Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici

DIO JEDANAESTI - OPŠTI AKTI UNIVERZITETA, JAVNOST RADA I FINANSIJSKA SREDSTVA UNIVERZITETA

POGLAVLJE I.  OPŠTI AKTI UNIVERZITETA I NAČIN NJIHOVOG DONOŠENJA

Član 354.
(Statut)

(1) Osnovni opšti akt Univerziteta je Statut.
(2) Statut Univerziteta donosi Upravni odbor Univerziteta, uz prethodnu saglasnost Osnivača, a na prijedlog Senata Univerziteta.

Član 355.
(Drugi opšti akti)

(1) Osim Statuta, Univerzitet ima i druge opšte akte, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.
(2) Opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, opšti akt kojim se regulišu radni odnosi, zaštita na radu, zaštita od požara na Univerzitetu, donosi Upravni odbor, na prijedlog rektora. 
(3) Opšti akt o plaćama, naknadama i drugim primanjima donosi Upravni odbor, na prijedlog Senata.
(4) Predlagač ostalih opštih akata koje donosi Senat je rektor, u skladu s ovim Statutom.
(5) Inicijativu za donošenje opštih akata, njihove izmjene i dopune, mogu dati Senat, rektor, Upravni odbor i generalni sekretar.

Član 356.
(Izmjene i dopune Statuta) 

(1) Izmjene i dopune Statuta vrše se odlukom, na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.
(2) Prečišćen tekst opšteg akta utvrđuje organ nadležan za njegovo donošenje.

Član 357.
(Stupanje na snagu)

(1) Statut i drugi opšti akti stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Univerziteta.
(2) Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio, po postupku propisanom za njihovo donošenje, s tim što dato tumačenje čini sastavni dio opšteg akta.
(3) Uputstva u vezi s primjenom odredaba opštih akata daje rektor i Kolegij Rektorata.

POGLAVLJE II.  JAVNOST RADA UNIVERZITETA

Član  358.
(Javnost rada)

(1) Rad Univerziteta i njegovih organa je javan.
(2) O ostvarivanju javnosti rada brinu se rektor, prorektori, dekani, direktori, generalni sekretar i predsjednik Upravnog odbora, svako u domenu svojih nadležnosti.

Član 359.
(Informisanje)

O svim značajnijim događajima na Univerzitetu obavještavaju se sredstva javnog informisanja.

Član 360.
(Web stranica Univerziteta)

(1) Univerzitet ima web stranicu koja se nalazi na web adresi: http://www.unze.ba/
(2) Na web stranici Univerziteta objavljuju se svi značajni podaci o radu Univerziteta, a posebno: nastavni planovi dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, odluke o dodjeljivanju počasnog doktorata nauka i počasnog zvanja professor emeritus, odluke o izboru akademskog osoblja, imena diplomiranih studenata, promovisanih doktora nauka i magistara, značajne posjete i drugi važniji događaji na Univerzitetu, opšti akti Univerziteta, kao i drugi podaci  utvrđeni Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.
(3) Na web stranici se objavljuju obavještenja o javnoj odbrani doktorskih i magistarskih radova.
(4) Univerzitet redovno objavljuje godišnji izvještaj za kalendarsku godinu, a povremeno i druge publikacije, u skladu s opštim aktom kojim se uređuje izdavačka djelatnost Univerziteta.

Član 361.
(Saopštenja za javnost)

Rektor i druga lica mogu putem radija, televizije, štampe i drugih vidova javnog informisanja davati određena saopštenja za javnost o pitanjima važnim za rad Univerziteta u domenu svojih nadležnosti i kompetencija. Pritom svaki pojedinac snosi odgovornost za javno izrečeni stav.

Član 362.
(Povjerljivost podataka i dokumentacije)

U skladu s propisima o pristupu informacijama, na Univerzitetu će se određeni podaci i dokumentacija smatrati povjerljivim, što će se bliže regulisati posebnim opštim aktom kojeg donosi Senat.

POGLAVLJE III.  FINANSIJSKA SREDSTVA

Član 363.
(Finansiranje Univerziteta)

(1) Univerzitet stiče sredstva za obavljanje svoje djelatnosti:

 1. iz sredstava Osnivača;
 2. iz sredstava fondova;
 3. od donacija, zavještanja i poklona;
 4. od školarine;
 5. prodajom intelektualnih, kulturnih, materijalnih i komercijalnih dobara i usluga;
 6. iz prihoda na osnovu autorskih prava i patenata, domaćih i međunarodnih projekata;
 7. iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Način finansiranja visokoškolske ustanove uređuje se aktom Osnivača.

Član 364.
(Finansiranje studijskih programa Univerziteta)

(1) Uredbom, odnosno odlukom Vlade Kantona, utvrđuje se način finansiranja svih studijskih ciklusa Univerziteta za studente koji se finansiraju iz budžeta Kantona.
(2) Minimalnu cijenu studija za studente koji se finansiraju iz budžeta Kantona, utvrđuje Vlada Kantona, na osnovu preporuke koju donosi Agencija.
(3) Odluke o visini školarine, koju plaćaju studenti za usluge koje pružaju fakulteti Univerziteta, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona, donosi Senat Univerziteta.

Član 365.
(Sredstva za sprovođenje studijskih programa)

(1) Sredstvima Univerziteta iz člana 363. osigurava se sprovođenje odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa, u okviru djelatnosti Univerziteta, kao i za obavljanje naučno-istraživačkog, odnosno umjetničkog rada, koji je u funkciji podizanja kvaliteta nastave.
(2) Sredstvima iz stava (1) ovoga člana obezbjeđuju se:

 1. plaće, naknade plaća i naknade zaposlenicima Univerziteta, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;
 2. naknade drugim licima koja učestvuju u naučno-nastavnom procesu, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
 3. oprema za rad i stvaranje uslova za studiranje;
 4. materijalni troškovi i investiciono održavanje;
 5. rad drugih pravnih lica, čiji je osnivač Univerzitet, a čijom se djelatnošću osigurava cjelovitost i potreban standard sistema visokog obrazovanja;
 6. razvoj i ulaganja u ustanovi i poticanje razvoja nastavno-naučnog i nastavno-umjetničkog rada;
 7. rad s darovitim studentima i međunarodna saradnja; te
 8. druge namjene u skladu sa zakonom.

(3) Visina sredstava za namjene iz stava (2) ovoga člana, utvrđuje se na osnovu godišnjeg programa rada i standarda visokog obrazovanja i drugih propisa kojim se uređuje ova oblast.
(4) Način obračuna plaća i drugih naknada zaposlenika Univerziteta, uređuje se Pravilnikom o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada zaposlenika Univerziteta u Zenici, kojeg donosi Upravni odbor Univerziteta prema jedinstvenoj metodologiji Kantona.

Član 366.
(Vlastiti prihodi)

Vlastiti prihodi Univerziteta, koji su, kao takvi, definisani posebnim propisima Kantona, raspodjeljuju se na način i u rokovima utvrđenim posebnim propisima Kantona, Statutom, Pravilnikom o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda i usvojenim finansijskim planom Univerziteta.

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster