Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici
DIO OSMI - AKADEMSKO OSOBLJE

POGLAVLJE I.  NAUČNO-NASTAVNA I UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA

Član 277.
(Akademsko osoblje)

(1) Nastavnu, naučnu i umjetničku djelatnost, na Univerzitetu obavlja akademsko, te naučno i istraživačko osoblje.
(2) Akademsko osoblje u svom radu, djelovanju i ponašanju, u okviru zakona, uživa slobodu da ispituje i testira stečeno znanje, nudi nove ideje, uz istovremeno pridržavanje (poštivanje) etičkih načela, načela naučne istine i kritike.
(3) Institut, kao naučno-istraživačka jedinica, vrši izbor u naučna i istraživačka zvanja, na način, pod uslovima i po postupku, utvrđenom Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti.

Član 278.
(Naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja)

(1) Univerzitet dodjeljuje naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i to: redovni profesor, vanredni profesor, docent, lektor, viši asistent i asistent.
(2) Akademska zvanja, iz prethodnog stava, razvrstavaju se u nastavnička i saradnička zvanja.
(3) Nastavnička zvanja su redovni profesor, vanredni profesor, docent i lektor, a viši asistent i asistent su saradnička zvanja.

Odjeljak A. Uslovi za izbor nastavnika i saradnika

Član 279.
(Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavna zvanja)

(1) Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora su:

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka, u odgovarajućoj naučnoj oblasti;
 • proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora;
 • najmanje 2 (dvije) objavljene knjige iz oblasti izbora, a nakon sticanja zvanja vanrednog profesora;
 • najmanje 8 (osam) naučnih radova iz oblasti izbora, objavljenih u relevantnim publikacijama, nakon sticanja zvanja vanrednog profesora;
 • uspješno mentorstvo/komentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju za mentora/komentora.

(2) Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora su:

 • završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka, u odgovarajućoj naučnoj oblasti;
 • proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta;
 • najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora, objavljenih u relevantnim publikacijama, nakon sticanja zvanja docenta;
 • objavljena knjiga iz oblasti izbora, nakon sticanja zvanja docenta;
 • originalni stručni projekt, patent ili originalni metod, sve nakon sticanja zvanja docenta;
 • mentorstvo/komentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju za mentora/komentora.

(3) Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta su:

 • naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • najmanje 3 (tri) naučna rada iz oblasti izbora, objavljena u relevantnim publikacijama;
 • dokazane nastavničke sposobnosti.

(4) Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje lektora su:

 • završen stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti; te
 • dokazani rezultati u nastavnom radu.

(5) Izbor u zvanje lektora može se vršiti za užu naučnu oblast ili nastavni predmet jezika, koji na Univerzitetu ima status obaveznog predmeta.

Član 280.
(Uslovi za izbor saradnika u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta i asistenta)

(1) Uslovi za izbor saradnika u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta su:

 • završen stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće oblasti;

(2) U slučaju izbora više kandidata odgovarajuća katedra daje prijedlog za angažman u nastavi jednog ili više od izabranih kandidata i to po osnovu ugovora o djelu ili ugovora o radu na određeno vrijeme (izborni period).
(3) Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta su:

 • završen odgovarajući univerzitetski stepen, s najmanje 240 ECTS bodova;
 • ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam), odnosno 3,5 (tri i po);

(4) U slučaju izbora više kandidata odgovarajuća katedra daje prijedlog za angažman u nastavi jednog ili više od izabranih kandidata i to po osnovu ugovora o realizaciji nastave ili ugovora o radu na određeno vrijeme (izborni period).

Član 281.
(Dokazana nastavnička sposobnost)

(1) Pod dokazanom nastavničkom sposobnošću, kao uslovom za izbor u sva nastavnička zvanja, podrazumijeva se iskustvo u nastavnom radu na visokoškolskoj ustanovi, u trajanju od najmanje 2 (dvije) godine.
(2) Kandidat za izbor nastavnika, koji nema iskustvo u radu u nastavi ili ga nema u trajanju utvrđenom u prethodnom stavu, mora imati afirmativno ocijenjeno pristupno predavanje, u skladu s odredbama ovoga Statuta.

Član 282.
(Izuzeće u odnosu na član 280.)

Osim uslova, utvrđenih odredbama člana 280. ovog Statuta, uslov za izbor saradnika na kliničke nastavne predmete, odnosno uže naučne oblasti iz medicinskih nauka, jeste i stručni stepen specijaliste iz odgovarajuće oblasti medicine.

Član 283.
(Uslovi za izbor u umjetničko-nastavna zvanja)

(1) Uslovi za izbor u umjetničko-nastavna zvanja, u koja se bira akademsko osoblje na studijskim profilima na Univerzitetu, su:

 • redovni profesor: prethodno proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora; završen stepen najmanje prvog ciklusa, s najmanje 240 ECTS bodova, veći broj javno predstavljenih umjetničkih projekata, koji su doprinijeli razvoju kulture i umjetnosti, te dali doprinos podizanju nivoa nastavnog i umjetničkog kadra;
 • vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta; završen stepen najmanje prvog ciklusa, s najmanje 240 ECTS bodova, veći broj javno predstavljenih umjetničkih projekata i priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti; te rezultati u nastavnom radu;
 • docent: završen stepen najmanje prvog ciklusa, s najmanje 240 ECTS bodova, veći broj javno predstavljenih umjetničkih projekata; te rezultati u nastavnom radu;
 • viši asistent: završen stepen najmanje prvog ciklusa, s najmanje 240 ECTS bodova, javno predstavljeni umjetnički projekti;
 • asistent: završen stepen prvog ciklusa, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 (osam) ili 3,5 (tri i po).

(2) Prilikom izbora u zvanje višeg asistenta i asistenta, osim uslova, utvrđenih u prethodnim stavovima, kandidati trebaju da ispunjavaju i ostale uslove, utvrđene članom 282. ovog Statuta.
(3) Prilikom izbora u umjetničko-nastavna zvanja, ocjenu relevantnih oblika umjetničkog stvaralaštva vrši komisija za izbor, vodeći računa o referentnosti  i standardima uobičajenim za određenu umjetničku oblast, a što se utvrđuje Registrom, kojeg donosi Senat.

Član 284.
(Objavljeni radovi)

(1) Kod izbora u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, kao relevantni uzimaju se oni radovi koji su objavljeni u međunarodnim publikacijama, kao i u registru domaćih publikacija.
(2) Ocjenu relevantnosti radova, objavljenih u međunarodnim publikacijama, vrši komisija za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja.
(3) Relevantnim radom, u smislu prethodnog stava ovog člana, podrazumijeva se rad objavljen iz oblasti na koju se kandidat bira.
(4) Prilikom ocjene validnosti publikacije, komisija za izbor će voditi računa o međunarodnom ugledu, referentnosti, recenziranju radova i drugim relevantnim pokazateljima.
(5) Senat utvrđuje Registar domaćih publikacija po naučnim oblastima, što se bliže uređuje Pravilnikom, koji donosi Senat.

Član  285.
(Publikacija)

(1) Pod publikacijom, u smislu prethodnog člana, podrazumijeva se objavljena naučna knjiga, naučna monografija, univerzitetski udžbenik ili umjetnička knjiga (književni rad), te serijska publikacija.
(2) Domaća publikacija, kako bi bila relevantna za izbor, treba da je:

 • objavljena u punom obimu;
 • recenzirana od strane najmanje 2 (dva) recenzenta, izabrana u naučno-nastavno zvanje na istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na koju se publikacija odnosi; te
 • postupak katalogizacije u publikaciji izvršen prema odgovarajućim standardima (CIP).

(3) U postupku izbora u zvanje uzimaju se u obzir samo publikacije iz oblasti izbora.

Član 286.
(Izbor akademskog osoblja)

(1) Akademsko osoblje bira se za užu naučnu, odnosno umjetničku, oblast.
(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, akademsko osoblje može se birati i za jedan ili više nastavnih predmeta.

Član 287.
(Periodi na koje se bira akademsko osoblje)

(1) Periodi na koje se bira akademsko osoblje na Univerzitetu su:

 • asistent - na period od 4 (četiri) godine, bez mogućnosti reizbora;
 • viši asistent - na period od 5 (pet) godina, s mogućnošću ponovnog izbora, isključivo ako stekne naučni stepen iz trećeg ciklusa;
 • lektor - na period od 5 (pet) godina, bez mogućnosti reizbora;
 • docent - na period od 5 (pet) godina, s mogućnošću ponovnog izbora;
 • vanredni profesor - na period od 6 (šest) godina, s mogućnošću ponovnog izbora; i
 • redovni profesor - trajno.

(2) U postupku reizbora, uzimaju se u obzir i ranije ispunjeni uslovi za isto naučno-nastavno zvanje.
(3) Izuzetno, asistentu, odnosno višem asistentu, izabranom u ovo zvanje prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj6/09), može se produžiti period izbora najduže do 1 (jedne) godine, računajući od dana isteka perioda na koji su birani, bez konkursne procedure, a na način da matična katedra podnosi zahtjev NNV/UNV fakulteta, po čijem prijedlogu Senat donosi pojedinačne odluke.

Član 288.
(Mirovanje perioda izbora u akademska zvanja)

(1) Nastavniku i saradniku koji je na neplaćenom odsustvu, porodiljskom odsustvu i odsustvu radi njege djeteta, bolovanju u trajanju dužem od 3 (tri) mjeseca, nastavniku koji je na funkciji rektora, prorektora i dekana na Univerzitetu, te u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, rokovi za izbor u akademska zvanja miruju za period trajanja odsustva i ne uračunavaju se u izborni period, ukoliko je to za nastavnika, odnosno saradnika, povoljnije.
(2) O mirovanju izbornog perioda odlučuje rektor, na zahtjev zaposlenika, uz koji se prilaže odgovarajući dokaz o razlozima iz prethodnog stava.

Odjeljak B. Postupak za izbor

Član 289.
(Postupak za izbor)

(1) Nastavnik ne može biti biran u više naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno, zvanje prije isteka roka iz člana 287. ovog Statuta. 
(2) Viši asistent može biti biran u više naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno, zvanje, sticanjem naučnog stepena doktora nauka i ostalih uslova, predviđenih članovima 279. i 283. ovog Statuta.
(3) Asistent može biti biran u više saradničko zvanje, sticanjem naučnog stepena magistra i ostalih uslova, predviđenih članovima 280. i 283. ovog Statuta.
(4) Nastavnik Univerziteta koji je ponovo izabran u isto naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno, zvanje (reizbor), a koji naknadno ispuni uslove za izbor u više zvanje, može pokrenuti postupak za izbor i biti izabran u više zvanje i prije isteka roka iz člana 286. ovoga Statuta, pri čemu mu se uzimaju u obzir i ispunjeni uslovi od posljednjeg izbora.
(5) Prijedlog za pokretanje postupka za izbor u više zvanje podnosi NNV/UNV fakulteta/akademije na zahtjev matične katedre.

Član 290.
(Priznavanje akademskih izbora s drugih visokoškolskih ustanova)

(1) Nastavnicima angažovanim u realizaciji nastave na fakultetima Univerziteta u svojstvu spoljnjih saradnika priznaju se naučno-nastavna zvanja stečena na visokoškolskim ustanovama s kojima Univerzitet ima potpisan protokol o međuuniverzitetskoj saradnji, bez provođenja formalno-pravnog postupka priznavanja istog, a u cilju ostvarivanja mobilnosti nastavnika.
(2) Nastavnicima zaposlenicima Univerziteta, izabranim u naučno-nastavno zvanje na Univerzitetu, u postupcima izbora u više zvanje (napredovanje) priznaju se, odnosno uračunavaju izborni periodi u naučno-nastavnom zvanju stečenom na visokoškolskim ustanovama s kojima Univerzitet ima potpisan protokol o međuuniverzitetskoj saradnji za istovjetne predmete odnosno predmete istovjetne uže naučne oblasti za koje su birani, kako na Univerzitetu, tako i na drugoj  visokoškolskoj ustanovi. Uslov za priznavanje, odnosno uračunavanje navedenog izbornog perioda je učešće u realizaciji nastave iz predmeta odnosno iz predmeta uže naučne oblasti za koje su birani i uz ispunjenost drugih uslova utvrđenih Zakonom i Statutom za postupak izbora u više zvanje.

Član 291.
(Pokretanje postupka za izbor)

(1) Zbog isteka perioda na koji su nastavnici i saradnici izabrani ili zbog potrebe Univerziteta za većim brojem nastavnika i saradnika u naučno-nastavnom procesu, pokreće se postupak za izbor nastavnika i saradnika u isto ili više zvanje, odnosno za izbor novih nastavnika i saradnika na Univerzitetu.
(2) Postupak izbora nastavnika i saradnika, u isto ili više zvanje, pokreće se najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka izbornog perioda.
(3) Postupak izbora novih nastavnika i saradnika pokreće se najkasnije u februaru za zimski semestar i u septembru za ljetnji semestar, u skladu s Pravilnikom za izbor i napredovanje nastavnika i saradnika, kako bi se postupak okončao do početka zimskog i ljetnog semestra.

Član  292.
(Javni konkurs)

(1)Izbor nastavnika i saradnika vrši Senat na osnovu javnog konkursa, a u skladu s kriterijima određenim Zakonom, Statutom i standardima u datoj struci, a koji mogu biti:
a) javni konkurs za izbor nastavnika i saradnika koji se prvi put biraju na Univerzitetu, a radi  zasnivanja radnog odnosa,
b) javni konkurs za izbor nastavnika i saradnika, bez zasnivanja radnog odnosa,
c) javni konkurs za izbor u više zvanje (napredovanje) ili za izbor u isto zvanje (reizbor) akademskog osoblja Univerziteta.
(2) Konkursi iz stava (1) ovog člana, obavezno sadrže naziv predmeta odnosno naučne oblasti i naučno-nastavno odnosno saradničko zvanje u koje se vrši izbor i tačno utvrđen broj kandidata/izvršilaca koji se traže konkursom i isti se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu, kao i na web stranici Univerziteta.
(3)  Konačnu odluku o raspisivanju kao i sadržaj javnih konkursa iz stava (1) ovog člana donosi Senat Univerziteta.

Član 293.
(Inicijativa za raspisivanje javnog konkursa)

(1) Inicijativu za raspisivanje javnog konkursa za izbor nastavnika i saradnika koji se prvi put biraju na Univerzitetu, a radi zasnivanja radnog odnosa, za nastavni predmet ili užu naučnu, odnosno umjetničku oblast pokreće matična katedra, u roku navedenom u članu 291. stav (2), dostavljanjem pismenog zahtjeva NNV/UNV-u fakulteta/akademije, koje je iskazalo potrebu za pokretanje procedure izbora i prijema u radni odnos nastavnika ili saradnika.
(2) Inicijativu za raspisivanje javnog konkursa za izbor nastavnika i saradnika bez zasnivanja radnog odnosa, za nastavni predmet ili užu naučnu, odnosno umjetničku oblast pokreće matična katedra, u roku navedenom u članu 291. stav (2), dostavljanjem pismenog zahtjeva NNV/UNV-u fakulteta/akademije, koje je iskazalo potrebu za pokretanje procedure izbora nastavnika ili saradnika.
(3) Inicijativu za raspisivanje javnog konkursa za izbor u više zvanje (napredovanje) ili reizbor akademskog osoblja Univerziteta, za nastavni predmet ili užu naučnu, odnosno umjetničku oblast pokreće matična katedra, u roku navedenom u članu 291. stav (2), dostavljanjem pismenog zahtjeva NNV/UNV-u fakulteta/akademije, koje je iskazalo potrebu za pokretanje procedure izbora u više zvanje (napredovanje) ili reizbora  nastavnika ili saradnika Univerziteta.
(4) Na osnovu prijedloga odluke NNV/UNV fakulteta/akademije Univerziteta za raspisivanje javnog konkursa za izbora nastavnika i saradnika, iz stava (1), (2) i (3) ovog člana, Senat Univerziteta donosi konačnu odluku o raspisivanju istog.

           

Odjeljak C. Kriteriji za izbor nastavnika i saradnika

Član 294.
(Kriteriji za izbor nastavnika i saradnika)

(1) U slučaju kada se na konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja redovnog odnosno vanrednog profesora, prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u odnosu na broj koji je tražen konkursom, kod utvrđivanja konačnog prijedloga za izbor, kriteriji su slijedeći: veći broj objavljenih knjiga i objavljenih naučnih radova u priznatim publikacijama iz naučne oblasti za koju se bira, veći broj originalnih stručnih uspjeha (projekti, patenti ili originalni metodi), veći broj mentorstava/ komentorstava kandidata drugog odnosno trećeg ciklusa studija, preporuka o nastavničkoj sposobnosti i drugi relevantni dokazi predviđeni Zakonom, sve nakon prethodnog izbora na Univerzitetu.
(2) U slučaju kada se na konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta, prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u odnosu na broj koji je tražen konkursom, kod utvrđivanja konačnog prijedloga za izbor, kriteriji su slijedeći: veći broj objavljenih knjiga i objavljenih naučnih radova u priznatim publikacijama iz naučne oblasti za koju se bira, veći broj originalnih stručnih uspjeha (projekti, patenti ili originalni metodi), veći broj uspješnih mentorstava/ komentorstava kandidata drugog odnosno trećeg ciklusa studija, preporuka o nastavničkoj sposobnosti i drugi relevantni dokazi predviđeni Zakonom
(3) U slučaju kada se na konkurs za izbor u saradnika u zvanju višeg asistenta, prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u odnosu na broj koji je tražen konkursom, kod utvrđivanja konačnog prijedloga za izbor, kriteriji su slijedeći: visina prosječne ocjene ostvarena u toku magistarskog studija, dužina trajanja studija, broj objavljenih naučnih i stručnih radova, pokazana sklonost za nastavni i naučnoistraživački rad i drugi relevantni dokazi predviđeni Zakonom.
(4) U slučaju kada se na konkurs za izbor u saradnika u zvanju asistenta, prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u odnosu na broj koji je tražen konkursom, kod utvrđivanja konačnog prijedloga za izbor, kriteriji su slijedeći: visina prosječne ocjene ostvarena u toku dodiplomskog studija, dužina trajanja studija, broj objavljenih naučnih i stručnih radova, pokazana sklonost za nastavni i naučnoistraživački rad i drugi relevantni dokazi predviđeni Zakonom.

Odjeljak D. Komisija za pripremanje prijedloga za izbor

Član  295.
(Komisija za pripremanje prijedloga za izbor)

(1) Nakon raspisanog konkursa imenuje se Komisija radi pripremanja prijedloga za izbor,  dalje: Komisija, iz reda nastavnika, koja broji najmanje 3 (tri) člana, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
(2) Komisiju, iz prethodnog stava na prijedlog matične katedre koja je pokrenula incijativu za raspisivanje nekog od javnih konkursa iz stava (1) člana 292. ovog Statuta, imenuje NNV/UNV fakulteta, osim za opšte nastavne predmete, kada imenovanje vrši Senat.
(3) Ukoliko se kandidat bira u naučno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje, članovi komisije moraju biti u istom ili više zvanju od zvanja u koje se kandidat bira.
(4) Većina članova komisije mora biti iz uže, a ostali iz srodne naučne, odnosno umjetničke oblasti, za koju se kandidat bira.

Član 296.
(Rad komisije za pripremanje prijedloga za izbor)

(1) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor, sačinjava zajednički izvještaj samo za one kandidate, čije su prijave potpune i blagovremene, u roku od 30 dana od imenovanja i dostavljaju ga NNV/UNV-u fakulteta/akademije koje ju je imenovalo, odnosno Senatu, u slučaju pripremanja prijedloga za izbor za opšte nastavne predmete.
(2) Prijave kandidata koje su neblagovremene i nepotpune komisija odbacuje putem pismene obavijesti koja se dostavlja svakom kandidatu, koju potpisuje predsjednik komisije, s pravnom poukom o mogućnosti ulaganja prigovora NNV/UNV-u fakulteta, putem sekretarijata fakulteta, u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti.
(3) Komisija sačinjava izvještaj iz stava (1) ovog člana u skladu s uputstvom za pisanje izvještaja za izbor, kojeg utvrđuje Senat Univerziteta i isti mora biti potpisan od strane svih članova komisije.
(4) Izvještaj komisije, pored ostalog, obavezno mora sadržavati potpuna i jasna obrazloženja o ispunjavanju odnosno neispunjavanju uslova za izbor u nastavničko ili saradničko zvanje traženo konkursom poimenično za svakog kandidata, na osnovu priloženih dokaza o ispunjavanju posebnih uslova za izbor propisanih Zakonom i ovim Statutom.
(5) U slučaju da se na konkurs prijavi veći broj kandidata od broja koji je utvrđen konkursom, a koji ispunjavaju uslove za izbor u nastavničko odnosno saradničko zvanje traženo konkursom, utvrđene Zakonom i ovim statutom, komisija za pripremanje prijedloga za izbor vrši izbor kandidata u skladu sa kriterijima iz člana 294. ovog Statuta. 
(6) Na osnovu kriterija iz člana 294. ovog Statuta i formulisanih obrazloženja iz stava (4) ovog člana komisija u svom izvještaju utvrđuje konačan prijedlog onog broja kandidata za izbor u nastavničko odnosno saradničko zvanje, koji ne može biti veći od onog koji je utvrđen konkursom.

Odjeljak E. Rad NNV/UNV i Senata po dostavljenom izvještaju komisije

Član 297.
(Rad NNV/UNV-a fakulteta po dostavljenom izvještaju komisije i prigovorima kandidata)

Ukoliko usvoji izvještaj komisije s konačnim prijedlogom iz stava (6) člana 296. ovog Statuta NNV/UNV fakulteta dostavlja izvještaj komisije Senatu Univerziteta, zajedno s utvrđenim prijedlogom/zima odluke/a za kandidata/e koji je/su predložen/i za izbor, a radi donošenja konačne odluke o izboru, u daljem roku od 15 (petnaest) dana.

Član 298.
(Rad Senata u provođenju procedure izbora)

(1) Na osnovu dostavljenog izvještaja Komisije i utvrđenog prijedloga odluke NNV/UNV-e fakulteta o izboru u nastavničko odnosno saradničko zvanje, Senat Univerziteta donosi odluku o izboru, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema prijedloga.
(2) Senat Univerziteta nije vezan prijedlogom NNV/UNV-a fakulteta i može iz razloga neusklađenosti s odredbama Zakona i Statuta Univerziteta donijeti odluku o vraćanju prijedloga odluke NNV/UNV-u fakulteta radi preispitivanja i usklađivanja istog s odredbama Zakona i Statuta Univerziteta
(3) Senat Univerziteta donosi odluke o izboru u nastavničko odnosno saradničko zvanje za onaj broj kandidata, koji ne može biti veći od broja koji je utvrđen konkursom.
(4) Ukoliko je od strane NNV/UNV-a fakulteta dostavljen prijedlog za izbor većeg broja kandidata od onog koji je utvrđen konkursom, Senat Univerziteta iste vraća NNV/UNV-u fakulteta radi dostavljanja novog prijedloga za izbor, usklađenog s brojem kandidata utvrđenih konkursom.
(5) Odluka Senata Univerziteta o izboru u nastavničko odnosno saradničko zvanje dostavlja se svim učesnicima konkursa, koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja, s pravnom poukom za nezadovoljne kandidate o mogućnosti podnošenja zahtjeva za preispitivanje odluke o izboru Senatu Univerziteta u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema Odluke.
(6) Nakon donošenja odluke o izboru po javnom konkursu iz člana 292. stav 1. Statuta na istoj sjednici, Senat Univerziteta donosi zaključak o zaduženju rektora Univerziteta za zaključivanje ugovora o radu / aneksa ugovora o radu odnosno ugovora o realizaciji nastave s izabranim kandidatom, s napomenom da će se isti zaključiti tek po isteku roka za podnošenje zahtjeva iz stava (5) ovog člana odnosno nakon odlučivanja Senata o istom.

Član 299.
(Pristupno predavanje)

(1) Kandidat za izbor u zvanje nastavnika, koji ispunjava uslove za izbor, a koji ranije nije izvodio nastavu na Univerzitetu, dužan je održati pristupno predavanje, koje, da bi izbor bio punovažan, mora biti afirmativno ocijenjeno.
(2) NNV/UNV fakulteta/akademije dužno je oglasiti vrijeme održavanja pristupnog predavanja na oglasnoj ploči fakulteta/akademije.
(3) Pristupno predavanje kandidat održava studentima, pred istom komisijom, iz nastavnog predmeta, odnosno uže naučne, odnosno umjetničke oblasti, na koju je konkurisao.
(4) Prijedlog za izbor kandidata, mora sadržavati podatak da je održano pristupno predavanje, kao i ocjenu komisije o održanom pristupnom predavanju.

Član 300.
(Pravilnik za izbor i napredovanje nastavnika i saradnika)

Pravilnikom za izbor i napredovanje nastavnika i saradnika, bliže će se urediti način, uslovi i postupak izbora u nastavnička i saradnička zvanja na Univerzitetu.

Član 301.
(Odgovornost dekana za provođenje postupkaza pripremanje prijedloga za izbor)

(1) Dekan fakulteta/akademije odgovoran je da se postupak za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje nastavnika, odnosno saradnika, provede u rokovima utvrđenim ovim Statutom.
(2) Ako se započeti postupak izbora u akademsko zvanje ne okonča u roku od 6 (šest) mjeseci, računajući od dana raspisivanja konkursa, Senat će konkurs poništiti.

Član 302.
(Dužnosti nastavnika i saradnika)

Nastavnici i saradnici dužni su redovno izvršavati nastavne i druge obaveze, u skladu s opštim aktima Univerziteta, te ispunjavati obaveze u odnosu na naučni, umjetnički i stručni rad koji obavljaju, u skladu s rasporedom i strukturom 40-satne radne sedmice, utvrđene standardima i normativima visokog obrazovanja.

Odjeljak F. Prava i obaveze nastavnika i saradnika

Član  303.
(Prava i obaveze nastavnika)

U izvođenju naučno-nastavnog procesa nastavnici imaju prava i obaveze da:

 1. u potpunosti održe nastavu, prema rasporedu nastave, u predviđenom broju časova, utvrđenom nastavnim planom, i prema sadržaju, utvrđenom studijskim programom;
 2. vode evidenciju o prisustvu studenata nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
 3. organizuju i izvode naučno-istraživački rad;
 4. preporuče dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji su izabrani;
 5. redovno održavaju ispite za studente, prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima, a putem svih utvrđenih oblika provjere znanja;
 6. obavljaju konsultacije sa studentima, u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 7. predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa predmeta;
 8. budu mentori studentima pri izradi diplomskog, magistarskog i doktorskog rada; te
 9. obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

Član  304.
(Odgovorni nosilac predmeta)

(1) Ako na jednom predmetu, nastavu izvodi samo jedan nastavnik, on se smatra odgovornim nosiocem predmeta.
(2) Na predmetima, u čijem izvođenju učestvuje više izabranih nastavnika, svi se smatraju odgovornim za dio nastave koji sami izvode, dok je jedan od njih odgovorni nosilac predmeta.

Član 305.
(Odluka o određivanju odgovornog nosioca predmeta)

(1) Odgovorni nosilac predmeta potpisom u indeks potvrđuje izvršene obaveze studenta u nastavi, utvrđuje organizaciju izvođenja nastave i polaganje ispita na nastavnom predmetu.
(2) Odluku o određivanju odgovornog nosioca predmeta donosi naučno-nastavno vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, a uz konsultaciju sa matičnom katedrom.

Član  306.
(Prava i obaveze saradnika)

U izvođenju naučno-nastavnog procesa saradnici imaju prava i obaveze da:

 1. vrše pripreme i izvode vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
 2. pomažu nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
 3. vode evidenciju o prisustvu studenata na vježbama;
 4. učestvuju u organizaciji svih oblika provjere znanja studenata i vode evidenciju o uspjehu studenata;
 5. obavljaju konsultacije sa studentima;
 6. rade na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripreme za vlastiti samostalan naučno-istraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena, te
 7. obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

Član  307.
(Angažovanje lica iz naučno-istraživačkog, privrednog i drugog okruženja)

(1) Univerzitet može, i bez zaključivanja ugovora o radu, putem javnog konkursa, izabrati u sva akademska zvanja lica iz naučno-istraživačkog, privrednog i drugog okruženja i to najmanje jednu četvrtinu od potrebnog broja akademskog osoblja, radi realizacije naučno-nastavnog procesa.
(2) Univerzitet, bez raspisivanja javnog konkursa i bez zasnivanja radnog odnosa, može angažovati izabrane nastavnike i saradnike drugih univerziteta iz okruženja, kao i druge istaknute stručnjake iz prakse za izvođenje pojedinih oblika nastavnog procesa.
(3) Angažovana lica, iz prethodnog stava, koja nemaju izbor u nastavničko, odnosno saradničko zvanje, mogu se angažovati u nastavi maksimalno na 30% utvrđene nastavne norme nastavnog predmeta na koji su angažovani.
(4) Univerzitet može pozvati uglednog inozemnog nastavnika da, u svojstvu gostujućeg profesora, određeni period učestvuje u izvođenju nastave.
(5) U izvođenju vježbi, u nastavi prvog i drugog ciklusa studija, mogu učestovati i studenti doktorskog studija, u obimu od najviše polovine utvrđenog opterećenja saradnika.
(6) Prava i obaveze lica angažovanih u izvođenju naučno-nastavnog i umjetničko-nastavnog, te nastavnog procesa na Univerzitetu, u smislu prethodnih stavova, bliže se uređuju ugovorom o angažovanju u izvođenju nastave, u skladu s opštim aktima Univerziteta.
(7) Angažovanje lica, iz prethodnih stavova, utvrđuje Senat, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije/visoke škole.

Odjeljak G. Profesor  emeritus

Član 308.
(Professor emeritus)

(1) Univerzitet može svom penzionisanom redovnom profesoru dodijeliti zvanje professor emeritus.
(2) Professor emeritus može učestvovati u izvođenju nastave drugog i trećeg ciklusa studija, biti član komisije u postupcima izbora nastavnika i u postupcima sticanja naučnog stepena magistra, odnosno doktora nauka, te biti mentorom kandidatima za sticanje naučnog stepena magistra ili doktora nauka.
(3) Professor emeritus ima pravo učestvovati u naučno-istraživačkom radu na Univerzitetu.

Član 309.
(Uslovi za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus)

(1) Kandidat za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus mora imati posebne zasluge za razvoj i napredak Univerziteta, te međunarodno priznate nastavne, naučne ili umjetničke rezultate.

Član 310.
(Postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus)

(1) Najmanje 2 (dva) NNV/UNV fakulteta/akademije, uz prethodnu saglasnost rektora, pokreću postupak dodjele zvanja professor emeritus dostavljanjem obrazloženog prijedloga Senatu Univerziteta.
(2) Obrazloženi prijedlog mora sadržavati saglasnost kandidata, detaljnu biografiju, te opis posebnih zasluga, na temelju kojih je predložen za dodjelu počasnog zvanja i objašnjenje potrebnih uslova.
(3) Po prijemu prijedloga Senat imenuje komisiju, od najmanje tri člana iz reda redovnih profesora.
(4) Većina članova komisije mora biti izvan fakulteta koji je podnio prijedlog.
(5) Članovi komisije imaju pravo od predlagača zatražiti dodatnu dokumentaciju o njegovom kandidatu.
(6) Komisija podnosi pisani izvještaj, s ocjenom i svojim mišljenjem, koji potpisuju svi članovi komisije.

Član 311.
(Odluka o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus)

(1) Senat odlučuje o dodjeli počasnog zvanja na temelju afirmativnog izvještaja komisije, natpolovičnom većinom glasova svih članova Senata.
(2) Redovni profesor u penziji, kojem je Univerzitet dodijelio počasno zvanje professor emeritus, ima pravo koristiti pomenuto zvanje, kao titulu, ispred imena.
(3) Bliže odredbe o postupku i uslovima za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus utvrđuju se posebnim pravilnikom.

POGLAVLJE II. RADNI ODNOSI I ANGAŽOVANJE PO UGOVORU O REALIZACIJI NASTAVE (PREDAVANJE I VJEŽBE)

Član  312.
(Zasnivanje radnog odnosa i zaključivanje ugovora o realizaciji nastave)

(1) Radni odnos na Univerzitetu nastavnici i saradnici zasnivaju zaključivanjem ugovora o radu, kojim se istovremeno utvrđuje i u kojoj će organizacionoj jedinici obavljati poslove svog radnog mjesta.
(2) Nastavnici i saradnici na Univerzitetu zaključuju ugovor o radu, aneks ugovora o radu odnosno ugovor o realizaciji nastave, nakon provedenog javnog konkursa za izbor i donošenja konačne odluke o izboru u nastavničko odnosno saradničko zvanje, u skladu s članom 298. Statuta.
(3) Nastavnici i saradnici izabrani u nastavničko ili saradničko zvanje na Univerzitetu u skladu s propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:6/09) zaključuju ugovor o radu, na osnovu pismenog prijedloga dekana i donošenja odluke rektora o raspisivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos, provedene procedure javnog konkursa i donošenja konačne odluke o prijemu izabranih kandidata.
(4) S nastavnicima i saradnicima iz stava (2) i (3) ovog člana rektor Univerziteta zaključuje ugovor o radu uz prethodno dobijenu saglasnost za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta utvrđenog aktom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
(5) Ugovor o radu, odnosno ugovor o realizaciji nastave, prestaje u skladu sa Zakonom i opštim aktima Univerziteta.
(6) U slučaju prvog izbora u saradničko zvanje, asistent ili viši asistent, obavezan je raditi na razvoju pedagoških kompetencija.

 

Član 313.
(Zaključivanje ugovora o radu)

(1) Akademsko osoblje zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ali sa obavezom prestanka radnog odnosa u slučaju ne ispunjavanja uslova definisanih članovima 279. i 280. ovog Statuta.
(2) Nakon isteka izbornih perioda definisanih članom 287. ovog Statuta Univerzitet je dužan zaključiti novi ugovor o radu sa svakim članom akademskog osoblja koji je izabran u isto ili više akademsko zvanje.

(3) Ugovor o radu sa zaposlenicima Univerziteta, koji ne pripadaju akademskom osoblju, u pravilu, zaključuje se na neodređeno vrijeme, shodno odredbama Pravilnika o radu Univerziteta.

Član 314.
(Prestanak radnog odnosa)

Nastavniku i saradniku, koji je u radnom odnosu na Univerzitetu, a koji ne bude izabran u isto ili više zvanje, prestaje radni odnos u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.

Član 315.
(Dodatno radno angažovanje)

(1) Nastavnik, odnosno saradnik može zaključiti ugovor kojim se angažuje na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili kod drugog pravnog lica samo ako takav rad ne remeti rad na Univerzitetu, niti bi dovodio do sukoba interesa, a uz predhodno odobrenje Senata Univerziteta.
(2) Odobrenje za angažovanje, iz stava (1) ovog člana, daje Senat, na prijedlog odluke NNV/UNV/NV-a organizacione jedinice, uz prethodni zahtjev nastavnika ili saradnika.
(3) Postupak davanja prethodnog odobrenja na angažovanje iz stava (1) ovog člana, uslovljava se zaključenim protokolom o međusobnoj saradnji između Univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova ili drugih pravnih lica.

Član 316.
(Plaćeno odsustvo i neplaćeno odsustvo)

(1) Akademskom osoblju u slučaju opravdanog insteresa Univerziteta, može se odobriti plaćeno odsustvo sa rada, u trajanju do dva semestra, radi naučnog ili umjetničkog usavršavanja, u skladu s opštim aktom Univerziteta.
(2) Pored razloga utvrđenih zakonom, nastavniku i saradniku Univerziteta može se odobriti neplaćeno odsustvo sa rada, u trajanju do jedne godine, i za isti period mu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa.
(3) Neplaćeno odsustvo sa rada, u smislu prethodnog stava, može se odobriti nastavniku i saradniku u slučajevima i u trajanju utvrđenim opštim aktom Univerziteta.

Član 317.
(Obavljanje javne dužnosti)

(1) Nastavnik, tokom obavljanja javne dužnosti na koju je imenovan ili izabran, odnosno radi čijeg je obavljanja zaključio odgovarajući ugovor o radu, može izvoditi nastavu i baviti se naučnim radom na Univerzitetu, na osnovu ugovora o angažovanju koji zaključuje s Univerzitetom.
(2) Nastavnik, koji vrši javnu dužnost, ima se pravo vratiti na Univerzitet na radno mjesto na kojem je radio prije odlaska na javnu dužnost, ukoliko mu teče izborni period ili odgovarajuće drugo radno mjesto, u skladu sa Zakonom o radu i ugovorom koji je zaključio s Univerzitetom.  

Član 318.
(Penzija)

(1) Nastavnik koji je ispunio uslove za penziju u skladu sa zakonom, može ostati u radnom odnosu na Univerzitetu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 70 godina života, ako za to postoji potreba i ako se na javni konkurs, za popunu radnog mjesta na kojem je angažovan, a koji se obavezno raspisuje jednom godišnje, ne prijavi kandidat koji ispunjava uslove za izbor.
(2) Konkurs, iz prethodnog stava, raspisuje Senat, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije/visoke škole, 6 (šest) mjeseci prije isteka akademske godine.

POGLAVLJE III. NAUČNICI I ISTRAŽIVAČI

Odjeljak A. Naučna i istraživačka zvanja

Član 319.
(Naučnici i istraživači)

(1) Naučnik je lice izabrano u naučno zvanje, pod uslovima i po postupku utvrđenom Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti, kao i lice izabrano u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, pod uslovima i po postupku utvrđenom Zakonom o visokom obrazovanju.
(2) Istraživač je lice izabrano u istraživačko zvanje, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti.

Član 320.
(Naučna zvanja)

(1) Naučna zvanja su: naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savjetnik.
(2) Uslovi za izbor su:

 1. za naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka i najmanje 3 (tri) recenzirana naučna rada iz oblasti u kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka, objavljena u relevantnim naučnim časopisima i zbornicima;
 2. za višeg naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka; najmanje 5 (pet) recenziranih naučnih radova, objavljenih u relevantnim naučnim časopisima i zbornicima ili rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, kao i doprinos u podizanju novog naučno-istraživačkog kadra;
 3. za naučnog savjetnika: naučni stepen doktora nauka; najmanje 8 (osam) objavljenih recenziranih naučnih radova koji utiču na razvoj naučne oblasti i citiranih u indeksima naučnih citata; objavljena recenzirana naučna monografija, odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, priznati u naučnoj javnosti, kao i doprinos u podizanju novog naučno-istraživačkog kadra.

(3) Pod doprinosom u podizanju novog naučno-istraživačkog kadra podrazumijeva se mentorstvo/komentorstvo pri izradi magistarskog rada ili doktorske disertacije, članstvo u komisijama za ocjenu magistarskog rada ili doktorske disertacije, ili da je najmanje jedan od učesnika u naučno-istraživačkom projektu, čiji je rukovodilac bio kandidat za naučno zvanje, stekao naučni stepen magistra ili doktora nauka.
(4) Pri izboru u isto ili više naučno zvanje, uzimaju se u obzir samo objavljeni naučni radovi, naučne monografije ili rezultati istraživanja u vremenu od posljednjeg izbora.
(5) Uslovi za izbor u naučno zvanje bliže će se urediti Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima.

Član 321.
(Istraživačka zvanja)

(1) Istraživačka zvanja su: stručni saradnik, asistent, viši asistent i istraživač-saradnik.
(2) Uslovi za izbor su:

 1. za stručnog saradnika: završen odgovarajući univerzitetski stepen, s najmanje 240 ECTS bodova i ostvarena najniža prosječna ocjena 8 (osam) ili 3,5 (tri i po);
 2. za asistenta: završen odgovarajući univerzitetski stepen, sa najmanje 240 ECTS  bodova, položeni svi ispiti na magistarskom studiju i ostvarena najniža prosječna ocjena 8 (osam) ili 3,5 (tri i po), te pokazana sposobnost za naučno-istraživački rad;
 3. za višeg asistenta: naučni stepen magistra nauka;
 4. za istraživača-saradnika: naučni stepen magistra nauka i objavljeni naučni radovi iz  naučne oblasti iz koje je magisterij nauka.

Odjeljak B. Period na koji se biraju naučnici i istraživači i radnopravni status

Član 322.
(Period na koji se biraju naučnici i istraživači)

(1) Izbor u naučno zvanje vrši se za vrijeme od 4 (četiri) godine.
(2) Naučni saradnik i viši naučni saradnik može biti po drugi put izabran u isto naučno zvanje, ako nema dovoljan broj objavljenih recenziranih naučnih radova za izbor u više zvanje.
(3) Naučni savjetnik prilikom drugog izbora u isto naučno zvanje bira se na neodređeno  vrijeme.
(4) Naučnik, koji je po drugi put izabran u naučnog savjetnika, nakon odlaska u penziju,  zadržava to zvanje kao počasno.
(5) Izbor u istraživačka zvanja vrši se za vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim što isto lice može biti samo jedanput izabrano u zvanje stručnog saradnika i asistenta, a u zvanje višeg asistenta i istraživača saradnika samo dva puta.

Član 323.
(Radnopravni status naučnika i istraživača)

Naučniku, odnosno istraživaču, koji ne bude izabran u isto ili više naučno, odnosno istraživačko zvanje, prestaje radni odnos, u roku utvrđenom prethodnim članom, odnosno, u skladu s odredbama pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima naučno-istraživačke institucije Univerziteta u Zenici u kojoj je zaposlen, ako ne prihvati raspored na drugo radno mjesto, koje odgovara njegovim radnim sposobnostima ili ako nema takvog radnog mjesta. 

Odjeljak C. Pokretanje postupka za izbor

Član 324.
(Pokretanje postupka za izbor)

(1) Zbog isteka perioda na koji su naučnici i istraživači izabrani, ili zbog potrebe naučno-istraživačke institucije Univerziteta za većim brojem naučnika i istraživača u naučno-istraživačkom procesu, pokreće se postupak za izbor naučnika i istraživača u isto ili više zvanje, odnosno za izbor novih naučnika i istraživača na Univerzitetu.
(2) Postupak izbora naučnika i istraživača, u isto ili više zvanje, pokreće se najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka izbornog perioda.

Član  325.
(Javni konkurs)

(1) Izbor naučnog i istraživačkog osoblja vrši se javnim konkursom, u skladu s kriterijima određenim Zakonom i Statutom.
(2) Postupak napredovanja naučnika i istraživača u više zvanje i reizbor, u svim slučajevima, vrši se javnim konkursom, na način utvrđen ovim Statutom.
(3) Konkurs iz stava (1) ovog člana, obavezno se raspisuje za sva naučna i istraživačka zvanja i objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu, kao i na web stranici Univerziteta.

Član 326.
(Inicijativa za raspisivanje javnog konkursa)

(1) Izbor naučnika i istraživača vrši naučno vijeće naučno-istraživačke institucije Univerziteta.
(2) Nadležni zavod pokreće inicijativu za raspisivanje konkursa za izbor naučnika i istraživača za užu naučnu, odnosno umjetničku oblast, za koju je matičan i dostavlja je NV/UV-u instituta, koje utvrđuje prijedlog za raspisivanje konkursa.

Član 327.
(Sadržaj javnog konkursa)

(1) Na osnovu dostavljenog prijedloga iz prethodnog člana ovog Statuta, Senat raspisuje  konkurs za izbor naučnika i istraživača zbog postojanja potrebe za nedostajućim naučnim i istraživačkim osobljem, reizbora ili izbora u više naučno i istraživačko zvanje.
(2) Konkurs, iz prethodnog stava, obavezno se raspisuje u jednom od dnevnih listova i na web stranici Univerziteta.
(3) Rok za podnošenje prijava na konkurs, iz stava 1. ovog člana, je 15 dana, računajući od dana njegovog objavljivanja.

Odjeljak D. Komisija za pripremanje prijedloga za izbor

Član  328.
(Komisija za pripremanje prijedloga za izbor)

(1) Nakon raspisanog konkursa, a radi pripremanja prijedloga za izbor, imenuje se komisija iz redova naučnika i istraživača u istom ili višem zvanju od onoga u koje se kandidat bira, odnosno iz reda nastavnika izabranih u odgovarajuće naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje,  u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
(2) Komisiju, iz prethodnog stava, imenuje NV/UV instituta.
(3) Većina članova komisije mora biti iz uže, a ostali iz srodne naučne, odnosno umjetničke oblasti, za koju se kandidat bira.
(4) Većina članova komisije iz uže naučne oblasti, mora biti izvan naučno-istraživačke institucije u kojoj se vrši izbor u naučno zvanje.

Član 329.
(Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u naučna i istraživačka zvanja)

(1) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor sačinjava zajednički izvještaj samo za one kandidate čije su prijave potpune i blagovremene, u roku od 30 dana od imenovanja i dostavljaju ga NV/UV-u instituta koje ju je imenovalo.
(2) Nakon odlučivanja o izvještaju i prijedlogu komisije, NV/UV instituta dostavlja Senatu Univerziteta prijedlog za izbor radi davanja saglasnosti.
(3) Senat Univerziteta daje saglasnost, iz prethodnog stava, na osnovu mišljenja matičnog fakulteta/akademije.
(4) Senat Univerziteta je dužan, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od prijema prijedloga, dostaviti svoju saglasnost, odnosno odbiti davanje saglasnosti.
(5) Ako Senat Univerziteta ne postupi u smislu stava (4) ovog člana ili u utvrđenom roku ne zatraži dodatne podatke, NV/UV može izvršiti izbor.

Član 330.
(Pravilnik za izbor u naučna i istraživačka zvanja naučno-istraživačke institucije Univerziteta)

Pravilnikom za izbor u naučna i istraživačka zvanja naučno-istraživačke institucije Univerziteta bliže će se urediti način, uslovi i postupak izbora u naučna i istraživačka zvanja.

Član 331.
(Odgovornost direktora za provođenje postupkaza pripremanje prijedloga za izbor)

Direktor naučno-istraživačke institucije Univerziteta je odgovoran da se postupak za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje naučnika i istraživača, provede, u rokovima utvrđenim ovim Statutom i Pravilnikom.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster