skip to Main Content

Uvodne informacije

Politika obrade i zaštite ličnih/osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) je temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja ličnim/osobnim podacima od strane Univerziteta u Zenici (u daljnjem tekstu: UNZE). Cilj Politike je uspostaviti odgovarajuće procese zaštite i upravljanja ličnim/osobnim podacima ispitanika, odnosno korisnika usluga, radnika i drugih osoba čiji se lični/osobni podaci obrađuju, u skladu sa GDPR uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. (u daljnjem tekstu: Uredba), Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka BiH (u daljem tekstu Zakon) i internim aktima UNZE. UNZE je prepoznao važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka svih pojedinaca koji se pojavljuju kao učesnici u svim našim poslovnim procesima. UNZE putem ove Politike izražava spremnost na poštivanje Uredbe i Zakona,.

Pojedinci kao učesnici procesa na koje se Politika odnosi su:

 • sadašnji radnici UNZE,
 • članovi porodica sadašnjih radnika  UNZE,
 • bivši radnici UNZE,
 • članovi porodica bivših radnika UNZE,
 • potencijalni novi radnici (kandidati za posao),
 • studenti UNZE,
 • bivši studenti UNZE,
 • ostale privatne osobe koje dijele svoje privatne podatke po različitim osnovama angažiranja na UNZE.

Voditelj obrade

Ova politika se primjenjuje na sve lične/osobne podatke prikupljene i pohranjene od strane JU Univerzitet u Zenici, Fakultetska broj 3, 72 000 Zenica.

Kao voditelj obrade, UNZE je odogovoran za obradu i pohranu vaših ličnih /osobnih podataka

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa korištenjem ove politike ili u vezi sa ostvarivanjem svojih prava koja proizilaze Iz ove politike, a koja su navedena u nastavku, kontaktirajte nas na neki od sljedećih kontakt podataka:

 • rektorat@unze.ba
 • +387 32  444 430
 • JU Univerzitet u Zenici, Fakultetska broj 3.,  72 000 Zenica

Osnovni pojmovi

U ovome poglavlju možete naći objašnjenja za osnovne pojmove koji se nalaze u Politici zaštite podataka.

 • Lični/osobni podaci podrazumjevaju sve podatke po kojima se pojedinac može identificirati (ime, prezime, telefonski broj, matični broj, e-mail adresa itd.)
 • Voditelj obrade – subjekt koji utvrđuje svrhu, uslove i način obrade ličnih/osobnih podataka
 • Izvršitelj obrade – subjekt koji provodi obradu podataka u ime voditelja obrade
 • Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka – državna agencija čiji je zadatak da štiti podatke i privatnost, nadgleda procese primjene Uredbe, te aktivno provodi Uredbu o zaštiti podataka.
 • Službenik za zaštitu podataka (DPO) – uposlenik zadužen za zaštitu podataka koji samostalno djeluje kako bi osigurao da poslovni entitet djeluje u skladu sa politikom i procedurama koje su postavljene na temelju Uredbe
 • Obrada ličnih/osobnih podataka – bilo koja akcija koja se provodi nad lični/osobnim podacima, automatski ili ne, koja uključuje prikupljanje, upotrebu, izradu izvještaja za zapise i slično

Svrha prikupljanja ličnih/osobnih podataka

Kako bi UNZE  bio u mogućnosti pružiti svoje usluge ispitanicima, nužno obrađuje njihove

lične/osobne podatke koji su potrebni za kvalitetno pružanje usluga. U suprotnom, odnosno ukoliko ispitanik odbije ustupiti takve lične/osobne podatake, UNZE neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu.

Lične/osobne podatke pojedinaca prikupljamo zbog:

– različitih zakonskih obaveza – podatke prikupljamo i šaljemo putem različitih papirnatih i digitalnih obrazaca u različite institucije Državne uprave u cilju prijave, odjave ili promjene statusa i prava radnika, istražnih radnji i sudskih procesa.

– upisa kandidata na studij na UNZE, vođenje evidencije o studentima i toku studija na UNZE, vođenje evidencije o završenicima studija na UNZE i sačinjavanje arhive,

– radi apliciranja na različite projekte i programe razmjene studenata, nastavnika i ostalih radnika UNZE.

Načela obrade podataka

Prilikom obrade ličnih/osobnih podataka ispitanika  UNZE se pridržava sljedećih osnovnih načela:

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost – UNZE će obrađivati lične/osobne podatke ispitanika u skladu sa važećim propisima i obuhvaćajući sva prava ispitanika te će prema Uredbi, Zakonu i internim aktima UNZE pružati ispitanicima sve potrebne informacije o tome koji se lični/osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju. Na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženje obrade, temelja i zakonitosti obrade. Ispitanik će  biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja ličnih/osobnih podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
 • Ograničenje svrhe – lični/osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Smanjenje  količine  podataka – UNZE prikuplja  i obrađuje lične/osobne podatke na način da su ti podaci primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Svaka organizaciona jedinica unutar UNZE osigurava da se ovo načelo adekvatno primjenjuje.
 • Tačnost i ažurnost – UNZE osigurava da su podaci tačni te će poduzeti sve razumne mjere radi osiguravanja da se lični/osobni podaci koji nisu tačni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju,  bez odlaganja izbrišu ili isprave. U tu svrhu ispitanici koji su u poslovnom odnosno ugovornom odnosu s UNZE-om imaju pravo i obavezu ažuriranja svojih ličnih/osobnih podataka.
 • Ograničenje čuvanja – lični/osobni podaci ispitanika čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi kojih se lični/osobni podaci obrađuju, a dalje ukoliko za to postoji legitimni interes (npr. ukoliko služe kao dokaz u sudskom ili istražnom postupku)
 • Cjelovitost i povjerljivost  – UNZE prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost ličnih/osobnih podataka, uključujući zaštitu  od  neovlaštene ili nezakonite  obrade  te  od slučajnog  gubitka,  uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Provođenje ovog načela osigurava implementacijom sistema koji ima za cilj ograničenje pristupa podacima, detekciju i zaštitu od curenja podataka, metodama nadzora nad pristupom podataka i sl.

Svaka organizacijska jedinica UNZE kao i izvršitelj obrade dužna je osigurati pridržavanje gore navedenih načela prilikom obrade ličnih/osobnih podataka za koje je nadležna.

U skladu sa navedenim načelima, radnici UNZE će pristupati ličnim/osobnim podacima ispitanika ovisno o njihovim ovlaštenjima, a kako bi uspješno obavili poslove vezane uz pojedina radna mjesta.

UNZEće podatke ispitanika proslijediti drugim pravnim osobama i državnim institucijama u slučaju kad za to postoji zakonska osnova.

Prava ispitanika

UNZE će ispitaniku u trenutku prikupljanja ličnih/osobnih podataka pružiti informacije o:

– identitetu i kontaktnim podacima UNZE  kao voditelja obrade,

– kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka (DPO),

– svrhama obrade radi kojih se prikupljaju lični/osobni podaci te pravnu osnovu za obradu,

– legitimnim interesima UNZE,

– primateljima ili kategorijama primatelja ličnih/osobnih podataka,  ako takvih primatelja ima,

– namjeri prijenosa ličnih/osobnih podataka trećim zemljama, ako takva namjera postoji,

– period čuvanja podataka,

– pravu ispitanika na pristup ličnim/osobnim podacima, ograničenju obrade i brisanje podataka,

– pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu ličnih/osobnih podataka BiH.

Ispitanikova prava na osnovu Uredbe, Zakona i ove Politike su:

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od UNZE potvrdu obrađuju li se njegovi lični/osobni podaci te ako se takvi lični/osobni podaci obrađuju, pristup ličnim/osobnim podacima i informacije o svrhi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će lični/osobni podaci biti otkriveni, postojanju prava da zatraži ispravak, brisanje ili ograničenje obrade ličnih/osobnih podataka te prava na ulaganje pritužbe nadzornom tijelu.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja zatražiti od UNZE ispravak netačnih ličnih/osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune lične/osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo od UNZE zatražiti brisanje ličnih/osobnih podataka koji se na njega odnose

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo tražiti i dobiti ograničenje

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na osnovu svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih/osobnih podataka koji se odnose na njega.

UNZE će ispitaniku na njegov zahtjev pružiti informacije o preduzetim radnjama vezanima uz navedena prava u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Iznimno, UNZE može iz opravdanih razloga produžiti rok za odgovor o čemu će obavijestiti ispitanika.

Informacije se pružaju u pisanom obliku ili drugim sredstvima, ako je prikladno i elektronskim putem.  Ako to zatraži ispitanik, informacije će se pružiti i usmenim putem, pod uslovom da je drugim sredstvima utvrđen identitet ispitanika.

U slučaju da UNZE ne postupi po zahtjevu, obavijestit će ispitanika o razlozima  i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Koliko dugo čuvamo podatke

Vaši lični/osobni podaci se čuvaju u skladu s važećim zakonima i  samo toliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju, ili za razdoblje propisanog zakonom, ili za razdoblje potrebno za izvršenje ugovora. Podaci prikupljeni na temelju pristanka bit će izbrisani i prije Vašeg otkazivanja, u slučaju da je svrha za koju su prikupljeni podaci postignuta. Lični/osobni podaci za koje je razdoblje zadržavanja isteklo (npr. ako je postignuta svrha za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski rok, itd) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani na način da obnova osobnih podataka više nije moguća.

Podaci se čuvaju u različitim vremenskim periodima zavisno od svrhe za koju se prikupljaju.

Politika kolačića (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređajima kojima korisnici pristupaju internetu kako bi prepoznali pojedinačne uređaje koje korisnici koriste tokom pristupa. Njihova pohrana je pod potpunom kontrolom preglednika korisnika – koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Internet stranica JU Univerzitet u Zenici (https://unze.ba) sakuplja dvije vrste kolačića (Cookies).

 • Obavezne kolačiće (Cookies) radi ostvarivanja zadatka nesmetanog rada web stranice
 • Statističke kolačiće (Cookies) kojima dozvoljavate praćenje statistike posjeta internet stranice, a vaši podaci (adresa internet protokola, identifikatori kolačića) upotrebljavaju se za podešavanje oglasa prilikom ponovnog posjeta stranici

Server na kojem se nalazi ova internet stranica zaštićen je sa svim vrstama zaštite kako bi se obezbjedila privatnost i sigurnost podataka.

Onemogućavanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računaru. Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem internet browseru. Onemogućavanjem kolačića, postoji mogućnost da nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti naše internet stranice.

Da bi saznali kako kontrolisati kolačiće u vašem browseru posjetite dolje navedene linkove:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hr-hr/help/4028646/microsoft-edge-view-and-delete-browsing-history

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hr-hr/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Safari: https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/sfri47acf5d6/mac

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Više informacija o kolačićima pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN