skip to Main Content

Centar za inovativnost i preduzetništvo

Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici konstituisan je 2008. godine odlukama Senata i Upravnog odbora UNZE. Centar za inovativnost i preduzetništvo je pod-organizacijska jedinica u sastavu Univerziteta u Zenici.
Djelatnost rada i ključne aktivnosti u 2022. godini predstavljene u Internoj evaluaciji rada u 2022. godini. Kao dio UNZE rad CIP-a se odvijao u saradnji sa drugim OJ UNZE i područjima rada koje CIP ima u svojoj misiji postojanja. Uzeto je učešće sa radovima na konferencijama te na brojnim okruglim stolovima, seminarima i panel-diskusijama, organizovan je veći broj različitih značajnih događaja, a učestvovano u nekoliko velikih projekata. CIP je doprinio IKT opremanju UNZE i u 2022. godini.

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama nastao je u okviru Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP) (2011-2014. 516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES) i namijenjen je unapređenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava i poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica sa posebnim potrebama (studenata s motoričkim poremećajima, s oštećenjem sluha, s oštećenjem vida, specifičnim teškoćama u učenju, mentalnim poremećajima, studenata s poremećajima govorno-jezičke komunikacije, s hroničnim bolestima, studenata s rizikom kakva je pripadnost etničkoj manjini, studenata koji se nalaze u akademski nepovoljnom položaju i s niskim socio-ekonomskim statusom, studenata koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.) na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Univerzitetski vodič za studente sa posebnim potrebama detaljnije objašnjava način identifikcije, postupanje i podršku studentima sa posebnim potrebama, ali i nastavnom osoblju u prepoznavanju i odgovaranju na zahtjeve ovih studenata.

Kancelarija za razvoj karijera i kompetencija

Kancelarija za razvoj karijera i kompetencija Univerziteta u Zenic oformljena je kroz Tempus projekat Competence, a u kojem su učestvovali UNZE i Univerziteti iz Graza, Girone, Ghenta, Novog Sada, Skopja i Podgorice, te WUS Austria iz Graza.

Ured/Kancelarija za kvalitet

Uporedo sa razvojem mreže za osiguranja kvaliteta i formiranjem Odbora za kvalitet UNZE fomiran je i Ured za kvalitet (Ured) koji predstavlja administrativnu i stručnu službu Odbora. Uredom rukovodi menadžer za kvalitet Univerziteta. Ured sarađuje sa svim organizacionim jedinicama/pridruženom članicom Univerziteta. Nadležnost i rad Ureda definisana je Pravilnikom o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici koji je usvojio Senat na 07. sjednici održanoj 14.07. 2010. godine. U sklopu Izvještaja Odbora za kvalitet sadržane su i aktivnosti Ureda.

Ured za ECT(A)S

Djelatnost i rad Ureda i koordinataora za ECTAS definisan je Pravilnikom o ECTAS-u (European Credit Transfer And Accumulation System) Univerziteta u Zenici koji je usvojio Senat Univerziteta u Zenici na 13. sjednici održanoj 28.12.2011. godine.

Ured za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju

Ured za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju je formiran sa zadatkom koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i Svijeta. Ključni elementi rada u 2022. godini su predstavljeni u ranijim poglavljima o međunarodnoj saradnji.

Centar za energetsku efikasnost

Centar za energetsku efikasnost Univerziteta u Zenici (CEE) je osnovan Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta, uz prethodnu saglasnost Senata Univerziteta u Zenici, u novembru 2021. godine. Osnovna uloga Centra jeste da isključivo na akademskom nivou i potpuno transparentno bude nosilac, korektiv i sudionik, te da daje doprinos u svim aspektima i tokovima energetske tranzicije društva. Područje rada Centra jeste energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kroz praktično djelovanje u sferi auditiranja, certificiranja, konsultovanja, edukacije, dijagnosticiranje, projektovanja, revizije i nadzora, mjerenje i kontrola, te istraživanje i razvoj. Uspostavom Centra, Univerzitet u Zenici je dodatno potvrdio sebe i svoju spremnost kao širenju naučno-stručne okosnice i misije, kao i praktičnog djelovanja u polju energetike, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao i šire kontekstualnih, teorijsko savjetodavnih aktivnosti, proizvodnje i korištenja energije, te njenih konsekvenci u okolišu. Centar je tokom 2022. godine pribavio javno ovlaštenje kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) za obavljanje energijskog audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom i drugih izgrađenih objekata, te obavljanje energijskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sistemom, pod brojem UPI/04-19-585/22 od 20.07.2022. godine, a koje je postalo pravosnažno 29.9.2022. godine.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN