Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba

Menadžment Univerziteta u Zenici
REKTORAT:

Rektor:
Dževad Zečić

Prof. dr. Dževad ZEČIĆ, diplomirani matematičar

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail:dzevad.zecic@unze.ba , dzevad.zecic@ef.unze.ba

Matičnost: Katedra za matematilu i informatiku
CV:BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Malik Čabaravdić
Prof. dr. sc. Malik ČABARAVDIĆ

Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: mcabaravdic@unze.ba

Matičnost: Katedra za automatizaciju i metrologiju
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

 

Prorektor za naučno-istraživački rad:
Aleksandar Karač
Prof. dr. sc. Aleksandar Karač, diplomirani inženjer mašinstva

Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: akarac@unze.ba

Matičnost: Katedra za Građevinarstvo i građevinske konstrukcije
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

Prorektor za nastavu i studentska pitanja:
Enes Hašić
Prof. dr. sc. Enes HAŠIĆ

Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: hasic.enes@unze.ba

Matičnost:
CV:BHS verzija
Referenc Lista

 

 

Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta:
Hasan Mahmutović
Prof. dr sc. Hasan Mahmutović

 

Generalni sekretar:

Mediha ARNAUT, diplomirani pravnik

Tel. + 387 32 444 420 (lokal 122)
Fax. + 387 32 449 425
e-mail: mediha.arnaut@unze.ba, rektorat@unze.ba

 

SENAT:

Predsjedavajući:
prof.dr sc. Damir Kukić, Filozofski fakultet

Zamjenik predsjedavajućeg:
prof.dr sc. Sabahudin Jašarević, Politehnički fakultet

Članovi Senata Univerziteta:
prof.dr sc. Dževad Zečić, rektor
prof.dr sc. Enes Hašić,   prorektor
prof.dr sc. Malik Čabaravdić, prorektor
prof.dr sc. Aleksandar Karač, prorektor
prof.dr sc. Hasan Mahmutović, prorektor
prof.dr sc. Ilhan Bušatlić, Fakultet za metalurgiju i materijale
doc.dr sc. Fuad Hadžikadunić, Mašinski fakultet
prof.dr sc. Enes Bikić, Pravni fakultet
doc.dr sc. Alaudin Brkić, Ekonomski fakultet
doc.dr sc. Harun Hodžić, Medicinski fakultet
prof.dr sc. Halil Mehtić, Islamski pedagoški fakultet
prof.dr sc. Sulejman Muhamedagić, Fakultet za metalurgiju i materijale
prof.dr sc. Nađija Haračić, Mašinski fakultet
prof.dr sc. Muris Bajramović, Filozofski fakultet
doc.dr sc. Almir Alihodžić, Ekonomski fakultet
prof.dr sc. Zlatan Meškić, Pravni fakultet
prof.dr sc. Hajrudin Skender, Medicinski fakultet
prof.dr sc. Suada Bikić, Politehnički fakultet
dr sc. Raif Seferović, M.I.”K.Kapetanović”
Dino Eminović,dipl.inž. Studentski centar
Denis Vejzović, student-Unija studenata
Jasmin Kovačević, student-Unija studenata
Samir Purić, student-Unija studenata
Irma Ormanović, student-Unija studenata
Dženana Radončić, student-Unija studenata

UPRAVNI ODBOR:

Članovi Upravnog odbora Univerziteta:
1. Jasminka Šehić, predsjednik
2. Birnasa Avdić, član
3 .Ivo Tadić, član, član
4. Asim Praskić, član
5. Jusuf Duraković, član
6. Nedeljko Vukojević, član
7. član iz reda studenata Univerziteta u Zenici