skip to Main Content

Sistem kvaliteta na Univerzitetu u Zenici

Mreža za osiguranje kvaliteta na UNZE

Značajni dokumenti QA

 • Izvod iz Statuta (Pravila) Univerziteta vezano za QA sistem UNZE (pdf)
 • Izvještaj o stanju osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici, maj 2007 (pdf)
 • Preporuke za implementaciju QA u VO BiH (pdf)
 • Standardi i smjernice za QA u VO BiH (pdf)
 • Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom području visokog obrazovanja (pdf)

Misija Univerziteta u Zenici

Misija UNZE bazirana je na dvije osnovne komponente visokog obrazovanja:

 • nastavno-naučni (obrazovni) rad i
 • naučno-istraživački rad.

Ove dvije komponente visokog obrazovanja su međusobno uslovljene ali se, radi lakšeg sagledavanja i upravljanja procesima na univerzitetu, mogu raščlaniti na slijedeći način:

 • obrazovanje, kako kroz nastavni, tako i kroz naučno-istraživački proces, visoko kvalitetnih, mladih stručnjaka (studenata), ali i odraslih, u svim oblastima nastave koji postoje na univerzitetu, tako da mogu biti produktivni u svojim postojećim i budućim aktivnostima,
 • kontinuirano praćenje i unapređivanje naučno-istraživačkog rada na univerzitetu; osposobljavanje (obrazovanje) i uključivanje što većeg broja mladih ljudi (asistenata i drugog podmlatka) u ovaj proces; povezivanje univerziteta s okolinom, privrednim i kulturnim zbivanjima.

Misija UNZE uključuje pomaganje ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja unutar i izvan granica regiona i države, obezbjeđujući naučnu i tehničku podršku. Pri tome UNZE se mora uklapati u nacionalne i internacionalne kriterije kvaliteta obrazovanih i naučnih djelatnosti i rezultata. Drugim riječima, svi rezultati nastavno-naučnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada na UNZE moraju sadržavati karakter univerzalnih vrijednosti, koji se ne mjere regionalnim kvalitativnim ocjenama.

Vizija razvoja Univerziteta u Zenici

Vizija UNZE je da postane moderna i cijenjena visokoškolska institucija, uključena u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta.
Ovom vizijom UNZE bi do 2010. godine trebao da postane manji fleksibilni univerzitet sa 8-10 članica (organizacijskih jedinica: fakulteta, instituta i dr.), koji će davati oko 20 vrsta diploma (studijske grupe) i imati 6.000 -8.000 studenata koji će živjeti i raditi u jednom zaokruženom i funkcionalnom kampusu.
Svrha razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u Zenici kroz formu i organizacionu strukturu UNZE je da se na organiziran i prethodno osmišljen način iskoriste raspoloživi resursi i usmjere buduće aktivnosti na planu razvoja nastavno-naučnog rada (obrazovanja) i naučno-istraživačkog rada. Osim toga, na ovaj način je moguće optimalno iskoristiti sve navedene resurse u funkciji ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja Zenice i šire regije.
Planirane pretpostavke razvoja UNZE kao efikasnog univerziteta fundamentalnih i primjenjenih nauka trebaju biti kompatibilne zahtjevima društva budućnosti koje mora biti sposobno za konkurenciju na svjetskom tržištu i koja će generisati ukupan razvoj Zenice i regije.
Strateški cilj razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u ZE – DO Kantonu je razvoj UNZE. Ovaj cilj će biti moguće ostvariti realizacijom niza pojedinačnih zadataka (podciljeva), od kojih su najvažniji:
Objedinjavanje i racionalnije korištenje raspoloživih resursa u oblasti visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada (kadrovi, objekti, laboratorije, biblioteke, i sl.),
Optimalan raspored kadrova u izvođenju nastavnog procesa i u realizaciji naučno-istraživačkih i razvojnih istraživanja i projekata, čime se diže kvalitet nastave i obezbjeđuje efikasnost u istraživanju,
Stvaranje uslova da se objedinjavanjem kadrova i istraživačkih laboratorija formiraju naučno-istraživačke jedinice (institucije ili grupacije) a u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti ZE-DO kantona. Ovo je najefikasniji način stvaranja tzv. kritične mase kadrova i znanja koja može uspješno i kompetentno da rješava širok spektar problema vezanih za ekonomski i društveni razvoj regije. Osim toga, ovako formirane “ćelije kadrova i znanja” mogu svojim rješenjima pomoći nosocima odgovarajućih nivoa vlasti u odlučivanju o pitanjima pravaca društvenog razvoja te tekućeg privređivanja i poslovanja,
Stvaranje uslova za donošenje dugoročnog programa razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u skladu sa potrebama regije i ZE-DO kantona,
Obezbjeđenje materijalne i kadrovske infrastrukture za formiranje Naučno-tehnološkog parka (NTP) kao efikasne strukture i mehanizma za generisanje ideja i implementaciju tehnologija sa direktnim učešćem znanja i opreme kadrova iz strukture UNZE. Naučno-tehnološkim parkom se podstiče razvoj poduzetništva i inovativnosti kao osnovne značajke konkurentnosti u uslovima tržišnog privređivanja,
Neposrednija saradnja sa privredom u funkciji prilagođavanja obrazovnog procesa potrebama prestruktuiranja i razvoja privrede kao i realizacija što većeg broja aplikativnih projekata gdje se rezultati istraživanja najbrže primjenjuju u praksi,
Značajno povećanje obuhvatnosti mlade generacije univerzitetskim obrazovanjem, jer postojeći procenat u BiH (p.a. oko 12-15% završenika srednjih škola nastavlja studij) je apsolutno neprihvatljiv. Na taj način se podiže nivo znanja mlade generacije koja dolazi i koja će na taj način biti generator ideja i razvoja,
Razvijanje međuuniverzitetske i drugih vidova naučno-tehničke saradnje sa institucijama u BiH i u svijetu kroz različite oblike: zajednički projekti, razmjene, studijski boravci, konferencije, seminari i drugi oblici kooperacije. Na ovaj način se najefikasnije vrši transfer informacija, tehnologija, znanja i iskustava a sve sa ciljem razvoja vlastitih kadrova i domaćih firmi i institucija,
Okupljanje najkvalitetnijih, najstručnijih i najizraslijih kadrova, ali također i najtalentovanijih mladih ljudi oko Univerziteta, njihovo dalje obrazovanje i profiliranje te osposobljavanje za rješavanje problema iz najšireg spektra, a naročito novih tehnologija i proizvoda. Osim toga, na ovaj način se može efikasno zaustaviti negativan proces poznat pod nazivom “odliv mozgova”,
Stvaranje boljih uslova iz oblasti studentskog standarda (stanovanje, ishrana, prevoz, nastavne potrebštine i učila, zdravstvena zaštita, kulturne i sportske aktivnosti i uključivanje u međunarodnu saradnju i dr.).
– Promjena ukupnog ambijenta u Zenici i regiji kada je u pitanju odnos prema obrazovanju i naučno-istraživačkom radu, odnosno nauci uopšte, kao i odnos prema budućem razvoju.
U odnosu na ostale univerzitete u BiH i regionu ex-SFRJ, UNZE je imao sreću da početak izgradnje administrativnih funkcija integrisanog univerziteta započne neopterećen bremenom prošlosti. Uspostava ovog modela na primjerima uspješnih univerziteta Evrope i svijeta, zasnovanih na principima iz Bolonjskog procesa, su dobra osnova za ocjenu potrebnog nivoa centralizacije (integracije) i decentralizacije. U najkraćem, UNZE teži prvenstveno integraciji, a ne centralizaciji.

 

Jačanje sistema kvaliteta na univerzitetima u BIH

Osiguranje kvalitete na univerzitetima u BiH: download Powerpoint prezentacije, 75 kB

ZAPISNIK I SASTANKA PROJEKTNOG KONZORCIJA održanog 23.11.2005 u prostorijama ACCESS Centra u Sarajevu: download MS Word dokument, 115 kB

Plan aktivnosti za januar, februar i mart 2006:

U okviru TEMPUS projekta “Osiguranje Kvalitete na Univerzitetima u BiH, za mjesece januar, februar i mart 2006 sljedeće aktivnosti su prioriteti:

  1. 01.01.2006 – 15.02.2006 – Izbor osoba na univerzitetima (članovima konzorcija) koji će raditi kao eksperti za osiguranje kvalitete.

Kontakt osobe na univerzitetima članovima konzorcija bi trebalo da do 15.02.2006 dostave imena osoba koje će biti uposlene kao eksperti za osiguranje kvalitete i koje će pohađati trening za osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Grazu. Univerzitetu trebaju SUS-u BiH (kontak osoba: Asim Jusić) dostaviti biografije izabranih osoba (na lokalnim jezicima i na engleskom).

  1. 01.01.2006 – 01.03.2006 – Koordinacija između univerziteta u BiH, izabranih eksperata za osiguranje kvaliteta i univerziteta u Grazu u toku januara i februara 2006. Koordinaciju vrši SUS BiH.

Glavni cilj koordinacije je uspješno organizovanje seminara za za obuku eksperata kvalitete na univerzitetu u Grazu, definitivno utvrđivanje datuma njegovog održavanja, te posebno priprema za sam seminar (osiguranje viza , putovanja, troškova…).

  1. 01.01.2006 – 01.04.2006 – Aktivnosti na univerzitetima vezane za obezbjeđivanje prostorija za buduće centre za osiguranje kvalitete.

Ove aktivnosti bi se odvijale paralelno s gore navedenim aktivnostima, čime bi se obezbjedila ujednačenost izvođenja projekta među univerzitetima i omogućila lakša organizacija nabavke i primopredaje opreme namjenjene centrima za osiguranje kvalitete.

 

Asocijacije za kvalitet

 

Iz kancelarije menadžera za kvalitet UNZE

 

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2013 godini, 09.07.2013.

U 2013 godini su, a shodno ranije koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi sistema kvaliteta (QA sistem) nastavljene aktivnosti u pogledu njegove implementacije i daljnjeg jačanja. Kao i ranijih godina većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg perioda.

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2013 godini dostupan je u pdf formatu.

 

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2012 godini, 22.01.2013.

U 2012 godini su, a shodno ranije koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi sistema kvaliteta (QA sistem) nastavljene aktivnosti u pogledu njegove implementacije i daljnjeg jačanja. Kao i ranijih godina većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg perioda.

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2012 godini dostupan je u pdf formatu.

 

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2011 godini, 31.01.2012

(QA sistem) nastavljene aktivnosti u pogledu njegove implementacije i daljnjeg jačanja. Kao i ranijih godina većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg perioda.

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2011 godini dostupan je u pdf formatu.

 

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2010 godini, 02.03.2011.

Zahvaljujući dobro koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi sistema kvaliteta u 2010 godini su u pogledu uspostave stabilnog sistema unutar organizacione strukture Univerziteta i daljeg razvoja kulture kvaliteta zabilježeni značajni rezultati. Oni se prije svega ogledaju u nizu konkretnih aktivnosti koje su značajno doprinijele širenju svijesti o kvalitetu u visokom obrazovanju i razumijevanju uloge svakog učesnika u institucionalnoj izgradnji sistema kvaliteta unutar akademske zajednice.

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2010 godini dostupan je u pdf formatu.

 

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2008 godini, 12.01.2009

Zahvaljujući dobro koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi QA sistema u 2008 godine na UNZE su u pogledu uspostave stabilnog QA sistema unutar organizacione strukture UNZE i daljeg razvoja kulture kvaliteta zabilježeni značajni rezultati. Oni se prije svega ogledaju u nizu konkretnih aktivnosti koje su značajno doprinijele širenju svijesti o kvalitetu u visokom obrazovanju i razumijevanju uloge svakog učesnika u institucionalnoj izgradnji QA sistema prije svega unutar akademske zajednice. Ove aktivnosti se mogu posmatrati u nekoliko ključnih pravaca djelovanja. Oni su predstavljeni u nastavku sa prikazom realizovanim aktivnostima tokom 2008. godine.

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2008 godini dostupan je u pdf formatu.

 

Prijedlog Plana rada Odbora za QA UNZE, 09.12.2008

U narednoj kalendarskoj 2009. godine Odbor za kvalitet UNZE planira sljedeće aktivnosti:

 1. ANKETIRANJA:
  1. Anketiranje studenata o kvalitetu nastavno-naučnog procesa u zimskom semestru 2008/09. godine sa analizom rezultata
  2. Anketiranje studenata o kvalitetu nastavno-naučnog procesa u ljetnom semestru 2008/09. godine sa analizom rezultata
  3. Anketiranje studenata o kvalitetu usluga studentskih službi po fakultetima / s ciljem ispunjavanja uslova za donaciju softvera za rad studentskih službi/
  4. Anketiranje završenika o kvalitetu nastavno-naučnog procesa i nivou stečenih znanja u toku studija na fakultetima UNZE /parcijalno po fakultetima koji su izveli završenike/
  5. Anketiranje poslodavaca o nivoua stečenih znanja završenika na fakultetima UNZE /parcijalno po fakultetima koji su izveli završenike/
  6. Anketiranje zadovoljstva korisnika i učesnika raznih seminara, konferencija, skupova i sl . u organizaciji OJ UNZE.
 2. RAD NA QA DOKUMENTACIJI:
  1. Opšta dokumentacija:
   1. Izrada Pravilnika o internom QA sistemu UNZE
   2. Izrada Pravilnika o procesu anketiranja studenata na UNZE
  2. QA dokumentacija:
   1. Poslovnik o kvalitetu,
   2. Procedure QA sistema: preostale iz plana i nove po procjeni
   3. Prateći obrasci /formulari i dr.
 3. DALJA INSTITUCIONALIZACIJA QA UNZE:
  1. Redovni sastanci Odbora za kvalitet UNZE i po potrebi OJ
  2. Identifikacija i utvrđivanje indikatora kvaliteta i njihovo praćenje
  3. Nabavka softvera za:
   1. obradu anketnih upitnika,
   2. informacioni sistem UNZE
  4. Obuka za korištenje optičkog čitača i softvera za obradu anketnih upitnika
  5. Implementacija Pravilnika o internom QA sistemu UNZE
  6. Interne provjere /evaluacije/ na UNZE:
   1. Godišnja evaluacija aktivnosti UNZE
   2. Provjere stepena provedbe QA dokumentacije,
  7. Pripreme i učešće u eksternoj evaluaciji na UNZE
  8. Učeće na NSS ”Kvalitet 2009” i drugim konferencijama, internim i eksternim seminarima i programima obrazovanja za kvalitet /
 4. SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I UČEŠĆE U PROJEKTIMA VEZANIM ZA QA
  1. Nastavak aktivnosti na ranije započetim projektima /Tempus/,
  2. Saradnja sa drugim QA uredima na univerzitetima u BiH i inostranstvu
  3. Priprema aplikacija za nove projekte

 

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2007 godini, 18.05.2008

Zahvaljujući dobro koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi QA sistema u 2007 godine na UNZE su u pogledu uspostave stabilnog QA sistema unutar organizacione strukture UNZE i daljeg razvoja kulture kvaliteta zabilježeni značajni rezultati. Oni se prije svega ogledaju u nizu konkretnih aktivnosti koje su značajno doprinijele širenju svijesti o kvalitetu u visokom obrazovanju i razumijevanju uloge svakog učesnika u institucionalnoj izgradnji QA sistema prije svega unutar akademske zajednice. Ove aktivnosti se mogu posmatrati u nekoliko ključnih pravaca djelovanja. Oni su predstavljeni u nastavku sa prikazom realizovanim aktivnostima tokom 2007 godine.

Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2007 godini dostupan je u pdf formatu.

 

Seminar “Quality Assurance System of B-H Universities”, 20.01.2005

“Quality Assurance System of B-H Universities”
Sarajevo, January 25. – 26. 2006
AGENDA Day 1:Moderators: Mr. Zoran Selesković, dipl. iur. , Mr. Almir Kovačević, MSc, Mr. Dino Mujkić, MA

08:30 – 09:30 Arrival and registration. All participants
09:30 – 10:00 Welcome Participant list will be confirmed.
10:00 – 11:00

“Quality Assurance System at Universities in B&H”
Current activities and chances.
Discussion

Universities in B&H.
11:00 – 11:30 COFFEE Break
11:30 – 13:30 “Developing a Quality Culture – Quality Management in Teaching and Learning at the Vienna University of Economics and Business Administration”.
Discussion

Mag. Oliver Vettori
Vienna University of Economics and Business Administration,
Austria.

13:30 – 15:15 Lunch
15:15 – 16:00 Award ceremony for the best CDP+ project of 2004/2005. WUS Austria, CDP+ partners, all participants.
16:00 – 17:30 QA in Research , based on experience of applied university.
Discussion
Mag. Roswitha Wiedenhofer
FH JOANNEUM, Graz,
Austria.


Day 2:

Moderators: Mr. Zoran Selesković, dipl. iur. , Mr. Almir Kovačević, MSc, Mr. Dino Mujkić, MA

09:00 – 10:30 Developing a quality management system at the university level.
Discussion
Prof. Dr Sc. Darko Petkovic, Mech.Eng.
Vice-rector for science, development and international cooperation University of Zenica, B&H.
10:30 – 10:45 COFFEE Break
10:45 – 12:15 Quality Management at Universities — Practical Aspects at a departmental level.
Discussion
Dipl.-Ing. Benjamin Ditzel
Montanuniversität Leoben
Austria.
13:00 – 14:00 Discussion and closing ceremony.
13:00 – 14:00 Lunch, end of seminar.

 

Najava ankete za ocjenjivanja nastavnog osoblja, 27.12.2005

Na svim članicama Univerziteta u Zenici biće obavljena anketa za ocjenjivanje nastavnog osoblja po jedinstvenoj metodologiji za sve članice, u posljednjoj nedjelji predavanja u zimskom semestru.

 

Članak sa kongresa “Kvalitet 2005”, 27.12.2005

“RAZVOJ SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA UNIVERZITETU U ZENICI KROZ PRIZMU BOLONJSKOG PROCESA”
Dr Sci.Darko Petković, Mr Sci. Sabahudin Jašarević, Ibrahim Plančić
Download (pdf 228 kB)

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search
en_USEN