fbpx
skip to Main Content

Statut i pravilnici Univerziteta u Zenici

Statut i pravilnici Univerziteta u Zenici
Statut Univerziteta u Zenici - prečišćeni tekst (pdf, 865 kB)
- Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici 2013- prečišćeni tekst (pdf, 137 kB)
- Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici 2014 - prečišćeni tekst (pdf, 95,8 kB)
- Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici 2016 - prečišćeni tekst
- Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici - prečišćeni tekst, 2017
Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici (pdf, 555 kB)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici (pdf, 431 kB)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, februar 2021. godine
Pravilnik o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada radnika Univerziteta u Zenici, mart, 2021. godine
Pravilnik o radu Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici, 24.1.2022. godine
Pravilnik o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici i Pravilnik o dopunama pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici
Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici
Pravilnik o ECTAS-u (European Credit Transfer and Accumulation System) Univerziteta u Zenici
Pravilnik o registru domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici
- ODLUKA o dopuni Registra domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici
Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, novembar 2021. godine
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, decembar 2021. godine
Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici
Etički kodeks (pdf, 141 kB) i Izmjene i dopune Etičkog kodeksa (pdf, 226 kB)
Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Zenici
Odluka o Forumu stakeholder-a Univerziteta u Zenici (pdf, 106 kB)
- Odluka o izboru i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-4078/17 od 30.12.2015. godine i broj: 01-02-1-3998/16 od 30.11.2016. godine. (pdf, 392 kB)
Pravilnik o radu katedri Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu katedri Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu katedri Univerziteta u Zenici
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, poslovima i radu Univerzitetske biblioteke (pdf, 625 kB)
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici (pdf, 281 kB)
Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici (pdf), novembar 2019.
- Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici (pdf)
Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Zenici (pdf)
- POSLOVNIK O DOPUNI POSLOVNIKA O RADU SENATA UNZE
Poslovnik o radu Etičke komisije Univerziteta u Zenici (pdf, 104 kB)
Poslovnik o radu foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici
Pravilnik o zaštiti na radu (pdf, 211 kB)
Pravilnik o zaštiti od požara (pdf, 1,3 MB)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara
Pravilnik o organizaciji unutrašnje službe zaštite (pdf, 129 kB)
Pravilnik o organizovanju i funkconisanju službe za RHB (radiološko-hemijsko-biološku) zaštitu (pdf, 76 kB)
Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda
Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja (pdf, 115 kB)
Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
Pravilnik o internim kontrolama i internim postupcima JU Univerzitet u Zenici (pdf, 7187 KB)
Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Univerziteta u Zenici (pdf, 104 KB)
Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici (pdf, 180 KB)
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim karakteristikama izrade diplomskog, magistarskog i doktorskog rada na Univerzitetu u Zenici
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila; Odluka o donošenju Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila
Pravilnik o dodatnom radnom angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici (pdf, 144 KB)
Pravilnik o repozitorijima doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici (pdf, 151 KB)
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA UNIVERZITETA U ZENICI
PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA IZBORA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U ZENICI
- PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o postupku i oslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici
- ODLUKA o usvajanju Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici
Pravilnik o okvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih ili stručnih zvanja i ekvivalenciji ranije položenih ispita za potrebe nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Zenici
MEĐUNARODNA SARADNJA
Pravilnik o mobilnosti

Dokumenti o osnivanju Univerziteta u Zenici

Razno

Dokumenti sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici

 
Pravilnici
Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem)
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem)
Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o anketiranju 05.07.2010.
- Anketni upitnik UNZE
- Anketni upitnik UNZE - prevod na engleski jezik
- Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata UNZE 12.04.2011
- Anketni upitnik - inovirani-2016
- Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici-2016
Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici
Procedure
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- c) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
Procedura za nabavku bibliotečke građe
Procedura za posudbu i vraćanje bibliotečke građe
Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe
- a) Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe
- b) Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe - izmjena 14.06.2016
Procedura za reviziju bibliotečke građe
- a) Procedura za reviziju bibliotečke građe
- b) Procedura za reviziju bibliotečke građe - izmjena 14.06.2016
Procedura za otpis bibliotečke građe
- a) Procedura za otpis bibliotečke građe
- b) Procedura za otpis bibliotečke građe - izmjene 14.06.2016
Procedura za priznavanje programa i perioda studija radi nastavka školovanja na Univerzitetu u Zenici
Procedura za priznavanje diploma i drugih javnih isprava
Procedura za priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada - izmjena 14.06.2016
Procedura za prijavu i polaganje ispita
- a) Procedura za prijavu i polaganje ispita
- b) Procedura za prijavu i polaganje ispita - inoviranje, septembar 2015.
Procedura za pokretanje novih studijskih programa na Univerzitetu
- Procedura za pokretanje novih studijskih programa na UNZE sa prilozima-izmjena 3.5.2018. godine
- Procedura za pokretanje novih studijskih programa na UNZE
- Elaborat
- NP
- NP - izmjena, sept. 2013.
- Nastavni program
- Finansije
Procedura za realizaciju projekata na Univerzitetu
- a) Procedura za realizaciju projekata na UNZE
- Klasifikacija projekata
Procedura aktivnosti iz oblasti izdavačke djelatnosti Univerziteta
Procedura za inoviranje studijskih programa na Univerzitetu u Zenici
Procedura za nabavku roba, usluga i radova
Uputstva
Uputstvo za šifriranje predmeta na Univerzitetu u Zenici
Uputstvo za šifriranje dokumenata na Univerzitetu u Zenici
Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja
- a) Uputstvo za vođenje evidencije realizacije nastave, 2011
- a) 1. Izvještaj o realizaciji nastave, 2011
- a) 2. Izvještaj o realizaciji nastave - spoljni saradnici, 2011
- b) Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja, 09.12.2016.
- b) 1. Prilog 1 - Izvještaj o radu nastavnog osoblja, 2016
- b) 2. Prilog 2 - Izvještaj o realizaciji nastave - spoljni saradnici, 2016
- c) Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja sa prilozima, 12.07.2017.
- d) Uputstvo za vođenje izvještaja o realizaciji nastave sa prilozima, 20.12.2021.
Uputstvo za menadžment web stranice Univerziteta u Zenici
Šema organizacione strukture Univerziteta u Zenici
Odluke
ODLUKA o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini
ODLUKA o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini
ODLUKA o visini školarine za strane državljane studente PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini
ODLUKA o visini školarine za strane državljane studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini
ODLUKA o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini
ODLUKA o visini troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search