skip to Main Content

Statut i pravilnici Univerziteta u Zenici

Statut i pravilnici Univerziteta u Zenici
Statut Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst)
- Odluka o izmjenama i dopunama statuta maj 2023
- Odluka o izmjenama i dopunama statuta novembar 2022
- Statut Univerziteta u Zenici 2022
Pravilnik o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici
Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta u Zenici
Pravilnik o registru domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici
Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici
Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Zenici
Pravilnik o dodatnom radnom angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici
Pravilnik o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada radnika Univerziteta u Zenici, mart, 2021. godine
Pravilnik o zaštiti od požara (pdf, 1,3 MB)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, februar 2021. godine
Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
Pravilnik o radu Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici
Pravilnik o okvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih ili stručnih zvanja i ekvivalenciji ranije položenih ispita za potrebe nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Zenici
Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Zenici
Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda
Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila; Odluka o donošenju Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila
Poslovnik o radu katedri
Pravilnik o organizovanju i funkconisanju službe za RHB (radiološko-hemijsko-biološku) zaštitu
Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Univerziteta u Zenici
Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici
Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici
Pravilnik o ECTAS-u (European Credit Transfer and Accumulation System) Univerziteta u Zenici
Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim karakteristikama izrade diplomskog, magistarskog i doktorskog rada na Univerzitetu u Zenici
Pravilnik o repozitorijima doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici
Pravilnik o organizaciji unutrašnje službe zaštite
Pravilnik o internim kontrolama i internim postupcima JU Univerzitet u Zenici
Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, poslovima i radu Univerzitetske biblioteke
Poslovnik o radu foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici
Poslovnik o radu Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Etički kodeks i Izmjene i dopune Etičkog kodeksa
Kodeks ponašanja i odijevanja na UNZE
Pravilnik o mobilnosti

Dokumenti o osnivanju Univerziteta u Zenici

Strategije

Razno

Dokumenti sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici

Pravilnici
Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem)
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem)
Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o anketiranju 05.07.2010.
- Anketni upitnik UNZE
- Anketni upitnik UNZE - prevod na engleski jezik
- Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata UNZE 12.04.2011
- Anketni upitnik - inovirani-2016
- Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici-2016
Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici
Procedure
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- c) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
Procedura za nabavku bibliotečke građe
Procedura za posudbu i vraćanje bibliotečke građe
Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe
- a) Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe
- b) Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe - izmjena 14.06.2016
Procedura za reviziju bibliotečke građe
- a) Procedura za reviziju bibliotečke građe
- b) Procedura za reviziju bibliotečke građe - izmjena 14.06.2016
Procedura za otpis bibliotečke građe
- a) Procedura za otpis bibliotečke građe
- b) Procedura za otpis bibliotečke građe - izmjene 14.06.2016
Procedura za priznavanje programa i perioda studija radi nastavka školovanja na Univerzitetu u Zenici
Procedura za priznavanje diploma i drugih javnih isprava
Procedura za priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada - izmjena 14.06.2016
Procedura za prijavu i polaganje ispita
- a) Procedura za prijavu i polaganje ispita
- b) Procedura za prijavu i polaganje ispita - inoviranje, septembar 2015.
Procedura za pokretanje novih studijskih programa na Univerzitetu
- Procedura za pokretanje novih studijskih programa na UNZE sa prilozima-izmjena 3.5.2018. godine
- Procedura za pokretanje novih studijskih programa na UNZE
- Elaborat
- NP
- NP - izmjena, sept. 2013.
- Nastavni program
- Finansije
Procedura za realizaciju projekata na Univerzitetu
- a) Procedura za realizaciju projekata na UNZE
- Klasifikacija projekata
Procedura aktivnosti iz oblasti izdavačke djelatnosti Univerziteta
Procedura za inoviranje studijskih programa na Univerzitetu u Zenici
Procedura za nabavku roba, usluga i radova
Uputstva
Uputstvo za šifriranje predmeta na Univerzitetu u Zenici
Uputstvo za šifriranje dokumenata na Univerzitetu u Zenici
Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja
- a) Uputstvo za vođenje evidencije realizacije nastave, 2011
- a) 1. Izvještaj o realizaciji nastave, 2011
- a) 2. Izvještaj o realizaciji nastave - spoljni saradnici, 2011
- b) Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja, 09.12.2016.
- b) 1. Prilog 1 - Izvještaj o radu nastavnog osoblja, 2016
- b) 2. Prilog 2 - Izvještaj o realizaciji nastave - spoljni saradnici, 2016
- c) Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja sa prilozima, 12.07.2017.
- d) Uputstvo za vođenje izvještaja o realizaciji nastave sa prilozima, 20.12.2021.
Uputstvo za menadžment web stranice Univerziteta u Zenici
Uputstvo za vođenje izvještaja o realizaciji nastave sa prilozima 2023
Šema organizacione strukture Univerziteta u Zenici
Odluke
ODLUKA o usvajanju Projektnog zadatka sa dinamikom izvođenja sistemske akreditacije na Univerzitetu u Zenici 2023 godine (Institucionalna reakreditacija)
- SISTEMSKA AKREDITACIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI 2023. GODINE (INSTITUCIONALNA REAKREDITACIJA) - PROJEKTNI ZADATAK SA DINAMIKOM IZVOĐENJA -
ODLUKA o usvajanju Akcionog plana naknadnih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta nakon izdatog Rješenja o reakreditaciji Univerziteta od 29.03.2019. godine
- AKCIONI PLAN NAKNADNIH AKTIVNOSTI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA
ODLUKA o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine za strane državljane studente PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine za strane državljane studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini

Statut Univerziteta u Zenici – prečišćeni tekst (2012)
Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici 2013- prečišćeni tekst (pdf, 137 kB)
Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici 2014 – prečišćeni tekst (pdf, 95,8 kB)
Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici 2016 – prečišćeni tekst
Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici – prečišćeni tekst, 2017

Pravila Univerziteta u Zenici 2005. godina

PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA IZBORA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U ZENICI
– PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o postupku i oslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici
– ODLUKA o usvajanju Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici

Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Zenici (pdf)
POSLOVNIK O DOPUNI POSLOVNIKA O RADU SENATA UNZE

Pravilnik o radu katedri Univerziteta u Zenici
Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu katedri Univerziteta u Zenici
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu katedri Univerziteta u Zenici

Pravilnik o registru domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici
– ODLUKA o dopuni Registra domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici

Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta u Zenici
– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, novembar 2021. godine
– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, decembar 2021. godine
– Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, oktobar 2022. godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN