fbpx
skip to Main Content

Pravilnik o radu katedri Univerziteta u Zenici

Na osnovu člana 249. stav 2.  i člana 268. tačka 26. Pravila Univerziteta u Zenici, na prijedlog  Rektora Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj  4/06 sjednici održanoj 31.05.2006.godine usvojio je

Pravilnik  o radu katedri Univerziteta u Zenici

Član 1.

Ovim Pravilnikom se određuje šta su matične naučno nastavne (umjetničke) jedinice – KATEDRE (u daljem tekstu katedre), organizacija katedri, broj katedri, akt kojim se osnivaju katedre, aktivnosti katedri, kako se određuje personalni sastav katedri, sredstva katedri rukovođenje katedrom, način izvođenja aktivnosti na katedri, a u skladu sa Pravilima Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Katedre su osnovne naučno – nastavne (umjetničke) jedinice Univerziteta.
Katedre svoju funkciju obavljaju na Univerzitetu i fakultetima prema matičnosti.

Član 3.

Katedra je organizirana tako da objedinjava naučno – nastavno, saradničko i istraživačko osoblje bez obzira u kojoj je organizacionoj jedinici angažovan.

Član 4.

Katedre se osnivaju odlukom Senata i u principu se formiraju i raspoređuju na fakultet, akademiju i drugu organizacionu jedinicu koja organizira studij iz šire naučne oblasti, a kojoj ta matična oblast pripada ili na kojoj je angažovan najveći broj nastavnog  i naučnoistraživačkog  osoblja  iz te oblasti.
Broj i naziv katedri utvrđuje Senat Univerziteta u Zenici, a na prijedlog rektora Univerziteta.

Član 5.

Aktivnosti katedri su sljedeće:

 1. planiranje i izvođenje nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti,
 2. vrednovanje rezultata rada nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja i kadrova u određenoj matičnoj oblasti,
 3. predlaganje članova komisije za pripremanje prijedloga za izbor u akademsko zvanje,
 4. daje prijedlog za imenovanje komisija za ocjenu i odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija,
 5. inicira prijedloge za dodjelu počasnog zvanja “Profesor emeritus”  i počasnog doktora nauka
 6. radi na obogaćivanju nastave novim oblicima i sadržajima,
 7. koordinira sadržaj nastave između srodnih predmeta,
 8. daje nastavno-naučnom vijeću prijedloge i mišljenja o organizovanju i unapređenju planova i programa nastave,
 9. predlaže teme za diplomske , specijalističke, magistarske i doktorske radove,
 10. imenuje predstavnike nastavnika i saradnika katedre za članove naučno-nastavnih vijeća-fakulteta Univerziteta u Zenici u skladu sa članom 298.Pravila Univerziteta,
 11. daje preliminarno mišljenje o angažovanju članova katedre u drugim ustanovama,
 12. ostvaruje saradnju sa drugim katedrama na Univerzitetu i
 13. druge aktivnosti iz domena djelatnosti katedre.

Član 6.

Personalni sastav katedre čine nastavno – naučno, saradničko i istraživačko osoblje bez obzira u kojoj organizacionoj jedinici je angažovano.
Personalni raspored na katedrama vrši se na osnovu odluke Senata.
Zaposleni na katedri ostvaruju svoja prava i obaveze  iz radnog odnosa po osnovu ugovora saglasno Zakonu i normativnim aktima Univerziteta.

Član 7.

Katedre učestvuju u izvođenju nastave, istraživačkog i stručnog rada i drugih aktivnosti koje se podrazumjevaju pod radom katedri.

Član 8.

Aktivnosti katedri izvode se na osnovu :

 1. nastavnih planova i programa predmeta katedre,
 2. planova istraživačkog i stručnog rada Univerziteta i organizacinih jedinica,
 3. odluka, zaključaka i naredbi organa Univerziteta i organizacionih jedinica.

Član 9.

Katedrom rukovodi šef katedre.
Šef katedre  pomaže u radu dekanu i resornom prorektoru.
Šef katedre se imenuje iz reda nastavnika u svim zvanjima zaposlenim na Univerzitetu.
Šefa katedre na prijedlog rektora imenuje Senat Univerziteta na vrijeme od četiri godine sa mogućnošću još jednog ponovnog imenovanja.
Šef katedre imenuje tehničkog sekretara katedre iz reda saradnika na toj katedri.
Šef katedre za svoj rad odgovara dekanu matičnog fakulteta, rektoru i Senatu Univerziteta.

Član 10.

Katedre rade u sjednicama.
Šef katedre saziva sjednicu katedre na vlastitu inicijativu i po prijedlogu većine članova katedre.
Sjednicom predsjedava šef katedre.
Poziv  za sjednicu u pravilu se dostavlja u pismenoj formi najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja sjednice.
Šefu katedre u radu pomaže tehnički sekretar.
Odluke na sjednicama se donose većinom glasova.
Na sjednicam se vodi zapisnik.
Sjednice katedre se održavaju prema potrebi, a njamanje jednom puta mjesečno.

Član 11.

Zadaci i aktivnosti šefa katedre su:

 1. kontrolira realizaciju nastavnih planova i programa predmeta katedre sa potpunim ovlaštenjima,
 2. priprema plan istraživačkog i stručnog rada katedre,
 3. priprema plan naučnog i stručnog uzdizanja zaposlenih na katedri,
 4. priprema izvještaje o radu katedre,
 5. predsjedava sjednicama,
 6. supotpisnik je dokumentacije koja se odnosi na aktivnosti, zaposlene i imovinu Univerziteta kojom katedre raspolažu, (zahtjeva za nabavu, za odsustva, izvještaja o radu zaposlenih itd.),
 7.  u pravilu jepredsjednik  komisije za završne i diplomske radove iz predmeta katedre (ako sam nije mentor),
 8. kontrolira provođenje rasporeda časova nastave na predmetima katedre,
 9. kontrolira provođenje plana polaganja ispita na predmetima katedre,
 10. predlaže termine polaganja ispita prodekanu za nastavu
 11. odgovara za ukupan rad katedre.

Član 12.

Svoje aktivnosti katedra izvodi:

 1. pojedinačno, svaki zaposleni u okviru zaduženja definisanih u nastavnim planovima i programima, opisima poslova u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji i naloga šefa katedre,
 2. timski, prema programima i projektnim zadacima istraživačkih i stručnih zadataka, posebnih obrazovanih oblika i slično.

Član 13.

Katedra također pravi godišnji plan rada i godišnji izvještaj o svom radu, koji su dijelovi Godišnjeg plana i izvještaja o radu i djelatnosti Univerziteta u Zenici.

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se osmog (8) dana od
dana objavljivanja na oglasnoj tabli Univerziteta u Zenici.
Pravilnik se može mijenjati i dopunjavati na način i po postupku na koji je i donesen.

Broj:589-13/06
Zenica,31.05.2006.godine

R E K T O R
Prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top