Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici
DIO DVANAESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 367.
(Postupci za izbor u zvanje)

Postupci za izbor nastavnika i saradnika, započeti prije stupanja na snagu ovoga Statuta, okončat će se pod uslovima, u postupku i u rokovima, utvrđenim ranijim propisima.

Član 368.
(Pravo na završetak studija)

(1) Student upisan na visoku školu ili studijski odsjek u dvogodišnjem trajanju, kao i student upisan po nastavnom planu i programu do akademske 2004/05. godine, ima pravo završiti započeti studij, prema nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme njegovog upisa, najkasnije do 30. septembra 2013. godine.
(2) Student upisan na dodiplomski ili postdiplomski studij, po odredbama ranijih propisa, ima pravo dovršiti započeti studij prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Okvirnog zakona.
(3) Lica koja su stekla akademsko zvanje magistra nauka, ili ekvivalenta po odredbama ranijih propisa, imaju pravo započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno s 30. septembrom 2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka, na ovaj način, može steći najkasnije do 30. septembra 2015. godine.
(4) Lica koja su započela jednogodišnji ili dvogodišnji studij za sticanje akademskog zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj6/09), imaju pravo, nakon sticanja zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno s 30. septembrom 2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka, na taj način, može steći najkasnije do 30. septembra 2015. godine.
(5) Studenti koji su započeli postdiplomski studij prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09), imaju pravo i obavezu okončati započeti studij i steći naučni stepen magistra, po odredbama ranijih propisa, najkasnije do 31. decembra 2013. godine.
(6) Lica koja su započela postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09) imaju pravo i obavezu okončati započeti postupak i steći naučni stepen doktora nauka, po odredbama ranijih propisa, najkasnije do 30. septembra 2015. godine.
(7)
Univerzitet je obavezan organizovati doktorski studij, najkasnije do početka akademske 2011/2012 godine.

Član 369.
(Stečena naučna i stručna zvanja)

(1) Lica koja su stekla određena naučna i stručna zvanja, zadržavaju pravo njihovog korištenja, u skladu s propisima prema kojima su ih stekli.
(2) Lica iz stava (1) ovoga člana, a koja su naučna i stručna zvanja stekla na Univerzitetu, mogu tražiti od Univerziteta da im, u postupku i pod uslovima predviđenim Statutom, izda dokument (potvrdu ili diplomu) o ekvivalenciji ranije stečenog akademskog naziva s novim akademskim nazivom.
(3) Doktorat nauka, stečen prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj6/09), istovrsni su s doktoratima nauka stečenim prema navedenom Zakonu, te lica koja su ih stekla imaju ista prava kao i lica koja su doktorat nauka stekla prema navedenom Zakonu.

Član 370.
(Naučno vijeće Instituta)

Sastav Naučnog vijeća Instituta do sticanja uslova za primjenu člana 144. stav (1) čine:

  1. direktor Instituta;
  2. šefovi podorganizacionih jedinica Instituta
  3. zaposlenici Instituta s naučnim stepenom doktora i magistra nauka.

Član 371.
(Usklađivanje rada Univerziteta)

Univerzitet će uskladiti svoju organizaciju, rad, opšte akte i ugovore o radu, s ovim Statutom, najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 372.
(Mandati lica izabranih na funkcije)

(1) Mandat članova upravnih i rukovodnih organa Univerziteta (rektori i prorektori, dekani i prodekani fakulteta, direktori instituta i centara), zatečenih na dužnosti na dan stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09), traje u okviru mandata na koji su izabrani.
(2) Tekući mandati organa rukovođenja iz stava (1) ovoga člana, računaju se kao prvi mandat i iste osobe mogu biti ponovo birane na iste funkcije, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene odredbama zakona i ovoga Statuta.

Član 373.
(Teološki fakulteti, visoke teološke škole i akademije)

Odredbe Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj6/09) ne odnose se na teološke fakultete, visoke teološke škole i akademije. Ove institucije mogu biti u sastavu Univerziteta, što se reguliše posebnim ugovorom. 

Član 374.
(Terminologija)

Terminološko korištenje muškog ili ženskog spola u ovom Statutu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 375.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

Stupanjem na snagu ovoga Statuta, prestaju da važe Pravila Univerziteta u Zenici, broj: 902-1/05, od 01. 11. 2005. godine, Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Univerziteta u Zenici, broj 01-101-701-1151/06, od 18. 12. 2006. godine, osim u odredbama koje regulišu pitanja iz članova 367., 368. i 369. Statuta.

Član 376.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Univerziteta.

Na Statut Javne ustanove Univerzitet u Zenici data je saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom, broj: 02-38-22111/10 od 11.08.2010. godine.

Broj: 01-101-701-2446/10
Zenica, 18.08.2010. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA
Doc. dr. sc. Esad Delibašić

Sadržaj >>


   početna stranica
webmaster