Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici

DIO PRVI - uvodne odredbe

POGLAVLJE I.  PREDMET

Član 1.
(Statut JU Univerzitet u Zenici)

Statutom Javne ustanove Univerziteta u Zenici (dalje: Statut) uređuju se pitanja značajna za obavljanje djelatnosti Javne ustanove Univerzitet u Zenici (dalje: Univerzitet) koja je od posebnog društvenog interesa za Zeničko-dobojski kanton (dalje: Kanton), Federaciju Bosne i Hercegovine (dalje: Federacija) i Bosnu i Hercegovinu (dalje: BiH) i dio je međunarodnog, a posebno evropskog obrazovnog, naučnog, odnosno umjetničkog prostora.

Član 2.
(Predmet Statuta)

U skladu s odredbama čl. 1. i 2. ovog Statuta, posebno se regulišu slijedeća pitanja:

 • osnovi autonomije Univerziteta;
 • osnovi organizacije, djelatnost i poslovanje;
 • zastupanje i predstavljanje;
 • organizacija i nadležnosti organizacionih jedinica; 
 • akademska, finansijska i druga ovlaštenja organizacionih jedinica u pravnom prometu;
 • statusne promjene i formiranje novih organizacionih jedinica i studijskih odsjeka;
 • finansiranje, ostvarivanje prihoda, upravljanje i raspolaganje sredstvima i imovinom;
 • obaveze Univerziteta prema osnivaču - Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (dalje: Osnivač);
 • ovlaštenja Univerziteta i lica ovlaštenih za zastupanje u pravnom prometu;
 • organ upravljanja i drugi organi Univerziteta, njihove nadležnosti, ovlaštenja, način odlučivanja, te postupak/način njihovog izbora i imenovanja;
 • način organizovanja i izvođenja studija;
 • pravila studiranja, prava i obaveze studenata;
 • oblik i nivo učešća studenata u radu pojedinih organa Univerziteta;
 • organizacija naučno-istraživačkog i umjetničkog rada;
 • kriteriji i postupci za dodjelu akademskih zvanja/titula, te izbora u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, naučna i istraživačka zvanja;
 • prava i obaveze akademskog i ostalog osoblja u radno-pravnom statusu na Univerzitetu;
 • način implementacije Evropskog sistema prijenosa bodova (dalje: ECTS);
 • osiguranje sistema kvaliteta, kriteriji za provođenje procesa evaluacije i objavljivanje rezultata provedene evaluacije;
 • javne isprave i evidencije;
 • javnost rada na Univerzitetu;
 • priznavanje stepena i diploma;
 • opšti akti Univerziteta i način njihovog donošenja, te
 • druga pitanja u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom. 

POGLAVLJE II.  OSNOVI INSTITUCIONALNE AUTONOMIJE UNIVERZITETA

Odjeljak A. Osnovne odrednice i ciljevi

Član 3.
(Osnovne odrednice i ciljevi Univerziteta u Zenici)

(1) Univerzitet je javna visokoškolska ustanova, u državnoj svojini, nezavisna od bilo kakvog religioznog, političkog ili drugog nedopuštenog uticaja, ovlaštena za pružanje obrazovnih (nastavnih) usluga visokog obrazovanja, te usluga u oblasti naučno-istraživačkog i umjetničkog rada, s ciljem da na nivou Univerziteta i organizacionih jedinica:

 • stekne vodeću ulogu u oblasti unapređenja znanja i naučne misli, odnosno u naučnom, obrazovnom, umjetničkom, kulturnom, društvenom i ekonomskom razvoju;
 • stiče, čuva, prenosi i razvija kulturu, te utemeljena naučna i umjetnička znanja, kao i vrijednosti putem objedinjenog naučno-nastavnog, naučno-istraživačkog i umjetničkog rada;
 • ustanovljava, kontinuirano održava i kritički preispituje najviše standarde u nastavi, kontinuiranom učenju i primjeni stečenih znanja; te
 • ostvaruje optimalnu saradnju s univerzitetima i drugim visokoškolskim, naučno-istraživačkim i drugim subjektima u zemlji i inostranstvu, radi razmjene iskustava, saradnje u obrazovanju, nauci, umjetnosti i drugim srodnim oblastima, te ujednačavanja/maksimiziranja standarda visokog obrazovanja.

(2) Ciljevi iz prethodnog stava, kao opšti i primarni, usklađeni su i primjenjuju se s ciljevima i principima sadržanim u pravnoj i drugoj regulativi na nivou BiH, Federacije i Kantona, te onima utvrđenim u Strategiji razvoja visokog obrazovanja Kantona, uz punu autonomiju, ostvarivanje akademskih sloboda, odnosno nepovredivost akademskog prostora, te puno ostvarivanje prava na visoko obrazovanje, a bez bilo kakvog pravno neosnovanog uticaja organa javne vlasti i bilo kojih drugih subjekata iz zemlje i inostranstva.

Član 4.
(Ovlaštenja Univerziteta)

(1) Univerzitet ima pravni subjektivitet i uživa autonomiju u obavljanju svoje djelatnosti, uključujući i pitanja utvrđena Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 59/07) (dalje: Okvirni zakon), imajući posebno u vidu i slijedeća ovlaštenja:

 • raspolaganje i upravljanje nepokretnom imovinom koja je u vlasništvu Univerziteta, u skladu sa zakonskim propisima i uz prethodno pribavljenu saglasnost Osnivača;
 • raspolaganje finansijskim sredstvima iz vlastitih prihoda i donacija u skladu sa zakonskim propisima;
 • utvrđivanje iznosa i ubiranje sredstava od participacije i školarine studenata i drugih naknada, u skladu sa zakonskim i drugim pravnim propisima, te odlukama nadležnih organa;
 • utvrđivanje i ubiranje sredstava na osnovu ustupanja znaka Univerziteta kod štampanja upisnih (indeksi, upisni materijali, razni obrasci...) i ostalih dokumenata koji se koriste u toku studiranja i kod diplomiranja;
 • izbor svojih upravnih i rukovodnih organa, te, shodno zakonskim propisima, utvrđivanje njihovih mandata;
 • samostalno uređivanje svoga rada, organizacije i aktivnosti, putem pravila sadržanih u sopstvenim opštim i drugim aktima;
 • izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, naučna i istraživačka zvanja;
 • izbor i zapošljavanje nastavnog (akademskog) i drugog osoblja;
 • odlučivanje o kriterijima za upis i prijem studenata na svim studijskim nivoima, te utvrđivanje nastavnih metoda i modaliteta provjere njihovog znanja, zasnovanih na aktuelnoj metodologiji;
 • ustanovljavanje pravnih odnosa sa studentima;
 • samostalno kreiranje, razvijanje, utvrđivanje i primjenjivanje/realizacija nastavnih planova i programa, te naučno-istraživačkih projekata;
 • izbor predmeta koji će se predavati i to u skladu s nastavnim programima i standardima, te u okviru raspoloživih finansijskih sredstava;
 • osnivanje organizacionih (fakulteta, akademija, visokih škola, instituta, Studentskog centra) i podorganizacionih jedinica (zavoda, laboratorija, centara i dr.), u skladu s važećim propisima;
 • kreiranje, organizovanje i izvođenje studija, utvrđivanje akumuliranja i transfera ECTS-a i izdavanje odgovarajućih diploma i dodataka diplomi, odnosno drugih adekvatnih javnih isprava;
 • utvrđivanje strukture i trajanja akademske godine;
 • osnivanje komercijalnih preduzeća za obrazovne i istraživačke svrhe, u skladu sa zakonskim propisima;

r)   sklapanje sporazuma s drugim visokoškolskim institucijama u BiH i inostranstvu;

 • dodjeljivanje ugovora za nabavku roba, radova i usluga; te
 • druga ovlaštenja, neophodna za efikasno obavljanje djelatnosti/funkcija Univerziteta.

(2) Sindikalno i studentsko organizovanje na Univerzitetu vrši se u skladu s važećim propisima, bez utjecaja univerzitetskih organa, organa organizacionih jedinica Univerziteta i rukovodnih lica, a učešće sindikalnih i studentskih predstavnika u radu pojedinih organa/tijela ostvaruje se u skladu s odredbama ovoga Statuta, odnosno po pitanjima utvrđenim važećim pravnim propisima.

Član 5.
(Nepovredivost prostora Univerziteta)

(1) Prostor Univerziteta je nepovrediv i bez odobrenja rektora Univerziteta (dalje: rektor) ili rukovodioca organizacione jedinice, te drugih lica koja su za to ovlaštena, pristup mu nemaju policijski i drugi organi za gonjenje i sprečavanje krivičnih djela.
(2) Izuzetno, a s ciljem sprečavanja izvršenja nekog krivičnog djela ili zaustavljanja izvršenja krivičnog djela, može se odstupiti od prethodnog stava i preduzeti neophodne mjere, s tim da se o tome odmah obavijesti uprava Univerziteta.

Član 6.
(Odgovornost Univerziteta)

(1) Univerzitet svoju funkciju obavlja na način koji pokazuje odgovornost prema Kantonu kao osnivaču, građanima, studentima i zaposlenom osoblju.
(2) Odgovornost, u skladu s prethodnim stavom, odražava se putem:

 • donošenja i dosljedne primjene ovoga Statuta;
 • objavljivanja godišnjih izvještaja, s detaljnom elaboracijom aktivnosti Univerziteta, te statističkim podacima u obliku koji omogućava da se rad Univerziteta može evaluirati i ocjenjivati od strane odgovarajućih institucija i agencija;
 • objavljivanja godišnjih revizorskih finansijskih izvještaja, u obliku koji je u skladu s računovodstvenim standardima koje propisuju važeći propisi iz te oblasti;
 • davanja javnosti na uvid, u štampanom ili elektronskom obliku, svih informacija i dokumentacije, vezane za rad Univerziteta, osim onih koji su zakonom zaštićeni i
 • osiguranje odgovarajuće spolne zastupljenosti u postupku izbora i imenovanja u članstvo svih organa Univerziteta.

(3) Pojedina pitanja koja se odnose na ostvarenje funkcija i ostvarivanja odgovornosti iz tač. b), c) i d) stava (2) ovoga člana, regulisat će se opštim aktima i odlukama nadležnih organa Univerziteta.

Član 7.
(Jezik i pravo na visoko obrazovanje) 

(1) Univerzitet organizira i izvodi studije na službenim jezicima konstitutivnih naroda u BiH, a pojedine dijelove studija, kao i izradu i odbranu diplomskog i magistarskog rada, te doktorske disertacije, može organizovati i izvoditi na stranom jeziku, u skladu sa Statutom.
(2) Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica koja ispunjavaju uslove stručne spreme propisane Okvirnim zakonom, bez obzira na rasu, boju kože, pol, seksualnu orijentaciju, etničko, nacionalno ili socijalno porijeklo, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, vezu s nekom nacionalnom zajednicom, rođenje ili status stečen rođenjem, fizički ili neki drugi nedostatak, imovinsko stanje, starosnu dob ili neki drugi status.
(3) Univerzitet će osigurati pristup studiju stranim državljanima i licima bez državljanstva u skladu s utvrđenim načelima u Evropskom području visokog obrazovanja, osiguravajući studij pod istim uslovima kao i državljanima BiH, afirmirajući mobilnost studenata i nastavnika.

Odjeljak B. Akademske slobode i autonomija Univerziteta

Član 8.
(Sloboda Univerziteta)

Ne može se, ni u kojem slučaju, uskratiti sloboda Univerziteta da:

 • inovira pružanje usluga visokog obrazovanja, u sklopu svojih licenci; te
 • nudi studijske predmete za sticanje vještina potrebnih ili korisnih u svrhu ostvarenja ciljeva visokog obrazovanja i koncepta cjeloživotnog učenja.

Član  9.
(Autonomija Univerziteta)

Univerzitet ima potpunu akademsku i finansijsku autonomiju, a njegovo osoblje i studenti uživaju slobodu udruživanja i izražavanja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

POGLAVLJE III. - PRAVNI SUBJEKTIVITET

Član 10.
(Svojstvo pravnog lica)

(1) Univerzitet ima svojstvo pravnog lica i u okviru registrovane djelatnosti istupa samostalno, u obimu ovlaštenja utvrđenih zakonskim propisima.
(2) U pravnom prometu s trećim licima ima sva prava i obaveze, odgovarajući pritom svojom imovinom (potpuna odgovornost) i u granicama raspoloživih sredstava.

Član 11.
(Naziv i sjedište Univerziteta)

 (1) Univerzitet posluje pod nazivom "Javna ustanova Univerzitet u Zenici" - "Universitas studiorum Zenicaensis", dok njegov skraćeni naziv glasi "Univerzitet u Zenici".
(2) Sjedište Univerziteta nalazi se u Zenici, ulica Fakultetska broj 3.
(3) Univerzitet može vršiti svoju djelatnost i organizovati univerzitetski studij i izvan svoga sjedišta, na području Kantona, BiH i šire, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona i nadležnog organa u datom mjestu, ukoliko za to postoje odgovarajuće društvene potrebe i uslovi, te u skladu s odgovarajućim sporazumom.
(4) Univerzitet može vršiti promjene naziva i sjedišta, provodeći postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Član 12.
(Pravo zastupanja i predstavljanja)

(1) Univerzitet zastupa i predstavlja rektor, bez ograničenja ovlaštenja, u okviru upisane registrovane djelatnosti.
(2) U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, rektora zamjenjuje jedan od prorektora, kojeg pisano ovlasti, pri čemu ovaj ima sva prava, obaveze i odgovornosti rektora.
(3) Rektor može svoja ovlaštenja prenijeti i na druga lica, putem generalnih i pojedinačnih punomoći.
(4) Rektor može, u skladu sa zakonom, budžetom i finansijskim planovima, te u okviru redovne djelatnosti Univerziteta, samostalno zaključivati pravne poslove čija vrijednost ne prelazi iznos od 50.000 KM.
(5) Kada se radi o pravnim poslovima čija vrijednost prelazi iznos naveden u prethodnom stavu, te o kapitalnim investicijama, za zaključenje pravnog posla neophodna je saglasnost Upravnog odbora Univerziteta (dalje: Upravni odbor).

Član 13.
(Prava i dužnosti Osnivača)

      Prava i dužnosti osnivača Univerziteta vrši Skupština odnosno Vlada Kantona, u skladu s Okvirnim zakonom, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona, te Zakonom o JU Univerzitet u Zenici.

Član 14.
(Budžet Univerziteta)

(1) Univerzitetje obavezan da u zakonom utvrđenim rokovima, podnosi godišnji prijedlog budžeta, zasnovan na kriterijima za njegovo utvrđivanje, koji treba biti u korelaciji s godišnjim finansijskim planom Univerziteta.
(2) Prijedlog budžeta, shodno prethodnom stavu, predstavlja zahtjev za obezbjeđenje sredstava od strane Osnivača, potrebnih za rad Univerziteta kao jedinstvenog pravnog subjekta i njegovih organizacionih jedinica u slijedećoj kalendarskoj godini.

Član 15.
(Izvještaj o poslovanju Univerziteta)

Univerzitet je obavezan da, u zakonom utvrđenim rokovima i važećom metodologijom, Skupštini Kantona podnosi godišnji izvještaj o poslovanju, u kojima se Univerzitet tretira kao jedinstveni pravni subjekt, ali interno odvojeno - po organizacionim jedinicama.

Član 16.
(Znak Univerziteta)

 (1) Univerzitet ima svoj oficijelni znak slijedećeg izgleda: u tamnoplavom krugu nalazi se otvorena knjiga bijele boje, iznad koje stoji zlatnožuta kruna bosanskih kraljeva, okruženi s deset zvjezdica; oko pomenutog kruga nalazi se natpis Univerzitet u Zenici - Universitas studiorum Zenicaensis.
(2) Znak Univerziteta je pod punom zakonskom zaštitom, a drugi subjekti mogu ga koristiti samo po posebnom odobrenju Senata Univerziteta.
(3) Univerzitet može, u sklopu svojih pojedinih aktivnosti/manifestacija - privremeno i za vrijeme njihovoga trajanja - vršiti modifikaciju svojeg znaka, te kreirati i koristiti određene adekvatne simbole, što se bliže utvrđuje odgovarajućim aktima njegovih nadležnih organa.
(4) Organizacione jedinice/fakulteti Univerziteta imaju svoj znak tekstualno okružen nazivom Univerziteta i organizacione jedinice/fakulteta.

Član 17.
(Pečat Univerziteta i organizacionih jedinica)

(1) Univerzitet ima veliki pečat kružnog oblika, prečnika 50 mm, sa slijedećim tekstom: "Univerzitet u Zenici - Universitas studiorum Zenicaensis", te sa znakom Univerziteta u sredini pečata.
(2) Univerzitet ima suhi žig za ovjeru izdatih univerzitetskih diploma i drugih odgovarajućih dokumenata, istog oblika, veličine i sadržaja, kao i pečat Univerziteta.
(3) Univerzitet ima i mali pečat, prečnika 25 mm, istog oblika i sadržaja, kao i pečat iz stava 1. ovog člana.
(4) Organizacione jedinice Univerziteta imaju svoje pečate, istih dimenzija, koji moraju sadržavati tekst u skladu sa stavovima (1) i (3) ovoga člana i naziv organizacione jedinice.
(5) Broj pečatâ, način korištenja i čuvanja svakog pečata iz stava (1), (2), (3) i (4) ovoga člana, utvrdit će se posebnim aktom rektora Univerziteta.

Član 18.
(Udruživanje Univerziteta)

Radi ostvarivanja svojih osnovnih zadataka, Univerzitet se može udruživati u domaće i međunarodne univerzitetske i druge asocijacije u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Član 19.
(Registar Općinskog suda u Zenici)

(1) Univerzitet je upisan u Registar, kojeg vodi Općinski sud u Zenici, pod brojem: 043-0-Reg-08-004193, i u odgovarajući Registar kojeg vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona (dalje: Ministarstvo).
(2) U registre iz prethodnog stava upisuju se i organizacione jedinice Univerzitetas granicama ovlaštenja u pravnom prometu, koje su utvrđene Statutom.

Član 20.
(Statusne promjene)

(1) Univerzitet može, u skladu sa zakonskim propisima, vršiti odgovarajuće statusne promjene - spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.
(2) Prije donošenja odluke o nekoj statusnoj promjeni, Osnivač usvaja elaborat o njenoj opravdanosti.
(3) Elaborat iz prethodnog stava Senat dostavlja Osnivaču na usvajanje.
(4) Elaborat priprema komisija koju imenuje Senat.

Član 21.
(Finansijska sredstva Univerziteta)

(1) Univerzitet obezbjeđuje sredstva potrebna za obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa zakonom, budžetskim finansiranjem od strane Osnivača i sticanjem vlastitih sredstava.
(2) Osnovu za budžetsko finansiranje iz prethodnog stava predstavlja budžetski zahtjev od strane Univerziteta prema dugoročnim i godišnjim potrebama rada i razvoja Univerziteta.  
(3) Stečenim vlastitim sredstvima, shodno zakonu, ovom Statutu i drugim propisima, programskim i planskim dokumentima, samostalno raspolaže Univerzitet.

POGLAVLJE IV.  DJELATNOST UNIVERZITETA

Član 22.
(Djelatnost Univerziteta)

(1) Djelatnost Univerziteta u Zenici, u skladu s osnivačkim aktom, je:
Šifra Naziv 

32.99
58.11
58.12
58.13
58.14
59.20 
58.19
55.90
56.29
62.02
62.01
62.09
62.03
63.11
58.21
58.29
60.10
60.20
63.12
72.11
72.19
72.20
69.10
69.20
73.20
02.40
70.21
70.22
74.90
85.60
71.11
71.12
74.20
71.20
85.42
85.51
85.52
85.59
90.01
90.02
90.03
91.01
93.11
18.1
18.20

Ostala prerađivačka industrija, d.n.
Izdavanje knjiga
Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
Izdavanje novina
Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa
Ostala izdavačka djelatnost
Ostali smještaj
Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
Savjetovanje u vezi s računarima
Računarsko programiranje
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
Upravljanje računarskom opremom i sistemom
Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima
Izdavanje računarskih igara
Izdavanje ostalog softvera
Emitiranje radijskog programa
Emitiranje televizijskog programa
Internetski portali
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama
Pravne djelatnosti
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Pomoćne usluge u šumarstvu
Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
Arhitektonske djelatnosti
Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
Fotografske djelatnosti
Tehničko ispitivanje i analiza
Visoko obrazovanje
Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
Obrazovanje i poučavanje u području kulture
Ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n.
Izvođačka umjetnost
Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
Umjetničko stvaralaštvo
Djelatnost biblioteka i arhiva
Rad sportskih objekata
Štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem
Umnožavanje snimljenih zapisa"

(2) U okviru registrovane djelatnosti Univerzitet može obavljati djelatnost proizvodnje u manjim serijama proizvoda, odnosno predmeta, koji su rezultat naučno-istraživačkog rada, odnosno stručnog rada organizacionih jedinica.

Član 23.
(Promjena djelatnosti Univerziteta)

Univerzitet može vršiti promjenu, odnosno proširivanje djelatnosti, na način i po postupku utvrđenom zakonskim propisima.

Član 24.
(Program rada Univerziteta)

Svoju registrovanu djelatnost Univerzitetobavlja u skladu sa svojim programima rada.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster