Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici

DIO četvrti - ORGANI FAKULTETA/akademija/VISOKIH ŠKOLA

Član 112.
(Organi fakulteta/akademija/visokih škola)

(1) Organi fakulteta/akademija/visokih škola su:

 1. Naučno-nastavno/umjetničko-nastavno vijeće;
 2. Dekan

(2) Fakulteti/akademije/visoke škole imaju i druge organe u skladu s osnivačkim aktom i statutom.

Poglavlje i. Naučno-nastavno/umjetničko-nastavno vijeće

Član 113.
(Naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće)

(1) Naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće, akademsko je tijelo fakulteta/akademije nadležno i odgovorno za akademska pitanja, kojeg čine:

 1. dekan;
 2. prodekani;
 3. svi nastavnici koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu, po jedan predstavnik iz reda nastavnika ili saradnika ne matične katedre, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu;
 4. predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.

(2) Dekan i prodekani su članovi NNV-a/UNV-a, po položaju, u toku trajanja mandata, pri čemu se podrazumijeva i članstvo u svojstvu vršilaca dužnosti. 
(3) Mandat članova NNV-a/UNV-a iz redova saradnika traje četiri akademske godine, a iz reda studenata jednu akademsku godinu.
(4) Naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno vijeće, ima predsjedavajućeg, koji priprema i predsjedava sjednicama.
(5) Predsjedavajući se bira iz reda članova vijeća, s tim da dekan i prodekani ne mogu biti imenovani za predsjedavajućeg.
(6) Način rada vijeća bit će uređen poslovnikom o radu, kojeg donosi vijeće, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 114.
(Djelokrug rada NNV/UNV)

(1) Djelokrug rada naučno-nastavnog, odnosno umjetničko-nastavnog vijeća, je:

 1. predlaganje studijskih programa, odnosno nastavnih planova i programa sva 3 (tri) ciklusa, kao dijela integralnog nastavnog plana i programa Univerziteta, te definisanje izlaznih kompetencija;
 2. imenovanje i razrješenje dužnosti dekana i prodekana tajnim glasanjem;
 3. imenovanje i razrješenje dužnosti šefa odsjeka (studijskog programa) na prijedlog dekana;
 4. predlaže Senatu Univerziteta programe naučno-istraživačkog i umjetničkog rada, te program stručnog usavršavanja;
 5. izvođenje redovnih godišnjih internih evaluacija stanja (samoevaluacija) s prijedlogom mjera poboljšanja;
 6. utvrđivanje prijedloga komisija, prijedloga o usvajanju izvještaja u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka;
 7. imenovanje mentora, uz prethodno pribavljenu saglasnost Senata;
 8. odobrenje teme i imenovanje mentora pri izradi magistarskog rada, obrazovanje komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada, te usvajanje izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada;
 9. utvrđivanje prijedloga nastavničkog tima za narednu akademsku godinu, odnosno za realizaciju nastavnih planova i programa sva 3 (tri) ciklusa;
 10. utvrđivanje prijedloga za raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
 11. razmatranje zahtjeva i utvrđivanje prijedloga za stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu;
 12. utvrđivanje prijedloga za izbor kandidata u akademska zvanja;
 13. iniciranje prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus i počasnog doktorata naukaod strane najmanje 2 (dva) NNV/UNV fakulteta/akademije;
 14. donosi odluke o odobrenju izrade predmetnog udžbenika, o imenovanju recenzenata i usvajanju recenzionih izvještaja, na prijedlog nadležne katedre, a u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti;
 15. izbor i razrješenje dužnosti predstavnika fakulteta/akademije u organe Univerziteta, na način utvrđen ovim Statutom i drugim opštim aktima;
 16. utvrđivanje prijedloga broja studenata za upis na  sve cikluse studija;
 17. izbor studenata-saradnika (demonstratora) na stručnim studijskim predmetima;
 18. odlučivanje o prigovorima studenata na odluke dekana o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima studenata;
 19. analiziranje rezultata prolaznosti studenata i predlaganje mjera za poboljšanje prolaznosti i efikasnosti studija;
 20. utvrđivanje rasporeda ispitnih rokova za narednu akademsku godinu na prijedlog prodekana za nastavu;
 21. usvajanje rasporeda diplomanata po katedrama za izradu i odbranu diplomskih radova, te imenovanje mentora za izradu i odbranu diplomskih radova;
 22. ocjenjivanje, praćenje i analiza ankete studenata o radu nastavnog i ostalog osoblja koje se provode u okviru osiguranja sistema kvaliteta;
 23. razmatranje stanja NIR-a na fakultetu/akademiji;
 24. utvrđivanje strateških projekata za razvoj fakulteta;
 25. donošenje odluka o svim drugim akademskim, naučnim, umjetničkim i stručnim pitanjima na nivou fakulteta/akademije, koja nisu u nadležnosti Senata i drugih organa Univerziteta;
 26. vršenje i drugih nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Dekan može zatražiti od NNV-a/UNV-a zauzimanje stavova, odnosno davanje prethodnih mišljenja o pojedinim pitanjima, kada smatra da je to od posebne važnosti za fakultet/akademiju, ili procijeni da će na taj način rješavanje određenog problema biti efikasnije.

Član 115.
(Sjednice NNV/UNV-a)

(1) NNV/UNV svoje nadležnosti vrši na sjednicama, koje se održavaju, po potrebi, a, u pravilu, najmanje jedanput mjesečno i to u prvoj polovini mjeseca.
(2) Sjednice NNV/UNV-a priprema i saziva predsjedavajući, u saradnji s dekanom i sekretarom fakulteta/akademije.
(3) Na početku akademske godine, NNV/UNV utvrđuje okvirni raspored održavanja sjednica, koji je, u principu, usklađen s rasporedom održavanja sjednica Senata.
(4) Sjednicom NNV/UNV-a rukovodi i predsjedava predsjedavajući, osim, u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti, kada sjednicu saziva i njenim radom rukovodi zamjenik predsjedavajućeg, izabran iz reda članova Vijeća.
(5) Predsjedavajući je dužan sazvati sjednicu NNV/UNV-a, kada to, u pisanoj formi, zahtijeva najmanje polovina članova NNV/UNV-a, Senat ili rektor.
(6) Mandat predsjedavajućeg NNV/UNV traje 4 (četiri) godine.
(7) Ista osoba se može imenovati na dva uzastopna mandata.

Član 116.
(Odlučivanje na sjednicama NNV/UNV-a)

(1) NNV/UNV pravovaljano raspravlja i odlučuje kada sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova.
(2) NNV/UNV donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova, osim ako zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom za odlučivanje o pojedinim pitanjima, nije određena druga kvalifikovana većina.
(3) NNV/UNV svoje odluke donosi javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktom, utvrđeno da odlučuje tajnim glasanjem.

Član 117.
(Poslovnik o radu NNV/UNV)

Bliže odredbe o radu i načinu donošenja odluka NNV/UNV-a sadrži poslovnik o radu.

POGLAVLJE II. DEKAN

Član 118.
(Dekan)

(1) Dekan je organ rukovođenja fakultetom/akademijom.
(2) Znaci dekanske časti su dekanski lanac i dekanska toga, čiji se oblik/sadržaj, odnosno izgled, utvrđuju opštim aktom kojeg donosi Senat.

Član 119.
(Izbor dekana)

(1) Dekana bira NNV/UNV, tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog konkursa.
(2) Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran.
(3) Ista osoba može biti izabrana na dva uzastopna mandata u istoj organizacionoj jedinici.

Član 120.
(Opšti i posebni uslovi za izbor dekana)

(1) Za dekana može biti izabran nastavnik u naučno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovnog profesora ili vanrednog profesora, ukoliko ispunjava zakonske uslove, te koji ispunjava opšte uslove, utvrđene u članu 70. stav (2), kao i posebne uslove, utvrđene u članu 70. stav (3) tačka b) i c) ovoga Statuta, a koji se analogno primjenjuju i kod ispunjenja uslova za izbor dekana.
(2) Kandidat za dekana dužan je, uz prijavu na konkurs, pored traženih dokaza o ispunjavanju uslova utvrđenih u stavu (1) ovoga člana, dostaviti i program rada i razvoja fakulteta/akademije za mandatni period.
(3) Odlukom NNV/UNV-a o raspisivanju konkursa, utvrđuje se način dokumentovanja prijave, u smislu dokazivanja ispunjenja uslova utvrđenih u stavu (1) ovoga člana.

Član 121.
(Pokretanje postupka izbora dekana)

(1) Postupak izbora dekana pokreće NNV/UNV, najkasnije 2 (dva) mjeseca prije isteka mandata.
(2) NNV/UNV pokreće postupak izbora dekana donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i imenovanjem konkursne komisije za izbor dekana (dalje: konkursna komisija).
(3) Konkursnu komisiju čine 3 (tri) člana, od kojih su (2) dva člana iz reda nastavnog osoblja koji nisu kandidati za izbor dekana i 1 (jedan) član iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih na Univerzitetu.

Član 122.
(Objava konkursa za izbor dekana)

Konkurs za izbor dekana objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici Univerziteta, a rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Član 123.
(Postupak izbora dekana)

Daljnji postupak izbora dekana provode konkursna komisija i NNV/UNV, na način, po postupku i u rokovima, utvrđenim u čl. 71. - 76. ovoga Statuta, koji se analogno primjenjuju i na pitanja izbora dekana, izuzev odredaba koje se odnose na pribavljanje saglasnosti Vlade Kantona.

Član 124.
(Radno-pravni status dekana)

(1) Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, dekan uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom.
(2) Izuzetno, dekan Zdravstvenog fakulteta, za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu, s najmanje polovinom od punog radnog vremena.

Član 125.
(Imenovanje vršioca dužnosti dekana)

(1) U slučaju da se, po raspisanom konkursu, ne izvrši izbor dekana, NNV/UNV će, bez konkursa, imenovati vršioca dužnosti dekana, iz reda svojih članova, koji su u naučno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, zaposlenog na Univerzitetu, na period od najduže 6 (šest) mjeseci, računajući od dana imenovanja.
(2) Prijedlog za vršioca dužnosti, u smislu prethodnog stava, može dati svaki član NNV/UNV-a, s tim što se izbor vrši tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova.

Član 126.
(Prava i dužnosti vršioca dužnosti dekana)

(1) Vršilac dužnosti dekana ima sva prava i dužnosti dekana.
(2) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti dekana, NNV/UNV donosi odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor dekana.

Član 127.
(Djelokrug rada dekana)

(1) Dekan obavlja poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima, a naročito:

 1. organizuje i rukovodi radom fakulteta/akademije;
 2. zastupa i predstavlja fakultet/akademiju u okviru registrovane djelatnosti i po ovlaštenju rektora;
 3. predlaže i dogovara dnevni red sjednica NNV/UNV-a s predsjedavajućim;
 4. predlaže rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta fakulteta/akademije;
 5. predlaže planove rada i razvoja fakulteta/akademije i godišnji program rada fakulteta/akademije;
 6. predlaže Senatu Univerziteta promjenu i proširivanje djelatnosti fakulteta;
 7. koordinira rad matičnih i nematičnih katedri koje učestvuju u nastavno-naučnom procesu fakulteta/akademije;
 8. organizuje naučno-nastavni i naučno-istraživački rad na fakultetu i predlaže mjere za njihovo poboljšanje;
 9. donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima i obavezama studenata, te pokreće i provodi prvostepeni postupak za utvrđivanje štete koju pričine studenti;
 10. odlučuje u prvom stepenu o pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa na fakultetu/akademiji, u skladu sa Statutom i opštim aktima;
 11. predlaže rektoru zasnivanje i prestanak radnog odnosa zaposlenika iz reda aministrativno-tehničkog osoblja organizacionih jedinica;
 12. predlaže koeficijent kvaliteta za obračun plaće zaposlenika organizacione jedinice;
 13. predlaže korištenje vlastitih sredstava organizacione jedinice u skladu s zakonskim propisima;
 14. raspolaže finansijskim sredstvima fakulteta/akademije u pojedinačnom iznosu do 8.000,00 KM;
 15. vrši kompetencije naredbodavca za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na vlastiti prihod fakulteta/akademije, u skladu sa Statutom;
 16. predlaže NNV/UNV-u fakulteta/akademije imenovanje i razrješenje dužnosti prodekana i šefova odsjeka/studijskih programa;
 17. podnosi izvještaj o svom radu i radu fakulteta, najmanje jednom godišnje, NNV/UNV-u i rektoru Univerziteta;
 18. provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima; te
 19. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima.

(2) Prilikom obavljanja poslova utvrđenih stavom (1) ovoga člana, zakonom i drugim opštim aktima, dekan može osnivati ad hoc komisije i radna tijela, te zahtijevati prethodna mišljenja NNV/UNV-a.

Član 128.
(Odgovornost dekana za zakonitost rada)

(1) Dekan je odgovoran za zakonitost rada fakulteta/akademije.
(2) Za svoj rad, koji se odnosi na poslovanje, dekan je odgovoran rektoru, a NNV/UNV-u u domenu njegovih nadležnosti, kojima jednom godišnje podnosi odgovarajući izvještaj o svom radu.

Član 129.
(Razrješenje dužnosti dekana)

(1) NNV/UNV može razriješiti dužnosti dekana i prije isteka perioda na koji je izabran, u slijedećim slučajevima:

 1. na lični zahtjev;
 2. ukoliko se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad fakulteta/akademije;
 3. ako se utvrdi da ima lične i druge interese, koji su u suprotnosti s interesima fakulteta/akademije, te u drugim slučajevima postojanja sukoba interesa;
 4. zbog kršenja odredbi Statuta, drugih opštih akata Univerziteta, zakona i drugih propisa;
 5. ukoliko se utvrdi da fakultet/akademija ostvaruje loše poslovne rezultate, a dekan ne izvršava zadatke predviđene zakonom, drugim propisom ili Statutom, odnosno, izvršava ih protivno njima ili prekorači svoja ovlaštenja;
 6. ako bude pravosnažno osuđen za počinjeno krivično djelo;
 7. kada svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju vrši;
 8. ukoliko izgubi sposobnost obavljanja dužnosti dekana, zbog odsutnosti ili spriječenosti da u periodu, dužem od tri mjeseca, obavlja dužnost dekana;
 9. ako mu NNV/UNV fakulteta/akademije iskaže nepovjerenje, tajnim izjašnjavanjem i većinom glasova od ukupnog broja članova NNV/UNV;
 10. zbog povrede uslova koji su bili potrebni za njegov izbor;
 11. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(2) Prijedlog za razrješenje dužnosti dekana može dati rektor i većina članova NNV/UNV-a.

Član 130.
(Odlučivanje NNV/UNV-a o razrješenju dužnosti dekana)

O prijedlogu za razrješenje dužnosti dekana, kao i u tom slučaju, imenovanju vršioca dužnosti, odlučuje NNV/UNV, na način i po postupku, utvrđenim odredbom člana 84. ovoga Statuta, koji se analogno primjenjuju i na dekana.

Član 131.
(Prodekani)

(1) Dekanu u njegovom radu pomažu prodekan za nastavu i studentska pitanja i prodekan za naučno-istraživački, odnosno umjetničko-istraživački rad na akademiji.
(2) Prodekane imenuje i razrješava dužnosti NNV/UNV, tajnim glasanjem, na prijedlog dekana.
(3) Prodekani se biraju iz reda nastavnika Univerziteta, izabranih u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna zvanja redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu s punim radnim vremenom.
(4) Izuzetak od prethodnog stava odnosi se na prodekana za nastavu i studentska pitanja i prodekana za naučno-istraživački rad na Zdravstvenom fakultetu, s kojim se zaključuje ugovor o radu, s najmanje jednom polovinom od punog radnog vremena.

Član 132.
(Mandatni period i odgovornost prodekana)

(1) Prodekani se biraju na period od 4 (četiri) godine, a za svoj rad odgovaraju NNV/UNV-u i dekanu.
(2)Ista osoba se može imenovati na dva uzastopna mandata.

Član 133.
(Prodekan za nastavu i studentska pitanja)

(1) Prodekan za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove:

 1. pomaže dekanu u njegovom radu;
 2. ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju s prorektorom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama;
 3. učestvuje u realizaciji odluka NNV/UNV-a i Senata, koji se tiču nastavnog procesa fakulteta/akademije;
 4. utvrđuje nacrt plana pokrivenosti nastave na svim ciklusima studija;
 5. utvrđuje prijedlog rasporeda predavanja, te rasporeda ispitnih rokova, odnosno raspored provjere znanja u toku semestra;
 6. pokreće inicijative za inoviranje nastavnih planova i programa, te učestvuje u njihovoj izradi;
 7. prati realizaciju izvođenja nastave i održavanja ispitnih rokova, te podnosi dekanu mjesečni izvještaj o tome;
 8. predlaže angažovanje spoljnih saradnika u nastavi;
 9. izrađuje, na kraju akademske godine, i podnosi NNV/UNV-u analizu prolaznosti studenata;
 10. najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu NNV/UNV-u i dekanu;
 11. podstiče i prati mobilnost studenata i nastavnog osoblja;
 12. aktivno učestvuje u provedbi sistema osiguranja kvaliteta na organizacionim jedinicama;
 13. aktivno učestvuje u organizaciji pripreme aplikacija na naučno-istraživački rad, stručne i druge projekte, kako u zemlji, tako i u inostranstvu; te
 14. obavlja i druge poslove po nalogu dekana.

(2) Prilikom obavljanja poslova iz prethodnog stava i kada se za to ukaže potreba, nastavnici i saradnici fakulteta/akademije obavezni su pružiti potrebnu pomoć, te dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju prodekanu za nastavu i studentska pitanja.
(3) Imenovani za vrijeme mandata prodekana obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem
zvanju na predmetima za koje je izabran u okviru organizacione jedinice i odgovarajuće univerzitetske katedre.           

Član 134.
(Prodekan za naučno-istraživački, odnosno umjetničko-istraživački rad)

(1) Prodekan za naučno-istraživački, odnosno umjetničko-istraživački rad na fakultetu/akademiji, obavlja slijedeće poslove:

 1. pomaže dekanu u njegovom radu;
 2. ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju s prorektorom za naučno-istraživački rad  Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama;
 3. kreira strategiju razvoja naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada na fakultetu/akademiji i rukovodi njenom provedbom, vodeći pritom računa o njenoj harmonizaciji sa strategijom na nivou Univerziteta;
 4. prati postojeće stanje i preduzima aktivnosti na poboljšanju opremljenosti fakulteta/akademije, kao što su laboratorije, biblioteke, referalni centri, klinike, zavodi, scene, te drugi objekti i oprema u funkciji naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada na fakultetu/akademiji;
 5. doprinosi obezbjeđenju uslova za bavljenje naučno-istraživačkim/umjetničko-istraživačkim radom na fakultetu/akademiji i predlaže mjere za njegovo unapređenje;
 6. prati i koordinira realizaciju istraživačko-razvojnih projekata;
 7. prati i informiše akademsko osoblje o naučno-istraživačkim/umjetničko-istraživačkim aktuelnim projektima;
 8. preduzima mjere za usavršavanje nastavnika i saradnika u cilju sticanja novih i produbljivanju stečenih znanja putem postdoktorskih studija i drugih oblika usavršavanja;
 9. omogućava stvaranje uslova za stimulisanje mladih istraživača u cilju sticanja naučnog stepena doktora nauka, odnosno magistra;
 10. njeguje stvaralački rad na fakultetu/akademiji, u cilju sticanja novih i korištenja postojećih znanja za nove primjene u svim oblicima ljudskog djelovanja;
 11. najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu NNV/UNV-u i dekanu; te
 12. obavlja i druge poslove po nalogu dekana.

(2) Prilikom obavljanja poslova iz prethodnog stava i kada se za to ukaže potreba, nastavnici i saradnici fakulteta/akademije obavezni su pružiti potrebnu pomoć, te dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju prodekanu za naučno-istraživački/umjetničko-istraživački rad.
(3) Imenovani za vrijeme mandata prodekana obavlja i poslove nastavnika u odgovarajućem zvanju na predmetima za koje je izabran u okviru organizacione jedinice i odgovarajuće univerzitetske katedre. 

Član 135.
(Razrješenje dužnosti prodekana)

(1) Prodekani mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka trajanja mandata na koji su izabrani, iz razloga navedenih u članu 129. stav (1) ovoga Statuta, čije se odredbe analogno primjenjuju i na prodekana.
(2) Prijedlog za razrješenje dužnosti prodekana mogu dati dekan i većina članova NNV/UNV-a.

Član 136.
(Odlučivanje o razrješenju dužnosti prodekana)

(1) O prijedlogu za razrješenje dužnosti prodekana odlučuje NNV/UNV, tajnim glasanjem, a za donošenje pravovaljane odluke potrebna je većina glasova od ukupnog broja njegovih članova.
(2) Nakon donošenja odluke o razrješenju dužnosti prodekana, NNV/UNV, na istoj ili narednoj sjednici, bira drugog nastavnika na funkciju prodekana, koji ispunjava uslove navedene u članu 131. stav (3) ovoga Statuta.

POGLAVLJE III. DRUGI ORGANI FAKULTETA/AKADEMIJE

Član 137.
(Drugi organi fakulteta/akademije)

Fakulteti/akademije/visoke škole mogu imati i druge stručne organe u skladu s osnivačkim aktom i Statutom.

Član 138.
(Vijeće odsjeka)

(1) Na fakultetima/akademijama, na kojima se nastavni proces realizuje putem odsjeka, može se konstituisati vijeće odsjeka, kao stručni organ.
(2) Kada se radi o srodnim odsjecima, postoji mogućnost konstituisanja zajedničkog vijeća odsjeka.
(3) Odluku o konstituisanju vijeća odsjeka, u smislu st. (1) i (2), donosi NNV/UNV fakulteta/akademije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata.

Član 139.
(Sastav vijeća odsjeka)

(1) Vijeće odsjeka čine svi nastavnici i određen broj saradnika, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu, a koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na odsjeku, odnosno odsjecima u smislu stava (2) prethodnog člana, koji izvode nastavu, osim onih koji nastavu izvode na opštim univerzitetskim izbornim predmetima, te predstavnici studenata iz sva tri ciklusa, koje imenuju odgovarajuće studentske organizacije.
(2) Broj članova vijeća odsjeka iz redova saradnika i studenata, kao i način njihovog izbora, utvrđuje se odlukom NNV/UNV-a fakulteta/akademije, shodno stavu (3) prethodnog člana.

Član 140.
(Nadležnosti vijeća odsjeka)

(1) Vijeće odsjeka ima slijedeće nadležnosti:

 1. predlaže dekanu kandidata za šefa odsjeka;
 2. donosi poslovnik o radu vijeća odsjeka;
 3. predlaže NNV/UNV-u nastavne planove i programe odsjeka (studijskog programa), projekte iz oblasti naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada, studijske kapacitete i upisne kvote;
 4. predlaže NNV/UNV-u osnove plana pokrivenosti;
 5. vodi rasprave o stručnim pitanjima koja se tiču rada odsjeka, te mišljenja, stavove i prijedloge dostavlja NNV/UNV-u;
 6. predlaže sastav stalnih i ad hoc tijela, koja imenuje NNV/UNV i dekan fakulteta/akademije; te
 7. vrši i druge nadležnosti u skladu s ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta.

(2) Vijeće odsjeka svoje odluke donosi javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je ovim Statutom ili drugim opštim aktom, utvrđeno da odlučuje tajnim glasanjem.

Član 141.
(Šef odsjeka)

(1) Vijećem odsjeka rukovodi šef odsjeka.
(2) Šefa odsjeka imenuje i razrješava dužnosti NNV/UNV, na prijedlog dekana, na period od 4 (četiri) godine, iz reda nastavnika izabranih u naučno-nastavna, odnosno umjetničko-nastavna zvanja, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu s punim radnim vremenom.
(3) Odlukom o imenovanju NNV/UNV, u skladu s ovim Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta, određuje se djelokrug rada šefa odsjeka, koji je za svoj rad odgovoran prodekanima i dekanu fakulteta/akademije.

Član 142.
(Nadležnosti šefa odsjeka)

(1) Šef odsjeka obavlja slijedeće poslove:

 1. utvrđuje dnevni red sjednica vijeća odsjeka;
 2. predsjedava sjednicama vijeća odsjeka;
 3. predlaže vijeću odsjeka mjere za efikasno vršenje njegovih nadležnosti i unapređenje njegovog rada;
 4. provodi odluke vijeća odsjeka;
 5. prethodno razmatra molbe studenata koje se odnose na optimalno odvijanje nastavnog procesa na odsjeku, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta;
 6. pomaže u radu prodekanima;
 7. obavlja i druge poslove, u skladu s ovim Statutom, opštim aktima Univerziteta, poslovnikom o radu vijeća odsjeka i nalozima dekana.

(2) Šef odsjeka može biti razriješen dužnosti, na prijedlog najmanje jedne trećine članova vijeća odsjeka, dekana i natpolovične većine članova NNV/UNV-a, iz analogno primijenjenih razloga koji su sadržani u članu 129. stav (1) ovoga Statuta.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster