Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici
DIO TREĆI - ORGANI UNIVERZITETA

Član 46.
(Organi Univerziteta)

(1) Organi Univerziteta su:

 1. Upravni odbor;
 2. Senat;
 3. Rektor.

(2) Univerzitet ima i druge stručne organe za vođenje poslovanja ili nadzorne organe čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuju osnivačkim aktom i Statutom.

Član 47.
(Interna revizija)

Na nivou Rektorata organizovana je Jedinica za internu reviziju, kao posebno tijelo, čiji je djelokrug rada utvrđen odgovarajućim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici.

POGLAVLJE I. UPRAVNI ODBOR

Član 48.
(Definicija)

Upravni odbor je najviši organ upravljanja Univerziteta.

Član 49.
(Sastav, broj, mandat i izuzeće)

(1) Upravni odbor ima sedam članova i čine ga predstavnici akademskog i neakademskog osoblja, studenata i Osnivača.
(2) Strukturu Upravnog odbora čine:
- 4 (četiri) člana iz reda Osnivača, koje imenuje Vlada Kantona, u skladu s odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima BiH;
- 2 (dva) člana iz reda nastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu i 1 (jednog) člana iz reda studenata, čija imenovanja predlaže Senat Univerziteta, u skladu s odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, u javnoj i transparentnoj proceduri javnog konkursa.
(3) Predsjednik Upravnog odbora imenuje se iz reda Osnivača, a iz reda članova koje imenuje Senat bira zamjenika predsjednika Upravnog odbora.
(4) Konačno imenovanje i razrješenje dužnosti članova Upravnog odbora vrši Vlada Kantona.
(5) Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine.
(6) Članovima Upravnog odbora Univerziteta pripada naknada za rad u Upravnom odboru u visini koju utvrdi Vlada Kantona.
(7) Rektor, prorektori, rukovodioci organizacionih jedinica Univerziteta i članovi Senata Univerziteta ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Član 50.
(Postupak izbora)

(1) Postupak izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora, Senat i Vlada Kantona, u pravilu, pokreću u isto vrijeme, a najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka mandata aktuelnog sastava Upravnog odbora.
(2) Senatutvrđuje opšte i posebne uslove, te kriterije za imenovanje članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta i člana iz reda studenata.
(3) Nakon utvrđivanja uslova i kriterija iz prethodnog stava, Senatdonosi odluku o raspisivanju konkursa i imenuje konkursnu komisiju za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta i člana iz reda studenata (dalje: konkursna komisija za UO) od 5 (pet) članova, od kojih se imenuju predsjednik i zamjenik predsjednika.

Član 51.
(Konkurs)

Konkurs za imenovanje članova Upravnog odbora objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici Univerziteta, a rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Član 52.
(Konkursna komisija)

(1) Konkursna komisija za UO, u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka konkursa, razmatra podnesene prijave, te sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata konkursna komisija za UO ne razmatra.
(2) U daljnjem roku od 15 (petnaest) dana, konkursna komisija za UO poziva sve kandidate s liste iz prethodnog stava na intervju.
(3) Konkursna komisija za UO, prije provođenja intervjua, utvrđuje način njegovog evaluiranja, tako što svaki njen član samostalno dodjeljuje određeni broj bodova (od 0-5) po svakom od kriterija za kandidate pojedinačno, utvrđenih odlukom Senata Univerziteta o opštim i posebnim uslovima za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora iz reda nastavnog osoblja i iz reda studenata.
(4) Utvrđivanjem ukupnog broja bodova za svakog kandidata konkursna komisija sačinjava rang-listu kandidata iz reda nastavnog osoblja i rang-listu kandidata iz reda studenata i upućuje ih Senatu na izjašnjavanje.

Član 53.
(Postupak izjašnjavanja Senata o kandidatima na pozicije članova Upravnog odbora)

(1) Po prijemu rang-listi, dostavljenih od strane konkursne komisije za UO iz prethodnog člana, Senat, uz prethodni izbor komisije za sprovođenje postupka glasanja, vrši izbor članova Upravnog odbora, tajnim glasanjem, zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena 2 (dva) kandidata na rang-listi iz reda nastavnog osoblja i zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena 1 (jednog) kandidata na rang-listi iz reda studenata.
(2) Za članove Upravnog odbora izabrani su oni kandidati koji dobiju većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.
(3) Ukoliko nijedan od kandidata iz reda nastavnog osoblja, odnosno nijedan od kandidata iz reda studenata, ne dobije u prvom krugu glasanja potrebnu većinu glasova, utvrđenu u stavu 2. ovoga člana, ili dobiju isti broj glasova, u uži izbor ulaze 3 (tri) kandidata iz reda nastavnog osoblja, odnosno 2 (dva) kandidata iz reda studenata, s najvećim brojem glasova, odnosno svi kandidati s istim brojem glasova.
(4) U ponovljenom glasanju (najviše dva puta) i izjašnjavanju članova Senata pojedinačno o svakom od 3 (tri) kandidata iz reda nastavnog osoblja, odnosno o svakom od 2 (dva) kandidata iz reda studenata, izabrani su oni kandidati koji dobiju većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.

Član 54.
(Konačno imenovanje svih članova Upravnog odbora)

(1) Ukoliko nijedan od kandidata, u ponovljenim glasanjima u smislu stava 4. prethodnog člana, ne dobije potrebnu većinu ili kandidati pritom ponovo dobiju isti broj glasova, postupak glasanja za te članove ponovit će se na narednoj sjednici Senata.
(2) U slučaju da se ni na narednoj sjednici Senata ne izvrši imenovanje članova Upravnog odbora, cjelokupni postupak izbora i imenovanja ponavlja se raspisivanjem novog konkursa i imenovanjem nove konkursne komisije za UO.
(3) Komisija za sprovođenje postupka glasanja prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora iz reda predstavnika Univerziteta dostavlja, putem resornog Ministarstva, Vladi Kantona radi konačnog imenovanja svih članova Upravnog odbora.

Član 55.
(Razrješenje dužnosti člana Upravnog odbora)

Vlada Kantona će razriješiti dužnosti člana Upravnog odbora kojeg je imenovao i prije vremena na koje je imenovan:

 1. ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad visokoškolske ustanove;
 2. ako svojim radom povrijedi ugled dužnosti koju obavlja;
 3. ako se utvrdi da ima lične ili druge interese koji su u suprotnosti s interesima visokoškolske ustanove (sukob interesa);
 4. na njegov lični zahtjev;
 5. ako ne ispunjava dužnost člana Upravnog odbora;
 6. imenovanjem na javnu funkciju, odnosno imenovanjem za člana Senata, za rektora, prorektora ili rukovodioca organizacione jedinice;

Član 56.
(Pokretanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog odbora)

(1) Prijedlog za razrješenje dužnosti može se pokrenuti kada se utvrdi postojanje nekog od razloga navedenih u prethodnom članu.
(2) Prijedlog za razrješenje dužnosti iz razloga navedenih u tačkama c), d), f) i g) prethodnog člana, Upravnom odboru podnosi predsjednik, odnosno član, u pisanoj formi.
(3) Prijedlog za razrješenje dužnosti iz razloga navedenih u tačkama a), b), e) i h) prethodnog člana, pokreće Osnivač i najmanje jedna trećina Senata, svako za svoje članove.

Član 57.
(Djelokrug rada Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom visokoškolske ustanove, a naročito:

 1. donosi Statut Univerziteta, te donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom;
 2. donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i Statutom, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
 3. utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
 4. donosi godišnji program rada Univerziteta na prijedlog Senata Univerziteta;
 5. donosi finansijski plan;
 6. usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja;
 7. rješava pitanja odnosa s Osnivačem;
 8. odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa Statutom;
 9. odgovara Osnivaču za rezultate rada Univerziteta;
 10. odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su, u prvom stepenu, odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
 11. najmanje jedanput godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju Univerziteta;
 12. donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra;
 13. daje saglasnosti u skladu sa stavom 5. člana 12. ovog Statuta;
 14. utvrđuje prijedlog cijena usluga instituta kao organizacione jedinice Univerziteta;
 15. donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 16. utvrđuje prijedlog cijena na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 17. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.
(2) Nadležni organi Univerziteta su dužni obezbijediti Upravnom odboru tražene i druge relevantne informacije i dokumentaciju, neophodne za obavljanje njegovih funkcija i nesmetan rad.

Član 58.
(Sjednice Upravnog odbora)

(1)  Upravni odbor vrši svoje nadležnosti i donosi odluke na sjednicama.
(2) Sjednice Upravnog odbora mogu biti zatvorene za javnost samo u opravdanim slučajevima i iz razloga koji su utvrđeni zakonom i opštim aktom kojim se regulišu pojedina pitanja njegovog rada.
(3) Upravni odbor pravovaljano vrši svoje nadležnosti i odlučuje kada sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Član 59.
(Inicijativa za sazivanje sjednica Upravnog odbora)

(1) U pravilu, sjednice Upravnog odbora saziva, kada se za to ukaže potreba, predsjednik po sopstvenoj inicijativi, ali i na traženje većine njegovih članova, na prijedlog Osnivača, Senata i rektora.
(2) Predsjednik je obavezan sazvati sjednicu i kada to, obrazloženim prijedlogom u pisanoj formi, zahtijevaju najmanje polovina NNV-a fakulteta i NV instituta.

Član 60.
(Odlučivanje Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.
(2) Upravni odbor odlučuje javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom, utvrđeno da se odluke donose tajnim glasanjem.
(3) Bliže odredbe o radu i načinu donošenja odluka Upravnog odbora sadrži, shodno zakonu i ovom Statutu, Poslovnik o radu, kojeg donosi Upravni odbor.

POGLAVLJE II. SENAT

Član 61.
(Sastav Senata)

(1) Senat je najviše akademsko tijelo, odgovorno za akademska pitanja na Univerzitetu, kojeg čine:

 1. rektor;
 2. prorektori;
 3. dekani;
 4. direktor Instituta;
 5. direktor Studentskog centra;
 6. dekan/direktor pridružene članice, ako je to utvrđeno ugovorom o pridruživanju;
 7. predstavnik fakulteta izabran od strane naučno-nastavnog vijeća/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/akademije; i
 8. predstavnici studenata sva 3 (tri) ciklusa, u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova Senata.

(2) Rektor, prorektori, dekani i direktori Studentskog centra i Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" su članovi Senata po položaju, u toku njihovog mandata, pri čemu se podrazumijeva i članstvo u svojstvu vršilaca dužnosti.
(3) Članovi Senata iz tačke g) stava (1) biraju se na period od (4) četiri godine, članovi Senata iz tačke h) stava (1) biraju se na period od (1) jedne godine, s mogućnošću još jednog ponovnog izbora, kao i opoziva od strane organa koji ih je izabrao.
(4) Senat ima predsjedavajućeg, koji se bira iz reda članova Senata, s tim da rektor i prorektori ne mogu biti imenovani za predsjedavajućeg.
(5) Rad Senata bit će uređen Poslovnikom o radu, kojeg donosi Senat u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 62.
(Predstavnici studenata u članstvu Senata)

(1) Predstavnici studenata participiraju u članstvu Senata s najmanje 15% članova od ukupnog broja članova Senata, i to s tri člana, po jedan član iz svakog ciklusa studija kojeg bira Unija studenata Univerziteta u Zenici.
(2) Članovi Senata iz prethodnog stava zastupaju interese studenata odgovarajućeg ciklusa, shodno stavovima tijela koje ih je izabralo.

Član 63.
(Djelokrug rada Senata)

(1) Senat Univerziteta odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta.
(2) Senat Univerziteta:

 1. predlaže Upravnom odboru Statut Univerziteta;
 2. donosi etički kodeks kojim se utvrđuju etička načela u visokom obrazovanju, objavljivanju naučnih rezultata, odnosu prema intelektualnoj svojini, odnosima između nastavnika i saradnika, drugih zaposlenih i studenata, odnosu prema javnosti i sredstvima javnog informisanja i uopšte o nastupanju Univerziteta, nastavnika, saradnika  i studenata u pravnom prometu;
 3. donosi pravilnike i druge opšte akte iz domena akademskih pitanja u skladu sa zakonom;
 4. donosi nastavne planove i nastavne programe dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija;
 5. bira i razrješava dužnosti rektora i prorektore Univerziteta, uz saglasnost Osnivača s tim da su akti o izbori i razrješenju konačni;
 6. donosi konačne odluke po prigovoru kandidata za izbor i razrješenje dužnosti dekana i prodekana, kao i direktora Instituta;
 7. imenuje na prijedlog rektora šefove katedri;
 8. raspisuje konkurs, bira akademsko osoblje na prijedlog naučno-nastavnog/ umjetničko-nastavnog vijeća te odlučuje o vrsti angažmana za izabrano akademsko osoblje;
 9. raspisuje konkurs i daje saglasnost na izbor naučnog i istraživačkog osoblja, na prijedlog naučnog vijeća organizacione jedinice;
 10. donosi odluku o univerzitetskom registru domaćih i međunarodnih časopisa, te zbornika radova s naučnih skupova, koji su referentni za izbor u naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja;
 11. imenuje komisije i usvaja izvještaje u postupku stjecanja doktorata nauka, te daje prethodnu saglasnost na imenovanje mentora pri izradi doktorske disertacije, na prijedlog naučno-nastavnog vijeća, odnosno vijeća organizacione jedinice;
 12. dodjeljuje počasno zvanje professor emeritus, te počasni doktor nauka;
 13. daje inicijativu Upravnom odboru za organizovanje i ukidanje fakulteta i drugih organizacionih jedinica Univerziteta, kao i studijskih odsjeka;
 14. donosi programe naučno-istraživačkog i umjetničkog rada, radi unapređenja naučnih, odnosno umjetničkih disciplina, koji se izučavaju u studijskim programima;
 15. ratifikuje ugovore i memorandume o međunarodnoj institucionalnoj saradnji;
 16. aktivno učestvuje u procedurama izvođenja internih i eksternih evaluacija, kao i u razvoju QA-a i QMS-a, te promociji i razvoju kulture kvaliteta;

r)   odobrava razvojne i organizacione planove;

 1. imenuje komisije i usvaja izvještaje u postupku nostrifikacije inostranih diploma;
 2. imenuje stalna ili privremena tijela, radne timove, grupe za praćenje kvaliteta rada i slično;
 3. propisuje odredbe kojima se reguliše rad organa koje imenuje Senat;
 4. utvrđuje upisnu politiku i donosi odluke o visini školarine koju plaćaju studenti, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona;
 5. raspisuje konkurs za upis studenata u prvi, drugi i treći ciklus studija;
 6. donosi Poslovnik o svome radu;
 7. analizira rezultate prolaznosti studenata i utvrđuje mjere za unapređenje naučno-nastavnog procesa;
 8. utvrđuje plan pokrivenosti nastave za svaku akademsku godinu;
 9. utvrđuje raspored ispitnih rokova za svaku akademsku godinu;
 10. donosi program stručnog usavršavanja na prijedlog naučno-nastavnog vijeća fakulteta, instituta ili po sopstvenoj inicijativi;
 11. donosi odluke o dodjeli priznanja Univerziteta;
 12. donosi odluke o davanju saglasnosti za objavljivanje rukopisa kao izdanja Univerziteta, a na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta;
 13. imenuje i razrješava predsjedavajućeg Senata Univerziteta; te
 14. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 

(3) Senat odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih organa organizacionih jedinica, kao i drugih organa Univerziteta i predstavničkih organa studenata.
(4) Podlogu raspravljanju i odlučivanju o akademskim pitanjima na sjednicama Senata predstavljaju pisani prijedlozi s materijalima i dokumentacijom koju pripremaju i dostavljaju ovlašteni predlagači s jasno navedenim pravnim osnovama.
(5) U slučaju izostajanja, odnosno neblagovremenog i/ili nepotpunog djelovanja, nosioca aktivnosti iz prethodnog stava, Senat može donositi odluke u skladu s utvrđenim potrebama i interesima Univerziteta u Zenici.

Član 64.
(Sjednice Senata)

(1) Senat obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama koje se održavaju po potrebi, jedanput mjesečno i to u zadnjoj sedmici mjeseca.
(2) Sjednice Senata mogu biti redovne, vanredne i izborne.
(3) Na početku akademske godine, Senat utvrđuje okvirni raspored/kalendar održavanja svojih sjednica.

Član 65.
(Predsjedavajući Senata)

 1. Predsjedavajući Senata imenuje se iz reda članova Senata. Procedura predlaganja i izbora predsjedavajućeg Senata sadržana je u Poslovniku o radu Senata Univerziteta.
 2. Mandat predsjedavajućeg Senata Univerziteta traje 4 (četiri) godine.
 3. Ista osoba se može imenovati na dva uzastopna mandata.
 4. Sjednicu Senata priprema i saziva predsjedavajući u saradnji s rektorom i generalnim sekretarom Univerziteta u Zenici.
 5. Predsjedavajući je dužan sazvati sjednicu Senata kada to, u pisanoj formi, zahtijeva najmanje polovina članova Senata.
 6. Sjednicama Senata rukovodi i predsjedava predsjedavajući, brine se o zakonitosti rada Senata, te je odgovoran za primjenu Poslovnika o radu; u slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti, sjednicu saziva i njenim radom rukovodi zamjenik predsjedavajućeg, koji se, također, bira iz reda članova Senata.
 7. Predsjedavajući Senata dužan je članovima Senata dati sve potrebne informacije i objašnjenja u vezi s odlukama iz nadležnosti Senata.

Član 66.
(Odlučivanje Senata)

(1) Senat može raspravljati o određenim pitanjima za koja je nadležan i odlučivati tek kada sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.
(2) Senat donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova.
(3) Senat donosi odluke javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je zakonima, ovim Statutom ili drugim opštim aktom, utvrđeno da odlučuje tajnim glasanjem.

Član 67.
(Poslovnik o radu Senata)

Bliže odredbe o radu i načinu donošenja odluka Senata utvrđuju se Poslovnikom o radu.

POGLAVLJE III. REKTOR

Član 68.
(Organ rukovođenja Univerziteta)

(1) Rektor je organ rukovođenja Univerziteta.
(2) Znaci rektorske časti su rektorski lanac i rektorska toga, čiji se oblik/sadržaj, odnosno izgled, utvrđuju opštim aktom kojeg donosi Senat.

Član 69.
(Izbor rektora)

(1) Rektora bira Senat, tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog konkursa, uz saglasnost Osnivača, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2) Rektor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran.
(3) Ista osoba se može imenovati na dva uzastopna mandata na Univerzitetu.

Član 70.
(Opšti i posebni uslovi za izbor rektora)

(1) Za rektora može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.
(2) Opšti uslovi, u smislu prethodnog stava, su:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za rektora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom rektora;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom rektora.

(3) Posebni uslovi, u smislu stava (1) ovoga člana, su:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, koji ispunjava zakonske uslove;
 2. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 3. da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom.

(4) Način dokumentovanja i ispunjenja uslova iz st. (2) i (3) ovoga člana, utvrđuju se odlukom Senata o raspisivanju konkursa.
(5) Za rektora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim naučno-nastavnim, naučno-umjetničkim, istraživačkim i poslovnim sistemima, kakav je univerzitet, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Univerziteta za mandatni period iz objavljenog konkursa.
(6) Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, rektor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog organa.

Član 71.
(Postupak izbora rektora)

(1) Postupak izbora rektora pokreće Senat, najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka mandata.
(2) Postupak za izbor rektora pokreće se donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i imenovanjem konkursne komisije za izbor rektora (dalje: konkursna komisija).
(3) Konkursnu komisiju čine 3 (tri) člana, od kojih su (2) dva člana iz reda nastavnog osoblja, koji nisu kandidati za izbor rektora i 1 (jedan) član iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih na Univerzitetu.
(4) Zadatak konkursne komisije jeste da izvrši administrativne poslove vezane za konkurs i izbor rektora (prijem prijava po konkursu; stručna obrada prispjelih prijava; prezentacija svih prispjelih prijava Senatu; dostavljanje Vladi Kantona, putem resornog Ministarstva, prijedloga odluke o izboru kandidata koju je donio Senat; drugi poslovi vezani za administrativne procedure izbora, odnosno imenovanja rektora).

Član 72.
(Objava konkursa za izbor rektora)

Konkurs za izbor rektora objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici Univerziteta, a rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Član 73.
(Dostavljanje prijava na konkurs)

(1) Prijave kandidata na konkurs za izbor i imenovanje rektora Univerziteta dostavljaju se konkursnoj komisiji, u zatvorenim kovertama, koje se, u prisustvu svih članova konkursne komisije, otvaraju po isteku konkursnog roka, te se zapisnički konstatuje ukupno stanje u vezi s prijavama na konkurs.
(2) Konkursna komisija dostavlja Senatu Univerziteta kompletnu dokumentaciju u vezi s konkursom s prijedlogom predsjedavajućem Senata Univerziteta za zakazivanje izborne  sjednice.
(3) Po prijemu dokumentacije u vezi s konkursom predsjedavajući Senata Univerziteta saziva izbornu sjednicu.

Član 74.
(Izborna sjednica Senata)

(1) Na izbornoj sjednici Senata, predsjednik, zamjenik ili član komisije, informiše Senat o prijavljenim kandidatima, o tome da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju tražene uslove iz konkursa, da li su dostavili traženu dokumentaciju i dokaze, kao i druge informacije potrebne za rad izborne sjednice.
(2) U daljnju proceduru izbora rektora ulaze samo oni kandidati koji ispunjavaju propisane uslove za izbor rektora.
(3) Kandidati za rektora na izbornoj sjednici Senata obavezno izlažu svoj program rada i razvoja Univerziteta, s tim da svaki član Senata može tražiti dopunska obrazloženja u vezi s ponuđenim programom.
(4) Nakon zaključene rasprave konkursna komisija utvrđuje listu kandidata za izbor rektora, po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata.

Član 75.
(Odlučivanje o izboru rektora)

(1) Na istoj ili na narednoj sjednici, članovi Senata se izjašnjavaju o kandidatima za izbor rektora Univerziteta, utvrđenim na listi iz prethodnog člana.
(2) Senat Univerziteta odlučuje o izboru rektora tajnim glasanjem, zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena i imena samo jednog kandidata na ponuđenoj listi.
(3) Za rektora je izabran onaj kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.

Član 76.
(Odluka o potvrđivanju izbora i imenovanju rektora)

(1) Ukoliko je na listi više kandidata i nijedan od njih, u prvom krugu glasanja, ne dobije potrebnu većinu, ili više kandidata dobije isti broj glasova, u uži izbor ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, odnosno kandidati s istim brojem glasova.
(2) U ponovljenom glasanju između dva kandidata za rektora je izabran onaj kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja članova Senata Univerziteta.
(3) Na prijedlog odluke o izboru kandidata za rektora Univerziteta, Senat, putem konkursne komisije, pribavlja saglasnost Vlade Kantona.
(4) Nakon dobijanja saglasnosti Vlade Kantona, Senat Univerziteta odlukom potvrđuje izbor i imenovanje rektora i određuje početak trajanja mandata.
(5) Odluka se dostavlja svim učesnicima konkursa, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja.

Član 77.
(Imenovanje vršioca dužnosti rektora)

(1) U slučaju da se, u postupku iz člana 76. ovoga Statuta, ne izvrši izbor rektora, Senat će, bez konkursa, imenovati vršioca dužnosti rektora, iz reda nastavnika u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, zaposlenih na Univerzitetu u punom radnom vremenu, na period od najduže 6 (šest) mjeseci, računajući od dana imenovanja.
(2) Prijedlog za vršioca dužnosti rektora, u smislu prethodnog stava, može dati svaki član Senata, s tim što se izbor vrši tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova.

Član 78.
(Prava i dužnosti vršioca dužnosti rektora)

(1) Vršilac dužnosti rektora ima sva prava i dužnosti izabranog rektora.
(2) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti rektora, Senat donosi odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor rektora.

Član 79.
(Djelokrug rada rektora)

(1) Rektor obavlja poslove utvrđene zakonom i Statutom, a naročito:

 1. zastupa i predstavlja Univerzitet;
 2. organizuje i rukovodi radom Univerziteta i odgovoran je za zakonitost rada Univerziteta;
 3. predlaže i dogovara dnevni red sjednica Senata s predsjedavajućim i generalnim sekretarom;
 4. nominuje tačke dnevnog reda Senata predložene od strane Kolegija Rektorata i Kolegija Univerziteta;
 5. predlaže opšte akte i donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta;
 6. predlaže Upravnom odboru i Senatu mjere za unapređenje rada Univerziteta;
 7. predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Univerziteta;
 8. predlaže Upravnom odboru, Senatu i Osnivaču osnove planova rada i razvoja Univerziteta;
 9. predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;
 10. zaključuje ugovor o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika Univerziteta;
 11. predlaže Senatu Univerziteta imenovanje šefova katedri uz konsultacije s dekanima fakulteta;
 12. izvršava odluke Upravnog odbora i drugih organa Univerziteta;
 13. odlučuje o korištenju finansijskih sredstava u pojedinačnom iznosu do 50.000,00 KM;
 14. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
 15. podnosi Upravnom odboru izvještaj o izvršenju finansijskog plana;
 16. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana;

r)   učestvuje u radu Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine;

  1. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Univerziteta.

(2) U vršenju poslova iz prethodnog stava, rektoru pomažu rukovodni i drugi zaposlenici Univerziteta.

Član 80.
(Sklapanje pravnih poslova)

Rektor ne može, bez prethodne saglasnosti Upravnog odbora, a u zakonom utvrđenim slučajevima Osnivača, sklapati pravne poslove o raspolaganju nepokretnom imovinom Univerziteta.

Član 81.
(Odgovornost rektora za zakonitost rada)

(1) Rektor je odgovoran za zakonitost rada Univerziteta.
(2) Rektor za svoj rad, u domenu akademskih pitanja, odgovara Senatu, a u domenu poslovanja, Upravnom odboru.
(3) Rektor jednom godišnje podnosi Senatu i Upravnom odboru izvještaje o svom radu.

Član 82.
(Dužnost rektora)

(1) Rektor je dužan obustaviti od izvršenja svaki opšti akt donesen na Univerzitetu, koji je protivustavan ili protivzakonit, ili je u suprotnosti s drugim propisima, kao pojedinačni akt, kada se njime nanosi šteta Univerzitetu ili društvenoj zajednici, te o tome obavijestiti Ministarstvo.
(2) Rektor je dužan upozoriti dekane i ostale rukovodioce na Univerzitetu na protivzakonitost ili protivstatutarnost njihovih planiranih ili donesenih odluka, te o tome obavijestiti Senat i NNV-a.

Član 83.
(Razrješenje dužnosti rektora)

(1) Senat može razriješiti rektora dužnosti i prije isteka vremena na koji je imenovan, u slijedećim slučajevima:

 1. na lični zahtjev;
 2. ukoliko se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Univerziteta;
 3. ako se utvrdi da ima lične i druge interese koji su u suprotnosti s interesima Univerziteta i u drugim slučajevima postojanja sukoba interesa;
 4. zbog kršenja odredbi Statuta, drugih opštih akata Univerziteta, zakona i drugih propisa;
 5. ukoliko se utvrdi da Univerzitet ostvaruje loše poslovne rezultate, a rektor ne izvršava zadatke predviđene zakonom, drugim propisom ili Statutom, odnosno, izvršava ih protivno njima ili prekorači svoja ovlaštenja;
 6. ako bude pravosnažno osuđen za počinjeno krivično djelo;
 7. kada svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju vrši;
 8. ukoliko izgubi sposobnost obavljanja dužnosti rektora;
 9. zbog povrede uslova koji su bili potrebni za njegov izbor i
 10. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(2)  Prijedlog za prijevremeno razrješenje rektora dužnosti može dati Osnivač, odnosno Vlada Kantona, Senat i Upravni odbor.
(3) U svim slučajevima razrješenja dužnosti, odnosno imenovanja novog rektora Univerziteta, primopredaja dužnosti između zatečenog i novoimenovanog rektora vrši se komisijski. Komisiju za provođenje postupka primopredaje dužnosti imenuje Senat Univerziteta od najmanje 3 (tri) člana iz reda članova Senata.

Član 84.
(Odlučivanje Senata o razrješenju dužnosti rektora)

(1) O prijedlogu za razrješenje dužnosti rektora, u smislu stava (1) prethodnog člana, Senat odlučuje tajnim glasanjem, a za donošenje pravovaljane odluke potrebna je većina glasova od ukupnog broja njegovih članova.
(2) Odluka Senata o razrješenju dužnosti rektora je konačna.
(3) Nakon donošenja odluke o razrješenju dužnosti rektora, Senat na istoj sjednici donosi odluku o imenovanju vršioca dužnosti rektora, koji ispunjava uslove iz člana 70. stav (3) ovoga Statuta.
(4) Istovremeno, s imenovanjem vršioca dužnosti rektora, Senat donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor rektora.

Član 85.
(Prorektori)

(1) Rektoru u njegovom radu pomažu prorektori i to:

 1. prorektor za nastavu i studentska pitanja;
 2. prorektor za naučno-istraživački rad;
 3. prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta; i
 4. prorektor za finansije i razvoj Univerziteta.

(2) Prorektori u svom radu pristupaju realizaciji njihovih prihvaćenih programa rada, usklađenih s rektorovim programom rada i razvoja Univerziteta, a za svoj rad odgovaraju rektoru i Senatu.

Član 86.
(Izbor prorektora)

(1) Prorektore bira Senat, tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog konkursa, uz saglasnost Osnivača, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2) Prorektori se biraju na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran.
(3) Ista osoba se može imenovati na dva uzastopna mandata na Univerzitetu.

Član 87.
(Opšti i posebni uslovi za izbor prorektora)

(1) Za prorektora može biti izabran kandidat koji je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, ukoliko ispunjava uslove za to zvanje na Univerzitetu i koji ispunjava opšte uslove sadržane u članu 70. stav (2), kao i posebne uslove iz istog člana, stav (3) tač. b) i c) Statuta.
(2) Prorektor ne može istovremeno vršiti dužnost dekana/direktora organizacione jedinice Univerziteta ili člana Upravnog odbora Univerziteta.
(3) Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, prorektor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog organa.

Član 88.
(Postupak izbora prorektora)

(1) Postupak izbora prorektora pokreće Senat, najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka mandata.
(2) Postupak za izbor prorektora pokreće se donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i imenovanjem konkursne komisije za izbor prorektora (dalje: konkursna komisija).
(3) Konkursnu komisiju čine 3 (tri) člana, od kojih su (2) dva člana iz reda nastavnog osoblja, koji nisu kandidati za izbor prorektora i 1 (jedan) član iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih na Univerzitetu.
(4) Zadatak konkursne komisije jeste da izvrši administrativne poslove vezane za konkurs i izbor prorektora (prijem prijava po konkursu; stručna obrada prispjelih prijava; prezentacija svih prispjelih prijava Senatu; dostavljanje Vladi Kantona, putem resornog Ministarstva, prijedloga odluke o izboru kandidata koju je donio Senat; drugi poslovi vezani za administrativne procedure izbora, odnosno imenovanja prorektora).

Član 89.
(Objava konkursa za izbor prorektora)

Konkurs za izbor prorektora objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici Univerziteta, a rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Član 90.
(Dostavljanje prijava na konkurs)

(1) Prijave kandidata na konkurs za izbor i imenovanje prorektora Univerziteta dostavljaju se konkursnoj komisiji, u zatvorenim kovertama, koje se, u prisustvu svih članova konkursne komisije, otvaraju po isteku konkursnog roka, te se zapisnički konstatuje ukupno stanje u vezi s prijavama na konkurs.
(2) Konkursna komisija, najdalje u roku od 15 (petnaest) dana po okončanju konkursnog roka, dostavlja kompletnu dokumentaciju u vezi konkursa, kao i listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, rektoru, radi davanja Senatu mišljenja za izbor, o svakom kandidatu pojedinačno.
(3) Rektor je, u smislu prethodnog stava, dužan dati mišljenje o kandidatima za izbor prorektora u daljnjem roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana prijema dokumentacije.

Član 91.
(Izborna sjednica Senata)

(1) Konkursna komisija dostavlja Senatu Univerziteta kompletnu dokumentaciju u vezi s konkursom, s prijedlogom predsjedavajućem Senata Univerziteta za zakazivanje izborne sjednice.
(2) Po prijemu dokumentacije u vezi s konkursom predsjedavajući Senata Univerziteta saziva izbornu sjednicu.
(3) Na izbornoj sjednici Senata, predsjednik, zamjenik ili član komisije, informiše Senat o prijavljenim kandidatima, o tome da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju tražene uslove iz konkursa, da li su dostavili traženu dokumentaciju i dokaze, uz prezentiranje liste kandidata za prorektore, koji ispunjavaju uslove konkursa, kao i druge informacije potrebne za rad izborne sjednice.
(4) U daljnju proceduru izbora prorektora ulaze samo oni kandidati s liste koji ispunjavaju propisane uslove za izbor prorektora, uz prezentiranje pisano dostavljenog mišljenja rektora o kandidatima s liste.
(5) Nakon zaključene rasprave, Senat utvrđuje listu kandidata za izbor prorektora, po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata.

Član 92.
(Odlučivanje o izboru prorektora)

(1) Na istoj ili narednoj sjednici, članovi Senata izjašnjavaju se o kandidatima za izbor prorektora Univerziteta, utvrđenih na listi iz prethodnog člana.
(2) Senat Univerziteta odlučuje o izboru prorektora, tajnim glasanjem, zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena i imena samo jednog kandidata na ponuđenoj listi.
(3) Za prorektora je izabran onaj kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.

Član 93.
(Odluka o potvrđivanju izbora i imenovanju prorektora)

(1) Ukoliko je na listi više kandidata i nijedan od njih, u prvom krugu glasanja, ne dobije potrebnu većinu, ili više kandidata dobije isti broj glasova, u uži izbor ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, odnosno kandidati s istim brojem glasova.
(2) U ponovljenom glasanju između dva kandidata za prorektora izabran je onaj kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja članova Senata Univerziteta.
(3) Na prijedlog odluke o izboru kandidata za prorektora Univerziteta, Senat, putem konkursne komisije, pribavlja saglasnost Vlade Kantona.
(4) Nakon dobijanja saglasnosti Vlade Kantona, Senat Univerziteta odlukom potvrđuje izbor i imenovanje prorektora i određuje početak trajanja mandata.
(5) Odluka se dostavlja svim učesnicima konkursa, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja.

Član 94.
(Imenovanje vršioca dužnosti prorektora)

(1) U slučaju da se u postupku iz člana 92. ovoga Statuta ne izvrši izbor prorektora, Senat će, bez konkursa, imenovati vršioca dužnosti prorektora, iz reda nastavnika u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, zaposlenog na Univerzitetu u punom radnom vremenu, na period od najduže 6 (šest) mjeseci, računajući od dana imenovanja.
(2) Prijedlog za vršioca dužnosti prorektora, u smislu prethodnog stava, može dati rektor, s tim što se izbor vrši tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova.

Član 95.
(Prava i dužnosti vršioca dužnosti prorektora)

(1) Vršilac dužnosti prorektora ima sva prava i dužnosti izabranog prorektora.
(2) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti prorektora, Senat donosi odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor prorektora.

Član 96.
(Prorektor za nastavu i studentska pitanja)

(1) Prorektor za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove:

 1. predlaže Senatu i rektoru odgovarajuća rješenja i preduzima mjere za realizaciju i unapređenje naučno-nastavnog procesa;
 2. koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, koje se tiču planova pokrivenosti nastave i njihove implementacije, te, u tom smislu, daje odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 3. vrši koordinaciju aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta /akademije/visoke škole, koje se odnose na kontinuiranu provjeru znanja studenata i raspored ispitnih rokova, te njihove implementacije za narednu školsku godinu, dajući, u datom smislu, odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 4. koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, koje se tiču izrade i implementacije rasporeda nastave po organizacionim jedinicama i prati redovnost i kvalitet odvijanja nastave, te, u tom smislu, daje odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 5. neposredno izrađuje materijale za odgovarajuće organe Univerziteta, za koje je prorektor za nastavu i studentska pitanja nadležan;
 6. koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, koje se tiču angažovanja spoljnih saradnika u nastavi, te daje odgovarajuće prijedloge Senatu i rektoru;
 7. vrši koordinaciju aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta /akademije/visoke škole, koje se odnose na utvrđivanje matičnosti, katedri i nastavnih planova i programa, te prati njihovu implementaciju, pa, u datom smislu, podnosi odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 8. najmanje jednom godišnje, a po potrebi/na traženje i češće, podnosi Senatu i rektoru izvještaje o realizaciji naučno-nastavnog procesa i prolaznosti studenata na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, kao i druge izvještaje za čijim se sačinjavanjem i razmatranjem ukaže potreba;
 9. inicira i koordinira aktivnosti na preispitivanju nastavnih planova i programa, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama nadležnih organa Univerziteta;
 10. predlaže rektoru i nadležnim organima Univerziteta preduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti na podizanju kvaliteta naučno-nastavnog procesa;
 11. koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, koje se tiču priprema za upis studenata na sva tri ciklusa studija, u datome smislu podnoseći odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i rektoru;
 12. predlagač je opštih i pojedinačnih pravnih akata, koji su u vezi s nastavom i studentskim pitanjima;
 13. obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost prorektora za nastavu i studentska pitanja, te po nalogu rektora.

(2) Prilikom obavljanja svojih poslova, prorektor za nastavu i studentska pitanja ostvaruje potrebnu saradnju s drugim prorektorima/uredima, nadležnim rukovodnim i drugim organima, te nastavnim i drugim osobljem Univerziteta.
(3) Imenovani za vrijeme mandata prorektora obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem zvanju na predmetima za koje je izabran u okviru organizacione jedinice i odgovarajuće univerzitetske katedre.

Član 97.
(Prorektor za naučno-istraživački rad)

(1) Prorektor za naučno-istraživački rad obavlja slijedeće poslove:

 1. koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, koje se tiču utvrđivanja razvoja naučno-istraživačkog rada Univerziteta, te rukovodi njenom provedbom;
 2. prati stanje i preduzima/predlaže mjere za poboljšanje opremljenosti laboratorija, biblioteka, centara, klinika i zavoda, te nabavku opreme koja se koristi za naučno-istraživački rad, a koji čine naučno-istraživačku infrastrukturu Univerziteta;
 3. preduzima sve potrebne mjere za obezbjeđenje uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom i predlaže nadležnim organima adekvatne modalitete za njegovo unapređenje;
 4. na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, vrši praćenje i koordinaciju realizacije naučno-istraživačkih, istraživačko-razvojnih i drugih projekata;
 5. vrši praćenje mogućnosti za apliciranje Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica za naučno-istraživačke, istraživačko-razvojne i druge projekte u zemlji i inostranstvu, te o tome pruža adekvatne i blagovremene informacije;
 6. daje odgovarajuće prijedloge i preduzima adekvatne mjere za usavršavanje nastavnika i saradnika u sticanju novih i produbljivanju stečenih znanja iz oblasti naučno-istraživačkog/istraživačko-razvojnog rada, putem postdoktorskih studija i drugih oblika usavršavanja;
 7. preduzima sve radnje i adekvatne mjere u svrhu omogućavanja stvaranja uslova za stimulisanje mladih istraživača, s ciljem njihovog akademskog napredovanja i optimalnog osposobljavanja za uključenje u realizaciju naučno-istraživačkih, istraživačko-razvojnih i drugih projekata;
 8. kreira i preduzima adekvatne aktivnosti, uključujući i sačinjavanje i podnošenje odgovarajućih prijedloga nadležnim organima Univerziteta, kojima se unapređuje stvaralački rad na Univerzitetu u cilju doprinosa kod optimalnog korištenja postojećih znanja i njihove osavremenjene primjene u svim oblicima ljudskog djelovanja;
 9. predlagač je opštih i pojedinačnih pravnih akata koji su u vezi s naučno-istraživačkim radom;
 10. najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru i Senatu;
 11. obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Ureda za naučno-istraživački rad, te po nalogu rektora.

(2) Prilikom obavljanja svojih poslova, prorektor za naučno-istraživački rad ostvaruje potrebnu saradnju s drugim prorektorima/uredima, nadležnim rukovodnim i drugim organima, te nastavnim i drugim osobljem Univerziteta.
(3) Imenovani za vrijeme mandata prorektora obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem zvanju na predmetima za koje je izabran u okviru organizacione jedinice i odgovarajuće univerzitetske katedre.

Član 98.
(Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta)

(1) Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta obavlja slijedeće poslove:

 1. koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, koje se tiču utvrđivanja razvoja saradnje u zemlji i inostranstvu, te rukovodi njenom provedbom;
 2. vrši praćenje mogućnosti za apliciranje Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica za naučno-istraživačke, istraživačko-razvojne i druge projekte, u sklopu saradnje u zemlji i inostranstvu, te o tome pruža adekvatne i blagovremene informacije;
 3. preduzima sve potrebne aktivnosti i mjere, na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, radi uspostavljanja optimalne i poželjne saradnje s drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
 4. inicira, koordinira, na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, izradu, usvajanje i implementaciju planova i programa stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
 5. preduzima sve potrebne aktivnosti i mjere, na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, kojima se obezbjeđuju uslovi za naučne i stručne kontakte, koji za cilj imaju razmjenu naučno-nastavnih kadrova i studenata;
 6. inicira, koordinira, na nivou Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, aktivnosti i mjere, uključujući i prijedloge nadležnim organima, koje su usmjerene na uspostavljanje saradnje u zajedničkim projektima s univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
 7. preduzima adekvatne aktivnosti i mjere koje su u funkciji operacionalizacije, odnosno provedbe, zaključenih sporazuma o saradnji;
 8. predlagač je opštih i pojedinačnih pravnih akata, koji su u vezi s međunarodnom saradnjom;
 9. radi na razvoju sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu;
 10. koordinira rad u okviru sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu;
 11. najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru i Senatu;
 12. obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, te po nalogu rektora.

(2) Prilikom obavljanja svojih poslova, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta ostvaruje potrebnu saradnju s drugim prorektorima/uredima, nadležnim rukovodnim i drugim organima, te nastavnim i drugim osobljem Univerziteta.
(3) Imenovani za vrijeme mandata prorektora obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem zvanju na predmetima za koje je izabran u okviru organizacione jedinice i odgovarajuće univerzitetske katedre.

Član 99.
(Prorektor za finansije i razvoj)           

(1) Prorektor za finansije i razvoj obavlja slijedeće poslove:

 1. nadzire rad Službe za ekonomsko-finansijske poslove;
 2. kreira i predlaže rektoru politiku finansiranja i razvoja Univerziteta, finansijske planove i instrumente za njihovu optimalnu implementaciju;
 3. priprema nacrte budžetskih zahtjeva, prijedloga finansijskih planova i izvještaja o finansijskom poslovanju Univerziteta, te ih predlaže rektoru i drugim nadležnim organima na nivou Univerziteta i Kantona-a;
 4. ostvaruje punu saradnju s nadležnim ministarstvima, finansijskim i drugim institucijama, organima koji vrše nadzor/inspekcijske poslove i drugim subjektima čiji je rad vezan za finansiranje i razvoj Univerziteta;
 5. predlaže rektoru mjere za optimalno finansiranje i prosperitetnu razvojnu politiku Univerziteta, te prevazilaženje eventualnih finansijskih problema;
 6. predlaže i realizira aktivnosti vezane za infrastrukturni razvoj Univerziteta;
 7. predlagač je opštih i pojedinačnih pravnih akata, koji su u vezi s finansiranjem, razvojem i raspodjelom finansijskih sredstava Univerziteta;
 8. najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru i Senatu;
 9. obavlja i druge poslove, koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost prorektora za finansije i razvoj, te po nalogu rektora.

(2) Prilikom obavljanja svojih poslova, prorektor za finansije i razvoj ostvaruje potrebnu saradnju s drugim prorektorima/uredima, nadležnim rukovodnim i drugim organima, te nastavnim i drugim osobljem Univerziteta.
(3) Imenovani za vrijeme mandata prorektora obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem zvanju na predmetima za koje je izabran u okviru organizacione jedinice i odgovarajuće univerzitetske katedre.

Član 100.
(Razrješenje dužnosti prorektora)

(1) Prorektor može biti razriješen dužnosti i prije vremena na koje je izabran, i to zbog razloga navedenih u članu 83. stav (1) ovoga Statuta, koji se analogno primjenjuju i na prorektore.
(2) Prijedlog za razrješenje dužnosti prorektora mogu dati rektor ili većina članova Senata.
(3) Na pitanja postupka i glasanja kod razrješenja dužnosti prorektora, dejstva tako donesene odluke, imenovanja vršioca dužnosti prorektora i raspisivanja ponovnog konkursa, analogno se primjenjuju odredbe člana 84. ovoga Statuta.

Član 101.
(Kolegij Rektorata)

(1) Kolegij Rektorata je savjetodavno/operativno tijelo koje pomaže rektoru u njegovom radu, a kojeg čine rektor, prorektori i generalni sekretar.
(2) Sastanci Kolegija Rektorata, po pozivu rektora, održavaju se dva puta mjesečno.
(3) Bliže odredbe o radu Kolegija Rektorata uredit će se Poslovnikom o radu Kolegija Rektorata.

Član 102.
(Djelokrug rada Kolegija Rektorata)

(1) Djelokrug rada Kolegija Rektorata je:

 1. rasprava o pojedinim pitanjima i materijalima koja će pomoći rektoru da zauzme određene stavove i/ili donese određene odluke o pojedinim pitanjima;
 2. pripremanje i nominovanje tačaka dnevnog reda za sjednice Senata i Kolegija Univerziteta, te kandidiranja pitanja za dnevni red sjednica Upravnog odbora ili organa izvan Univerziteta, za koja je rektor predlagač; i
 3. po zahtjevu rektora, vodi rasprave i zauzima stavove i po drugim pitanjima od značaja za Univerzitet.

(2) Kolegij ne može donositi akte koji imaju karakter opštih i pojedinačnih, te pravno obavezujućih. 

Član 103.
(Kolegij Univerziteta)

(1) Rektor, prorektori, dekani/direktori organizacionih jedinica i generalni sekretar Univerziteta, čine Kolegij Univerziteta, kao savjetodavno tijelo, čiji je zadatak da zajedničkim aktivnostima doprinesu u rješavanju pitanja naučno-nastavne, naučne, nastavne i stručne djelatnosti Univerziteta.
(2) Na Kolegij Univerziteta mogu biti pozvani, po potrebi, predstavnici privrednih, naučnih i stručnih institucija i asocijacija iz bližeg i šireg okruženja.
(3) Sjednice Kolegija Univerziteta saziva i njima predsjedava rektor Univerziteta.
(4) Sjednice Kolegija Univerziteta održavaju se, po potrebi, a najmanje 4 (četiri) puta godišnje.
(5) Bliže odredbe o radu Kolegija Univerziteta uredit će se Poslovnikom o radu Kolegija Univerziteta.

Član 104.
(Generalni sekretar)

(1) Generalni sekretar je odgovoran rektoru za efikasno funkcionisanje djelatnosti u okviru službi Univerziteta, organizuje i koordinira rad službi Rektorata, prati i stara se o provođenju zakona, Statuta i drugih opštih akata. Obezbjeđuje blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga rada službi, prati i izvršava odluke Senata, Upravnog odbora, Kolegija Rektorata, Kolegija Univerziteta i drugih organa Univerziteta.
(2) Generalnog sekretara Univerziteta bira rektor, na neodređeno vrijeme, na osnovu javnog konkursa, iz reda lica koja ispunjavaju odgovarajuće kvalifikacije i druge posebne uslove propisane aktom o sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu.

POGLAVLJE IV. DRUGI ORGANI UNIVERZITETA

Član 105.
(Drugi organi Univerziteta)

(1) Univerzitet ima i druge stručne i savjetodavne organe, Odbor za kvalitet, Forum stakeholdera, komisije, koje, kao stalna tijela, imenuju Senat.
(2) Odbor za kvalitet čine menadžment Univerziteta, QA menadžer na nivou Univerziteta i QA menadžeri organizacionih jedinica.
(3) Forum stakeholdera čine predstavnici poslodavaca, ministarstava, udruženja i asocijacija koji su direktno i indirektno zainteresovani za rad Univerziteta. Način izbora i sastav regulisan je Poslovnikom o radu Foruma stakeholdera.
(4) Osim stalnih tijela iz prethodnog stava, Senat, ukoliko se ukaže potreba, može imenovati i ad hoc tijela, što će bliže utvrditi svojim pojedinačnim aktom.

Član 106.
(Organizacija i nadležnosti Univerzitetske biblioteke)

(1) Univerzitetska biblioteka je biblioteka u sastavu Univerziteta, organizovana policentrično, odnosno kao jedinstveni bibliotečki sistem sastavljen od dislociranih organizacionih jedinica (odjeljenja) smještenih po organizacionim jedinicama Univerziteta.
(2) Univerzitetska biblioteka obavlja sve neophodne bibliotečke i informacione poslove vezane za obrazovne i naučno-istraživačke potrebe Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica.
(3) Univerzitetska biblioteka je organizovana na nivou Univerziteta i predstavlja središte jedinstvenog bibliotečkog sistema Univerziteta, rukovodi i koordinira svim poslovima vezanim za bibliotečku djelatnost, a posebno poslovima izgradnje i održavanja integrisanog bibliotečkog sistema Univerziteta, razvoja bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta (tzv. virtualne biblioteke), uključenja Univerzitetske biblioteke u bosanskohercegovački kooperativni bibliografski sistem i servis, te razvoja centralnog uzajamnog kataloga i standardizirane stručne/kataloške obrade bibliotečke građe.   
(4) Unutrašnja organizacija i poslovi Univerzitetske biblioteke uređeni su Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, poslovima i radu Univerzitetske biblioteke, a Pravilnik i sve bibliotečke procedure moraju biti usklađene s odgovarajućim međunarodnim, državnim, federalnim i kantonalnim zakonskim propisima/standardima o bibliotečkoj djelatnosti.
(5) Univerzitetskom bibliotekom rukovodi lice iz reda diplomiranih bibliotekara, u skladu s aktom o sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu.

Član 107.
(Komisija za izdavačku djelatnost)

(1) Komisija za izdavačku djelatnost Univerziteta je stalni stručni organ Senata Univerziteta, koju čini po jedan predstavnik svakog fakulteta, akademije i instituta Univerziteta, te prorektor za nastavu i studentska pitanja po funkciji (devet članova).
(2) Komisija ne može imati dva ili više članova s istog fakulteta/akademije/instituta Univerziteta.
(3) Predsjednika i članove Komisije, na vrijeme od dvije godine, imenuje Senat Univerziteta, na prijedlog NNV/NV-a, s mogućnošću još jednog imenovanja istih članova.
(4) Poslove sekretara Komisije obavlja rukovodilac Univerzitetske biblioteke.
(5) Bliže odredbe o sazivanju, radu i načinu donošenja odluka utvrđuju se Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici, kojeg donosi Senat Univerziteta.

Član 108.
(Djelokrug rada Komisije za izdavačku djelatnost)

(1) Djelokrug rada Komisije za izdavačku djelatnost jeste da:

 1. predlaže Senatu Univerziteta program izdavačke djelatnosti Univerziteta;
 2. obavlja poslove vezane za izdavanje univerzitetskih udžbenika i drugih izdanja u skladu s programom, zakonom i Pravilnikom;
 3. prima zahtjeve za davanje saglasnosti da se određeni rukopisi izdaju kao univerzitetska izdanja, uz njihovu prateću dokumentaciju;
 4. provjerava da li pomenuti rukopisi ispunjavaju standarde kvaliteta koje zahtijeva Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti;
 5. podnosi izvještaj Senatu Univerziteta da li određeni rukopis zadovoljava standarde kvaliteta s izričitim i jasnim prijedlogom da se rukopis štampa ili ne štampa kao univerzitetska publikacija, kojeg dostavlja Senatu Univerziteta;
 6. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktima Univerziteta kojim se uređuje izdavačka djelatnost Univerziteta.

(2) Poslovi izdavačke djelatnosti, vrste publikacija i način finansiranja izdavačke djelatnosti Univerziteta regulišu se Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta.

Član 109.
(Etička komisija)

(1) Etička komisija je stalni stručni organ Senata Univerziteta, koju čini po jedan predstavnik svakog fakulteta, instituta i Studentskog centra Univerziteta, prorektor za nastavu i studentska pitanja, generalni sekretar i predstavnik Unije studenata.
(2) Predsjednika i članove Komisije, na vrijeme od dvije godine, imenuje Senat Univerziteta, na prijedlog NNV-a fakulteta, NV-a instituta, kolegija Studentskog centra i Unije studenata.
(3) Bliže odredbe o sazivanju, radu i načinu donošenja odluka, utvrđuju se Poslovnikom Etičke komisije Univerziteta u Zenici.

Član 110.
(Djelokrug rada Etičke komisije)

(1) Djelokrug poslova Etičke komisije je:

 1. praćenje primjene/poštivanja načela utvrđenih Etičkim kodeksom (dalje: Kodeks);
 2. provođenje postupaka za utvrđivanje postojanja povrede nekog od načela Kodeksa;
 3. predlaže Senatu Univerziteta izricanje odgovarajućih mjera nakon što se utvrdi da je počinjena povreda nekog od etičkih načela Kodeksa nastavničke etike;
 4. podnošenje prijedloga rektoru za izricanje i drugih sankcija/mjera, ukoliko povreda načela Kodeksa, istovremeno, predstavlja i povredu radne obaveze;
 5. razmatranje sadržaja i suštine Kodeksa koji se nalazi u primjeni, te, u skladu s utvrđenim potrebama, predlaže njegove izmjene i dopune; te
 6. vršenje i drugih nadležnosti koje su u skladu s ovim Statutom i Etičkim kodeksom Univerziteta.

Član 111.
(Komisija za dodjelu priznanja Univerziteta)

(1) Komisija za dodjelu priznanja Univerziteta (dalje: Komisija) predstavlja stalni organ Senata, koji ima slijedeće nadležnosti:

 1. razmatranje inicijativa i prijedloga za dodjelu priznanja Univerziteta, podnesenih od ovlaštenih predlagača;
 2. sačinjavanje izvještaja po podnesenim prijedlozima i njihovo dostavljanje Senatu radi donošenja odluke o dodjeli određenog priznanja Univerziteta;
 3. zauzimanje stavova i pokretanje inicijativa koje se odnose na unapređenje normativnog okvira i postupaka za dodjelu priznanja Univerziteta; te
 4. obavljanje i drugih poslova, u skladu sa Statutom i posebnim opštim aktima, kojima se uređuju pitanja dodjele priznanja Univerziteta.

(2) Komisiju imenuje Senat, na period od 2 (dvije) godine, a čine je predstavnici organizacionih jedinica (na prijedlog NNV-a fakulteta, NV-a instituta i Kolegija Studentskog centra) i generalni sekretar.
(3) Komisija vrši svoje nadležnosti na sjednicama koje saziva predsjednik, a odredbe kojima se bliže uređuju pitanja o sazivanju, radu i načinu odlučivanja utvrđuju se Poslovnikom o radu.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster