Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
12. sjednica Senata održana 07.12.2011. godine
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici bez tačke Ad.3. (dostavljen u materijalu za 11/11 sjednicu Senata Univerziteta u Zenici)
2. Usvajanje Zapisnika sa 11/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3. Donošenje Odluke: (materijal dostavljen za 10/11 sjednicu Senata Univerziteta)
a) o visini troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima drugog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012.godini;
b) o visini školarine za studente drugog ciklusa studija, strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012.godini Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
4. Donošenje Odluke o organizaciojskoj raspodjeli studijskog programa Proizvodni biznis (MSP) sa Mašinskog fakulteta na Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović Doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
5. Donošenje Odluke o dopuni i izmjeni nastavničkih timova na Mašinskom i Pravnom, Ekonomskom fakultetu i Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: prof.dr.sc. Nedim Hodžić prof.dr.sc. Halid Kurtović prof.dr.sc. Dževad Zečić prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
6. Donošenje Odluke o izboru:
Pedagoški fakultet
a) doc.dr.sc. Hazeme Ništović u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast b/h/s jezik Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) mr.sc. Samira Busovače, mr.sc. Alme Pirić i mr.sc. Aide Tarabar u zvanje lektora za engleski jezik Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
c) mr.sc. Ibnela Ramića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast književnost Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović Pravni fakultet
d) v.prof.dr.sc. Saliha Jalimama u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Historija države i prava Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić Islamski pedagoški fakultet
e) doc.dr.sc. Nusreta Isanovića u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Islamska filozofija Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
f) mr.sc. Esmira Halilovića u zvanje viši asistent za naučnu oblast Hadis Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
g) Edine Sokolović-Lazović u zvanje asistenta za naučnu oblast Psihologija (Informacija o žalbi za nezakonito angažovanje saradnika-asistenata na Islamskom pedagoškom fakultetu Senade Brčaninović) Izvjestilac: doc.dr.sc. Anela Hasanagić
Zdravstveni fakultet
h) dr.sc. Lejle Čalkić u zvanje docenta za nastavne predmete Zarazne bolesti sa njegom I i Zarazne bolesti za njegom II Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
i) dr.sc. Belme Pojskić u zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Interna medicina sa njegom I, Interna medicina sa njegom II, Gerijatrija sa njegom I i Gerijatrija sa njegom II Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izbor u naučno/istraživačka zvanja
Mašinski fakultet
a) doc.dr.sc. Malik Čabaravdić u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast Automatizacija i metrologija
b) Tarik Uzunović,dipl.inž.elektrotehnike u istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast Automatizacija i metrologija
c) Narcisa Jarović-Bajramović,dipl.inž.mašinstva u istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast Automatizacija i metrologija
d) Amer Halilović,dipl.inž.mašinstva u istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast Automatizacija i metrologija
e) Remzija Gušić,dipl.inž. elektrotehnika u istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast Automatizacija i metrologija Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
8. Doktorati nauka
Mašinski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dine Tica i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Prilog analizi tehničko-tehnoloških karakteristika paravoda visokog pritiska u uslovima graničnih stanja» i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Begovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Prilog analizi tehnoloških tribološko-mehaničkih i eksploatacionih karakteristika bijelog sloja generisanog postupkom mašinske obrade čeličnih materijala» i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nafije Šehić-Mušić i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Prilog razvoju i primjeni energijskih indikatora kao instrumenta okolinskog upravljanja u metalskom sektoru Bosne i Hercegovine» i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Halime Hadžiahmetović i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Doprinos modeliranju procesa erozije cjevovoda u pneumatskom transportu» Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
Pravni fakultet
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Muhameda Mujakića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Pravni aspekti regionalizirane države s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu De Constitutione Ferenda» i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emine Huseinspahić i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Uticaj Francuske revolucije na ustavni i pravni razvoj Francuske u periodu od 1789 do 1815 godine» i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Pedagoški fakultet
g) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Lejle Abazović i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Jezik Edhema Mulabdića» Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
h) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alice Arnaut i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Funkcionalni stilovi u časopisu Behar» Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
i) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ibnela Ramića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Usmenoknjiževni podsticaji u razvojnim tokovima bošnjačke književnosti austrougarskog perioda» Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović
j) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nezira Halilovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Doprinos informacijskih tehnologija (IT) kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi» Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
k) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ante Ledića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Mogućnost menadžmenta odnosa bračnih partnera u funkciji očuvanja obitelji» Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
l) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Naide Osmanbegović i podobnost teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Kulturalnopoetički modeli u suvremenoj poeziji Bosne i Hercegovine» Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović
Fakultet za metalurgiju i materijale
m) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Šabana Žune i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Doprinos istraživanju uticaja variranja hemijskog sastava konti livenih gredica iz konstrukcionih čelika i čelika za vučenje žice na kvalitet toplovaljane i vučene žice» i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Faik Uzunović
Ekonomski fakultet:
n) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Dijane Husaković pod naslovom «Društveno odgovorno poslovanje kao strategija postizanja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini». Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
o) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Joze Bejića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Poduzetnička infrastruktura u funkciji razvoja malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini, i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Bahrija Umihanić
9. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima
a) rukopis autora prof.dr.sc. Jusufa Durakovića i doc.dr.sc. Medihe Šestić pod naslovom»Toplotehnika:zbirka zadataka s teorijom» prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo na obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Azemina Klobodanović,dipl.ing.
10. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o revidiranom nastavnom planu i programu I ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Svetozara Ivanov Baševa. Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Draška Miškovića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Alise Sinanović-Šeperović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
14. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Bojana Budeše. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
15. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Darka Samardžića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
16. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Serkana Daglija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
17. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Mašinskom, Pedagoškom, Zdravstvenom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
18. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
19. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugim visokoškolskim ustanovama doc.dr.sc. Spahiji Kozliću, doc.dr.sc. Zlatanu Meškiću, doc.dr.sc. Samiru Lemešu, doc.dr.sc. Nadiri Aljović, prof.dr.sc. Refiku Ćatiću, doc.dr.sc. Amelu Aliću, doc.dr.sc. Memnuni Hasanici i prof.dr.sc. Damiru Kukiću. Izvjestilac: dekani fakulteta
20. Razmatranje Zaključaka Etičke komisije Univerziteta u Zenici broj:01-103-017-3320/11 od 27.11.2011.godine, broj:01-103-606-1985/11 od 20.05.2011.godine, broj 01-103-606-1986/11 od 20.05.2011.godine, broj:01-103-017-3481/11 od 03.11.2011.godine. Izvjestilac: doc.dr.sc. Aleksa Stanković
21. Ratifikacija Ugovora o saradnji sa Sudan University of Sciences and Technologies, Khartoum, Sudan, SMT Institute, Khartoum, Sudan. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
22. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

11. sjednica Senata održana 26.10.2011. godine
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune nastavničkog tima za akademsku 2011/2012.godine na I i II ciklusu studija Zdravstvenog fakulteta. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
3. Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a) višeg asistenta dr.sc. Adnana Mujkanovića u zvnaje docent za naučnu oblast «Anorganski nemetalni materijali» Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
Pedagoški fakultet
b) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika asistentici mr.sc. Ameli Ćurković u zvanje asistenta za naučnu oblast «Njemački jezik» Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Zdravstveni fakultet
c) dr.sc. Irdine Drljević u zvanje docent za nastavne predmete «Principi zdravstvene njege» i «Promocija zdravlja i revencija sa medicinskom etikom» Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
d) mr.sc. Ognjena Riđića u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet: «Zdravstveni menadžment» Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
4. Doktorati nauka
Ekonomski fakultet
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Nerme Čolaković-Prguda i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Ekonomska kriza:izazov za ekonomsku teoriju i politiku» Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sretena Tešanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Strategijsko upravljanje marketingom u farmaceutskoj djelatnosti» Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ognjena Riđića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovo «Unapređenje ključnih performansi zdravstvene zaštite kreiranjem i primjenom modela inovativnog menadžmenta» Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Amera Klopića i podobnosti teme doktorske disertacije pod ranim naslovom «Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije-primjer farmaceutske industrije u Bosn i Hercegovini» Izvjestilac: prof.dr.sc. Isak Mešić
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Tase i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Due Diligence-Procjena solventnosti i vrijednosti osiguravajućeg društva» Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Zdravstveni fakultet
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Senada Ljuce i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Antibiotska profilaksa cefalosporinima kod nekompliciranih upala slijepog crijeva odraslih» Izvjestialc: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
5. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima
a) rukopis autora prof.dr.sc. Suade Bikić i as.mr.sc. Dijane Dujak pod naslovom «Praktikum iz fizike sa radnom sveskom» prihvati kao univerzitetsko izdanje praktikuma, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Azemina Klobodanović,dipl.ing.
6. Donošenje Odluke za dodjelu priznanja Univerziteta u Zenici povodom 50 godina postojanja Instituta «Kemal Kaptenović» Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Jasmine Đonlagić. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
8. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugim visokoškolskim ustanovama doc.dr.sc. Memnuni Hasanica i doc.dr.sc. Dževadu Burgiću. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnka i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Pedagoškom, Zdravstvenom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Foruma stakeholder-a Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
11. Zahtjev za poništenje člana 2. Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj:01-108-303-3119/11 od 05.10.2011.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
12. Razmatranje akta Ministarstva broj:10-38-25479-1/11 od 14.10.2011.godine. Izvjestilac: predstavnik Pravnog fakulteta
13. Razmatranje Zaključka Upravnog odbora Univerziteta u Zenici broj:01-101-317-3263/11 od 19.10.2011.godine. Izvjestialc: generalni sekretar Mediha Arnaut, dipl.prav.
14. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

10. sjednica Senata održana 05.10.2011. godine
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 09/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Verifikacija mandata doc.dr.sc. Sabahudinu Jašareviću, v.d.dekan Politehničkog fakulteta, prof.dr.sc. Suada Bikić, član ispred Politehničkog fakulteta i Dino Tihić student predstavniku Unije studenata za člana Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
3. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima za akademsku 2011/2012. godinu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i razmatranje dopisa Unije studenata Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
4. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima za akademsku 2011/2012. godinu na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
5. Donošenje Odluke:
a) o visini troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima drugog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012.godini;
b) o visini školarine za studente drugog ciklusa studija, strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012.godini Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
6. Donošenje Odluke o izboru:
Pedagoški fakultet
a) mr. Rade Stakić u zvanje lektora za njemački jezik Izvjestilac: a) i b) doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
Pravni fakultet
b) dr.sc. Spahije Kozlića u zvanje docenta za predmete «Filozofija prava» i «Retorika» Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Ekonomski fakultet
c) o produženju perioda izbora saradnika Aldini Ćosić,dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast «Ekonomska teorija i politika» Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
7. Donošenje odluke o izboru u naučna/istraživačka zvanja:
Pedagoški fakultet
a) Doc.dr.sc. Indire Meškić u naučno zvanje naučnog saradnika za naučnu oblast Umjetnost Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
8. Doktorati nauka
Pedagoški fakultet
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Šejle Džanan i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Povezanost socijalne kompetencije obrazovnih menadžera sa stepenom zadovoljstva uposlenika u obrazovanju» Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Fakultet za metalurgiju i materijale
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ivice Buljeta i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Model dinamike termal/temporal parametara vođenja lijevanja i formiranje profila termičkih naprezanja AlMgSi-trupaca» Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisje za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Šabana Žune i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom» Doprinos istraživanju uticaja variranja hemijskog sastava konti livenih gredica iz konstrukcionih čelika i čelika za vučenje žice na kvalitet toplovaljane i vučene žice» Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
Mašinski fakultet
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.Radoja Karadžića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Prilaz unapređenju održavanja vazduhoplova primjenom koncepcije održavanja prema stanju» i Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Željka Stapića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Analiza temeperaturnih polja i generiranja topline polarizacijom dielektrika u polju visoke frekvencije pri proizvodnji MDF ploča» Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Dine Tica i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Prilog analizi tehničko-tehnoloških karakteristika parovoda visokog pritiska u uslovima graničnih stanja» Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
g) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Nafije Šehić-Mušić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom «Prilog razvoju i primjeni energijskih indikatora kao instrumenta okolinskog upravljanja u metalskom sektoru Bosne i Hercegovine» Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
9. Elaborat postdiplomskog studija EU Pravo Izvjestilac: Seid Muslić, Koordinator ECPD
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Sorić Danijele Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Svetozara Baševa Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Jasmine Đonlagić Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Damira Begića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Pedagoškom, Mašinskom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: dekani fakulteta
15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugim visokoškolskim ustanovama nastavnika/saradnika Pravnog, Mašinskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
16. Donošenje Odluke o ratifikaciji Memoranduma o razumijevanju između Univerzitet Sv. Ćiril i metodije Skopje Republika Makedonija i Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
17. Zaključak Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici broj 02-200-018-0697/11 od 14.09.2011.godine Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
18. Razmatranje Molbe Unije studenata za produženi setembarski rok Izvjestilac: Mario Zović, predsjednik Unije studenata
19. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

9. sjednica Senata održana 07.09.2011. godine
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 08/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o imenovanju prof.dr.sc. Mirsade Oruč na dužnost prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
3. Donošenje Odluke o visini troškova za kandidate u izradi i odbrani doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini. Izvjestilac: Mediha Arnaut, dipl.prav.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o obliku i sadržaju stranica indeksa (upisnice) JU Univerzitet u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut, dipl.prav.
5. Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkog tima za akademsku 2011/2012 godinu na fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
6. Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a) mr.sc. Belme Fakić u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Metalni materijali"
b) mr.sc. Derviša Mujagića u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Metalni materijali" Izvjestilac: a) i b) prof.dr.sc. Mirsada Oruč
c) mr.sc. Nadire Bušatlić u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Anorganski nemetalni materijali"
d) mr.sc. Nevzeta Merdića u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Anorganski nemetalni materijali" Izvjestilac: c) i d) prof.dr.sc. Petar Petrovski
e) Nermina Mujezinovića,dipl.ing. u zvanje asistent za naučnu oblast "Ljevarstvo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
Zdravstveni fakultet
f) mr.sc. Aide Rizvanović u zvanje viši asistent za nastavni predmet "Zdravstvena pedagogija" Izvjestilac:doc.dr.sc. Edin Bjelošević
g) mr.sc. Rifata Sejdinovića u zvanje viši asistent za nastavni predmet "Interna medicina sa njegom" i "Interna medicina sa njegom II" Izvjestilac: doc.dr.sc. Salem Alajbegović
h) mr.sc. Ibrahima Glede u zvanje viši asistent za nastavni predmet "Porodična medicina" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" Izvjestilac: prof.r.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
Pravni fakultet
i) doc.dr.sc. Ferida Otajagića u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
7. Donošenje odluke o izboru u naučna/istraživačka zvanja:
Pedagoški fakultet
a) prof.dr.sc. Željko Škuljević u naučno zvanje naučni savjetnik za načune oblasti "Sociologija", "Filozofija" i Etika",
b) prof.dr.sc. Šefik Baraković u zanučno zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Sciologija",
c) doc.dr.sc. Faruk Kozić u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Sociologija",
d) v.as.mr.sc. Spahija Kozlić u naučno zvanje istraživač saradnik za naučne oblasti "Sociologija", "Filozofija" i "Etika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
8. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Derviša Mujagića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Doprinos istraživanju uticaja mikrolegiranja sa borom, cirkonijem i telurom na osobine austenitnog nehrđajućeg čelika sa dodatkom sumpora XCrNiS18-9" i donošenje Odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora.
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Seida Kapetanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj tehničko-tehnoloških, ekonomskih i drugih relevantnih faktora na tokove tranzicije Željezare "Zenica" Zenica" i donošenje Odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora. Izvjestilac: a) i b) prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Belme Fakić i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Modifikacija sadržaja kroma, nikla i aluminija u precipitaciono ojačanom čeliku 17-7PH namijenjenog za proizvodnju komponenti automobilskih motora" i donošenje Odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Ekonomski fakultet
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Saše Mitrića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Marketing bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini" Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nedžada Šaranovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Integracija document menagement sistema u bolnički informacioni sistem s ciljem postizanja poslovne zvrsnosti" Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Joze Bejića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Poduzetnička infrastruktura u funkciji razvoja malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini" Izvjestilac: prof.dr.sc. Bahrija Umihanić
Pravni fakultet
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dubravka Grgića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uspostavljanje novog modela naknade neimovinske štete iz osnova automobilske odgovornosti" i donošenje Odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
h) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Melihe Frndić-Imamovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim nslovom "Pravna određenja instituta medicinski pomognute oplodnje i potreba njegovog uređenja u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
9. Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za socijalnu pedagogiju. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Alise Sinanović-Šeperović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
12. Donošenje Odluke o Forumu stakeholder-a Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
13. Donošenje Prijedloga odluke o povećanju broja studenata na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
14. Zahtjev Unije studenata Univerziteta u Zenici za produženi septembarski ispitni rok. Izvjestilca: Mario Zović
15. Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2011/2012. godini na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
16. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

8. sjednica Senata održana 13.07.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 07/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o:
a) visini školarine i drugih usluga koje fakulteti Univeriteta u Zenici pružaju studentima prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) u akademskoj 2011/2012. godini;
b) o visini školarine za studente prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) za strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini. Izvjestilac: Mediha Arnaut, dipl.pravnik
3. Donošenje odluka o izboru: Pedagoški fakultet: a) mr.sc. Enesa Praske u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Medijska kultura Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Ekonomski fakultet:
b) mr.sc. Adalete Bedak-Tahirović u zvanje viši asistent za predmete Statistika i Matematske metode u ekonomiji Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
c) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika mr.sc. Dijane Husaković u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Manadžment. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
d) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika Dženana Kulovića, dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast Menadžment i organizacija Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
Mašinski fakultet:
e) dr.sc. Sabine Begić u zvanje docenta za nastavne predmete: Inženjerska ekologija i Zaštita okoliša Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
Islamski pedagoški fakultet:
f) mr.sc. Muharema Adilovića u zvanje viši asistent za predmet Socijalna politika Izvjestilac: prof.dr.sc. Šukrija Ramić Zdravstveni fakultet
g) prof.dr.sc. Izeta Mašića u zvanje redovnog profesora za nastavni predmet Socijalna medicina Izvjestilac: prof.dr.sc. Muharem Zildžić
h) dr.sc. Suada Sivića u zvanje docenta za nastavni predmet Informatika Izvjestilac: prof.dr.Senad Balić
i) magistra zdravstvene njege i menadžmenta Mirze Oruča, MA, u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet Anatomija i histologija Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izbor u naučna/istraživačka zvanja:
Pedagoški fakultet:
a) doc.dr.sc. Hazema Ništović u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast B/H/S jezik
b) mr.sc. Muhamed Arnaut u naučno zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast B/H/S jezik
c) as. Alica Arnaut, u naučno zvanje asistent za naučnu oblast B/H/S jezik Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Pravni fakultet:
e) doc.dr.Zlatan Meškić u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast Građansko pravo
f) mr.sc. Alaudin Brkić u istraživačko zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast Građansko pravo
g) Ivana Grubešić, dipl.pravnik, u istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast Građansko pravo
h) Aida Bajraktarević, dipl.pravnik, u istraživačko zvanje stručni suradnik za naučnu oblast Građansko pravo
i) mr.sc.Meliha Frndić-Imamović u istraživačko zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Građansko pravo
5. Doktorati nauka:
Pravni fakultet
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emine Huseinspahić i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: "Uticaj Francuske revolucije na ustavni i pravni razvoj francuske u periodu od 1789 do 1815 godine" Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Drino
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dubravka Grgića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: "Uspostavljanje novog modela naknade neimovinske štete iz osnova automobilske odgovornosti" Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
Mašinski fakultet:
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Muamera Terzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: "Probabilistički pristup određivanju pouzdanosti debelostjenih posuda pod pritiskom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mustafa Imamović
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Mustafe Hadžalića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: "Razvoj algoritma za određivanje integriteta i vijeka trajanja strukturnih elemenata izvoznih postrojenja" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nusreta Imamovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: "Istraživanje prinosa bioplina u procesu anaerobne digestije čvrstog otpada iz mesne industrije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Fuada Hadžikadunića, pod nazivom: Prilog razvoju metode vibrorelaksacije zaostalih napona na prostornom modelu zavarene čelične grede" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević 6. Usvajanje Programa usavršavanja nastavnika stručnih predmeta osnovnih i srednjih škola Izvjestilac: prof. dr. Refik Ćatić
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje mr. Majde Čengić. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Draška Miškovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Adrijane Nikić-Katić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu, Zdravstvenom fakultetu, Pravnom fakultetu, Mašinskom fakultetu i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić prof.dr.sc. Sahib Muminagić prof.dr.sc. Nagib Neimarlija prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
11. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
7. sjednica Senata održana 22.06.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 06/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima dodiplomskog studija za ljetni semestar akademske 2010/2011. godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
3. Donošenje Odluke o izmjeni Nastavničkog tima za dodiplomski studij za ljetni semestar akademske 2010/2011.godine. Izvjestialac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
4. Donošenje odluke o izboru:
Pravni fakultet:
a) doc.dr.sc. Enes Bikić u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast "Građansko pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
b) as.mr.sc. Ivane Grubešić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Građansko pravo" Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
Fakultet za metalurgiju i materijale:
c) doc.dr.sc. Jusuf Duraković u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Toplotehnika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
d) v.as.dr.sc. Raza Sunulahpašić u zvanje docent za naučnu oblast "Metalni materijali" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Zdravstveni fakultet:
e) doc.dr.sc. Salih Tandir u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet "Epidemiologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Šukrija Zvizdić
f) doc.dr.sc. Smajil Durmišević u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet "Higijena i zdravstvena ekologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
g) v.as.dr.sc. Suad Sivić u zvanje docenta za nastavni predmet "Porodična medicina" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
h) v.as.dr.sc. Suad Sivić u zvanje docenta za nastavni predmet "Tehnologija u medicini" Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Tandir
i) v.as.dr.sc. Suad Sivić u zvanje docenta za nastavni predmet "Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva" Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Tandir
5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izbor u naučna/istraživačka zvanja:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
5.1.) prof.dr.sc. Mirsada Oruč u naučno zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast Metalni materijali
5.2.) prof.dr.sc. Diana Ćubela u naučno zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast Metalni materijali
5.3.) mr.sc. Milenko Rimac u naučno zvanje istraživač-saradnik za naučnu oblast Metalni materijali
5.4.) doc.dr.sc. Amra Talić-Čikmiš u naučno zvanje naučni suradnik za naučnu oblast Plastična prerada
5.5.) v.as.mr.sc. Omer Beganović u naučno zvanje istraživač suradnik za naučnu oblast Plastična prerada
5.6.) mr.sc. Mustafa Hadžalić u naučno zvanje asistent za naučnu oblast Plastična prerada Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
Ekonomski fakultet:
5.7.) prof.dr.sc. Ishak Mešić u naučno zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast Marketing
5.8.) mr.sc. Faruk Unkić u naučno zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast Marketing
5.9.) Gazibegović (Sarajlić) Alisa,dipl.ecc. u naučno zvanje stručni saradnik za naučnu oblast Marketing
5.10.) doc.dr.sc. Rifet Đogić u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast Finansije i računovodstvo
5.11.) doc.dr.sc. Željko Rička u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast Finansije i računovodstvo;
5.12.) mr.sc. Nino Serdarević u naučno zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast Finansije i računovodstvo
5.13.) mr.sc. Almir Alihodžić u naučno zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast Finansije i računovodstvo
5.14.) mr.sc. Senad Salkić u naučno zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast Finansije i računovodstvo
5.15.) Ajla Muratović,dipl.ecc. u naučno zvanje stručni saradnik za naučnu oblast Finansije i računovodstvo
5.16.) Harun Kahvedžić,dipl.ecc. u naučno zvanje stručni saradnik za naučnu oblast Finansije i računovodstvo Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Mašinski fakultet:
5.17.)prof.dr.sc. Nermina Zaimović Uzunović u naučno zvanje naučni savjetnik za naučnu oblast CAD tehnoogije i numeričke metode proračuna konstrukcija
5.18.)prof.dr.sc. Safet Brdarević u naučno zvanje naučni savjetni za naučnu oblast Održavanje
5.19.)prof.dr.sc. Senad Balić u naučno zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast Konstrukcije i CAD tehnologije
5.20.)doc.dr.sc. Nedeljko Vukojević u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast Konstrukcije i CAD tehnologije 5.21.)doc.dr.sc. Amra Talić-Čikmiš u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast Konstrukcije i CAD tehnologije
5.22.)v.as.mr.sc. Fuad Hadžikadunić u istraživačko zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast Konstrukcije i CAD tehnologije
5.23.)mr.sc. Sanjin Serdarević u istraživačko zvanje viši asistent za naučnu oblast Konstrukcije i CAD tehnologije
5.24.)Ernad Bešlagić,dipl.inž.maš. u istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast Konstrukcije i CAD tehnologije
6. Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Omera Beganovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Dopinos izučavanju iticaja nepotpunog rekristalizacionog žarenja na puzanje deformaciono ojačane superlegure Nimonic 80A" Izvjestilac: prof.dr.sc. Faik Uzunović
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Milenka Rimca i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Istraživanje mogućnosti poboljšanja eksploatacionih osobina superlegure na bazi željeza A286 nanošenjem metalnih prevlaka NiCrAIY postupkom KVOF Diamong Jet" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Seida Kapetanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uticaj tehničko-tehnoloških, ekonomskih i drugih relevantnih faktora na tokove tranzicije Željezare "Zenica" Zenica" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Derviša Mujagića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Doprinos istraživanju uticaja mikrolegiranja sa borom, cirkonijem i telurom na osobine austenitnog nehrđajućeg čelika sa dodatkom sumpora X8CrNiS 18-9" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Belme Fakić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Modifikacija sadržaja kroma, nikla i aluminija u precipitaciono ojačanom čeliku 17-7PH namijenjenog za prizvodnju komponenti automobilskih motora" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Ekonomski fakultet:
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Seada Talovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Utjecaj globalizacije na konkurentnost ekonomije Bosne i Hercegovine sa fokusom na biznis sektor" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pravni fakultet:
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alaudina Brkića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Posebno vlasničko pravo na leasingu pokretnih stvari" i Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora Izvjestilac: doc.dr.sc. Enes Bikić
h) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Muhameda Mujakića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Pravni apsketi regionalizirane države s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu de constitutione ferenda" Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
Pedagoški fakultet:
i) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Amne Ćatić pod naslovom "Transformacija morfoloških karakteristika i motoričkih spsobnosti učenika I-III razreda devetogodišnje osnovne škole pod uticajem redovne i programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja" Izjvestilac: doc.dr.sc. Mirjana Mađarević
j) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Aide Tarabar i podobnsoti teme doktorske disertacije pod naslovom "Jezička komponenta CLIL-a na univerzitetskom nivou" Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
Mašinski fakultet:
k) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Envera Đidića pod naslovom "Prilog određivanju termodinamičkih osobina realnih fluida iz brzine prostiranja zvuka" Izvjetilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
l) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Fuada Hadžikadunića pod naslovom "Prilog razvoju metode vibrorelaksacije zaostalih napona na prostornom modelu zavarene čelične grede" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
m) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komsije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fuada Klisure i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog određivanju efikasnosti rada sistema tehničkih pregleda vozila u cilju poboljšanja održavanja motornih vozila" i Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
n) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nusreta Imamovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Istraživanje prinosa bioplina u procesu anaerobne digestije čvrstog otpada iz mesne industrije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
o) Donošenje Odluke o imenovanju Komsije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Begovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Prilog analizi tehnoloških, tribološko-mehaničkih i eksploatacionih karakteristika bijelog sloja generisanog postupkom mašinske obrade čeličnih materijala" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
p) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Mustafe Hadžalića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Izrada modela algoritma za određivanje integriteta i vijeka strukturnih elemenata izvoznog postrojenja" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
7. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata za studijski program Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
8. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a. rukopis doc.dr.sc. Almira Alihodžića pod naslovom "Portfolio analiza: teorijsko-metodološki aspekti investiranja u vrijednosne papire" prihvati kao univerzitetsko izdanje, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
b. rukopis grupe autora doc.dr.sc. Amira Denjalića, prof.dr.sc. Sahiba Muminagića i doc.dr.sc. Jasmina Delića pod naslovom "Abdominalna hirurgija" prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
c. rukopis autora doc.dr.sc. Seada Karakaša, pod naslovom "Biostatika i satističke metode u zdravstvu" ne prihvati kao univerzitetsko izdanje. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Radoja Karadžića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Adrijane Nikić-Katić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Sretena Tešanovića. Izvjestilac:prof.dr.sc. Ishak Mešić
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inosrane diplome kandidata Sorić Danijela. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti prof.dr.sc. Darki Petkoviću za angažman na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
14. Donošenje Odluke o raspisivnaju Konkursa za izbor nastavnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Pravnom i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulajman Muhamedagić prof.dr.sc. Halid Kurtović prof.dr.sc. Sahib Muminagić
15. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa a izbor nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
16. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici Izvjestilac:prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
17. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
6. sjednica Senata održana 25.05.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 05/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za dodiplomski studij u akademskoj 2010/2011 godini na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za dodiplomski studija u akademskoj 2010/2011 godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
4. Donošenje Odluke o izmjeni Nastavničkog tima za dodiplomski studij u akademskoj 2010/2011 godini na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Unveritetu u Zenici u akademskoj 2011/2012 godini. Izvjestilac: dekani
6. Donošenje odluke o izboru:
Pedagoški fakultet:
a) dr.sc. Samira Lemeša u zvanje docenta za predmete "Operativni sistemi i računarske mreže" i "Računarska grafika i prograiranje za Internet" Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Mašinski fakultet:
b) v.prof.dr.sc. Dževada Zečića u zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Matematika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
c) doc.dr.sc. Elme Ekinović u zvanje vanredni profesor za naučne oblasti "Kinematika" i "Dinamika i oscilacije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
Zdravstveni fakultet:
d) mr.sc. Selvete Avdić u zvanje viši asistent za nastavni predmet "Intenzivna i postintenzivnja njega" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izbor u naučna/istraživačka zvanja:
Pedagoški fakultet:
a) prof.dr.sc. Refik Ćatić u naučno zvanje naučnog savjetnika za naučnu oblast pedagoške discipline;
b) dr. Zemira Sinanović u naučno zvanje naučni suradnik za naučnu oblast sociologija Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
8. Doktorati nauka:
Zdravstveni fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Merline Kalajdžija-Cero pod nslovom "Plućna embolija u ranom postoperativnom periodu-faktori rizika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Selimovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Značaj prevencije anksioznosti i bola kod oralno hirurških zahvata i njihov uticaj na vitalne parametre" i davanja saglasnosti za imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejal Ibrahimagić-Šeper
Pravni fakultet:
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adnana Mahmutovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Jačanje demokratskog lekitimiteta u institucionalnoj arhitekturi evropske unije" i davanja saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
Pedagoški fakultet:
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edine Solak pod naslovom "Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1850. do 1914. godine" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Amne Ćatić pod naslovom "Transformacija morfoloških karakteristika i otoričkih sposobnosti učenika I- III razreda devetogodišnje osnovne škole pod uticajem redovne i programirane nasave tjelesnog i zdravstvenog odgoja" Izvjestilac: doc.dr.sc. Mirjana Mađarević
Mašinski fakultet:
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nihada Halilovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Mogućnost povećanja pouzdanosti utvrđivanja tehničkog stanja vozila u ograničenim uvjetima" Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
g) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Muamera Terzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Probabilistički pristup u procjeni integriteta pouzdanosti debelostjenih posuda pod pritiskom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za neuropsihijatrju. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata mr.sc. Edina Berberovića Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić 11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Radoja Karadžića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
12. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) rukopis autora prof.dr.sc. Mirsade Oruč, prof.dr.sc. Sulejmana Muhamedagića i prof.dr.sc. Ivana Viteza pod naslovom "Metode kontrole procesa i proizvoda" prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici;
b) rukopis autora doc.dr.sc. Belme Pojskić i doc.dr.sc. Amre Macić-Džanković pod naslovom "Intenzivna njega bolesnika" prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici i
c) tri rukopisa autora prof.dr.sc. Suae Bikić pod naslovom "Fizika", "Fizika I" i "Fizika II" prihvate kao univerzitetska izdanja skripte (autorizirana predavanja) uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
13. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom, Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
14. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
15. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o inoviranju Nastavnog plana i programa za I (prvi) ciklus studija B/H/S jezik i književnost. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
16. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti magistarskog studija na odsjeku B/H/S jezik i književnost za II (drugi) ciklus Bolonjskog programa Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
17. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika stručnih predmeta osnovnih i srednjih škola, te nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici (pedagoko-psihološko-didaktičko-metodička edukacija) Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
18. Tekuća pitanja
a) Godišnji odmor nastavnog osoblja Univerziteta u Zenici
b) Inicijativa izjednačavanje potrebnih uslova za odbranu doktorske disertacije-Mašinski fakultet.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
5. sjednica Senata održana 04.05.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 04/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3. Donošenje Odluke o izmjeni Nastavničkog tima za dodiplomski studij u akademskoj 2010/2011 godini na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
5. Donošenje prijedloga odluke o:
a) visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija-dodpilomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini;
b) visini troškova školarine i drugih usluga za studente II (drugog) ciklusa studija-magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini;
c) visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini
d) visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini
e) visini troškova za kandidate u izradi i odbrani doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini Izvjestilac: Arnaut Mediha,dipl.prav.
6. Donošenje odluke o izboru:
Zdravstveni fakultet:
a) doc.dr.sc. Jasmina Delića u zvanje vanrednog profesora za oblast "Fundamentalne medicinske nauke"
b) dr.sc. Alme Bajtarević u zvanje docenta za predmet "Anatomija i histologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Pedagoški fakultet:
c) Donošenje Zaključka o zaduženju rektora Univerziteta u Zenici i dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o radu sa asistentom mr.sc. Amelom Ćurković Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Mašinski fakultet:
d) v.prof.dr.sc. Darka Petkovića u zvanje vanredni profesor i na predmetu "Menadžment malih i srednjih preduzeća". Izvjestilac: prof.dr.sc. Rifet Đogić
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izbor u naučna/istraživačka zvanja:
Ekonomski fakultet:
a) prof.dr.sc. Halid Kurtović u zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Ekonomska teorija i politika" Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
Pedagoški fakultet:
b) doc.dr.sc. Memnuna Hasanica u zvanje naučni suradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
c) mr.sc. Almir Huskanović u zvanje istraživač suradnik za naučnu oblast "Matematika"
d) mr.sc. Hermina Alajbegović u zvanje istraživač suradnik za naučnu oblast "Matematika"
e) Safet Penjić u zvanje stručni suradnik za naučnu oblast "Matematika"
f) Ernad Bešlagić u zvanje stručni suradnik za naučnu oblast "Informatika"
g) Amna Brdarević-Čeljo u zvanje asistent za naučnu oblast "Engleski jezik"
i) Goran Grubešić u zvanje stručni suradnik za naučnu oblast "Engleski jezik"
j) Ivana Vasiljević u zvanje stručni suradnik za naučnu oblast "Engleski jezik"
k) Melisa Bureković u asistent za naučnu oblast "Engleski jezik"
l) Maja Hinović u zvanje stručni suradnik za naučnu oblast "Engleski jezik"
m) mr. Tijana Vasiljević-Stokić u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Engleski jezik"
n) mr.sc. Edina Rizvić-Eminović u zvanje istraživač suradnik za naučnu oblast "Engleski jezik"
o) mr.sc. Aida Tarabar u zvanje istraživač suradnik za naučnu oblast "Engleski jezik" Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
8. Doktorati nauka:
Pravni fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Suadina Strašević pod naslovom "Sudstvo u Tuzli 1882-1918" Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Pedagoški fakultet:
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edine Solak pod nazivom "Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1850. do 1914. godine". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Aide Tarabar i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Jezička komponenta CLIL-a na univerzitetskom nivou". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
Mašinski fakultet:
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fuada Klisure i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Određivanje efikasnosti rada sistema za tehnički pregled vozila u cilju poboljšanja održavanja motornih vozila". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Esmira Halilovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Pravnom, Pedagoškom, Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić prof.dr.sc. Halid Kurtović prof.dr.sc. Damir Kukić prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
11. Donošenje Odluke o usvajanju Interne evaluacije stanja Univerziteta u Zenici za 2010.godinu Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
12. Ugovor o studiranju.
13. Ratifikacija Ugovora sa STATE UNIVERSITY OF TETOVA. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
14. Tekuća pitanja - Prijedlog za poništenje Odluke o davanju saglasnosti za izbor doc.dr.sc. Halila Gutošića u naučno zvanje naučni saradnik. Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
4. sjednica Senata održana 07.04.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Verifikacija mandata za člana Senata van.prof. Muhamedu Bajramoviću sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i studentu Mariu Zoviću, predsjedniku Unije studenata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekan fakulteta Mario Zović, predsjednik Unije studenata UNZE
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima I ciklusa studija za akademsku 2010/2011.godinu na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima za I ciklus studija za akademsku 2010/2011 godini (ljetni semestar). Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
5. Donošenje Odluke o prigovoru kandidata Haruna Kahvedžića na Odluku o neizboru saradnika u zvanje asistenta/višeg asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Finansije" na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6. Donošenje odluke o izboru:
Ekonomski fakultet:
a) Jasmine Džafić u zvanje asistenta za naučnu oblast "Finansije" (materijal dostavljen na 3/11 sjednici Senata Univerziteta u Zenici) Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pravni fakultet:
b) donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Ajle Škrbić u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo" i Adnane Šabani u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Historija države i prava" Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
Fakultet za metalurgiju i materijale:
c) dr.sc. Almaide Gigović-Gegić u zvanje docenta za naučnu oblast "Metalni materijali" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
d) dr.sc. Šefkije Botonjića u zvanje docenta za naučnu oblast "Procesno inženjerstvo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
Islamski pedagoški fakultet:
e) mr.sc. Safeta Huseinovića u zvanje viši asistent na naučnoj oblasti "Kiraet i kur`anske znanosti. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halil Mehtić
Mašinski fakultet:
f) dr.sc. Samira Lemeša u zvanje docenta na predmetu "Ispitivanje proizvoda" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
Zdravstveni fakultet:
g) dr.sc. Edina Bjeloševića u zvanje docenta za oblast "Neuropsihijatrija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Tandir
h) mr.sc. Alme Alić u zvanje viši asistent za nastavne predmete "Porodična medicina" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Tandir
i) mr.sc. Alme Mekić-Abazović u zvanje viši asistent za nastavni predmet "Urgentna medicina" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
j) Sabine Delić-Bikić,dr.med. u zvanje asistenta za nastavni predmet "Pedijatrija sa njegom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Pedagoški fakultet:
k) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistenta za nastavni predmet "Engleska/američka književnost" kandidata Adnana Bujaka
l) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistenta za nastavni predmet "Engleska/američka književnost" kandidata Mirze Krehića
m) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistenta za nastavni predmet "Engleski jezik" kandidatkinji Vildani Dubravac
n) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistenta za nastavni predmet "Engleski jezik" kandidatkinji Mirni Jasavić
o) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistenta za nastavni predmet "Engleski jezik" kandidatkinji Amni Brdarević-Čeljo Izvjestilac: od tačke k) do o) doc.dr.sc. Nadira Aljović
7. Donošenje odluka o davanju saglasnosti za izbor u naučna/istraživačka zvanja:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Amra Salčinović,bachler teorijske fizike i Dinka Dedić,prof.fizike u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Fizika" (materijal dostavljen na 3/11 sjednici Senata-dopuna materijala za Amru Salčinović). Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić Ekonomski fakultet:
b) prof.dr.sc. Darko Petković i prof.dr.sc. Rifet Đogić u naučno-istraživačko zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Menadžment"
c) doc.dr.sc. Halil Gutošić u naučno-istraživačko zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Menadžment" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pedagoški fakultet:
d) mr.sc. Elvedine Bilajbegović u naučno-istraživačko zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
e) Mersihe Škrgić u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemačka književnost"
f) mr.sc. Amele Čurčković u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
g) Šeile Šarić u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
h) mr.sc. Maide Jujčić u naučno-istraživačko zvanje viši asistent za naučnu oblast "Njemački jezik"
i) mr.sc. Rade Stakić u naučno-istraživačko zvanje viši asistent za naučnu oblast "Njemački jezik"
j) Almine Lisičić-Hedžić u naučno istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast "Njemački jezik"
k) Elme Čamdžić u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
l) Aide Sakić u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
m) Maje Zilić u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
n) Daniele Čančar u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
o) Aldena Brkića u naučno-istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Njemački jezik"
p) mr.sc. Senije Šehanović u naučno-istraživačko zvanje viši asistent za naučnu oblast "Mediji i komunikacije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
1. Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Mujkanovića pod nazivom "Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-Metasilikata" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Milenka Rimca i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Istraživanje mogućnosti poboljšanja eksploatacionih osobina superlegure na bazi željeza nanošenjem metalnih prevlaka postupkom Diamond Jet" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Omera Beganovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Doprinos izučavanju uticaja nepotpunog rekristalizacionog žarenja na puzanje deformaciono ojačane superlegure nimonic 80A" Izvjestilac: prof.dr.sc. Faik Uzunović
Mašinski fakultet:
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nihada Halilovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Mogućnost povećanja pouzdanosti utvrđivanja tehničkog stanja vozila u ograničenim uvjetima". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Zdravstveni fakultet:
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Merline Kalajdžić-Cero pod nazivom "Plućna embolija u ranom postoperativnom periodu-faktori rizika". (materijal dostavljen na 3/11 sjednici Senata Univerziteta) Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Ekonomski fakultet:
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Ramića pod nazivom "Perspektive održivog razvoja ruralnih područja Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dubravke Bošnjak i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Suvremeni modeli procjene finansijske pozicije preduzeća i moguća primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
h) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Seada Talovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Utjecaj globalizacije na konkurentnost ekonomije Bosne i Hercegovine sa fokusom na biznis sektor". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pedagoški fakultet:
i) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nebojše Vasića pod nazivom "Implementacija savremenih modela učenja engleswkog jezika u predškolskom i radnom školskom dobu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Abidović Mirele Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Ognjena Ridžića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Azre Karamehmedović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Sretena Tešanovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje mr. Alme Pirić. Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Edina Berberovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Ekonomskom, Zdravstvenom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekan fakulteta
15. Izvještaj Komisije za preispitivanje navoda po prigovoru prof.dr.sc. Rifata Đogića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
16. Donošenje Odluke o imenovanju Etičke komisije Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
17. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Kodeksa nastavničke etike Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
18. Informacija po Zaključku Senata Univerziteta u Zenici, broj:01-108-017-0725/11 od 02.03.2011.godine. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
19. Ugovor o studiranju Izvjestilac: Arnaut Mediha,diplprav.
20. Prijedlog Odluke o besplatnom studiranju na Univerzitetu u Zenici, studenata iz Japana s ugroženog područja koje je pogođeno nedanim elementarnim nepogodama. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
21. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
3. sjednica Senata održana 02.03.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 02/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu rektora Univerziteta za 2010.godinu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada rektora Univerziteta u Zenici za 2011.godinu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
4. Imenovanje zamjenika predsjedavajućeg Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
5. Informacija po Rješenju inspektora Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj:10-05-38-6862-1/10 od 29.12.2010.godine i Rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj: 10-38-6862-2/10 od 10.01.2010.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
6. Donošenje odluka o imenovanju:
6.1. prof.dr.sc. Safeta Brdarevića na dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja,
6.2. prof.dr.sc. Darke Petkovića na dužnost prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
6.3. prof.dr.sc. Refika Ćatića na dužnost prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
7. Dopis Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj 10-05-38-2989-1/11 od 02.02.2011.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima za drugi ciklus studija akademske 201/2011 godine na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
9. Donošenje Odluke o prigovoru kandidata Edine Čehajić na izbor saradnika u zvanje asistenta za naučne oblasti "Historija države i prava" i "Građansko pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Drino
10. Donošenje Odluke o prigovoru kandidata Franje Dragićevića na izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Građansko pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Drino
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima za ljetni semestar dodiplomskog studija akademske 2010/2011.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
12. Donošenje Odluke o izmjena i dopunama nastavničkog tima I ciklusa studija za akademsku 2010/2011.godinu na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
13. Donošenje odluke o izboru:
Ekonomski fakultet:
13.1. dr.sc. Nine Serdarevića u zvanje docenta za naučnu oblast "Računovodstvo i revizija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13.2. dr.sc. Almira Alihodžića u zvanje docenta za naučnu oblast "Finansije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13. 3. Džafić Jasmine u zvanje asistenta za naučnu oblast "Finansije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Zdravstveni fakultet:
13.4. doc.dr.sc. Jasmina Delića u zvanje vanrednog profesora za oblast "Funadamentalne medicinske nauke" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
13.5. dr.sc. Alme Bajtarvić u zvanje docenta za predmet "Anatomija i histologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
13.6. Nine Hodžić,dr.med. u zvanje asistenta za nastavni predmet "Principi zdravstvene njege s historijom" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hajrudin Skender Pravni fakultet:
13.7. doc.dr.sc. Nedžada Korajlića u zvanje docenta i za predmet "Osnovi kriminalistike" Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
13.8. mr.sc. Aide Mulalić u zvanje viši asistent za predmete "Finansije i finansijsko pravo", "Međunarodno finansijsko pravo" i "Privredno-pravni sistem i politika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Pedagoški fakultet:
13.9. donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Safeta Penjića u zvanje asistenta za predmet "Matematička analiza" Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
13.10. donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Mirsada Subašića u zvanje asistenta za predmet "Informacione tehnologije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
13.11. donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Aide Beganović u zvanje asistenta za predmet "Psihologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Mašinski fakultet:
13.12. dr.sc. Suvada Isaković u zvanje docenta na predmetu "Menadžment" Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
13.13. Maje Krajišnik,dipl.inž.maš. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Upravljanje otpadom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
13.14. donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Ernada Bešlagića u zvanje asistenta za naučnu oblast "Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
13.15. donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika mr.sc. Edina Berberovića u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
Islamski pedagoški fakultet:
13.16. dr.sc. Izeta Pehlića u zvanje docenta za naučnu oblast "Pedagogija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
13.17. dr.sc. Esada Delibašića u zvanje docenta za predmet "Sociologija marginalnih grupa" Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
13.18. mr.sc. Elme Musabašić u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Socijalna pedagogija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
13.19. mr.sc. Safeta Huseinovića u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Kiraet i kur'anske znanosti" Izvjestilac: doc.dr.sc. Halil Mehtić
13.20. Azemine Durmić u zvanje asistent za naučnu oblast "Socijalna pedagogija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
14. Donošenje Odluke o usvajanju Dopuna Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
15. Donošenje odluka o davanju saglasnosti za izbor u naučna/istraživačka zvanja:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
15.1. prof.dr.sc. Sulejmana Muhamedagića u naučno zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Gvožđe i čelik"
15.2. prof.dr.sc. Aide Mahmutović u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Metalurgija gvožđa i čelika"
15.3. v.as.mr.sc. Raze Sunulahpašić u istraživačko zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast "Gvožđe i čelik"
15.4. Belma Fakić,dipl.inž. u istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast "Metalurgija gvožđa i čelika"
15.5. Šaban Žuna,dipl.inž. u istraživačko zvanje asistent za naučnu oblast "Metalurgija gvožđa i čelika"
15.6. doc.dr.sc. Ilhan Bušatlić u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Hemija"
15.7. doc.dr.sc. Fazet Bikić u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Hemija"
15.8. prof.dr.sc. Suada Bikić u naučno zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Fizika"
15.9. Amra Salčinović,bachler teorijske fizike i Dinka Dedić,prof.fizike u istraživačko zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Fizika"
15.10. prof.dr.sc. Zijad Pašić u naučno zvanje naučni savjetnik za naučnu oblast "Nemetalni materijali"
15.11. doc.dr.sc. Ilhan Bušatlić u naučno zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Nemetalni materijali"
15.12. doc.dr.sc. Marina Jovanović u zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Nemetalni materijali"
15.13. v.as.mr.sc. Adnan Mujkanović u zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast "Nemetalni materijali" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić Pedagoški fakultet:
15.14. prof.dr.sc. Željko Škuljević u zvanje naučni savjetnik za naučnu oblast "Filozofija"
15.15. prof.dr.sc. Željko Škuljević u zvanje naučni savjetnik za naučnu oblat "Sociologija"
15.16. doc.dr.sc. Faruk Kozić u zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Sociologija"
15.17. v.as.mr.sc. Spahija Kozlić u zvanje istraživač saradnik za naučne oblasti "Filozofija", Sociologija" i "Etika"
15.18. prof.dr.sc. Dževada Zečića u zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Matematika" i doc.dr.sc. Dževada Burtića u zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Matematika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić Mašinski fakultet:
15.19. prof.dr.sc. Dušan Vukojević i prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović u zvanje naučni savjetnik za naučnu oblast "Mehanike"
15.20. prof.dr.sc. Nedim Hodžić i prof.dr.sc. Aleksandar Karač u zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Mehanike"
15.21. doc.dr.sc. Elma Ekinović i doc.dr.sc. Nedeljko Vukojević u zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Mehanike"
15.22. v.as.mr.sc. Fuad Hadžikadunić, v.as.mr.sc. Alma Žiga i v.as.mr.sc. Josip Kačmarčik u zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast "Mehanike"
15.23. Mladen Karivan,dipl.inž.maš. u zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Mehanike"
15.24. prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović i prof.dr.sc. Sead Pašić u zvanje naučni savjetnik za naučnu oblast "Proizvodne tehnologije"
15.25. v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić, v.as.mr.sc. Edin Begović i v.as.mr.sc. Behar Alić u zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast "Proizvodne tehnologije"
15.26. prof.dr.sc. Safet Brdarević u zvanje naučni savjetnik za naučnu oblast "Industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije"
15.27. doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević u zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije"
15.28. Alan Lisica,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast "Industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije"
15.29. prof.dr.sc. Nedim Hodžić u zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo"
15.30. prof.dr.sc. Šefket Goletić u zvanje viši naučni saradnik za naučnu oblast "Ekološko inženjerstvo"
15.31. doc.dr.sc. Farzet Bikić u zvanje naučni saradnik za naučnu oblast "Ekološko inženjerstvo"
15.32. v.as.mr.sc. Nusret Imamović u zvanje istraživač saradnik za naučnu oblast "Ekološko inženjerstvo"
15.33. mr.sc. Adis Polić,dipl.inž.maš. u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Ekološko inženjerstvo"
15.34. Maja Krajišnik,dipl.inž.maš. u zvanje stručni saradnik za naučnu oblast "Ekološko inženjerstvo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Golević
16. Doktorati nauka:
Ekonomski fakultet:
16.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Arnauta i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Uticaj globalizacije turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
16.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandida mr.sc. Dušana Lukića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Istraživanje uticaja ženskog liderstva na povećanje efektivnosti i efikasnosti upravljanja savremenim organizacijama u Bosni i Hercegovini" Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Zdravstveni fakultet:
16.3. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Merline Kalajdžić-Cero pod nazivom "Plućna embolija u ranom postoperativnom periodu-faktori rizika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
16.4. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Selimovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim nazivom "Značaj prevencije anksioznosti i bola kod oralno hirurškog zahvata i njihov uticaj na vitalne parametre" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hajrudin Skender Pravni fakultet:
16.5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Maše Alijević i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Uloga sudske vlasti u pravnoj državi s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini" i imenovanju mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
16.6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Aide Mulalić i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Zaštita novčanih potraživanja u uslovima deprecijacije novca" i imenovanju mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
16.7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alaudina Brkića i podobnosti teme pod radnim naslovom "Posebno vlasničko pravo na leasingu pokretnih stvari" Izvjestilac: doc.dr.sc. Enes Bikić Fakultet za metalurgiju i materijale:
16.8. Donošenje Odluke o izmjeni člana Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Mujkanovića pod naslovom "Definisanje uslova sinteze amorfnog SIO2 punila za gumu, precipitacijom iz rastvora N-a Metasilikata" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
17. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
17.1. autora doc.dr.sc. Vahdete Ćatić za rukopis pod naslovom "Metodika nastava moja okolina" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
18. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izdavačku djelatnost. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
19. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Ognjena Riđića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
20. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Adrijane Nikić-Katić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
21. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata mr. Esmira Halilovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
22. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman doc.dr.sc. Amelu Aliću na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
23. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom, Zdravstvenom, Pravnom, Pedagoškom, Mašinskom, Fakultetu za metalurgiju i materijale, Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i Konkursa za prijem u radni odnos izabranog kandidata na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
24. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor u naučna i istraživačka zvanja za naučne oblasti: islamska misao i civilizacija i vjerske znanosti. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
25. Donošenje Odluka o imenovanje šefova katedri Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
26. Ratifikacija Sporazuma sa POLYTECHNIC INSTITUTE OF PORTO-PORTUGAL. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
27. Ratifikacija Sporazuma sa CATHOLIC UNIVERSITY COLLEGE GHENT-BELGIUM. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
28. Ratifikacija Sporazuma sa UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WORMS . GERMANY. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
29. Analiza kadrova na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
30. Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative o dostavljanju prijedloga organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici i Unije studenata za članove Etičke komisije Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
31. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
2. sjednica Senata održana 26.01.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 01/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje odluke o izboru:
Pravni fakultet:
a) Dženane Radončić,dipl.prav. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Građansko pravo" Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
b) Ajdina Huseinspahića u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Historija države i prava". Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Drino Pedagoškifakultet:
c) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Mirzane Pašić u zvanje asistenta za naučnu oblast "Književnost" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
d) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Ibnela Ramića u zvanje asistenta za naučnu oblast "Književnost" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
e) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Naide Osmanbegović u zvanje asistenta za naučnu oblast "Književnost" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
f) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika Zenaide Karavdić u zvanje asistenta za naučnu oblast "BHS jezik" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
3. Doktorati nauka
Pravni fakultet:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Aide Mulalić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Zaštita novačnih potraživanja u uslovima deprecijacije novca" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Pedagoški fakultet:
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nebojše Vasića pod naslovom "Implementacija savremenih nodela učenja engleskog jezika u predškolskom i ranom školskom dobu" Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almira Huskanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Analiza sposobnosti studenata u shvatanju pojma granične vrijednosti funkcije i njegovog značaja u teoriji matematičke analize" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Donošenje Odluke o rasporedu predmeta na matičnim katedrama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
5. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o inoviranju Nastavnog plana i programa za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija Engleski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje dr. Lejle Čampara. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje mr. Alme Pirić. Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
8. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman doc.dr.sc. Nadiri Aljović na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
10. Informacija o broju studenata koji su stekli uslov za upis u višu godinu studija u produženom septembarskom roku 2009/2010.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
11. Razmatranje Plana upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2010/2011.godini. Izvjestilac:prof.dr.sc. Safet Brdarević
12. Informacija o univerzitetskim izdanjima po Zaključku Poslovnog kolegija Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Aras Borić,dipl.komp.i dipl.bibl.
13. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
1. sjednica Senata održana 05.01.2011. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 12/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima ta I (prvi) ciklus studija Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/2011.godini Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
5. Donošenje odluke o izboru:
Pravni fakultet:
a) prof.dr.sc. Seada Dizdarevića u zvanje vanrednog profesora za predmete "Radno pravo" i "Socijalno pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mehmed Kenović
b) dr.sc. Šukrije Bakšića u zvanje docenta za predmete "Ustavno pravo I" i "Ustavno pravo II" Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
6. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Raze Sunulahpašić pod nazivom "Optimizacija mehaničkih i strukturnih osobina superlegure nimonik 80A namijenjene za rad na povišenim temperaturama u autoindustriji" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Mujkanovića pod nazivom "Definisanje uslova sinteze amorfnog SIO2 punila za gumu, precipitacijom iz rastvora NA-metasilikata" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski Pravni fakultet:
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Suadina Straševića pod nazivom "Sudstvo u Tuzli 1882-1918" Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Drino
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nezira Pivića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Uloga i postupanje tužioca u krivičnom postupku" Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Maše Alijević i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim nazivom "Demokratski ciljevi i dostignuti nivo reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adnana Mahmutovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim nazivom "Jačanje demokratskog ligitimiteta u institucionalnoj arhitekturi evropske unije" Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
Ekonomski fakultet:
g) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Ramića pod nazivom"Perpektive održivog razvoja ruralnih područja Bosne i Hercegovine" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
7. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Zdravstvenom fakultetu, Islamskom pedagoškom fakultetu i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić prof.dr.sc. Sahib Muminagić prof.dr.sc. Zuhdija Adilović prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata mr.sc. Samira Lemeša Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Elme Musabašić Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
10. Ugovor o studiranju Izvjestilac:Mediha Arnaut,dipl.prav.
11. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
Prethodne sjednice Senata
 2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005

   početna stranica
webmaster