Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici
DIO DRUGI - ORGANIZACIJA UNIVERZITETA

Član 25.
(Uslovljenost organizacije Univerziteta)

(1) Unutrašnja organizacija Univerziteta uslovljena je njegovim osnovnim zadacima, društvenim funkcijama i potrebom da se obezbijede optimalni uslovi za ostvarivanje registrovane djelatnosti.
(2) Unutrašnjom organizacionom strukturom, odnosno zajedničkim i povezanim radom svojih dijelova, na Univerzitetu se obezbjeđuju optimalni uslovi za ostvarivanje osnovnih zadataka u naučno-nastavnom, naučno-istraživačkom, stručnom i umjetničkom radu.

Član 26.
(Unutrašnja organizaciona struktura Univerziteta i vrste organizacionih jedinica)

(1) Univerzitet u svom sastavu ima organizacione jedinice, kao što su fakulteti, akademije ili naučno-istraživački instituti, koji izvode nastavni, naučno-istraživački, stručni i umjetnički rad u jednom ili više obrazovnih i naučnih područja. 
(2) Radi komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada, Univerzitet, kao i njegove organizacione jedinice uz saglasnost Univerziteta, mogu osnovati svoje podorganizacione jedinice u čijem radu mogu učestvovati i studenti (npr. centar za transfer tehnologija, inovacioni centar, naučno-tehnološki park, inžinjerski biroi, radionice, umjetnički sastavi, galerije, umjetnički performansi...).

POGLAVLJE I. organizacione jedinice i pridružena članica

Član 27.
(Definicije organizacionih jedinica)

(1) Fakultet je organizaciona jedinica univerziteta koja izvodi univerzitetske studije i razvija stručni i naučni rad u jednom ili više naučnih i stručnih područja.
(2) Akademija je organizaciona jedinica univerziteta koja organizira i izvodi univerzitetske umjetničke studije, te razvija umjetničko stvaralaštvo i naučno-istraživački rad na području umjetnosti.
(3) Naučni institut je naučno-istraživačka organizaciona jedinica univerziteta koja obavlja fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja iz odgovarajućeg naučnog područja i stručnih oblasti.
(4) Radi obezbjeđenja cjelovitosti studentskog standarda, Univerzitet u svom sastavu ima i Studentskicentar, kao organizacionu jedinicu.
(5) Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.
(6) Naučni institut može imati određena ovlaštenja u pravnom prometu.

Član 28.
(Rektorat Univerziteta)

(1) Rektorat, putem kojeg se organizuje rad Univerziteta i njime rukovodi, čine odgovarajuće službe u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici.
(2) Rektor rukovodi radom Univerziteta, u čemu mu pomažu:

 • prorektor za nastavu i studentska pitanja;
 • prorektor za naučno-istraživački rad;
 • prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta;
 • prorektor za finansije i razvoj Univerziteta;
 • generalni sekretar;
 • dekani,
 • direktori, te
 • druga rukovodna lica čije se angažovanje ocijeni kao potrebno, odnosno neophodno.

(3) Pomoć, u skladu sa stavom (2) ovog člana, ne ograničava rektora, da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, samostalno donosi odluke iz domena rukovođenja Univerzitetom, niti ga oslobađa odgovornosti u pogledu njihovih zakonitosti i svrsishodnosti.

Odjeljak A. Organizacione jedinice Univerziteta

Član 29.
(Organizacione jedinice Univerziteta)

(1) Univerzitet u svom sastavu integriše/može integrisati organizacione jedinice koje čine fakulteti, akademije, visoke škole (dalje: VŠ), instituti i Studentski centar, kako slijedi:
a) Fakultet za metalurgiju i materijale, ul. Travnička cesta broj 1.,
b) Mašinski fakultet, ul. Fakultetska broj 1.,
c) Pedagoški fakultet, ul. Zmaja od Bosne broj 56.,
d) Pravni fakultet, ul. Fakultetska broj 1.,
e) Ekonomski fakultet, ul. Travnička cesta broj 1.,
f) Zdravstveni fakultet, ul. Crkvice broj 67.,
g) Metalurški institut "Kemal Kapetanović", ul. Travnička cesta broj 7.,
h) Studentski centar, ul. Crkvice broj 50.
i) Politehnički fakultet, ul. Fakultetska broj 1.

(2) Na fakultetima, iz prethodnog stava ovoga člana, ukoliko se studij izvodi iz više obrazovnih i naučnih područja, organizuju se studijski odsjeci za svako obrazovno područje.
(3) Organizacione jedinice iz stava (1) ovoga člana nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 30.
(Osnivanje, podjela, spajanje i ukidanje organizacionih jedinica)

(1) Univerzitet može, u skladu sa zakonskim propisima i odlukama nadležnih organa, ustanoviti i druge organizacione jedinice, kao i dijeliti ih, spajati i ukidati.
(2) Elaborat o statusnoj promjeni iz stava (1) ovog člana donosi Vlada Kantona, na prijedlog Senata.
(3) Odluku o statusnoj promjeni na osnovu elaborata iz stava (2) ovog člana donosi Skupština Kantona.

Član 31.
(Istupanje organizacionih jedinica u pravnom prometu)

(1) Organizacione jedinice Univerziteta istupaju u pravnom prometu pod nazivom Univerziteta i svojim nazivom.
(2) U pravnom prometu s trećim licima, organizacione jedinice imaju ograničena ovlaštenja u skladu s upisanom djelatnošću. 
(3) Za obaveze organizacionih jedinica, u skladu s usvojenim finansijskim planovima, te izvršenju tih finansijskih planova Univerzitet odgovara svojom imovinom. Stručna služba Rektorata Univerziteta interno vodi izvršenje budžeta svake organizacione jedinice.

Član 32.
(Zastupanje organizacionih jedinica u pravnom prometu)

(1) U okviru upisane djelatnosti i u pravnom prometu, organizacione jedinice zastupaju njihovi rukovodioci - dekani i direktori, po ovlaštenju rektora Univerziteta.
(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, dekana zamjenjuje prodekan, a direktora zaposlenik te organizacione jedinice - po posebnom pisanom ovlaštenju - pri čemu imaju sva prava, obaveze i odgovornosti dekana, odnosno direktora.
(3) Dekani fakulteta, odnosno direktori, mogu, u skladu sa zakonom, budžetom i finansijskim planovima i u okviru redovne djelatnosti organizacione jedinice, samostalno zaključivati pravne poslove čija vrijednost ne prelazi iznos od 8.000 KM.

Član 33.
(Izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju finansijskog plana Univerziteta)

Organizacione jedinice na kraju svake budžetske godine podnose rektoru Univerziteta  izvještaj o radu koji je sastavni dio izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju finansijskog plana Univerziteta.

Član 34.
(Autonomija i ovlaštenja organizacionih jedinica)

(1) U organizacionim jedinicama izvode se studijski programi visokog obrazovanja u sva tri ciklusa obrazovanja, zasnovani na načelu autonomije struke i načelu matičnosti koja proizlazi iz registrovane djelatnosti organizacionih jedinica i drugih kriterija utvrđenih ovim Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.
(2) Organizacione jedinice nemaju pravni subjektivitet, ali imaju odgovarajuća akademska i finansijska ovlaštenja, te preuzimaju odgovornost u okviru upisane djelatnosti i interno utvrđenog budžeta organizacione jedinice, a u skladu s ovlaštenjem, pravnim propisima i ovim Statutom.

Član 35.
(Podorganizacione jedinice organizacionih jedinica)

(1) Organizacione jedinice mogu imati institute, centre, zavode, laboratorije i dr. kao dijelove sopstvene podorganizacijske strukture.
(2) Organizacione jedinice mogu osnivati svoje podorganizacione jedinice, u kojima se povezuje nauka, odnosno umjetnost i praksa, s visokim obrazovanjem i u čijem radu mogu učestvovati i studenti.
(3) Odluku o osnivanju, odnosno ukidanju organizacionih dijelova, iz stava (1) i (2) ovoga člana, donosi naučno-nastavno vijeće, odnosno naučno vijeće, (dalje: NNV/NV), uz prethodnu saglasnost Senata.

Član 36.
(Univerzitet u ulozi suosnivača naučnih organizacija/ustanova)

Univerzitet, uz prethodnu saglasnost Osnivača, može biti suosnivač samostalnih naučnih organizacija/ustanova, pri čemu se međusobni odnosi Univerziteta i drugih suosnivača regulišu posebnim sporazumom.

Član 37.
(Nadležnosti fakulteta i njihovih organa u okviru Univerziteta)

1) Nadležnosti fakulteta utvrđuju se kako slijedi:

 • organizacija i provođenje nastavnog procesa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, naučno-istraživačkog i istraživačko-umjetničkog rada, stručnih i konsultantskih projekata, te planova izdavaštva u okviru svoje djelatnosti;
 • predlaganje planova zastupljenosti nastavnika i saradnika u nastavnom procesu za sve cikluse studija;
 • rukovođenje organizacionom jedinicom;
 • podnošenje prijedloga Senatu o pitanjima koja se odnose na njihove studijske planove i programe;
 • donošenje odluka o akademskim, naučnim, umjetničkim i stručnim pitanjima na nivou organizacione jedinice;
 • provođenje kompletnog postupka sticanja magisterija;
 • predlaganje mentora i utvrđivanje prijedloga komisija u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka, imenovanje mentora i utvrđivanje prijedloga o usvajanju izvještaja komisije u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka;
 • izbor i razrješenje dužnosti dekana, prodekanâ i voditeljâ odsjeka;
 • imenovanje komisija i utvrđivanje odgovarajućih prijedloga u postupku sticanja naučno-nastavnih i umjetničko-nastavnih zvanja;
 • donošenje odluka po prigovorima studenata na odluke dekana o njihovim pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima;
 • utvrđivanje prijedloga komisija u postupku nostrifikacije inostranih diploma;
 • predlaganje unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zapošljavanja osoblja u organizacionoj jedinici, u skladu sa zakonskim propisima i opštim aktima;
 • raspodjela i korištenje, odnosno realizacija sredstava dodijeljenih od strane Univerziteta stečenih vršenjem sopstvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom i opštim aktima;
 • vršenje drugih registrovanih djelatnosti za koje ispunjavaju propisane uslove; i
 • ostale nadležnosti koje proističu iz zakona, drugih propisa, ovog Statuta i drugih opštih akata.

(2) Nadležnosti iz prethodnog stava razrađuju se ovim Statutom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta (dalje: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), te drugim opštim aktima Univerziteta.

Član 38.
(Ovlaštenja organizacionih jedinica u obavljanju naučno-istraživačkog rada i stalnog stručnog usavršavanja)

(1) Organizacione jedinice - fakulteti u sastavu Univerziteta - u pravnom prometu s trećim licima imaju posebna ovlaštenja u obavljanju naučno-istraživačkog rada i stalnog stručnog usavršavanja.
(2) Stalno stručno usavršavanje podrazumijeva stalni program obrazovanja s definisanim nastavničkim timom i programom, a stručno usavršavanje (povremeno usavršavanje) podrazumijeva različite oblike seminara, radionica i kurseva koji se organizuju povremeno.
(3) Odluku o organizovanju programa stalnog stručnog usavršavanja donosi Senat Univerziteta na prijedlog NNV/Umjetničko nastavno vijeće (dalje: UNV) fakulteta/akademije.
(4) Odluku o organizovanju programa stručnog usavršavanja (povremeno usavršavanje) donosi NNV/UNV fakulteta/akademije na prijedlog podorganizacione jedinice.
(5) Iznimno, kursevi, seminari i drugi oblici ad hoc obuke, organizovat će se u skladu s planovima rada podorganizacionih jedinica s ciljem transformacije Univerziteta od predavačkog ka preduzetničkom.

Član 39.
(Oblici naučno-istraživačkog i stručnog rada organizacionih jedinica)

(1) Organizacione jedinice mogu realizovati različite oblike naučno-istraživačkog i stručnog rada iz domena svoje matičnosti, i to kako slijedi:
a)   Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim naukama
b)   Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama
c)   Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama
d)   Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biomedicini i zdravstvu
e)   Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama
f)   Arhitektonske i inženjerske djelatnosti, i tehničko savjetovanje
g)  Tehničko ispitivanje i analiza
h)  Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi  poreza
i)   Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
j)   Poslovni i menadžment konsalting
k)  Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardver)
l)   Ostale konsultantske usluge i izrada softvera
m) Ostale srodne računarske djelatnosti
n)  Izrada i upravljanje bazama podataka
o)  Ostali pravni poslovi
p)  Obrada podataka

U okviru registrovane djelatnosti organizaciona jedinica Metalurški institut "Kemal Kapetanović" može obavljati djelatnost proizvodnje u manjim serijama proizvoda, odnosno predmeta, koji su rezultat naučno-istraživačkog rada, odnosno stručnog rada organizacione jedinice.
(2) Studentski centar, kao organizaciona jedinica Univerziteta, u pravnom prometu s trećim licima obavlja slijedeće djelatnosti:
a) smještaj studenata Univerziteta u studentskim domovima za vrijeme trajanja nastave,kao i nastavnika, saradnika i studenata s drugih univerziteta iz zemlje i inostranstva prilikom njihovog angažovanja/boravka na Univerzitetu ili održavanja određenih manifestacija čiji je on nosilac, po potrebi i u periodu raspusta;
b)  prodaja hrane i pića u studentskim kantinama (menzama, studentskim restoranima);
c)  obrada podataka.

Odjeljak B. Pridružena članica Univerziteta

Član 40.
(Pridružena članica Univerziteta)

(1) Pridružena članica Univerziteta je Islamski pedagoški fakultet u Zenici, ul. Juraja Neidharta broj15.
(2) Odnos između Univerziteta i pridružene članice iz prethodnog stava uređuje se posebnim ugovorom.

POGLAVLJE II. MATIČNE KATEDRE

Odjeljak A. Organizacija i nadležnost katedri

Član 41.
(Matične katedre)

(1) Matične katedre (dalje: katedre) jesu osnovne naučno-nastavne/umjetničko-nastavne jedinice Univerziteta, odnosno segmenti/podorganizacione jedinice fakulteta/akademije/visoke škole, koje su u matičnoj vezi s Univerzitetom kao pravnim subjektom i s fakultetom/akademijom/visokom školom, u čijem su sastavu.
(2) Matičnost fakulteta/akademije utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Senat na prijedlog NNV-a/UNV-a.
(3) Katedre obuhvataju sve srodne stručne, odnosno stručno-umjetničke i stručno-teorijske nastavne predmete koji pripadaju određenoj užoj ili široj naučnoj, odnosno umjetničkoj oblasti, za koju se ustanovi matičnost određenog fakulteta/akademije/visoke škole.
(4) Katedre djeluju, vrše svoje kompetencije i imaju svoga rukovodioca, ukoliko se na fakultetu/akademiji/visokoj školi u radno-pravnom statusu nalazi najmanje 2 (dva) nastavnika iz šire, odnosne uže naučne i umjetničke oblasti, odnosno katedre, uz obavezu utvrđivanja personalnog sastava nastavničkog i saradničkog osoblja, odlukom NNV/UNV fakulteta/akademije/visoke škole za svaku akademsku godinu.
(5) U slučaju neispunjenja uslova iz prethodnog stava, kompetencije katedri preuzima NNV/UNV i o istom donosi odluku.

Član 42.
(Organizacija katedre)

(1) Katedra je organizovana tako da objedinjuje cjelokupno naučno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno i naučno-istraživačko osoblje (s naučnim zvanjima) iz određene naučne oblasti i najmanje jedan predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika, bez obzira u kojoj su organizacionoj jedinici oni dominantno angažovani.
(2) Katedrese formiraju, odlukom Senata, na fakultetima/akademijama/visokim školama koji organizuju studij iz uže, odnosno šire naučne oblasti, a kojima ta naučna oblast pripada ili na kojoj je angažovan najveći broj nastavnog i naučno-istraživačkog osoblja iz te oblasti.  

Član 43.
(Nadležnosti katedre)

(1) Katedre imaju slijedeće nadležnosti:

 1. utvrđivanje prijedloga planova za izvođenje nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti i/ili davanje mišljenja o njima;
 2. predlaganje nastavnika za pojedine predmete u datoj akademskoj godini i davanje mišljenja na sadržaje predmeta, u skladu s potrebama organizacione jedinice;
 3. davanje prijedloga za evaluacije rezultata rada nastavnog i naučno-istraživačkog osoblja na određenoj katedri;
 4. predlaganje komisija za pripremanje prijedloga za izbor u akademska zvanja;
 5. predlaganje komisija za ocjenu i odbranu magistarskih i doktorskih radova;
 6. predlaganje izrade predmetnih udžbenika neophodnih za odvijanje naučno-nastavnog procesa na predmetima za koje je katedra matična;
 7. predlaganje recenzenata za udžbenike i naučna djela koja će biti objavljena kao izdanja Univerziteta;
 8. vrši druge kompetencije koje su utvrđene zakonskim i opštim aktima.

(2) Način vršenja nadležnosti katedri detaljnije se reguliše Poslovnikom o radu kojeg donosi Senat.

Član 44.
(Šef katedre)

(1) Na oformljenim katedrama imenuje se šef katedre kao njihov rukovodilac.
(2) Na prijedlog rektora Univerziteta, uz konsultaciju s dekanima, šefove katedri imenuje i razrješava Senat Univerziteta, na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.
(3) Šef katedre imenuje i razrješava tehničkog sekretara katedre iz reda saradnika na toj katedri.
(4) Za svoj rad šef katedre odgovara dekanu, rektoru i Senatu Univerziteta.

POGLAVLJE III. POSLOVNE FUNKCIJE I PODRŠKA NASTAVI

Član 45.
(Funkcija i podrška nastavi Univerziteta)

(1) Poslovne funkcije i podrška naučno-nastavnom procesu, koji osiguravaju funkcioniranje Univerziteta kao pravnog subjekta, organizovane su putem rektora, Rektorata čija je struktura utvrđena članom 28. ovog Statuta, te odgovarajućih službi, što se detaljnije utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici.
(2) U smislu stava (1) ovog člana, za obavljanje pravnih, ekonomskih, administrativno-stručnih, tehničkih i drugih sličnih poslova Univerziteta, organizuju se i vrše poslove iz svoje nadležnosti stručne službe Rektorata Univerziteta i administrativne službe organizacionih jedinica, kako slijedi:
a) Kabinet Rektora:
- PR kancelarija (odnosi s javnošću), i
- Kancelarija za internu reviziju;
b) Kabinet prorektorâ;
c) Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, sa slijedećim odjeljenjima u svom sastavu:
1. Odjeljenje pravnih i kadrovskih poslova,
2. Odjeljenje opštih poslova,
3. Odjeljenje tehničkih poslova;
d) Služba za ekonomsko-finansijske poslove;
e)Služba za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, s:
1. Kancelarijom za priznavanje/prepoznavanje kvalifikacija i perioda studiranja,
2. Kancelarijom za ECTS,
3. Kancelarijom za osiguranje kvaliteta,
4. Kancelarijom za razvoj karijera i kompetencija, i
5. Forumom stakeholdera;
f)  Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT);
g) Univerzitetska biblioteka;
h) Unutrašnja služba zaštite.
(3) Nadležnosti iz prethodnog stava, uz odredbe ovoga Statuta, bliže i detaljnije razrađuju se odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster