Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Statut Univerziteta u Zenici

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list R BiH, broj6/92, 8/93 i 13/94), člana 51. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj6/09), člana 19. stav 2. tačka 1. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/05, 11/06 i 06/09), a u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Prijedlog Statuta Univerziteta u Zenici, broj: 02-38-22111/10 od 11.08.2010.godine, Upravni odbor Univerziteta u Zenici, na svojoj 8. redovnoj održanoj 18.08. 2010. godine,  d o n o s i

S T A T U T
UNIVERZITETA U ZENICI

SADRŽAJ:

DIO PRVI - uvodne odredbe
 POGLAVLJE I.  PREDMET
 POGLAVLJE II.  OSNOVI INSTITUCIONALNE AUTONOMIJE UNIVERZITETA
  Odjeljak A. Osnovne odrednice i ciljevi
  Odjeljak B. Akademske slobode i autonomija Univerziteta
 POGLAVLJE III. - PRAVNI SUBJEKTIVITET
 POGLAVLJE IV.  DJELATNOST UNIVERZITETA

DIO DRUGI - ORGANIZACIJA UNIVERZITETA
 POGLAVLJE I.  ORGANIZACIONE JEDINICE I PRIDRUŽENA ČLANICA
  Odjeljak A. Organizacione jedinice Univerziteta
  Odjeljak B. Pridružena članica Univerziteta
 POGLAVLJE II. MATIČNE KATEDRE
  Odjeljak A. Organizacija i nadležnost katedri
 POGLAVLJE III. POSLOVNE FUNKCIJE I PODRŠKA NASTAVI

DIO TREĆI - ORGANI UNIVERZITETA
 POGLAVLJE I. UPRAVNI ODBOR
 POGLAVLJE II. SENAT
 POGLAVLJE III. REKTOR
 POGLAVLJE IV. DRUGI ORGANI UNIVERZITETA

DIO četvrti - ORGANI FAKULTETA/akademija/VISOKIH ŠKOLA
 POGLAVLJE I. Naučno-nastavno/umjetničko-nastavno vijeće
 POGLAVLJE II. DEKAN
 POGLAVLJE III. DRUGI ORGANI FAKULTETA/AKADEMIJE   

DIO PETI - ORGANI INSTITUTA I STUDENTSKOG CENTRA
 POGLAVLJE I. organi instituta         
  Odjeljak A. Naučno vijeće                         
  Odjeljak B. Direktor Instituta              
 POGLAVLJE II. organi studentskog centra
  Odjeljak A. Direktor Studentskog centra

DIO šesti - ORGANIZOVANJE I IZVOĐENJE UNIVERZITETSKIH STUDIJA
 POGLAVLJE I. UNIVERZITETSKI STUDIJI                 
 POGLAVLJE II .  Studij prvog ciklusa (dodiplomski studij)     
 POGLAVLJE III . Studij drugog ciklusa (magistarski studij)                         
 POGLAVLJE IV. Studij trećeg ciklusa (doktorski studij)   

DIO sedmi - STUDENTI                        
 POGLAVLJE I. STATUS STUDENTA   
  Odjeljak A. Sticanje statusa i vrste statusa studenata             
  Odjeljak B. Prestanak i ponovno sticanje statusa studenta                                 
  Odjeljak C. Mirovanje statusa studenta                                        
  Odjeljak D. Obaveze studenata i vođenje evidencije o njihovom izvršavanju  
  Odjeljak E. Prelazak s drugog univerziteta i način priznavanja položenih ispita  
  Odjeljak F. Mobilnost studenata                                         
  Odjeljak G. Završetak studija prije utvrđenog roka                                
  Odjeljak H. Uključivanje studenata u naučno-istraživački / umjetnički rad    
 POGLAVLJE II. Pohvale i nagrade                 
 POGLAVLJE III. Odgovornost za povrede obaveza studenta  
 POGLAVLJE IV.  Prava i obaveze studenta             
 POGLAVLJE V.  Studentsko organizovanje            

DIO OSMI - AKADEMSKO OSOBLJE                     
 POGLAVLJE I.  NAUČNO-NASTAVNA I UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA    
  Odjeljak A. Uslovi za izbor nastavnika i saradnika                      
  Odjeljak B. Postupak za izbor                        
  Odjeljak C. Kriteriji za izbor nastavnika i saradnika              
  Odjeljak D. Komisija za pripremanje prijedloga za izbor            
  Odjeljak E. Rad NNV/UNV i Senata po dostavljenom izvještaju komisije i prigovorima kandidata                               
  Odjeljak F. Prava i obaveze nastavnika i saradnika              
  Odjeljak G. Profesor  emeritus                       
 POGLAVLJE II. RADNI ODNOSI I ANGAŽOVANJE PO UGOVORU O REALIZACIJI NASTAVE (PREDAVANJE I VJEŽBE)           
 POGLAVLJE III. NAUČNICI I ISTRAŽIVAČI               
  Odjeljak A. Naučna i istraživačka zvanja               
  Odjeljak B. Period na koji se biraju naučnici i istraživači i radnopravni status              
  Odjeljak C. Pokretanje postupka za izbor                  
  Odjeljak D. Komisija za pripremanje prijedloga za izbor           

DIO DEVETI - OSIGURANJE KVALITETA                

DIO DESETI - EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE         
 POGLAVLJE I.  MATIČNE KNJIGE, JAVNE ISPRAVE I DIPLOME  
 POGLAVLJE II.-PRIZNAVANJE INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA I PERIODA STUDIRANJA (NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA INOSTRANIH DIPLOMA)   
  Odjeljak A. Postupak priznavanja i postupak nostrifikacije i ekvivalencije

  Odjeljak B. Komisija i univerzitetska kancelarija za nostrifikaciju        

DIO JEDANAESTI - OPŠTI AKTI UNIVERZITETA, JAVNOST RADA I FINANSIJSKA SREDSTVA UNIVERZITETA               
 POGLAVLJE I.  OPŠTI AKTI UNIVERZITETA I NAČIN NJIHOVOG DONOŠENJA           
 POGLAVLJE II.  JAVNOST RADA UNIVERZITETA               
 POGLAVLJE III.  FINANSIJSKA SREDSTVA

DIO DVANAESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Download Statut.PDF (526 kB)


Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list R BiH, broj6/92, 8/93 i 13/94), člana 51. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), člana 19. stav (2) alineja 1. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/05, 11/06, 06/09, 10/11 i 16/11) i člana 57. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Zenici, a u vezi s članom 44. stav (2) i (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), članom 354. i 356. Statuta Univerziteta u Zenici, Upravni odbor Univerziteta u Zenici na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj 25.07.2012. godine donio je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA UNIVERZITETA U ZENICI
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom donošenja.
Na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Univerzitet u Zenici data je saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom, broj: 02-38-15978/12 od 12.07.2012. godine.

(Dopune i izmjene Statuta su u tekstu Statuta na Web stranici Univerziteta označene crvenom bojom)


Download Dopune i izmjene.PDF (162 kB)


   početna stranica
webmaster