac
  - "Zarazne bolesti sa njegom" i "Zarazne bolesti sa njegom II" 1 izvršilac - "Medicinska rehabilitacija" 1 izvršilac
  -"Epidemiologija" 2 izvršioca
  -"Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II" 1 izvršilac
  -"Zdravstveni menadžment" 1 izvršilac
  -"Palijativna njega" 1 izvršilac
  -"Intenzivna i postintenzivna njega" 1 izvršilac
  -"Imunologija" 1 izvršilac
  - Saradnik ( asistent ili viši asistent ) za predmete kako slijedi:
  - "Anatomija i histologija" 2 izvršioca
  - "Psihijatrija sa njegom" 3 izvršioca
  - "Zarazne bolesti sa njegom"i "Zarazne bolesti sa njeom II" 4 izvršioca
  - "Medicinska rehabilitacija" 4 izvršioca
  -"Epidemiologija" 2 izvršioca
  -"Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II" 4 izvršioca
  -"Zdravstveni menadžment" 2 izvršioca
  -"Gerijatrija sa njegom " i "Gerijatrija sa njegom II" 2 izvršioca
  -"Palijativna njega" 3 izvršioca
  -"Intenzivna i postintenzivna njega" 3 izvršioca
  2. Konkurs će se objaviti u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  3. Postupak po raspisanom Konkursu provodit će Naučno-nastavno vijeće i Komisija za provođenje postupka izbora Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sa izabranim nastavnicima i saradnicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 29. Broj:01-108-309-0584/07-30
  ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR NASTAVNIKA
  1. Ovom odlukom odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici kako slijedi:
  ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
  1. Izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ( napredovanje ) za naučnu oblast Akaid 1 izvršilac,
  2. Izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ( napredovanje ) za naučnu oblast Tefsir 1 izvršilac,
  3. Izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ( napredovanje ) za naučnu oblast Islamsko pravo 1 izvršilac,
  4. Izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ( napredovanje ) za naučnu oblast Pedagogija 1 izvršilac.
  2. Konkurs će se objaviti u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  3. Postupak po raspisanom Konkursu provodit će Naučno-nastavno vijeće i Komisija za provođenje postupka izbora Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sa izabranim nastavnicima i saradnicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 30. Broj:01-108-308-0584/07-31
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  1. Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane magistarske diplome kandidata Edisa Šaćirovića, stečene na Ekonomskom fakultetu u Beču (Wirtschaftsuniversitat Wien), u sastavu:
  1. Dr.sc. Fahrudin Šebić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast Ekonomska teorija i politika, predsjednik,
  2. Dr.sc. Kasim Tatić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: Mikroekonomija, član,
  3. Dr.sc. Ishak Mešić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast Marketing, član.
  2. Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  3. Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 31. Broj:01-108-308-0584/07-32
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  1. Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane magistarske diplome kandidatkinje Amele Čurković, stečene na Ekonomskom fakultetu u Berlinu i na Politehničkom univerzitetu u Cambridge-u, (Fachhochschule fur wirtschaft Berlin i Anglia Polytechnic University Cambridge) u sastavu:
  1. Dr.sc.Nenad Brkić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Marketing, predsjednik,
  2. Dr.sc.Adnan Rovčanin, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: Finansije, član,
  3. Dr.sc.Rifet Đogić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast Menadžment, član.
  2. Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  3. Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 32. Broj:01-108-308-0584/07-33
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  1. Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane magistarske diplome kandidata Mladena Šaina, stečene na Pravnom fakultetu u Minhenu (Ludwig-Maximilians-Univerziteta München), u sastavu:
  1. Dr.sc.Sead Dizdarević, vanredni profesor Fakultetu za poslovni menadžment Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, naučna oblast Poslovno pravo, predsjednik,
  2. Dr.sc.Ferid Otajagić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Državno i međunarodno javno pravo, član,
  3. Dr.sc.Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast Historija države i prava, član.
  2. Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  3. Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 33. Broj:01-108-308-0584/07-34
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  1. Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane magistarske diplome kandidata Halida Bogilovića, stečene na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u sastavu:
  1. Dr.sc.Safet Brdarević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast Projektovanje i organizacija, Obrada rezanjem i mašine alatke, predsjednik,
  2. Dr.sc.Mustafa Imamović, docent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Teorija mehanizma, Metalurške mašine, član,
  3. Dr.sc.Nedim Hodžić, docent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast Mehanika fluida, Hidraulika i pneumatika, član.
  2. Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  3. Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 34. Broj:01-108-320-0584/07-35
  ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti šefa Katedre za finansije i računovodstvo Univerziteta u Zenici
  1. Ovom odlukom dr.sc. Dževad Zečić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici , imenuje se za vršioca dužnosti šefa Katedre za finansije i računovodstvo Univerziteta u Zenici.
  2. Imenovani iz prethodnog člana bira se za vršioca dužnosti šefa Katedre do imenovanja šefa Katedre, a najduže na 4 godine.
  3. Obaveze imenovanog kao šefa Katedre utvrđene su članom 28. i 29. Pravila Univerziteta.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 35. Broj:01-108-320-0584/07-36
  ODLUKU o imenovanju šefa Katedre za islamsku misao i civilizaciju na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici
  1. Ovom odlukom dr.sc. Nusret Isanović, docent Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, imenuje se za šefa Katedre za islamsku misao i civilizaciju Univerziteta u Zenici.
  2. Imenovani se bira na period od 4 (četri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog imenovanja.
  3. Obaveze imenovanog kao šefa Katedre utvrđene su članom 28. i 29. Pravila Univerziteta.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAKLJUČCI:

 1. Broj:01-108-017-0584/07-20
  1. Zadužuje se Aras Borić dipl.bibliotekar Univerziteta u Zenici da pripremi spisak indeksiranih časopisa za sve organizacione jedinice/fakultete Univerziteta u Zenici, za sve naučno-nastavne oblasti na Univerzitetu u Zenici.
  2. Rok odmah.
 2. Broj:01-108-017-0584/07-37
  1. Organizacione jedinice/fakulteti Univerziteta u Zenici obavezne su na svojim oglasnim pločama objaviti obavijesti sa detaljnim informacijama o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita.
  2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se prodekani za nastavu i šefovi studentskih službi.
  3. Rok odmah.
 3. Broj:01-108-017-0584/07-38
  1. Zadužuju se organizacione jedinice/fakulteti da do kraja mjeseca juna tekuće godine dostave Senatu Univerziteta u Zenici odluku o imenovanju nastavničkih timova za akademsku 2007/2008.godinu, kako bi se na vrijeme mogli obaviti upisi primljenih kandidata, shodno raspisanom Konkursu za upis studenata u I godinu studija akademske 2007/2008.godine.
  2. Za realizaciju su zaduženi dekani i prodekani organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici.
4. sjednica Senata održana 16.05.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj:01-108-301-0459/07-1
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa/Natječaja za upis studenata u I godinu studija akademske 2007/2008
  Član 1.
  Usvaja se Plan upisa studenata u prvu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici u akademskoj 2007/2008 godini, i isti čini sastavni dio ove odluke.
  Član 2.
  Senat Univerziteta u Zenici će objaviti Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2007/2008 godini, po dobijenoj saglasnosti osnivača i Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studija na Univerzitetu u Zenici.
  Član 3.
  Odluku dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta Zeničko-dobojskog kantona, na saglasnost.
 2. Broj:01-108-304-0459/07-2.
  ODLUKA o izboru  dr. sc. Zarija Seizovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1.
  Dr.sc. Zarija Seizović, bira se u zvanje docenta za predmet: "Međunarodno javno pravo" odnosno "Međunarodno javno pravo I" i "Međunarodno javno pravo II" na Pravnom  fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine, za izbor  nastavnika u zvanje docenta za predmet: "Međunarodno javno pravo", prijavio se samo jedan kandidat dr.sc. Zarije Seizović.
  Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta odlukom broj: 08-200-001-0105/07 od 07.03.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za predmet: "Međunarodno javno pravo". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat dr.sc. Zarija Seizović, izabere u zvanje docenta za predmet: "Međunarodno javno pravo", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. S obzirom da se prema predmetno-planskoj strukturi dodiplomskog studija nastava iz predmeta "Međunarodno javno pravo" izvodi u dva semestra i to u V semestru kao "Međunarodno javno pravo I", a u VI semestru kao "Međunarodno javno pravo II", Komisija je predložila da se navedeni kandidat izabere na navedene predmete.
  Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 4/07 sjednici  održanoj 23.04.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog  u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 16.05.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 3. Broj:01-108-304-0459/07-3
  ODLUKA o izboru Ivane Grubešić, dipl.pravnik u zvanje asistenta
  Član 1.
  Ivana Grubešić, dipl.pravnik,  bira se u zvanje asistenta za užu naučnu oblast: "Građansko pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava  uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za naučnu oblast:"Građansko pravo" prijavila se kandidatkinja Ivana Grubešić, dipl.pravnik.
  Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta odlukom broj:08-200-001-0109/07 od 07.03.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za naučnu oblast: "Građansko pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja Ivana Grubešić, dipl.pravnik izabere u zvanje  asistenta za naučnu oblast: "Građansko pravo", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 4/07. sjednici  održanoj 23.04.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  predviđene u članu 194.stav 1. tačka 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 4. sjednici održanoj 16.05.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. Broj:01-108-304-0459/07-4
  ODLUKA o izboru Aide Džaferović, dipl.pravnik u zvanje asistenta
  Član 1.
  Aida Džaferović, dipl.pravnik,  bira se u zvanje asistenta za užu naučnu oblast: "Građansko pravo" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava  uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za naučnu oblast:"Građansko pravo" prijavila se kandidatkinja Aida Džaferović, dipl.pravnik.
  Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta odlukom broj:08-200-001-0109/07 od 07.03.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za naučnu oblast: "Građansko pravo ". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja Aida Džaferović,dipl.pravnik izabere u zvanje  asistenta za naučnu oblast: "Građansko pravo", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta je na svojoj 4/07. sjednici  održanoj 23.04.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  predviđene u članu 194.stav 1. tačka 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 4. sjednici održanoj 16.05.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. Broj:01-108-321-0459/07-5
  ODLUKA o saglasnosti na izbor dr.sc. Nusreta Isanovića u zvanje docenta
  Član 1.
  Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor dr.sc. Nusreta Isanovića u zvanje docenta za naučnu oblast "Islamska filozofija" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 6. Broj:01-108-321-0459/07-6
  ODLUKA o saglasnosti na izbor mr.sc. Ejuba Dautovića u zvanje predavača
  Član 1.
  Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor mr.sc. Ejuba Dautovića u zvanje predavača za predmet "Učenje judaizma i kršćanstva" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 7. Broj:01-108-321-0459/07-7
  ODLUKA o saglasnosti na izbor mr.sc. Izeta Pehlića u zvanje višeg asistenta
  Član 1.
  Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor mr.sc. Izeta Pehlića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Pedagogija" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 8. Broj:01-108-321-0459/07-8
  ODLUKA o saglasnosti na izbor Ibnela Ramića, prof.književnosti u zvanje asistenta
  Član 1.
  Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor Ibnela Ramića, prof. književnosti u zvanje asistenta za naučnu oblast "Bosanski jezik" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 9. Broj:01-108-323-0459/07-9
  ODLUKA o davanju saglasnosti  na imenovanje mentora i komentora
  Član 1.
  Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc. Mirsade Rizvanović, redovnog profesora Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za mentora i dr.sc.Merzuk Cacana, vanrednog profesora Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, za komentora kandidatu mr.sc.Farzetu Bikiću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu"
  Član 2.
  Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 10. Broj:01-108-305-0459/07-10
  ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU  I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1.
  Imenuje se Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc.Enise Kadunić pod naslovom " Povezanost emocionalne i socijalne sigurnosti sa motivacijskim faktorima na planu uspješnosti ovladavanja stranim jezikom" u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Lada Šestić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr.sc. Refik Ćatić, vanredni profesor, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Dževdeta Ajanović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član,
  Zamjenik člana:
  Dr.sc. Đorđe Slavnić, vanredni profesor Pedagoškof fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 2.
  Zadatak Komisije iz člana 1. ove odluke, je da izvrši ocjenu doktorske disertacije u skladu sa članom 105. Pravila Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Nakon obavljenog zadatka, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću  Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 11. Broj:01-108-305-0459/07-11
  ODLUKA o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1.
  Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nusrete Kepeš i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta" u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Refik Ćatić, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Obrad Šarenac, redovni profesor Pedagoške akademije, Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr.sc. Ismet Dizdarević, profesor emeritus, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član.
  Član 2.
  Zadatak Komisije je da prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  Član 3.
  Nakon obavljenog zadatka, a u skladu sa članovima 99. i 100. Pravila Univerziteta u Zenici, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 12. Broj:01-108-313-0459/07-12
  ODLUKA o davanju saglasnosti za izdavanje univerzitetskog udžbenika
  Član 1.
  Daje se saglasnost za izdavanje univerzitetskog udžbenika pod naslovom "Toplotni procesi u proizvodnji cementa, kreča i gipsa" autora prof.dr.sc. Asima Karića - Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
  Član 2.
  Udžbenik ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis (Univerzitet u Zenici) koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika.
  Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa univerzitetskog udžbenika.
  Član 3.           
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 13. Broj:01-108-308-0459/07-13
  ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1.
  Usvaja se izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome (doktorat nauka) kandidata Zlatka Ćesića, stečene na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,  kojom je stekao naučno zvanje  "DOKTOR PRAVNIH NAUKA".
  Član 2.
  Na osnovu ove odluke Rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji diplome doktorata nauka.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 14. Broj:01-108-308-0459/07-14
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1.
  Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Amele Čurković,dipl. anglist i germanist, u sastavu:
  1. Dr.sc. Đorđe Slavnić, doktor književnohistorijskih nauka, vanredni profesor, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik
  2. Dr.sc. Nadira Aljović, oblast engleski jezik, docent, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član
  3. Dr.sc. Vladimir Karabalić, doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filologije, docent, Filozofski fakultet u Osijeku Sveučilište u Osijeku, član
  4. Dr.sc. Željko Uvanović, doktor humanističkih znanosti, docent Filozofski fakultet u Osijeku Sveučilište u Osijeku, član
  5. Dr.sc. Refik Ćatić, doktor pedagoških nauka, vanredni profesor Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2.
  Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  Član 3.
  Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 15. Broj:01-108-308-0459/07-15
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1.
  Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Sabahudina Džemića, prof. engleskog jezika, u sastavu:
  1. Dr.sc. Lada Šestić, doktor anglistike, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. Dr.sc. Đorđe Slavnić, doktor književnohistorijskih nauka, vanredni profesor Pedagoškog fakutleta Univerziteta u Zenici, član
  3. Dr.sc. Nadira Aljović, doktor anglistike, docent Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2.
  Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  Član 3.
  Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 16. Broj:01-108-309-0459/07-16
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika
  Član 1.
  Ovom odlukom odobrava se raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kako slijedi:
  PRAVNI FAKULTET:
  Nastavnik u sva zvanja za predmete:
  - "Institucije rimskog prava"                                                                1 izvršilac
  - "Uvod u nauku o državi i pravu"                                                                    1 izvršilac
  - "Komparativna pravna historija"                                                                   1 izvršilac
  - "Struktura prava"                                                                               1 izvršilac
  - "Bračno pravo"                                                                                              1 izvršilac
  - "Moderne pravne kodifikacije"                                                                       1 izvršilac
  - "Savremeni pravno politički sistemi"                                                            1 izvršilac
  - "Uvod u građansko pravo"                                                                1 izvršilac
  - "Nasljedno pravo"                                                                             1 izvršilac
  - "Roditeljsko i starateljsko pravo"                                                                  1 izvršilac
  - "Stvarno pravo"                                                                                             1 izvršilac
  - "Finansije i finansijsko pravo"                                                                       1 izvršilac
  - "Krivično procesno pravo I"                                                              1 izvršilac
  - "Krivično procesno pravo II"                                                              1 izvršilac
  - "Međunarodno javno pravo I"                                                                        1 izvršilac
  - "Međunarodno javno pravo II"                                                                       1 izvršilac
  - "Obligaciono pravo - opći dio"                                                                      1 izvršilac
  - "Obligaciono pravo - posebni dio"                                                    1 izvršilac
  - "Radno pravo"                                                                                               1 izvršilac
  - "Osnove evropskog privatnog prava"                                                           1 izvršilac
  - "Uvod u pravo evropske unije"                                                                      1 izvršilac
  - "Međunarodno krivično pravo"                                                                      1 izvršilac
  - "Socijalno pravo"                                                                               1 izvršilac
  EKONOMSKI FAKULTET:
  Saradnik u zvanju asistenta:
  - Za užu naučnu oblast "Marketing"                                              1 izvršilac
  Član 2.
  Konkurs će se raspisat u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Postupak po raspisanom Konkursu provodiće naučno-nastavna vijeća i komisije za provođenje postupka izbora  Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Sa izabranim nastavnicima i saradnicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 17. Broj:01-108-309-0459/07-17
  ODLUKA o promjeni stečenog naziva po završetku studija
  Član 1.
  U cilju izjednačavanja zvanja koja se stiču po završetku trogodišnjih studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, na odsjecima:
  1. Opšte mašinstvo - dosadašnji naziv zvanja: strukovni diplomirani inženjer
  2. Proizvodni biznis - naziv zvanja: diplomirani proizvodni inženjer
  donosi se odluka o promjeni naziva koje se stiče po završetku studija na odsjeku Opšte mašinstvo sa dosadašnjeg - strukovni diplomirani inženjer u DIPLOMIRANI STRUKOVNI INŽENJER.
  Član 2.
  Za realizaciju odluke zadužuje se Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 18. Broj:01-108-309-0459/07-18
  ODLUKA o ratifikaciji Memoranduma o razumijevanju projekta
  Član 1.
  Ratifikuje se Memorandum o razumijevanju projekta između ATA- Općina Zenica -Univerzitet u Zenici - Ministarstvo za privredu - ZEDA - BSC - REZ - Privredna komora.
  Član 2.
  Memorandumom o razumijevanju se ostvaruje kroz ostvarenje zajedničkih ciljeva i sprovođenju aktivnosti BSC-a Zenica.
  Član 3.
  Za realizaciju ove odluke zadužuju se Rektor i Prorektor za NIR i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 19. Broj:01-108-301-0459/07-21
  P R I J E D L O G  O D L U K E o visini participacije cijena usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici obavljaju za studente
  Član 1.
  Visina participacije cijena usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici obavljaju za studente, utvrđuje se za slijedeće usluge:
  1. Prvi upis u akademsku godinu    100,00 KM
  2. Ponovni upis u istu godinu studija    200,00 KM
  3. Prijemni ispit      40,00 KM
  4. Nastavni plan i program do 50 stranica
  - svaka naredna stranica
       50,00 KM
  5,00 KM
  5. Engleska verzija Nastavnog plana i programa do 50 stranica
  - svaka naredna stranica
     150,00 KM
  5,00 KM
  6. Nastavni plan po režimu trimestra      30,00 KM
  7. Uvjerenje o položenim ispitima      20,00 KM
  8. Uvjerenje o diplomiranju za studente po prestanku statusa redovnog studenta      30,00 KM
  9. Uvjerenje za razne svrhe        5,00 KM
  10. Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja    100,00 KM
  11. Diploma dodiplomskog studija      90,00 KM
  12. Diploma postdiplomskog studija    100,00 KM
  13. Prijava za ispit        0,50 KM
  14. Komisijski ispit      60,00 KM
  15. Polaganje diplomskog ispita dodiplomskog studija       60,00 KM
  16. Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u BiH po nastavnom predmetu         5,00 KM
  17. Priznavanje ispita za prelaznike sa inostranih visokoškolskih
  ustanova po nastavnom predmetu
  15,00 KM
  18. Nostrifikacija diploma dodiplomskog studija po nastavnom predmetu       15,00 KM
  19. Nostrifikacija diploma postdiplomskog studija  1.000,00 KM
  20. Nostrifikacija diplome doktorske disertacije  1.500,00 KM
  21. Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski staž
  - za nepoložene ispite (po ispitu)
  - za izradu i odbranu diplomskog rada
       
  30,00 KM
  150,00 KM
  22. Revers za podizanje dokumenata        5,00 KM
  23. Ispis sa fakulteta      50,00 KM
  Član 2.
  Za prvi upis na godinu studija, u akademskoj 2007/2008. godini, od plaćanja upisnine iz tačke 1. ove odluke, oslobođeni su članovi porodica šehida i poginulih boraca.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za akademsku 2007/2008.godinu.
 20. Broj:01-108-301-0459/07-22
  P R I J E D L O G   O D L U K E o visini troškova redovnog-samofinansirajućeg studija i
  cjeloživotno učenje-vanredni studij
  Član 1.
  Visina troškova redovnog-samofinansirajućeg studija i cjeloživotno učenje-vanredni studij na fakultetima Univerziteta u Zenici za dva semestra, utvrđuje se u iznosu kako slijedi:
  1. Za fakultete (Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici) u iznosu od 900,00 KM (slovima: devetstotina KM),
  2. Za fakultete (Pedagoški, Pravni, Ekonomski i Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici) u iznosu od 1.200,00 KM (slovima: hiljadudvijestotine KM).
  Član 2.
  Visina troškova za obnovu upisa iste godine redovnog-samofinansirajućeg studija i cjeloživotno učenje-vanredni studij iznosi 100,00 KM (slovima: stotinu konvertibilnih maraka) za svaki nepoloženi ispit, s tim da ukupan iznos ne može preći visinu troškova iz tačke 1. ove odluke.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za akademsku 2007/2008.godinu.
 21. Broj:01-108-301-0459/07-22
  P R I J E D L O G  O D L U K E o visini školarine za studente strane državljane
  Član 1.
  Visina školarine za studente strane državljane u akademskoj 2007/2008.godini utvrđuje se po fakultetima u iznosu kako slijedi:
  FAKULTETI I god.
  studija
  (u KM)
  II god.
  studija
  (u KM)
  III god.
  studija
  ( u KM)
  IV god. studija
  ( u KM)
  V god.
  Studija
  (u KM)
  Fakultet za metalurgiju i materijale 2.000 2.500 3.000 3.000 /
  Mašinski fakultet 2.000 2.500 3.000 3.000 2.500
  Pedagoški fakultet 2.000 1.500 1.800 1.800 /
  Zdravstveni fakultet 2.000 1.500 1.800 / /
  Pravni fakultet 1.300 1.500 1.800 / /
  Ekonomski fakultet 1.300 1.500 1.800 / /
  Član 2.
  Studenti državljani Republike Turske koji su upisani na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici odsjek Turski jezik i književnost, oslobođaki  se troškova studija iz člana 1. ove odluke.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta Zeničko-dobojskog kantona.
ZAKLJUČCI:
 1. Broj:01-108-017-0459/07-19
  1. Zadužuje se rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović i dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić, da obave razgovor sa Osnivačem, odnosno resornim ministarstvom o broju upisanih kandidata u akademskoj 2007/2008.godini za Pedagoški fakultet - Odsjek "Razredna nastava".
  2. Na osnovu obavljenih razgovora napraviti konačan pregled o broju upisanih kandidata u I godinu studija.
  3. Prijedlog odluka o visini participacije cijena usluga, odluke o visini školarine za redovni-samofinansirajući studij i cjeloživotno učenje-vanredni studij uputiti Osnivaču Univerziteta u Zenici, radi davaljanja saglasnosti.
  4. Predložena je razlika u cijeni redovnog-samofinansirajućeg studija i cjeloživotno učenje-vanredni studij na fakultetima Univerziteta u Zenici radi stimulacije studija tehničkih fakulteta na Univerzitetu u Zenici i ustaljene prakse u zemljama Zapadne Evrope.
  5. Rok: odmah.
 2. Broj:01-108-017-0459/07-20
  Godišnji odmori zaposlenika Univerziteta u Zenici za 2007.godinu obavit će se u periodu kako slijedi:
  - godišnji odmori za 2007.godinu za nastavno osoblje počinje od 16.07. i trajat će do 27.08.2007.godine.
  - godišnji odmori za administrativno i ostalo osoblje na Univerzitetu u Zenici obavit će se jedan dio kolektivni godišnji odmor u trajanju od 01.08. do 15.08.2007.godine, preostali dani po potrebi i mogućnostima.
  - Zadužuju se dekani i sekretari organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici za realizaciju zaključka.
3. sjednica Senata održana 04.04.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj:01-108-304-0323/07-1
  ODLUKA o izboru  dr. sc. Nedeljka Vukojevića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1.
  Dr.sc. Nedeljko Vukojević, viši asistent, bira se u zvanje docent za užu naučnu oblast: "Mašinski elementi i konstrukcije" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine, za izbor  nastavnika u zvanje docenta za naučnu oblast: "Mašinski elementi i konstrukcije", prijavio se jedan  kandidat dr.sc. Nedeljko Vukojević.
  Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta odlukom broj: 03-200-001-0140/07 od 22.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za naučnu oblast: "Mašinski elemnti i konstrukcije".U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat dr.sc. Nedeljko Vukojević, izabere u zvanje docenta za naučnu oblast: "Mašinski elementi i konstrukcije", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na svojoj III/20067 sjednici  održanoj 22.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta 
  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog  u naučno-nastavno zvanje docenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 2. Broj:01-108-304-0323/07-2
  ODLUKA o izboru Nirhana Nikontovića, dipl.inž.maš. u zvanje asistenta
  Član 1.
  Nirhan Nikontović, dipl.inž.maš.,  bira se u zvanje asistent za užu naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava  uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za naučnu oblast:"Energetika i procesno inženjerstvo" prijavio se jedan kandidat Nirhan Nikontović, dipl.inž.maš.
  Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta odlukom broj:200-305-0500/06 od 23.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat Nirhan Nikontović, dipl.inž.maš. izabere u zvanje  asistenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 22.02.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  predviđene u članu 194.stav 1. tačka 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 3. Broj:01-108-304-0323/07-3
  ODLUKA o izboru Hermine Alajbegović, dipl.mat. u zvanje asistenta
  Član 1.
  Hermina Alajbegović, dipl.mat., bira se zvanje asistenta za predmet: "Linearna algebra i Analitička geometrija" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za predmet: "Linearna algebra i Analitička geometrija", prijavile su se dvije kandidatkinje: Hermina Alajbegović, dipl.mat. i Biljana Soldar dipl.mat.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta, na svojoj sjednici održanoj 14.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za predmet: "Linerana algebra i Analitička geometrija". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja Hermina Alajbegović, dipl.mat. izabere u zvanje  asistenta za predmet: "Linerana algebra i Analitička geometrija", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj VII/2007. sjednici  održanoj 15.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. Broj:01-108-304-0323/07-4
  ODLUKA o izboru  dr. sc. Ademira Hadžismailovića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1.
  Dr.sc. Ademir Hadžismailović, bira se u zvanje docenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine, za izbor  nastavnika u zvanje docenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II", prijavio se jedan  kandidat dr.sc. Ademir Hadžismailović.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta odlukom broj:05-200-001-0019/07 od 07.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II".U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat dr.sc. Ademir Hadžismailović, izabere u zvanje docenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i"Hirurgija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 19.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta 
  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog  u naučno-nastavno zvanje docenta za navedene nastavne predmete.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 04.04..2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. Broj:01-108-304-0323/07-5
  ODLUKA o izboru Edina Selimovića, dr.stomatologije u zvanje asistenta
  Član 1.
  Edin Selimović, asistent,  bira se u isto zvanje - asistent za nastavni predmet: "Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  16.01.2007.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavni predmet: "Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom", prijavila su se 4 (četri) kandidata..
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0021/06 od 06.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za nastavni predmet: "Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat Edin Selimović, dr.stomatologije izabere u zvanje  asistenta za nastavni predmet: "Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj II/20067 sjednici  održanoj 19.03.20067godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovanog  u zvanje asistenta za navedeni nastavni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 6. Broj:01-108-304-0323/07-6
  ODLUKA o izboru Larise Gavran, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1.
  Larisa Gavran, dr.medicine,  bira se u zvanje asistenta za predmet: "Porodična medicina" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava  uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za predmet :"Porodična medicina" prijavilo se 5 (pet) kandidata.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta odlukom broj:05-200-001-0027/07 od 07.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za predmet: "Porodična medicina". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja Larisa Gavran, dr.medicine izabere u zvanje  asistenta za predmet: "Porodična medicina", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 19.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  predviđene u članu 194.stav 2. tačka 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 7. Broj:01-108-304-0323/07-7
  ODLUKA o izboru Ibrahima Glede, dr.medicine. u zvanje asistenta
  Član 1.
  Ibrahim Gledo, dr.medicine,  bira se u zvanje asistenta za predmet: "Porodična medicina" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava  uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 16.01.2007.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za predmet :"Porodična medicina" prijavilo se 5 (pet) kandidata.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta odlukom broj:05-200-001-0027/07 od 07.02.2007.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za predmet: "Porodična medicina". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat Ibrahim Gledo, dr.medicine izabere u zvanje  asistenta za predmet: "Porodična medicina", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 19.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  predviđene u članu 194.stav 2. tačka 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 8. Broj:01-108-304-0323/07-8
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Semina Kasuma u zvanje višeg asistenta
  Član 1.
  Mr..sc. Semin Kasum, viši asistent, bira se u isto zvanje-viši asistent za užu naučnu oblast: "Menadžment"  na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  13.12.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Menadžment", prijavila su se 4 (četri) kandidata.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, odlukom broj: 06-200-001-0416/06 od 26.12.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Menadžment". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc.Semin Kasum, izabere u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Menadžment", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 13.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 9. Broj:01-108-304-0323/07-9
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Dijane Redžović u zvanje višeg asistenta
  Član 1.
  Mr..sc. Dijana Redžović, bira se u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast: "Menadžment"  na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  13.12.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Menadžment", prijavila su se 4 (četri) kandidata.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, odlukom broj: 06-200-001-0416/06 od 26.12.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Menadžment". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja mr.sc.Dijana Redžović, izabere u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Menadžment", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 13.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 10. Broj:01-108-304-0323/07-10
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Adnana Džane u zvanje višeg asistenta
  Član 1.
  Mr..sc. Adnana Džano, bira se u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast: "Ekonomska toerija i politika"  na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  13.12.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Ekonomska teorija i politika", prijavila su se 3 (tri) kandidata.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, odlukom broj: 06-200-001-0414/06 od 26.12.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Ekonomska teorija i politika". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc.Adnan Džano, izabere u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Ekonomska teorija i poltika", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 13.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 11. Broj:01-108-304-0323/07-11
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Suvada Isakovića u zvanje višeg asistenta
  Član 1.
  Mr..sc. Suvad Isaković, bira se u zvanje višeg asistenta za predmet: "Marketing"  na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2.
  Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  13.12.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Marketing", prijavilo se 5 (pet) kandidata.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, odlukom broj: 06-200-001-0413/06 od 26.12.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Marketing". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc.Suvad Isaković, izabere u zvanje višeg asistenta za predmet: "Marketing", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na svojoj II/2007. sjednici  održanoj 13.03.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na 3. sjednici održanoj 04.04.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 12. Broj:01-108-314-0323/07-12
  ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Farzeta Bikića i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1.
  Usvaja  se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Farzeta Bikića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom: "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu", u sastavu:
  1. Dr.sc. Mirsada Rizvanović, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Petar Petrovski, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Merzuk Cacan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.
  Član 2.
  Kandidatu mr.sc. Farzetu Bikiću, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu."
  Član 3.
  Kandidat je dužan doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4.
  Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta  u Zenici.
  Član 5.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 13. Broj:01-108-323-0323/07-13
  ODLUKA o davanju saglasnosti  na imenovanje komentora
  Član 1.
  Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Milana Tomljanovića, vanrednog profesora Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za komentora kandidatu mr.sc.Ilhanu Bušatliću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Prilog proučavanju promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela Termoelektrane Kakanj".
  Član 2.
  Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 14. Broj:01-108-305-0323/07-14
  ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU  I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Član 1.
  Imenuje se Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc.Halila Gutošića pod naslovom " Upravljanje kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike  malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini" u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Aziz Šunje, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr.sc. Milenko Dostić, redovni profesor, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr.sc. Safet Brdarević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  4. Dr.sc. Dževad Zečić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  5. Dr. sc. Rifet Đogić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Zamjenik člana
  1. Dr.sc. Zijada Rahimić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
  Član 2.
  Zadatak Komisije iz člana 1. ove odluke, je da izvrši ocjenu doktorske disertacije u skladu sa članom 105. Pravila Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Nakon obavljenog zadatka, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Nastavno-naučnom vijeću Ekonomskog  fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 15. Broj:01-108-308-0323/07-15
  O D L U KU o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1.
  Usvaja se izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija (VI-stepen), kandidata Zorana Gacića i Radivoja Vidakovića, stečenih na Višoj tehničkoj školi Užice, R. Srbija,  kojom su stekli stručno zvanje  "inženjer metalurgije".
  Član 2.
  Na osnovu ove odluke Rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji diplome dodiplomskog studija.
  Član 3.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 16. Broj:01-108-308-0323/07-16
  ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1.
  Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane diplome (doktorat pravnih nauka) kandidata Zlatka Ćesića, stečene na Pravnom fakultetu Sveučilište u Splitu, u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Halid Kurtović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici - za naučnu oblast:"Ekonomska teorija i politika", predsjednik,
  2. Dr.sc. Ferid Otajagić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici - za naučnu oblast: "Državno i međunarodno javno pravo", član,
  3. Dr.sc. Salih Jalimam, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici - za naučnu oblast: "Historija države i prava", član.
  Član 2.
  Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  Član 3.
  Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 17. Broj:01-108-320-0323/07-17
  ODLUKA o usvajanju nastavnog plana i programa i organizovanju postdiplomskog magistarskog studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  Član 1.
  Usvaja se nastavni plan i program postdiplomskog magistarskog studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici pod nazivom: "Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša".
  Član 2.
  Raspisivanje konkursa kao i početak nastave odrediće Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta.
  Član 3.
  Za realizaciju ove odluke zadužuje se doc.dr.sc. Šefket Goletić i Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 18. Broj:01-108-309-0323/07-18
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika
  Član 1.
  Ovom odlukom odobrava se raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici kako slijedi: FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
  1. Nastavnik u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast:
  "Metalni materijali"                                                                           1 izvršilac
  1. Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast:
  "Metalni materijali"                                                                          1 izvršilac  
  MAŠINSKI FAKULTET                                                            
  1. Saradnik u zvanje asistenta  za naučnu oblast:
  " Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije"                                                    1 izvršilac
  Član 2.
  Konkurs će se raspisat u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 3.
  Postupak po raspisanom Konkursu provodiće naučno-nastavna vijeća i komisije za provođenje postupka izbora  Fakulteta za metalurgiju i materijale i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Sa izabranim nastavnicima i saradnicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 19. Broj:01-108-303-0323/07-19
  ODLUKA o imenovanju Projektnog tima za izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja  "Centra za izvrsnost u drvopreradi" na Univerzitetu u Zenici.
  Član1.
  Imenuje se Projektni Tim za izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja "Centra za izvrsnost u drvopreradi" na Univerzitetu u Zenici , u sljedećem sastavu:
  1. Prof.dr.sci. Darko Petković, prorektor za NIR i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, rukovoditelj Projektnog tima,
  2. Prof.dr.sci. Dušan Vukojević, v.d. dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Prof.dr.sci. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, član,
  4. Prof. dr.sci. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  5. Doc.dr.sci. Rifet Đogić, prodekan za Nir i međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  6. Doc.dr.sci. Ishak Mešić prodekan za nastavu i studentska pitanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  7. Prof.dr.sci Mirsada Oruč, direktor o.j. Metalurskog instituta "Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici, član,
  8. Mr.sci. Ismar Alagić, šef za razvoj klastera REZ Zenica, član,
  9. Mr.sci. Šefkija Botonjić, predsjednik Privredne komore ZDK, član,
  10. Mr.sci. Nino Serdarević, asistent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  11. Edin Begović, asistent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  12. Amir Abazović,dipl.ing., Ministarstvo privrede ZDK, član,
  13. Ana Stojančić, dipl.prof., Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, član,
  14. Đenana Čolaković, dipl.ing., sekretar Busines Service Centra Vlade ZDK, član i
  15. Muhsin Ibrahimagić, dipl.ing, direktor Zeda Zenica, član.
  Član 2.
  Zadatak Projektnog tima je da u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke ponudi članovima Senata Univerziteta u Zenici Elaborat o opravdanosti formiranja "Centar za izvrsnost u drvopreradi".
  Član 3.
  Za realizaciju ove odluke zadužuje se rukovoditelj Projektnog tima, prof.dr.sci. Darko Petković.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. sjednica Senata održana 28.02.2007. godine
ODLUKE:
 1. Broj:01-108-304-0225/07-1
  ODLUKA o izboru dr. sc. Nedima Hodžića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1.
  Dr.sc. Nedim Hodžić, docent, bira se u isto zvanje - docent za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine, za izbor nastavnika u zvanje docenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo", prijavio se jedan kandidat doc.dr.sc. Nedim Hodžić. Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta odlukom broj:200-305-0498/06 od 23.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo".U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat doc.dr.sc. Nedim Hodžić, izabere u zvanje docenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na svojoj IX/2006. sjednici održanoj 26.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 2. Broj:01-108-304-0225/07-2
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Edina Berberovića u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc. Edin Berberović, asistent, bira se u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo"  na  Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo", prijavio se jedan kandidat mr.sc. Edin Berberović, dipl.inž.maš.
  Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta, rješenjem broj: 200-305-0499/06 od 23.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc.Edin Berberović, izabere u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Energetika i procesno inženjerstvo", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na svojoj IX/2006. sjednici  održanoj 26.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedenu naučnu oblast.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 3. Broj:01-108-304-0225/07-3
  ODLUKA o izboru dr.sc. Alme Omerspahić u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora
  Član 1. Dr.sc. Alma Omerspahić, docent, bira se u zvanje vanrednog profesora za predmet: "Diferencijalne jednačine" na  Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 6 (šest) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  25.04.2006.godine, za izbor  nastavnika u zvanje vanrednog profesora za predmet: "Diferencijalne jednačine", prijavila se jedna kandidatkinja doc.dr.sc.Alma Omerspahić.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na svojoj sjednici, održanoj 14.11.2006.godine donijelo je odluku broj: 04-200-01-43/2006/07  kojom je imenovana  Komisija za pripremanje prijedloga  za izbor nastavnika  u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za predmet: "Diferencijalne jednačine". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja doc.dr.sc.Alma Omerspahić, izabere u zvanje vanrednog profesora za predmet: Diferncijalne jednačine", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj VI/2006. sjednici  održanoj 02.02.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovane  u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za  navedeni predmet.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  propisane u članu 81. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. Broj:01-108-304-0225/07-4
  ODLUKA o izboru  dr. sc. Enesa Kujundžića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Enes Kujundžić, bira se u zvanje docenta za predmet: "Usmena književnost" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine, za izbor  nastavnika u zvanje docenta za naučnu oblast: "Književnost", prijavio se jedan  kandidat dr.sc.Enes Kujundžić.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na sjednici održanoj 03.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za naučnu oblast: "Književnost".U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat dr.sc. Enes Kujundžić, izabere u zvanje docenta za predmet:      "Usmena književnost", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj V. sjednici  održanoj 09.01.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta 
  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog  u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. Broj:01-108-304-0225/07-5
  ODLUKA o izboru  dr. sc. Senada Balića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Senad Balić, docent, bira se u isto zvanje - docent za predmet: "Principi programiranja" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine, za izbor  nastavnika u zvanje docenta za predmet: "Principi programiranja", prijavila su se dva kandidata doc.dr.sc.Senad Balić i dr.sc. Haris Šupić.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na 3. sjednici održanoj 14.11.2006.godine, odlukom broj: 016-35-06 imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za predmet: "Principi programiranja".U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat doc.dr.sc. Senad Balić, izabere u zvanje docenta za predmet: "Principi programiranaj", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj VI. sjednici  održanoj 02.02.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta 
  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog  u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet.Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 6. Broj:01-108-304-0225/07-6
  ODLUKA o izboru  dr. sc. Senada Balića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Senad Balić, docent, bira se u isto zvanje - docent za predmet: "Računarska grafika" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine, za izbor  nastavnika u zvanje docenta za predmet: "Računarska grafika", prijavio se jedan kandidata doc. dr.sc.Senad Balić.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na 3. sjednici održanoj 14.11.2006.godine, odlukom broj: 016-35-06, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za predmet: "Računarska grafika".U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat dr.sc. Senad Balić, izabere u zvanje docenta za predmet: "Računarska grafika", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj VI. sjednici  održanoj 02.02.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta 
  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog  u naučno-nastavno zvanje docenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 7. Broj:01-108-304-0225/07-7
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Almira Huskanovića u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc. Almir Huskanović, viši asistent, bira se u isto zvanje - viši asistent za predmete: "Analiza I", " Analiza II" i " Analiza III"  na  Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmete: "Analiza I", "Analiza II" i "Analiza III", prijavila su se dva kandidata mr.sc. Almir Huskanović, viši asistent i Biljana Soldar, dipl.matematičar.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta, odlukom broj: 04-200-01-37/2006/07 od 14.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za predmete: " Analiza I", "Analiza II" i "Analiza III". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc.Almir Huskanović, izabere u zvanje višeg asistenta za predmete: "Analiza I, "Analiza II" i " Analiza III", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj V. sjednici  održanoj 09.01.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedene predmete.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 8. Broj:01-108-304-0225/07-8
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Samire Ćerim u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc. Samira Ćerim, viši asistent, bira se u isto zvanje viši - asistent za predmet: "Aplikativni softver"  na  Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Aplikativni softver", prijavila su se tri kandidata: mr.sc.Samir Lemeš, mr.sc. Samira Ćerim,  i Nedžad Šaranović, dipl.inž. el.teh.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj 14.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Aplikativni softver". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja mr.sc. Samira Ćerim, izabere u zvanje višeg asistenta za predmet: "Aplikativni softver", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj V. sjednici  održanoj 09.01.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 9. Broj:01-108-304-0225/07-9
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Samire Ćerim u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc. Samira Ćerim, viši asistent, bira se u isto zvanje viši - asistenta za predmet: "Osnovi računarskih sistema" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Osnovi računarskih sistema", prijavila su se dva kandidata: mr.sc. Samira Ćerim, viši asistent i Nedžad Šaranović, dipl.inž. el.teh..
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj 14.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Osnovi računarskih sistema". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja mr.sc. Samira Ćerim, izabere u zvanje višeg asistenta za predmet: "Osnovi računarskih sistema", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj V. sjednici  održanoj 09.01.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 10. Broj:01-108-304-0225/07-10
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Samira Lemeša u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc. Samir Lemeš, viši asistent, bira se u isto zvanje viši - asistent za predmet: "Programiranje za Internet" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Programiranje za Internet", prijavila su se tri kandidata: mr.sc. Samir Lemeš, viši asistent, mr.sc. Samira Ćerim, viši asistent i Nedžad Šaranović, dipl.inž. el.teh.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj 14.11.2006.godine, odlukom broj: 04-200-01-33/2006/07 imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Programiranje za Internet". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc. Samir Lemeš, izabere u zvanje višeg asistenta za predmet: "Programiranje za Internet", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj V. sjednici  održanoj 09.01.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 11. Broj:01-108-304-0225/07-11
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Samira Lemeša u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc. Samir Lemeš, viši asistent, bira se u isto zvanje viši - asistent za predmet: "Operativni sistemi i računarske mreže" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Operativni sistemi i računarske mreže", prijavila su se tri kandidata: mr.sc.Samir Lemeš, viši asistent, mr.sc. Samira Ćerim, viši asistent i Nedžad Šaranović, dipl.inž. el.teh.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj 14.11.2006.godine, odlukom broj: 04-200-01-41/2006/07 imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Operativni sistemi i računarske mreže". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc. Samir Lemeš, izabere u zvanje višeg asistenta za predmet: "Operativni sistemi  i računarske mreže", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj V. sjednici  održanoj 09.01.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedeni predmet.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 12. Broj:01-108-304-0225/07-12
  ODLUKA o izboru  mr. sc. Edina Hadžikadunića u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr.sc.Edin Hadžikadunić, dipl.inž.el.teh., bira se u zvanje višeg asistenta za predmet: "Metodika nastave informatike" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od  10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Metodika nastave informatike", prijavio se jedan kandidata mr.sc. Edin Hadžikadunić, dipl.inž.el.teh.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj 14.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor  saradnika u zvanje višeg asistenta za predmet: "Metodika nastave informatike". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat mr.sc. Edin Hadžikadunić, izabere u zvanje višeg asistenta za predmet: "Metodika nastave informatike", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj V. sjednici  održanoj 09.01.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta  radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje višeg asistenta za navedeni predmet.Obzirom da imenovani ispunjava uslove  propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 13. Broj:01-108-304-0225/07-13
  ODLUKA o izboru Safeta Hamedovića, dipl.mat. u zvanje asistenta
  Član 1. Safet Hamedović,asistent,  bira se u isto zvanje - asistent za predmete: "Numerička matematika I", Numerička matematika II" i " Numerička matematika III" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za predmete: "Numerička matematika I", Numerička matematika II" i "Numerička matematika III", prijavila su se dva kandidata Safet Hamedović, dipl.mat. i Biljana Soldar dipl.mat.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta, odlukom broj: 016-34-06 od 14.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za predmete: "Numerička matematika I", "Numerička matematika II" i "Numerička matematika III". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidat Safet Hamedović, dipl.mat. izabere u zvanje  asistenta za predmete: "Numerička matematika I", Numerička matematika II" i " Numerička matematika III", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj VI. sjednici  održanoj 02.02.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedene predmete.
  Obzirom da imenovani ispunjava uslove  predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 2. sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 14. Broj:01-108-304-0225/07-14
  ODLUKA o izboru Lamije Hukeljić, dr. medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Lamija Hukeljić, dr.medicine, bira se u zvanje asistenta za predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na  Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i " Pedijatrija sa njegom II", prijavilo se šest kandidata.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj: 05-200-001-0156/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga  za izbor saradnika-asistenta  za predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila  da se kandidatkinja Lamija Hukeljić, dr. medicine izabere u zvanje  asistenta za predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i " Pedijatrija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta.
  Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj I/07. sjednici  održanoj 06.02.2007.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj  i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke  o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene predmete.
  Obzirom da imenovana ispunjava uslove  predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na 2. sjednici održanoj 28.02.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 15. Broj:01-108-314-0225/07-15
  ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Murisa Bajramovića i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1. Usvaja  se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Murisa Bajramovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom: "Metaprozni aspekti u postmodernističkom bosanskohercegovačkom romanu" u sastavu:
  1. Dr.sc. Zilhad Ključanin, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Alija Pirić, vanredni profesor Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član,
  3. Dr.sc. Enes Kujundžić, docent Filozofskog fakuklteta Univerziteta u Tuzli, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Murisa Bajramovića, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Metaprozni aspekti u postmodernističkom bosanskohercegovačkom romanu."
  Član 3. Kandidat je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta  u Zenici.
  Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 16. Broj:01-108-323-0225/07-16
  ODLUKA o davanju saglasnosti  na imenovanje mentora prof.dr.sc. Zilhada Ključanina i komentora prof.dr.sc. Alije Pirića
  Član 1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Zilhada Ključanina, vanrednog profesora Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, za mentora i dr.sc. Alije Pirića, vanrednog profesora Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, za komentora, kandidatu mr.sc.Murisu Bajramoviću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Metaprozni aspekti u postmodernističkom bosanskohercegovačkom romanu".
  Član 2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 17. Broj:01-108-309-/07
  ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika
  Član 1. Ovom odlukom odobrava se raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici kako slijedi:
        - Nastavnik u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) za naučnu oblast:
  " Ekstraktivna metalurgija gvožđa i čelika"                                                          1 izvršilac
  Član 2. Konkurs će se raspisat u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Postupak po raspisanom Konkursu provodiće Naučno-nastavno vijeće i Komisija za provođenje postupka izbora Fakulteta za metalurgiju i materijale  Univerziteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 18. Broj:01-108-314-0225/07-17
  ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Tarika Obralića i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1. Usvaja  se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Tarika Obralića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom: "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (obrazovnom menadžmentu)" u sastavu:
  1. Dr.sc. Dževad Termiz, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr.sc. Refik Čatić, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc.Damir Kukić, docent Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc.Tariku Obraliću, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (obrazovnom menadžmentu)."
  Član 3. Kandidat je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta  u Zenici.
  Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 19. Broj:01-108-323-0225/07-18
  ODLUKA o davanju saglasnosti  na imenovanje mentora prof.dr.sc. Dževada Termiza i komentora prof.dr.sc. Refika Čatića
  Član 1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Dževada Termiza, vanrednog profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, za mentora i dr.sc. Refika Čatića, vanrednog profesora Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, za komentora, kandidatu mr.sc. Tariku Obraliću radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (obrazovnom menadžmentu)".
  Član 2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 20. Broj:01-108-314-0225/07-19
  ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ilhana Bušatlića i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1. Usvaja  se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ilhana Bušatlića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom: "Prilog proučavanja promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela Termoelektrane Kakanj" u sastavu:
  1. Dr.sc. Zijad Pašić, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Emir Hodžić, vanredni profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, član,
  3. Dr.sc.Milan Tomljanović, vanredni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc.Ilhanu Bušatliću, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Prilog proučavanja promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela Termoelektrane Kakanj."
  Član 3. Kandidat je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta  u Zenici.
  Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 21. Broj:01-108-323-0225/07-20
  ODLUKA o davanju saglasnosti  na imenovanje mentora prof.dr.sc. Zijada Pašića
  Član 1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Zijada Pašića, redovnog profesora Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za mentora, kandidatu mr.sc. Ilhanu Bušatliću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Prilog proučavanju promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela Termoelektrane Kakanj".
  Član 2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 22. Broj:01-108-305-0225/07-21
  ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Farzeta Bikića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim  naslovom " Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu" u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Mirsada Rizvanović, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc.Petar Petrovski, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc.Merzuk Cacan, vanredni profesor Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.
  Član 2. Zadatak Komisije je da prema uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05) i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  Član 3. Nakon obavljenog zadatka, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti  Izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 23. Broj:01-108-313-0225/07-22
  ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE UNIVERZITETSKOG PRIRUČNIKA
  I
  Daje se saglasnost za izdavanje univerzitetskog priručnika pod naslovom "Uvod u proučavanje i podučavanje humanih odnosa među polovima", autora: mr.sc. Aiše Hadžihalilović- Smailbegović i Emine Hadžihalilović - Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici.
  II
  Priručnik ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis (Univerzitet u Zenici), koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na  koricama priručnika.
  Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum odluke Senata o odobrenju  štampanja rukopisa univerzitetskog priručnika.
  III
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 24. Broj:01-108-308-0225/07-23.
  O D L U K U o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplomeČlan 1. Usvaja se izvještaj Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidatkinje Vedrane Arsenić, stečene na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilište u Rijeci, R. Hrvatska  kojom je stekla stručno zvanje  "diplomirani ekonomista".
  Član 2. Na osnovu ove odluke Rektor Univerziteta će izdati rješenje o nostrifikaciji diplome dodiplomskog studija.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 25. Broj:01-108-320-0225/07-24.
  ODLUKA o imenovanju šefa Katedre za nemetalne materijale Univerziteta u Zenici
  Član 1. Ovom odlukom dr.sc. Mirsada Rizvanović, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale , imenuje se  za šefa Katedre za nemetalne materijale Univerziteta u Zenici.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog imenovanja.
  Član 3. Zadatak Imenovane kao šefa Katedre utvrđen je članom 28. i 29. Pravila Univerziteta.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 26. Broj:01-108-324-0225/07-25.
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima u ljetnjem semestru akademske 2006/2007 godine.
  Član 1. Ovom odlukom usvaja se izmjena i dopuna Nastavničkog tima za ljetnji semestar u akademskoj 2006/2007 godini, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
  Član 2. Sastavni dio ove odluke čini izmjene i dopune nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2006/2007 godine.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 27. Broj:01-108-324-0225/07-26.
  ODLUKA o izmjeni Nastavničkog tima u ljetnjem semestru akademske 2006/2007 godine.
  Član 1. Ovom odlukom usvaja se izmjena Nastavničkog tima za ljetnji semestar u akademskoj 2006/2007 godini, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
  Član 2. Sastavni dio ove Odluke čini izmjene Nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2006/2007 godine.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ZAKLJUČCI:
 1. Broj:01-108-902-0225/07-27
  Zadužuje se rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović da obavi razgovor sa Osnivačem i da za narednu sjednicu Senata Univerziteta u Zenici pripremi prijedlog naziva i karaktera studija u ademskoj 2006/2007 godini i prijedlog cijena studija.
 2. Broj:01-108-902-0225/07-28
  Organizacione jedinice/fakulteti na naučno-nastavnim vijećima, a prema svojim potrebama mogu odrediti termin za dodatni ili vanredni ispitni rok na zahtjev studenata.
1. sjednica Senata održana 10.01.2007. godine
ODLUKE:
 1. (Broj: 01-108-309-0043/07) ODLUKA o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika
  Član 1. Ovom odlukom odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom, Pravnom i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Sastavni dio ove odluke je tekst Konkursa za izbor nastavnika i saradnika.
  Član 2. Konkurs će se raspisat u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Postupak po raspisanom Konkursu provodiće Naučno-nastavno vijeće i komisije za provođenje postupka izbora Mašinskog, Pravnog i Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sa izabranim nastavnicima i saradanicima zaključit će se Ugovor o radu ili Ugovor o angažovanju.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 2. (Broj: 01-108-309-0038/07-43) ODLUKA o uvjetima i rokovima za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka na Univerzitetu u Zenici
  Član 1. Ovom odlukom postdiplomski studij po konceptu 4 + 1 ( izuzetno 3 + 2 ), primjenjuje se na generacije studenata koji su dodiplomske studije upisali po nastavnom planu i programu usklađenom sa Bolonjskom deklaracijom ( Evropskom sistemu prijenosa bodova- ECTS-a ). Postdiplomske studije po konceptu iz prethodnog stava mogu upisati i studenti, koji su dodiplomske studije završili na univerzitetima po sistemu školovanja sa 4 ili 5 akademskih godina studija, odnosno po ranije važećem režimu dodiplomskog studija.
  Član 2. Studenti koji završe postdiplomske studije po dvocikličnon konceptu 4 + 1 ( izuzetno 3 + 2), stiču diplomu magistra nauka i 60 odnosno 120 ECTS bodova. Studenti koji postdiplomske studije završe u skladu sa prethodnim stavom, ukoliko žele steći naučni stepen doktora nauka obavezno upisuju doktorski studij ( treći ciklus ), sa minimalno 120 ECTS bodova koje ostvaruju kroz nastavu i ispite i izradu i odbranu doktorske disertacije. Studenti iz stava 1. ovog člana ne mogu prijaviti doktorsku disertaciju bez doktorskog studija.
  Član 3. Studentima postdiplomskog studija Univerziteta u Zenici koji su studij upisali po konceptu ( 4 + 1 ), a koji su dodiplomske studije završili prije akademske 2005/06. godine, omogućava se prijava doktorske disertacije bez doktorskog studija, na taj način da se organizuje nastava trećeg semestra postdiplomskog studija i prijava, izrada i odbrana magistarskog rada po pravilima postdiplomskog magistarskog studija koji je u primjeni po ranijem konceptu studija. Studenti postdiplomskog studija iz prethodnog stava, dužni su završiti i odbraniti magistarski rad i prijaviti doktorsku disertaciju, najkasnije do 31.12. 2009. godine, a odobrene doktorske teze po navedenom konceptu, kandidati moraju završiti najkasnije do 31.12. 2012. godine, bez prethodno upisanog doktorskog studija.
  Član 4. Studenti Univerziteta u Zenici, koji su upisali postdiplomske studije po nastavnim planovima i programima u trajanju od 2 godine ( 3 ili 4 semestra), bez obzira na dodjeljene ECTS bodove po predmetima i semestru, završavaju postdiplomski studije po ranijem sistemu i pravilima postdiplomskog magistarskog studija. Studenti postdiplomskog studija iz prethodnog stava, prijavljuju, izrađuju i brane odobreni magistarski rad najkasnije do 31.12. 2009. godine, do kada mogu započeti i postupak prijave doktorske teze bez doktorskog studija. Prijavljene i odobrene doktorske disertacije iz prethodnog stava, kandidati moraju odbraniti najkasnije do 31.12.2012. godine.
  Član 5. Studenti postdiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici dužni su do 31.12.2009. završiti studije i odbraniti magistarske radove, u suprotnom svoje akademsko napredovanje mogu nastaviti kroz program doktorskog studija, koji će biti obavezujući poslije 2009. godine.
  Član 6. Nadležne katedre OJ-fakulteta i voditelji postdiplomskih studija obavezno prilikom upisa kandidata na postdiplomske studije vode računa o vrsti diplome i nastavnom planu i programu po kojem je odgovarajuća diploma stečena prilikom prijave na konkurs za upis na postdiplomski studij, a koji su završili studije po konceptu 4 + 1 ili 3 + 2, te prijavljuju magistarske teze u BiH bez magistarskog studija, a imaju završen samo prvi ciklus ovog koncepta studija. Nadležne katedre i naučno-nastavna vijeća OJ-fakulteta obavezno kod prijava tema doktorskih disertacija kandidata, vode računa da kandidati koji su završili studije po Bolonjskom modelu 4 + 1 ili 3 + 2, ne mogu prijaviti doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Zenici bez prethodno upisanog doktorskog studija.
  Član 7. Za realizaciju ove odluke zadužuju se: Prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani OJ-fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 3. (Broj:01-108-304-0038/07-1) ODLUKA o izboru mr. sc. Alme Žiga u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Mr..sc. Alma Žiga, asistent, bira se u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Mehanike" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Mehanike", prijavila se mr.sc. Alma Žiga, dipl.inž.maš. Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta, rješenjem broj: 200-305-0508/06 od 23.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Mehanike". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja mr.sc.Alma Žiga, izabere u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Mehanike", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na svojoj IX/2006. sjednici održanoj 26.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje višeg asistenta za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovana ispunjava uslove propisane u članu 86. stav 1. alineja 2. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 4. (Broj:01-108-304-0038/07-2) ODLUKA o izboru dr. sc. Belme Pojskić u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Belma Pojskić, bira se u zvanje docenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I", "Interna medicina sa njegom II" i "Gerijatrija sa njegom" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 26.08.2006.godine, za izbor nastavnika u zvanje docenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I", "Interna medicina sa njegom II" i Gerijatrija sa njegom", prijavila se jedna kandidatkinja dr.sc. Belma Pojskić. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta odlukom broj:126/06 od 22.09.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I", Interna medicina sa njegom II" i "Gerijatrija sa njegom".U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja dr.sc. Belma Pojskić, izabere u zvanje docenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I", Interna medicina sa njegom II" i Gerijatrija sa njegom", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u naučno-nastavno zvanje docenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 5. (Broj:01-108-304-0038/07-3) ODLUKA o izboru Edina Selimovića, dr.stomatologije u zvanje asistenta
  Član 1. Edin Selimović, dr. stomatologije, bira se u zvanje asistenta za nastavni predmet: "Principi zdravstvene njege" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavni predmet: "Principi zdravstvene njege", prijavio se jedan kandidat Edin Selimović, dr.stomatologije. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0149/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavni predmet: "Principi zdravstvene njege". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Edin Selimović, dr.stomatologije izabere u zvanje asistenta za nastavni predmet: "Principi zdravstvene njege", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedeni nastavni predmet. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 6. (Broj:01-108-304-0038/07-4) ODLUKA o izboru Amele Agić, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Amela Agić, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavni predmet: "Higijena i zdravstvena ekologija" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje. Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavni predmet: "Higijena i zdravstvena ekologija", prijavila su se dva kandidata i to: Mirsada Mujkić, dipl. sanitarni inž. i Amela Agić, dr.med. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0148/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavni predmet: "Higijena i zdravstvena ekologija". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Amela Agić, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavni predmet: "Higijena i zdravstvena ekologija", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedeni nastavni predmet. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 7. (Broj:01-108-304-0038/07-5) ODLUKA o izboru Alme Zildžić, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Alma Zildžić, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I " i " Interna medicina sa njegom II", prijavila su se četri kandidata i to: Alma Zildžić, dr.med., Merlina Kalajdžija, dr.med., Ekrema Mujarić, dr.med. i Vildana Arnautović-Torlak, dr.med. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0150/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Alma Zildžić, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 8. (Broj:01-108-304-0038/07-6) ODLUKA o izboru Merline Kalajdžije, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Merlina Kalajdžija, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II" , na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine, za izbor saradnika u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I " i "Interna medicina sa njegom II", prijavila su se četri kandidata i to: Alma Zildžić, dr.med., Merlina Kalajdžija, dr.med., Ekrema Mujarić, dr.med. i Vildana Arnautović-Torlak, dr.med. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0150/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Merlina Kalajdžija, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo je navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 9. (Broj:01-108-304-0038/07-7) ODLUKA o izboru Ekreme Mujarić, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Ekrema Mujarić, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I " i "Interna medicina sa njegom II", prijavila su se četri kandidata i to: Alma Zildžić, dr.med., Merlina Kalajdžija, dr.med., Ekrema Mujarić, dr.med. i Vildana Arnautović-Torlak, dr.med. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0150/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Ekrema Mujarić, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i " Interna medicina sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo je navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05) i članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 10. (Broj:01-108-304-0038/07-8) ODLUKA o izboru Vildane Arnautović-Torlak, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Vildana Arnautović-Torlak, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I " i "Interna medicina sa njegom II", prijavila su se četri kandidata i to: Alma Zildžić, dr.med., Merlina Kalajdžija, dr.med., Ekrema Mujarić, dr.med. i Vildana Arnautović-Torlak, dr.med. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0150/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Vildana Arnautović-Torlak, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Interna medicina sa njegom I" i "Interna medicina sa njegom II", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 11. (Broj:01-108-304-0038/07-9) ODLUKA o izboru Jasminke Serdarević-Durmišević, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Jasminka Serdarević-Durmišević, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I " i " Pedijatrija sa njegom II", prijavilo se deset kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0156/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Jasminka Serdarević-Durmišević, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 12. (Broj:01-108-304-0038/07-10) ODLUKA o izboru Emire Gasal-Gvozdenović, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Emira Gasal-Gvozdenović, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I " i " Pedijatrija sa njegom II", prijavilo se deset kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0156/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Emira Gasal-Gvozdenović, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i " Pedijatrija sa njegom II", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 13. (Broj:01-108-304-0038/07-11) ODLUKA o izboru Mirsade Karahasan, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Mirsada Karahasan, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I " i " Pedijatrija sa njegom II", prijavilo se deset kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0156/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Mirsada Karahasan, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 14. (Broj:01-108-304-/07-12) ODLUKA o izboru Edine Pepić-Kapidžić, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Edina Pepić-Kapidžić, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I " i " Pedijatrija sa njegom II", prijavilo se deset kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0156/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Edina Pepić-Kapidžić, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i " Pedijatrija sa njegom II", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 15. (Broj:01-108-304-0038/07-13) ODLUKA o izboru Diane Štimjanin-Koldžo, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Diana Štimjanin-Koldžo, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I " i " Pedijatrija sa njegom II", prijavilo se deset kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0156/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i "Pedijatrija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Diana Štimjanin - Koldžo, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Pedijatrija sa njegom I" i " Pedijatrija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo je navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 16. (Broj:01-108-304-0038/07-14) ODLUKA o izboru Haruna Hodžića, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Harun Hodžić, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II", prijavilo se sedam kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0151/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i Hirurgija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Harun Hodžić, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i " Hirurgija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 17. (Broj:01-108-304-0038/07-15) ODLUKA o izboru Merline Kalajdžije, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Merlina Kalajdžija, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I " i " Hirurgija sa njegom II", prijavilo se sedam kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0151/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidatkinja Merlina Kaladžija, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i " Hirurgija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo je navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovane u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovana ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj:5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 18. (Broj:01-108-304-/07-16) ODLUKA o izboru Mehe Kovačevića, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Meho Kovačević, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I " i "Hirurgija sa njegom II", prijavilo se sedam kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0151/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Meho Kovačević, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmet: "Hirurgija sa njegom I" i " Hirurgija sa njegom II", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 19. (Broj:01-108-304-0038/07-17) ODLUKA o izboru Senada Ljuce, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Senad Ljuca, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II", prijavilo se sedam kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0151/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i Hirurgija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Senad Ljuca, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i " Hirurgija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 20. (Broj:01-108-304-0038/07-18) ODLUKA o izboru Hasana Škilje, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Hasan Škiljo, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II", prijavilo se sedam kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0151/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i Hirurgija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Hasan Škiljo, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i " Hirurgija sa njegom II", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 86. stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 5/05) i člana 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 21. (Broj:01-108-304-0038/07-19) ODLUKA o izboru Nedžada Dizdarevića, dr.medicine u zvanje asistenta
  Član 1. Nedžad Dizdarević, dr. medicine, bira se u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II" na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora u isto zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 23.09.2006.godine za izbor saradnika, u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I " i "Hirurgija sa njegom II", prijavilo se sedam kandidata. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta, odlukom broj:05-200-001-0151/06 od 17.10.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika-asistenta za nastavne predmete: "Hirurgija sa njegom I" i "Hirurgija sa njegom II". U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Nedžad Dizdarević, dr.med. izabere u zvanje asistenta za nastavne predmet: "Hirurgija sa njegom I" i " Hirurgija sa njegom II", jer ispunjava uslove za izbor utvrđene Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Zdravstvenog fakulteta je na svojoj XII/2006. sjednici održanoj 01.12.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u zvanje asistenta za navedene nastavne predmete. Obzirom da imenovani ispunjava uslove predviđene u članu 194. stav 2. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 22. (Broj:01-108-304-0038/07-20) ODLUKA o izboru dr. sc. Dženana Skelića u naučno-nastavno zvanje docenta
  Član 1. Dr.sc. Dženan Skelić, bira se u zvanje docenta za naučnu oblast: "Psihologija" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  O b r a z l o ž e nj e
  Na Konkurs objavljen u listu "Dnevni avaz" od 10.10.2006.godine, za izbor nastavnika u zvanje docenta za naučnu oblast: "Psihologija", prijavio se jedan kandidat dr.sc.Dženan Skelić. Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta na sjednici održanoj 03.11.2006.godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta za naučnu oblast: "Psihologija".U svom Izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Dženan Skelić, izabere u zvanje docenta za naučnu oblast: "Psihologija", jer ispunjava sve uslove za izbor utvrđene Zakonom i Pravilima Univerziteta. Naučno-nastavno vijeće Pedagoškog fakulteta je na svojoj IV/2006. sjednici održanoj 22.11.2006.godine, prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta radi donošenja odluke o izboru imenovanog u naučno-nastavno zvanje docenta za navedenu naučnu oblast. Obzirom da imenovani ispunjava uslove propisane u članu 81.stav 1. alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05), Senat Univerziteta je na sjednici održanoj 10.01.2007.godine, odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
 23. (Broj:01-108-321-0038/07-21) ODLUKA o saglasnosti na izbor dr. sc. Hazeme Ništović u zvanje docenta
  Član 1. Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor dr.sc. Hazeme Ništović u zvanje docenta za predmet: "Bosanski jezik i književnost" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 24. (Broj:01-108-321-0038/07-22) ODLUKA o saglasnosti na izbor mr.sc. Anele Hasangić u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor mr.sc. Anele Hasangić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Psihologija" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 25. (Broj:01-108-321-0038/07-23) ODLUKA o saglasnosti na izbor mr.sc. Almire Isić u zvanje višeg asistenta
  Član 1. Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor mr.sc. Almire Isić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Psihologija" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 4 (četri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 26. (Broj:01-108-321-0038/07-24) ODLUKA o saglasnosti na izbor Mensura Valjevca, dipl. teologa u zvanje asistenta
  Član 1. Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor Mensura Valjevca, dipl.teologa u zvanje asistenta za predmet: "Metodika duhovnog odgoja" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovani se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 27. (Broj:01-108-321-0038/07-25) ODLUKA o saglasnosti na izbor Amine Pehlić, profesora BHS jezika u zvanje asistenta
  Član 1. Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor Amine Pehlić, profesora BHS jezika u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Bosanski jezik" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 28. (Broj:01-108-321-0038/07-26) ODLUKA o saglasnosti na izbor Mirzete Ljubović-Brkić, profesora BHS jezika u zvanje asistenta
  Član 1. Ovom odlukom daje se saglasnost na izbor Mirzete Ljubović-Brkić, profesora BHS jezika u zvanje asistenta za naučnu oblast: "Bosanski jezik" na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, jer ispunjava sve uslove za izbor.
  Član 2. Imenovana se bira na period od 3 (tri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u isto ili više zvanje.
  Član 3. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 29. (Broj:01-108-305-0038/07-27) ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Murisa Bajramovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom " Metaprozni aspekti u postmodernističkom bosanskohercegovačkom romanu", u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Zilhad Ključanin, vanredni profesor Pedagoškog fakulkteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Alija Pirić, vanredni profesor Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član,
  3. Dr.sc. Enes Kujundžić, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.
  Član 2. Zadatak Komisije je da prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  Član 3. Nakon obavljenog zadatka, a u skladu sa članovima 99. i 100. Pravila Univerziteta u Zenici, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 30. (Broj:01-108-305-0038/07-28) ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU USLOVA KANDIDATA I PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
  Član 1. Imenuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Tarika Obralića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom " Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (obrazovnom menadžmentu)", u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Dževad Termiz, vanredni profesor Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr.sc. Refik Ćatić, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Damir Kukić, docent Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Zadatak Komisije je da prema uslovima predviđenim Zakonom i Pravilima Univerziteta u Zenici, utvrdi da li kandidat iz člana 1. ispunjava uslove za sticanje doktorata nauka i da li je prijavljena tema disertacije podobna za samostalan naučni rad.
  Član 3. Nakon obavljenog zadatka, a u skladu sa članovima 99. i 100. Pravila Univerziteta u Zenici, Komisija je dužna sačiniti i podnijeti svoj Izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Naučno-nastavnom vijeću Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Senatu Univerziteta u Zenici, najkasnije u roku od 90 dana od dana imenovanja.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 31. (Broj:01-108-314-0038/07-29) ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Enesa Memića i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Enesa Memića i podobnosti teme doktorske disertacije "Prilog istraživanju dinamike procesa lansiranja granate iz lansera tipa M203" u sastavu:
  1. Dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović, redovan profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
  2. Dr.sc. Sabahudin Ekinović, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Ramiz Šelo, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,
  4. Dr.sc. Dušan Vukojević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  5. Dr.sc. Ahmet Hadžipašić, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Enesu Memiću, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Prilog istraživanju dinamike procesa lansiranja granate iz lansera tipa M203."
  Član 3. Kandidat je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 32. (Broj:01-108-314-0038/07-30) ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Abaza Manđuke i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Abaza Mandžuke i podobnosti teme doktorske disertacije "Prilog definisanju opružne karakteristike čeličnih opruga ojačanih elastomerom" u sastavu:
  1. Dr.sc. Nenad Gubeljak, vanredni profesor Fakulteta za strojništvo Univerziteta u Mariboru predsjednik,
  2. Dr.sc. Sato Olević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  4. Dr.sc. Nađija Haračić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Abazu Mandžuki, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Prilog definisanju opružne karakteristike čeličnih opruga ojačanih elastomerom."
  Član 3. Kandidat je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 33. (Broj:01-108-314-0038/07-31) ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fikreta Plevljaka i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fikreta Plevljaka i podobnosti teme doktorske disertacije "Razvoj metode procjene rizika osiguranja sredstava za rad na osnovu ocjene funkcije održavanja" u sastavu:
  1. Dr.sc. Safet Brdarević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici predsjednik,
  2. Dr.sc. Darko Petković, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  4. Dr.sc. Sato Olević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  5. Dr.sc. Safet Krkić, redovni profesor Fakulteta informatike Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Fikretu Plevljaku, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj metode procjene rizika osiguranja sredstava za rad na osnovu ocjene funkcije održavanja."
  Član 3. Kandidat je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
 34. (Broj:01-108-314-0038/07-32) ODLUKA o usvajanju izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Bože Vukoje i podobnosti teme doktorske disertacije
  Član 1. Usvaja se Iizvještaj Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Bože Vukoje i podobnosti teme doktorske disertacije "Uloga turizma u ekonomskom razvoju Hercegovačke ekonomske regije" u sastavu:
  1. Dr.sc. Kadrija Hodžić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sc. Halid Kurtović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član,
  3. Dr.sc. Fahrudin Šebić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Sarajevu, član.
  Član 2. Kandidatu mr.sc. Boži Vukoja, odobrava se izrada doktorske disertacije pod naslovom:"Uloga turizma u ekonomskom razvoju Hercegovačke ekonomske regije."
  Član 3. Kandidat je dužna doktorsku disertaciju predati na pregled i ocjenu najkasnije u roku od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.
  Član 4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
 35. (Broj:01-108-323-0038/07-33) ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje mentora prof.dr.sc. Nermine Zaimović-Uzunović i komentora prof.dr.sc. Sabuhidina Ekinovića
  Član 1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Nermine Zaimović-Uzunović, redovnog profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, za mentora i dr.sc. Sabahudina Ekinovića, vanrednog profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, za komentora, kandidatu mr.sc.Enesu Memiću, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Prilog istraživanju dinamike procesa lansiranja granate iz lansera tipa M203".
  Član 2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 36. (Broj:01-108-323-0038/07-34) ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje mentora prof.dr.sc. Nenada Gubeljaka
  Član 1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Nenada Gubeljaka, vanrednog profesora Fakulteta za strojništvo Univerziteta u Mariboru, za mentora kandidatu mr.sc.Abazu Mandžuki, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Prilog definisanju opružne karakteristike čeličnih opruga ojačanih elastomerom".
  Član 2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavnom vijeće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 37. (Broj:01-108-323-0038/07-35) ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje mentora prof.dr.sc. Safeta Brdarevića i komentora prof.dr.sc. Darke Petkovića
  Član 1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Safeta Brdarevića, redovnog profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, za mentora i dr.sc. Darke Petkovića, vanrednog profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, za komentora, kandidatu mr.sc.Fikretu Plevljaku, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Razvoj metode procjene rizika osiguranja sredstava za rad na osnovu ocjene funkcije održavanja".
  Član 2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 38. (Broj:01-108-323-0038/07-36) ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje mentora prof.dr.sc. Kadrije Hodžić i komentora doc.dr.sc. Halida Kurtovića
  Član 1. Daje se saglasnost na imenovanje dr.sc.Kadrije Hodžić, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, za mentora i dr.sc. Halida Kurtovića, docenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, za komentora, kandidatu mr.sc.Boži Vukoji, radi pružanja pomoći pri izradi doktorske disertacije pod naslovom: "Uloga turizma u ekonomskom razvoju Hercegovačke ekonomske regije ".
  Član 2. Za realizaciju odluke zadužuje se Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
  Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 39. (Broj:01-108-308-0038/07-37) ODLUKA o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome
  Član 1. Imenuje se Komisija za nostrifikaciju inostrane diplome Vedrane Arsenić, stečenie na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Sveučilište u Rijeci, u sljedećem sastavu:
  1. Dr.sc. Fahrudin Šebić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Zenici -za naučnu oblast: "Ekonomska teorija i politika" , predsjednik,
  2. Dr.sc. Kadrija Hodžić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli- za naučnu oblast: "Ekonomska teorija i politika", član,
  3. Dr.sc. Halid Kurtović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici-za naučnu oblast:"Ekonomska teorija i politika", član.
  Član 2. Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da utvrdi okolnosti od značaja za nostrifikaciju diplome i sačini Izvještaj o nostrifikaciji.
  Član 3. Komisija Izvještaj o nostrifikaciji podnosi Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 30 dana od dana imenovanja. Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 40. (Broj:01-108-322-0038/07-40) ODLUKA o ratifikaciji Ugovora o međunarodnoj saradnji između Univerziteta "ST Kliment Ohridski" u Bitoli, Makedonija i Univerziteta u Zenici Bosna i Hercegovina
  Član 1. Ratifikuje se Ugovor između Univerziteta "ST Kliment Ohridski" u Bitoli, Makedonija i Univerziteta u Zenici Bosna i Hercegovina.
  Član 2. Ugovorom se ostvaruje akademska saradnja radi uzajamnog obogaćenja u naučnim, nastavnim, i kulturnim područijima.
  Član 3. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Rektor i Prorektor za NIR i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 41. (Broj:01-108-302-0038/07-41) ODLUKA O POČETKU I TRAJANJU NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU AKADEMSKE 2006/2007 GODINE NA UNIVERZITETU U ZENICI
  Član 1. Nastava u ljetnjem semestru (predavanja i vježbe) akademske 2006/2007 godine, za sve godine studija na Univerzitetu u Zenici, počinje 19.02.2007 godine i traje do 01.06.2007 godine.
  Član 2. Nastava u ljetnjem semestru trajaće ukupno petanest sedmica.
  Član 3. Za realizaciju odluke zadužuje se Prorektor za nastavu i studentska pitanja i dekani fakulteta.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 42. (Broj:01-108-324-0038/07-42) ODLUKA o izmjeni rasporeda ECTS bodova na postdiplomskom studiju "Metrologija"
  Član 1. Usvaja se prijedlog izmjene rasporeda ECTS bodova na postdiplomskom studiju "Metrologija" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
  Član 2. Za realizaciju ove odluke zadužuje se voditelj postdiplomskog studija prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović.
  Član 3. Sastavni dio ove odluke čini izmjenjeni Nastavni plan postdiplomskog studija.
  Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  Tabela ECTS bodova
ZAKLJUČCI:
 1. (Broj:01-108-017-0038/07-38)
  1. Prihvata se prijedlog nastavničkog tima za akademsku 2006/2007 godinu na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.
  2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se dekan i prodekan za nastavu Pegaškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
 2. (Broj:01-108-017-0038/07-39)
  1. Odobrava se studentima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici slušanje i polaganje Njemačkog jezika kao stranog.
  2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se dekan i prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta i Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici putem Katedre za jezike i književnost.
  3. Rok odmah.
Delimiter

   početna stranica
webmaster