skip to Main Content

Dokumenti sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici

Pravilnici
Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem)
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem)
Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici
- Pravilnik o anketiranju 05.07.2010.
- Anketni upitnik UNZE
- Anketni upitnik UNZE - prevod na engleski jezik
- Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata UNZE 12.04.2011
- Anketni upitnik - inovirani-2016
- Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici-2016
Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici
Procedure
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
- c) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada
Procedura za nabavku bibliotečke građe
Procedura za posudbu i vraćanje bibliotečke građe
Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe
- a) Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe
- b) Procedura za stručnu obradu i odlaganje bibliotečke građe - izmjena 14.06.2016
Procedura za reviziju bibliotečke građe
- a) Procedura za reviziju bibliotečke građe
- b) Procedura za reviziju bibliotečke građe - izmjena 14.06.2016
Procedura za otpis bibliotečke građe
- a) Procedura za otpis bibliotečke građe
- b) Procedura za otpis bibliotečke građe - izmjene 14.06.2016
Procedura za priznavanje programa i perioda studija radi nastavka školovanja na Univerzitetu u Zenici
Procedura za priznavanje diploma i drugih javnih isprava
Procedura za priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija
Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
- a) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada
- b) Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu diplomskog rada - izmjena 14.06.2016
Procedura za prijavu i polaganje ispita
- a) Procedura za prijavu i polaganje ispita
- b) Procedura za prijavu i polaganje ispita - inoviranje, septembar 2015.
Procedura za pokretanje novih studijskih programa na Univerzitetu
- Procedura za pokretanje novih studijskih programa na UNZE sa prilozima-izmjena 3.5.2018. godine
- Procedura za pokretanje novih studijskih programa na UNZE
- Elaborat
- NP
- NP - izmjena, sept. 2013.
- Nastavni program
- Finansije
Procedura za realizaciju projekata na Univerzitetu
- a) Procedura za realizaciju projekata na UNZE
- Klasifikacija projekata
Procedura aktivnosti iz oblasti izdavačke djelatnosti Univerziteta
Procedura za inoviranje studijskih programa na Univerzitetu u Zenici
Procedura za nabavku roba, usluga i radova
Uputstva
Uputstvo za šifriranje predmeta na Univerzitetu u Zenici
Uputstvo za šifriranje dokumenata na Univerzitetu u Zenici
Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja
- a) Uputstvo za vođenje evidencije realizacije nastave, 2011
- a) 1. Izvještaj o realizaciji nastave, 2011
- a) 2. Izvještaj o realizaciji nastave - spoljni saradnici, 2011
- b) Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja, 09.12.2016.
- b) 1. Prilog 1 - Izvještaj o radu nastavnog osoblja, 2016
- b) 2. Prilog 2 - Izvještaj o realizaciji nastave - spoljni saradnici, 2016
- c) Uputstvo za vođenje izvještaja o radu nastavnog osoblja sa prilozima, 12.07.2017.
- d) Uputstvo za vođenje izvještaja o realizaciji nastave sa prilozima, 20.12.2021.
Uputstvo za menadžment web stranice Univerziteta u Zenici
Uputstvo za vođenje izvještaja o realizaciji nastave sa prilozima 2023
Šema organizacione strukture Univerziteta u Zenici
Odluke
ODLUKA o usvajanju Projektnog zadatka sa dinamikom izvođenja sistemske akreditacije na Univerzitetu u Zenici 2023 godine (Institucionalna reakreditacija)
- SISTEMSKA AKREDITACIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI 2023. GODINE (INSTITUCIONALNA REAKREDITACIJA) - PROJEKTNI ZADATAK SA DINAMIKOM IZVOĐENJA -
ODLUKA o usvajanju Akcionog plana naknadnih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta nakon izdatog Rješenja o reakreditaciji Univerziteta od 29.03.2019. godine
- AKCIONI PLAN NAKNADNIH AKTIVNOSTI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA
ODLUKA o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine za strane državljane studente PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine za strane državljane studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini
ODLUKA o visini troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN