Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga  vanrednog prevoza autobusom u Sisak (Hrvatska) i Bor (Srbija) sa vezanim uslugama noćenja na bazi polupansiona

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga vanrednog prevoza autobusom u Sisak (Hrvatska) i Bor (Srbija) sa vezanim uslugama noćenja na bazi polupansiona

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS

R E K T O R A T

 

Broj: 01-14-35-1441/16

 

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

 

za javnu nabavku usluga  vanrednog prevoza autobusom u Sisak (Hrvatska) i Bor (Srbija) sa vezanim uslugama noćenja na bazi polupansiona

(CPV oznaka /JRJN:Glavni predmet-60140000-1  i Dodatni predmet- 55270000-3)

 

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavom obavještenja

 

 

 

Zenica, april/travanj 2016. godine

 

                                                    KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU ROBA

                                                    UNIVERZITETA  U ZENICI

 Tenderska dokumentacija: