Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici
DIO PETI - ORGANI INSTITUTA I STUDENTSKOG CENTRA

Član 143.
(Organi Instituta i Studentskog centra)

(1) Organi Instituta, kao naučno-istraživačke organizacione jedinice Univerziteta, su:

 1. Naučno vijeće; i
 2. Direktor.

(2) Organ rukovođenja Studentskog centra je direktor.

POGLAVLJE I. organi instituta

Odjeljak A. Naučno vijeće

Član 144.
(Naučno vijeće)

(1) Naučno vijeće (dalje: NV) je stručni organ Instituta, kojeg čine:

 1. direktor; 
 2. svi zaposlenici Instituta izabrani u naučna zvanja i po jedan predstavnik svake podorganizacione jedinice izabran u jedno od istraživačkih zvanja.

(2) Direktor je član Naučnog vijeća po položaju, u toku trajanja mandata, pri čemu se podrazumijeva i članstvo u svojstvu vršilaca dužnosti.
(3) Mandat članova Naučnog vijeća iz reda istraživača traje 4 (četiri) godine.
(4) Naučno vijeće ima predsjedavajućeg koji priprema i predsjedava sjednicama.
(5) Predsjedavajući se bira iz reda članova NV-a, s tim da direktor Instituta ne može biti imenovan za predsjedavajućeg.
(6) Način rada NV-a bit će uređen poslovnikom o radu, kojeg donosi NV, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 145.
(Nadležnosti Naučnog vijeća)

(1) Naučno vijeće je nadležno za razmatranje i odlučivanje o naučnim i stručnim pitanjima, a posebno:

 1. pripremanje i utvrđivanje programa naučno-istraživačkog rada i praćenje njihovog ostvarivanja;
 2. utvrđivanje naučno-istraživačkih projekata, određivanje voditelja projekata, davanje odgovarajućih smjernica, praćenje njihove realizacije i evaluacija ostvarenih projekata;
 3. utvrđuje prijedloge za izbor u naučna i istraživačka zvanja;
 4. imenuje komisije za pripremanje prijedloga za izbor u naučna i istraživačka zvanja;
 5. utvrđuje naučno-istraživačke projekte;
 6. utvrđuje strateške projekte za razvoj Instituta;
 7. utvrđuje prijedloge za realizaciju praktične nastave;
 8. izbor i razrješenje dužnosti direktora, tajnim glasanjem;
 9. vođenje potrebnih aktivnosti u cilju osposobljavanja i usavršavanja kadrova za naučno-istraživački rad;
 10. donošenje Poslovnika o radu;
 11. razmatranje, odlučivanje i davanje mišljenja o drugim naučnim i stručnim pitanjima, te vršenje drugih nadležnosti u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta.

(2) NV svoje odluke donosi javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je ovim Statutom ili drugim opštim aktima, utvrđeno da odlučuje tajnim glasanjem.

Član 146.
(Sjednice Naučnog vijeća)

(1) NV svoje nadležnosti vrši na sjednicama, koje se održavaju, po potrebi, a, u pravilu, najmanje jedanput mjesečno.
(2) Na početku akademske godine NV utvrđuje okvirni raspored održavanja sjednica, koji je, u principu, usklađen s rasporedom održavanja sjednica Senata.
(3) Sjednicom NV-a predsjedava predsjedavajući, osim u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti, sjednicu saziva i njenim radom rukovodi zamjenik predsjedavajućeg, izabran iz reda članova NV-a.
(4) Predsjedavajući je dužan sazvati sjednicu NV-a kada to, u pisanoj formi, zahtijeva najmanje polovina članova NV-a, Senat, rektor ili direktor.

Član 147.
(Odlučivanje Naučnog vijeća)

(1) NV pravovaljano raspravlja i odlučuje kada sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.
(2) NV donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova, osim ako zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima, za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga kvalifikovana većina.

Član 148.
(Poslovnik o radu Naučnog vijeća)

Bliže odredbe o radu i načinu donošenja odluka NV-a utvrđuju se Poslovnikom o radu.

Odjeljak B. Direktor Instituta

Član 149.
(Direktor)

Direktor Instituta je organ rukovođenja Institutom.

Član 150.
(Izbor direktora)

(1) Direktora Instituta bira NV, tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog konkursa.
(2) Direktor Instituta bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran.
(3) Isti osoba se može imenovati na dva uzastopna mandata na Institutu.

Član 151.
(Opšti i posebni uslovi za izbor direktora)

(1) Za direktora Instituta može biti izabrano lice koje ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja (redovnog ili vanrednog profesora ili ekvivalentnim naučnim zvanjima), ukoliko ispunjava zakonske uslove, te koji ispunjava opšte uslove, utvrđene u članu 70. stav (2), te posebne uslove utvrđene u članu 70. stav (3) tač. b) i c) ovoga Statuta, koji se analogno primjenjuju i na direktora Instituta.
(2) Kandidat za direktora dužan je, uz prijavu na konkurs, pored dokaza o ispunjavanju utvrđenih uslova, dostaviti i program rada i razvoja Instituta za naredni mandatni period.
(3) Odlukom NV-a o raspisivanju konkursa, utvrđuju se dokumenti koji se prilažu uz prijavu kao dokazi o ispunjavanju utvrđenih uslova koji proizlaze iz stava (1) ovoga člana.
(4) Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, direktor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom.

Član 152.
(Postupak izbora direktora)

(1) Postupak izbora direktora Instituta pokreće NV, najkasnije 2 (dva) mjeseca prije isteka mandata.
(2) NV pokreće postupak izbora direktora donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i  imenovanjem konkursne komisije za izbor direktora (dalje: konkursna komisija).
(3) Konkursnu komisiju čine 3 (tri) člana, od kojih su 2 (dva) člana iz reda naučnika i istraživača zaposlenih na Institutu, odnosno Univerzitetu, koji nisu kandidati za izbor direktora i 1 (jedan) član iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih na Univerzitetu.

Član 153.
(Objava konkursa za izbor direktora)

Konkurs za izbor direktora Instituta objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici Univerziteta, a rok za podnošenje prijava kandidata iznosi 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Član 154.
(Provođenje postupka izbora direktora)

Daljnji postupak izbora direktora Instituta provode konkursna komisija i NV, na način, po postupku i u rokovima, utvrđenim u čl. 71. - 76. ovoga Statuta, koji se analogno primjenjuju i na pitanja izbora direktora Instituta, izuzev odredaba koje se odnose na pribavljanje saglasnosti Vlade Kantona.

Član 155.
(Imenovanje vršioca dužnosti direktora)

(1) U slučaju da se ne izvrši izbor direktora Instituta, NV, bez konkursa, imenuje vršioca dužnosti direktora Instituta, iz reda njegovih članova u naučnom, istraživačkom ili naučno-nastavnom zvanju, zaposlenog na Univerzitetu s punim radnim vremenom, na period od najduže 6 (šest) mjeseci, računajući od dana imenovanja.
(2) Prijedlog za vršioca dužnosti, u smislu prethodnog stava, može dati svaki član NV-a, s tim što se izbor vrši tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova.
(3) Vršilac dužnosti direktora Instituta ima sva prava i dužnosti direktora.
(4) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti direktora Instituta, NV donosi odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor direktora.

Član 156.
(Djelokrug rada direktora Instituta)

(1) Direktor Instituta obavlja poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima, a naročito:

 1. organizuje i rukovodi radom Instituta;
 2. predstavlja Institut i odgovoran je za njegov rad;
 3. zastupa Institut u okviru registrovane djelatnosti i po ovlaštenju rektora;
 4. predlaže i dogovara dnevni red sjednica NV-a s predsjedavajućim;
 5. predlaže rektoru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, te unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Instituta;
 6. predlaže rektoru osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja, uz preduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo sprovođenje;
 7. predlaže Senatu Univerziteta promjenu i proširivanje djelatnosti Instituta;
 8. organizuje naučno-istraživački i stručni rad na Institutu i predlaže mjere za njegovo poboljšanje;
 9. predlaže rektoru zasnivanje i prestanak radnog odnosa zaposlenika Instituta;
 10. predlaže koeficijente kvaliteta za obračun plaće zaposlenika organizacione jedinice;
 11. predlaže mjere i, uz prethodnu saglasnost rektora Univerziteta, odlučuje o stručnom obrazovanju i usavršavanju zaposlenika Instituta;
 12. odlučuje o upućivanju zaposlenika na službeni put u zemlji i inostranstvu, uz prethodnu saglasnost rektora;
 13. predlaže rektoru cjenovnik usluga Instituta za treća lica;
 14. imenuje predstavnike Instituta u druge organizacije i institucije, uz saglasnost rektora;
 15. preduzima mjere u oblasti zaštite na radu, zaštite na unapređenju životne okoline, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta i Instituta;
 16. podnosi rektoru godišnji izvještaj o svom radu, te radu i poslovanju Instituta;
 17. donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa u Institutu, u skladu sa Statutom i opštim aktima;
 18. izvršava odluke Senata, Upravnog odbora i rektora;
 19. predlaže korištenje vlastitih sredstava Instituta, u skladu s zakonskim propisima;
 20. raspolaže finansijskim sredstvima Instituta u pojedinačnom iznosu do 8.000,00 KM;
 21. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na Institut, u skladu sa Statutom;
 22. obavlja druge poslove, utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

(2) Prilikom obavljanja poslova, koji su mu utvrđeni stavom (1) ovoga člana, zakonom i drugim opštim aktima, direktor Instituta može osnivati ad hoc komisije i radna tijela, te zahtijevati prethodna mišljenja NV-a. 

Član 157.
(Odgovornost direktora za zakonitost rada)

Direktor Instituta odgovoran je za zakonitost rada Instituta; za svoj rad u domenu naučnih i stručnih pitanja odgovara NV-u, a u domenu poslovanja rektoru.

Član 158.
(Razrješenje dužnosti direktora Instituta)

(1) NV može razriješiti dužnosti direktora Instituta i prije isteka perioda na koji je izabran, i to iz razloga utvrđenih u članu 129. stav (1) ovoga Statuta, koji se analogno primjenuju i na direktora Instituta.
(2) Prijedlog za razrješenje dužnosti direktora Instituta može dati rektor i većina članova NV-a.
(3) O prijedlogu za razrješenje dužnosti direktora Instituta, kao i, u tom slučaju, imenovanju vršioca dužnosti, odlučuje NV, na način i po postupku utvrđenom odredbama iz člana 84. i člana 155. ovoga Statuta, koje se analogno primjenjuju i na direktora Instituta. 

Poglavlje iI. organi studentskog centra

Odjeljak A. Direktor Studentskog centra

Član 159.
(Direktor Studentskog centra)

(1) Direktor Studentskog centra je organ rukovođenja ovom organizacionom jedinicom Univerziteta, koji obavlja poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima, a naročito:

 1. organizuje i rukovodi radom Studentskog centra;
 2. predstavlja Studentski centar i odgovoran je za njegov rad;
 3. zastupa Studentski centar u okviru registrovane djelatnosti i po ovlaštenju rektora;
 4. predlaže rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Studentskog centra;
 5. predlaže korištenje vlastitih sredstava organizacione jedinice u skladu s zakonskim propisima;
 6. predlaže koeficijente kvaliteta za obračun plaće zaposlenika Studentskog centra;
 7. raspolaže finansijskim sredstvima Studentskog centra u pojedinačnom iznosu do 8.000,00 KM;
 8. vrši kompetencije naredbodavca za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na Studentski centar;
 9. predlaže promjene i proširenja djelatnosti Studentskog centra;
 10. predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje procesa rada u Studentskom centru;
 11. predlaže Upravnom odboru Univerziteta raspisivanje konkursa za prijem studenata na ishranu i smještaj u Studentski centar Univerziteta;
 12. donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa u Studentskom centru, u skladu sa Statutom i opštim aktima;
 13. provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta; te
 14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

(2) Pri obavljanju poslova koji su mu utvrđeni stavom (1) ovoga člana, zakonom i drugim opštim aktima, direktor Studentskog centra može osnivati ad hoc komisije i radna tijela, te zahtijevati prethodna mišljenja rektora, Upravnog odbora i Senata.

Član 160.
(Izbor direktora)

(1) Direktora Studentskog centra bira Upravni odbor, tajnim glasanjem i nakon provedene procedure javnog konkursa.
(2) Direktor Studentskog centra bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran.
(3) Ista osoba se može imenovati na dva uzastopna mandata.
(4) Za direktora Studentskog centra može biti izabrano lice koje, pored opštih zakonskih uslova, ima visoku stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Član 161.
(Postupak izbora)

(1) Postupak izbora direktora Studentskog centra pokreće Upravni odbor, najkasnije 2 (dva) mjeseca prije isteka mandata na koji je imenovan direktor.
(2) Upravni odbor pokreće postupak izbora direktora donošenjem odluke o raspisivanju konkursa i imenovanjem konkursne komisije za izbor direktora Studentskog centra (dalje: konkursna komisija).
(3) Konkursnu komisiju čine 3 (tri) člana iz reda zaposlenika Univerziteta, koji imaju visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje isti ciklus studija u četverogodišnjem trajanju utvrđen za direktora Studentskog centra, od kojih je jedan član iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih na Univerzitetu.
(4) Zadatak konkursne komisije jeste da vrši administrativne poslove vezane za konkurs i izbor, odnosno imenovanje direktora (prijem prijava po konkursu, stručna obrada prispjelih prijava, prezentacija prispjelih prijava Upravnom odboru Univerziteta u Zenici i drugi poslovi vezani za administrativnu proceduru izbora, odnosno imenovanja direktora).

Član 162.
(Objava konkursa za izbor direktora)

Konkurs za izbor direktora Studentskog centra objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici Univerziteta, a rok za podnošenje prijava kandidata iznosi 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Član 163.
(Opšti i posebni uslovi za izbor direktora)

(1) Za direktora Studentskog centra može biti izabran kandidat koji ispunjava zakonske uslove, te koji ispunjava i slijedeće posebne uslove:

 • da ima visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju i najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 • da u javnosti uživa ugled kreativne ličnosti sposobne da rukovodi Studentskim centrom, odnosno da će ponuditi program rada i razvoja Studentskog centra u mandatnom periodu;
 • poznavanje rada na računaru i jednog od svjetskih jezika;
 • da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom.

(2) Način dokumentovanja i ispunjenja uslova iz st. (1) ovoga člana utvrđuju se odlukom Upravnog odbora o raspisivanju konkursa.

Član 164.
(Lista kandidata i mišljenje rektora o kandidatima)

(1) Konkursna komisija, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključivanja konkursa, sačinjava listu kandidata za direktora Studentskog centra, koji ispunjavaju uslove konkursa, čije su prijave potpune i blagovremene, te istu dostavlja rektoru Univerziteta, koji, u narednom roku od 15 (petnaest) dana od prijema iste, daje mišljenje o svakom kandidatu pojedinačno.
(2) Konkursna komisija dostavlja Upravnom odboru kompletnu dokumentaciju u vezi s konkursom, s prijedlogom predsjedniku Upravnog odbora Univerziteta za zakazivanje izborne sjednice.

Član 165.
(Izborna sjednica)

(1) Po prijemu dokumentacije u vezi s konkursom, predsjednik Upravnog odbora saziva izbornu sjednicu, na kojoj predsjednik ili član komisije informiše članove Upravnog odbora o prijavljenim kandidatima, o tome da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju tražene uslove iz konkursa, da li su dostavili traženu dokumentaciju i dokaze, kao i druge informacije potrebne za rad izborne sjednice.
(2) U daljnju proceduru izbora direktora ulaze samo oni kandidati koji ispunjavaju propisane uslove za izbor direktora.
(3) Kandidati za direktora na izbornoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta obavezno izlažu svoj program rada i razvoja Studentskog centra, s tim da svaki član Upravnog odbora Univerziteta može tražiti dopunska obrazloženja u vezi s ponuđenim programom.
(4) Nakon zaključene rasprave konkursna komisija utvrđuje listu kandidata za izbor direktora po abecednom redu početnih slova prezimena kandidata.

Član 166.
(Odlučivanje o izboru direktora)

(1) Na istoj ili narednoj sjednici članovi Upravnog odbora Univerziteta izjašnjavaju se o kandidatima za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta, utvrđenim na listi iz prethodnog člana.
(2) Upravni odbor Univerziteta odlučuje o izboru i imenovanju direktora tajnim glasanjem, zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena i imena samo jednog od kandidata na ponuđenoj listi.
(3) Za direktora Studentskog centra izabran je i imenovan onaj kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora Univerziteta.
(4) Ukoliko je na listi više kandidata i nijedan od njih, u prvom krugu glasanja, ne dobije potrebnu većinu ili više kandidata dobije isti broj glasova, u uži izbor ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, odnosno kandidati s istim brojem glasova.
(5) U ponovljenom glasanju između dva kandidata za direktora je izabran i imenovan kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora Univerziteta.
(6) Upravni odbor Univerziteta donosi konačnu odluku o izboru i imenovanju direktora Studentskog centra.
(7) O odluci o izboru i imenovanju direktora obavještavaju se svi učesnici u konkursu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, s pravnom poukom da svaki učesnik u konkursu, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja, može protiv odluke o izboru i imenovanju direktora podnijeti prijedlog za pokretanje postupka pred nadležnim sudom.

Član 167.
(Radno-pravni status direktora)

Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, direktor Studentskog centra uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom.

Član 168.
(Odgovornosti direktora)

Za svoj rad direktor Studentskog centra odgovoran je rektoru i Upravnom odboru, kojima je dužan, najmanje jedanput godišnje, podnijeti izvještaj o svom radu, odnosno poslovanju Studentskog centra.

Član 169.
(Vršilac dužnosti direktora)

(1) U slučaju da se ne izvrši izbor direktora Studentskog centra, u postupku iz člana 167. ovoga Statuta, Upravni odbor će, bez konkursa, imenovati vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, zaposlenog na Univerzitetu, koji ispunjava uslove utvrđene za izbor direktora Studentskog centra, a najduže 6 (šest) mjeseci, računajući od dana imenovanja.
(2) Prijedlog za vršioca dužnosti, u smislu prethodnog stava, može dati rektor i svaki član Upravnog odbora, s tim što se izbor vrši tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
(3) Vršilac dužnosti direktora Studentskog centra ima sva prava i dužnosti direktora.
(4) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor donosi odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor direktora Studentskog centra.

Član 170.
(Razrješenje dužnosti direktora)

(1) Upravni odbor može razriješiti dužnosti direktora Studentskog centra i prije isteka perioda na koji je izabran, i to iz razloga utvrđenih u članu 129. stav (1) ovoga Statuta, koji se analogno primjenuju i na direktora Studentskog centra.
(2) Prijedlog za razrješenje dužnosti direktora Studentskog centra može dati rektor i većina članova Upravnog odbora.
(3) Zbog povrede uslova koji su bili potrebni za njegov izbor.

Član 171.
(Odlučivanje o razrješenju dužnosti direktora)

(1) O prijedlogu za razrješenje dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor odlučuje tajnim glasanjem, a za donošenje pravovaljane odluke potrebna je većina glasova od ukupnog broja njegovih članova.
(2) Nakon donošenja odluke o razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor, na istoj sjednici, donosi odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, na način utvrđen u članu 169. ovoga Statuta.
(3) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Studentskog centra.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster