Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici
DIO DEVETI - OSIGURANJE KVALITETA

Član 332.
(Sistem kvaliteta)

(1) Univerzitet obezbjeđuje kontinuirani razvoj sistema kvaliteta u svim aspektima svoga djelovanja.
(2) Univerzitetski sistem za osiguranje kvaliteta realizuje se putem Odbora za kvalitet, na nivou Univerziteta /Odbor/, Kancelarije za kvalitet /Ured/ i odbora za kvalitet na nivou svake OJ Univerziteta /pododbori/, te Foruma stakeholdera kojeg čine izabrani predstavnici poslovnog okruženja izvan Univerziteta.

Član 333.
(Odbor za kvalitet)

(1) Odbor za kvalitet na Univerzitetu obavlja slijedeće poslove:

  1. podstiče i organizuje širenje sistema kvaliteta u akademskoj zajednici;
  2. definiše standarde i kriterije kvaliteta u svim aspektima rada Univerziteta;
  3. razvija evaluacijske i samoevaluacijske postupke i procedure;
  4. provodi analize i prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika usluga;
  5. istražuje uzroke neefikasnog i predugog studiranja;
  6. razvija mehanizme osiguranja kvaliteta;
  7. predlaže, učestvuje u izradi, te usvaja dokumente sistema osiguranja kvaliteta;
  8. potiče stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja.

(2) Odbor za kvalitet ima koordinirajuću ulogu u osiguranju djelotvornosti i nadziranju efikasnosti provođenja internih mehanizama za osiguranje i poboljšanje kvaliteta, kao i sprovođenje redovne obuke i stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja, u svrhu osiguranja i poboljšanja kvaliteta, o čemu se podaci vode u bazi podataka Odbora za kvalitet.
(3) U programe Odbora za kvalitet uključuju se i studenti.
(4) Odbor za kvalitet ima predsjednika (menadžera za kvalitet).
(5) Organizacija i način rada Odbora i pododbora za kvalitet, bliže se uređuje posebnim pravilnikom kojeg donosi Senat Univerziteta.
(6) Sastavni dio pravilnika činit će utvrđene detaljne smjernice, kriteriji, standardi i procedure za interno osiguranje kvaliteta.

Član 334.
(Principi kvaliteta)

(1) Univerzitet će u okviru nastavnog i naučno-istraživačkog procesa organizovati i provoditi aktivnosti na osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja, u skladu s principima kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area: EHEA), Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta (European Standards and Guidelines: ESG) i propisima u BiH.
(2) Univerzitet će u cjelosti uzeti u obzir smjernice o internom osiguranju kvaliteta, dogovorene na državnom (Rektorska konferencija) i međunarodnom (Evropska univerzitetska asocijacija - European University Association, Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju European Association for Quality Assurance in Higher Education i dr.) nivou.
(3) Principi internog osiguranja kvaliteta moraju biti usklađeni s principima institucionalne autonomije i pružati osnovu za stvarnu odgovornost univerziteta u okvirima domaćih i međunarodnih standarda kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.

Član 335.
(Interna evaluacija)

(1) Organizacione jedinice, jednom godišnje, vrše internu evaluaciju ispunjenja usvojene misije i usvojene politike osiguranja kvaliteta.
(2) Senat, jednom godišnje, vrši ocjenu provedene evaluacije fakulteta/akademije/visoke škole/instituta/centara u sastavu Univerziteta.
(3) O provedenoj internoj evaluaciji sačinjava se pisani izvještaj, dostupan akademskom osoblju i studentima.
(4) Univerzitet usvaja procedure vezane za osiguranje sistema kvaliteta i standarda studijskih programa i diploma.
(5) Univerzitet razvija i implementira strategiju za kontinuirano unapređivanje kvaliteta.
(6) Strategija, politika i procedure dostupni su javnosti.

Član 336.
(Monitoring)

(1) Univerzitet ustanovljava formalne mehanizme za odobravanje, redovni monitoring i periodične preglede studijskih programa i diploma, te time osigurava njihovu kontinuiranu vrijednost.
(2) Univerzitet će obezbijediti učešće studenata u procedurama osiguranja kvaliteta, kao i konsultacije s poslodavcima, predstavnicima zaposlenika i drugim partnerima.
(3) Univerzitet osigurava da su resursi namijenjeni za podršku studentima pri učenju adekvatni i da odgovaraju svakom ponuđenom programu.
(4) Informacije prikupljene godišnjim monitorinzima i periodičnim pregledima studijskih programa i dodijeljenih diploma su javne.

Član 337.
(Nadležnost, odgovornost i obaveze u osiguranju kvaliteta)

Senat posebnim aktima definira nadležnost, odgovornost i obaveze organizacionih jedinica u osiguranju kvaliteta, kao i kriterije za praćenje i procjenu postavljenih standarda.

Član 338.
(Revizija nastavnih planova, programa i stepena)

(1) Fakulteti/akademije/visoke škole vrše redovno preispitivanje i reviziju vlastitih nastavnih planova, programa i stepena, o čemu sačinjavaju odgovarajuće izvještaje.
(2) Osiguranje kvaliteta se provodi u sva tri studijska ciklusa i naučno-istraživačkom radu, uz adekvatno učešće studenata.
(3) U cilju osiguranja kvaliteta, Senat, najmanje jednom u 4 (četiri) godine, vrši evaluaciju studijskih programa i stepena radi usklađivanja s novim naučnim saznanjima. 

Član 339.
(Eksterna evaluacija)

(1) Na Univerzitetu će se provoditi i eksterna evaluacija, uz prethodnu saglasnost Senata.
(2) Eksterne evaluacije vrše ovlaštene organizacije.
(3) Na zahtjev Ministarstva, odnosno Agencije, Univerzitet dostavlja informacije o postupku i rezultatima eksterne evaluacije i ocjene kvaliteta, kao i druge podatke od značaja za osiguranje kvaliteta.

Član 340.
(Standardi kvaliteta)

(1) NNV/UNV fakulteta/akademije/visoke škole dužno je osigurati da nastavnici i saradnici, koji učestvuju u nastavnom procesu, zadovoljavaju standarde kvaliteta, da su kvalifikovani i kompetentni u predmetnoj oblasti, da su u cjelosti upoznati s nastavnim planovima i ciljevima učenja, te da ih permanentno provode.
(2) Fakulteti/akademije/visoke škole vode evidenciju na osnovu koje se može ustanoviti zadovoljenje standarda kvaliteta nastavnog osoblja u smislu prethodnog stava.

Član 341.
(Akreditacija)

Akreditacija je postupak provjere organizacije rada, raspoloživih prostornih, materijalno- tehničkih i kadrovskih resursa, kvalitete obrazovnog procesa, studijskih programa kojima raspolaže, odnosno koje pruža i dodjeljuje Univerzitet, a što za rezultat ima izdavanje rješenja o akreditaciji Univerziteta od strane Ministarstva.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster