Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici
DIO DESETI - EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE

POGLAVLJE I.  MATIČNE KNJIGE, JAVNE ISPRAVE I DIPLOME

Član 342.
(Matične knjige)

(1) Univerzitet vodi matične knjige studenata i lica koja su stekla visoku stručnu spremu, stručni, naučni, odnosno umjetnički stepen magistra i naučni stepen doktora nauka, kao i evidencije o ispitima, o uspjehu studenata na kraju akademske godine, o izdatim diplomama i dodacima diplome, kao i druge evidencije utvrđene opštim aktima Univerziteta.
(2) Matične knjige, evidencije o izdatim diplomama i dodacima diplome, čuvaju se trajno, u skladu s opštim aktima Univerziteta.
(3) Opštim aktima Univerziteta uredit će se način vođenja druge evidencije.

Član  343.
(Javne isprave)

(1) Na osnovu službene evidencije Univerzitet izdaje javne isprave.
(2) Javne isprave su: diploma o stečenom stepenu stručne spreme i zvanju, dodatak diplomi o stepenu stručne spreme, diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka, diploma o stečenom stepenu magistra i dodatak diplomi, indeks, ispisnica, uvjerenje o diplomiranju, uvjerenje o položenim ispitima, uvjerenje o uspjehu u toku studija, uvjerenje o učešću u pojedinim oblicima stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja, te druge isprave u skladu sa zakonom.
(3) Bliže propise o sadržaju javnih isprava, osim diplome i dodatka diplomi, donosi ministar nadležnog Ministarstva.

Član 344.
(Izgled, forma i sadržaj diplome i dodatka diplomi)

(1) Izgled, formu i sadržaj diplome i dodatka diplomi, utvrđuje Senat Univerziteta na osnovu Uputstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH.
(2) Diploma i dodatak diplomi moraju da sadrže osnovne informacije o završenom studiju i uspjehu studenta.
(3) Diplomu potpisuju dekan i rektor.
(4) Bliže odredbe o izgledu, formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi, utvrđene su Pravilnikom o sadržaju javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici.

Član 345.
(Jezik javne isprave)

(1) Ukoliko se nastava izvodi i na stranom jeziku, javna isprava izdaje se na obrascu koji se štampa dvojezično, s tim da student može zahtijevati i izdavanje javne isprave odvojeno.
(2) Na zahtjev studenta, Univerzitet izdaje javnu ispravu o savladanom dijelu studijskog programa, koja sadrži podatke o nivou, prirodi i sadržaju studija, kao i postignutim rezultatima.
(3) Diploma i dodatak diplomi izdaju se i na engleskom jeziku, ukoliko to zahtijeva student.
(4) Troškove štampanja diplome snosi student.
(5) Diplome svih nivoa studija uručuju se na promociji, koja se, u pravilu, organizuje na Dan Univerziteta.

Član  346.
(Ništavnost javne isprave)

(1) Diplomu i dodatak diplomi Ministarstvo može oglasiti ništavnim ako utvrdi da su potpisani od neovlaštenog lica ili da imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na način utvrđen zakonom i studijskim programom.
(2) Univerzitet će oglasiti ništavnom diplomu o stečenom akademskom nazivu magistra ako utvrdi da završni rad nije rezultat samostalnog rada kandidata.
(3) Univerzitet će oglasiti ništavnom diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora nauka ako utvrdi da doktorska disertacija nije originalan naučni, odnosno umjetnički rezultat.

Član 347.
(Duplikat diplome)

(1) Na zahtjev kandidata može se izdati duplikat diplome, pod uslovom da je prethodno okončan, zakonom propisan, postupak oglašavanja nevažećom ranije izdate diplome.
(2) Zahtjev za izdavanje duplikata diplome podnosi se dekanu fakulteta.
(3) Duplikat diplome obavezno se označava, odnosno oznaka "duplikat" obavezno se navodi u gornjem desnom uglu duplikata diplome. 

Član 348.
(Diploma o počasnom doktoratu nauka)

(1) Diploma o počasnom doktoratu nauka izdaje se na službenim jezicima BiH.
(2) Ako je počasni doktorat nauka dodijeljen licu iz inostranstva, diploma se izdaje na engleskom jeziku.

POGLAVLJE II.-PRIZNAVANJE INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA I PERIODA STUDIRANJA (NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA INOSTRANIH DIPLOMA)

Odjeljak A. Postupak priznavanja i postupak nostrifikacije i ekvivalencije

Član 349.
(Nostrifikacija inostranih diploma)

(1) Priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja vrši se u skladu s Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima u skladu s članom 45. Okvirnog zakona.
(2) Do donošenja zakona o priznavanju inostranih kvalifikacija i perioda studiranja, kao i pravilnika, Univerzitet će u skladu s odredbom člana 156. Zakona o visokom obrazovanju provoditi postupke nostrifikacije, odnosno ekvivalencije inostranih diploma, utvrđenih odredbama Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava - prečišćeni tekst (Službeni list SR BiH, broj:7/88).

Član 350.
(Postupak nostrifikacije)

(1) Univerzitet, na zahtjev državljana BiH, stranih državljana, kao i lica bez državljanstva, ali i drugih lica koja imaju za to interes, vrši nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih visokoškolskih diploma.
(2) U postupku nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, uzima se u obzir sistem obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena diploma, obrazovni program, uslovi upisa na obrazovni program, prava koja daje ta diploma u zemlji u kojoj je stečena, te druge okolnosti od značaja za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju, imajući u vidu načela i ciljeve Bolonjske deklaracije.
(3) Ako se u postupku nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrdi da obrazovni program inostrane ustanove znatno odstupa od obrazovnog programa Univerziteta u Zenici, utvrđuje se obaveza polaganja dopunskih ili diferencijalnih ispita.

Odjeljak B. Komisija i univerzitetska kancelarija za nostrifikaciju

Član 351.
(Komisija)

(1) Nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju, vrši komisija od 3 (tri) do 5 (pet) članova, koju, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije/visoke škole, imenuje Senat Univerziteta.
(2) Komisija iz stava (1) ovoga člana, uz prethodno pribavljanje informacija od strane CIP-a o stranim visokoškolskim ustanovama i programima na kojima je stečena diploma, te, po potrebi, pribavljenih dodatnih informacija od kompetentnih organa vlasti na državnom ili drugom odgovarajućem nivou (ENIC centar), sačinjava izvještaj o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji, određene diplome i dostavlja ga Senatu na odlučivanje.
(3) Ukoliko Senat usvoji afirmativan izvještaj komisije, rektor donosi rješenje o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji.
(4) Sadržaj rješenja o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji, ispisuje se na poleđini originalne diplome ili na primjerku službenog prijevoda inostrane diplome (klauzula o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji).
(5) Rješenje o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji, je konačno u upravnom postupku.

Član 352.
(Univerzitetska kancelarija za nostrifikaciju)

(1) Procedure nostrifikacije i ekvivalencije visokoškolskih diploma vrše se posredstvom Kancelarije za priznavanje/prepoznavanje kvalifikacija i perioda studiranja.
(2) Kancelarija iz stava (1) ovog člana obavezna je obezbjediti adekvatnu administrativnu i tehničku podršku, kao i koordinaciju procedura nostrifikacije i ekvivalencije.

Član 353.
(Zakon i evidencija)

Univerzitet vodi i trajno čuva evidenciju o provedenim postupcima nostrifikacije i ekvivalencije inostranih viskoškolskih diploma.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster